IPPP1/4512-818/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży Budynku wraz z gruntem.
IPPP1/4512-818/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. pierwsze zasiedlenie
 2. sprzedaż
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2015 r. (data wpływu 6 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży Budynku wraz z gruntem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży Budynku wraz z gruntem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

U. R. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą w branży budowlanej, podlegającą opodatkowaniu VAT. Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT w Polsce.

W ramach prowadzonej działalności Spółka wybudowała budynek biurowy w K. (dalej „Budynek”). Budynek został posadowiony na trzech działkach gruntu (930/25, 930/27 oraz 930/29) znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Spółki. Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową Budynku. Od dnia wybudowania Budynku Spółka nie ponosiła wydatków na jego ulepszenie.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem biurowym sklasyfikowanym zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych w Sekcji 1, Dziale 12 (budynki niemieszkalne), symbol 1220 (Budynki biurowe). Pozwolenie na użytkowanie Budynku zostało wydane w dniu 27 marca 2014 r.

Spółka podpisała umowy najmu dotyczące powierzchni znajdującej się w Budynku, przy czym, wydanie powierzchni najemcom następowało po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Budynku (tj. po dacie 27 marca 2014 r.). W chwili obecnej cała powierzchnia Budynku znajduje się w użytkowaniu najemców (należy przy tym zaznaczyć, że pewna część użytkowanych powierzchni Budynku to tzw. „powierzchnie wspólne”, które nie zawsze muszą być wprost wskazane w treści umów najmu z danymi najemcami).

Obecnie Spółka rozważa sprzedaż Budynku. Planowana transakcja sprzedaży obejmie w szczególności Budynek wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, a także prawa autorskie związane z projektem architektonicznym uzyskane przez Spółkę w związku z budową Budynku, gwarancje udzielone przez wykonawców Budynku oraz zabezpieczenia udzielone przez najemców. Ponadto, na potencjalnego nabywcę przejdą z mocy prawa (na podstawie art. 678 Kodeksu cywilnego) zawarte przez Spółkę umowy najmu powierzchni znajdującej się w Budynku.

Dodatkowo, w zależności od decyzji nabywcy, umowa sprzedaży może również objąć umowy związane z obsługą (dot. utrzymania/administrowania Budynkiem), prawa wynikające z umów dot. dostawy mediów, prawa wynikające z umów dot. usług telekomunikacyjnych oraz ochrony.

Poza wskazanymi powyżej elementami, w ramach planowanej sprzedaży Budynku, nie dojdzie do zbycia żadnych dodatkowych aktywów Spółki. Również żadne dodatkowe pasywa nie zostaną przejęte przez nabywcę. Wszystkie inne aktywa/zasoby Spółki pozostaną niezmiennie „w Spółce” i nie będą przedmiotem sprzedaży.

Transakcja nie obejmie w szczególności:

 • należności i innych niż wymienione powyżej praw własności;
 • zobowiązań związanych z kredytem zaciągniętym na budowę Budynku;
 • umów na prowadzenie rachunków bankowych zawartych przez Spółkę;
 • środków finansowych będących własnością Spółki;
 • umów dot. świadczenia usług administracyjnych dotyczących Budynku nabywanych przez Spółkę (m.in. usług księgowych, prawnych, doradztwa podatkowego, itp.);
 • praw wynikających z zawartych przez Spółkę umów ubezpieczenia;
 • ksiąg Spółki;
 • tajemnic handlowych i know-how Spółki;
 • nazwy Spółki;
 • zobowiązań Spółki (w tym zobowiązań bezpośrednio związanych z Budynkiem) poza wymienionymi powyżej wyjątkami dotyczącymi obowiązków wynikających z umów, które przejdą na kupującego z mocy prawa oraz umów, które mogą zostać objęte umową sprzedaży w zależności od decyzji nabywcy.

W związku z planowaną transakcją, Spółka wystawi na nabywcę fakturę VAT dokumentującą transakcję sprzedaży Budynku.

W tym miejscu Spółka pragnie wskazać, że składniki majątku będące przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży nie są w żaden specyficzny sposób wyodrębnione organizacyjnie ani finansowo z przedsiębiorstwa Spółki. W szczególności nie stanowią działu, oddziału, odrębnej jednostki organizacyjnej, itp. W odniesieniu do tych składników majątku nie jest sporządzany również odrębny bilans. Równocześnie, nie jest wykluczone, że po zawarciu wskazanej powyżej umowy sprzedaży Spółka zostanie zlikwidowana. Spółka nie zatrudnia pracowników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy opisana transakcja sprzedaży Budynku wraz z gruntem, na którym jest położony może zostać uznana za transakcję zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa i w konsekwencji transakcja sprzedaży Budynku (wraz z gruntem) będzie podlegała wyłączeniu od opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...
 2. W przypadku gdy planowana transakcja sprzedaży Budynku zostanie przeprowadzona przed upływem 2 lat od wydania powierzchni najemcom, tj. przed 27 marca 2016 r., czy planowana transakcja sprzedaży będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Zdaniem Spółki, przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja sprzedaży Budynku wraz z gruntem, na którym jest położony nie będzie stanowiła transakcji zbycia przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w świetle przepisów ustawy o VAT. W konsekwencji transakcja sprzedaży Budynku wraz z gruntem oraz innymi wskazanymi w opisie zdarzenia przyszłego elementami, które mogą zostać objęte umową sprzedaży, nie będzie podlegała wyłączeniu od opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.
 2. W przypadku, gdy planowana transakcja sprzedaży Budynku zostanie przeprowadzona przed upływem 2 lat od wydania powierzchni najemcom (tj. przed 27 marca 2016 r.) planowana transakcja sprzedaży, jako nie korzystająca ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt l0a ustawy o VAT będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT z zastosowaniem 23% stawki VAT.

Uzasadnienie

Ad. 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przy czym, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (art. 6 pkt 1 ustawy o VAT).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują terminu „przedsiębiorstwo”. W tej sytuacji dla celów ustalenia zakresu tego pojęcia odwołać należy się do art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który to przepis stanowi, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto, zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Odnosząc powyższe do planowanej transakcji sprzedaży Budynku wskazać należy, że umowa sprzedaży obejmie wyłącznie wybrane elementy przedsiębiorstwa Spółki (tzn. Budynek wraz z gruntem oraz innymi wskazanymi w opisie zdarzenia przyszłego elementami, które mogą zostać objęte umową sprzedaży). Planowana umowa nie obejmie natomiast istotnych elementów przedsiębiorstwa sprzedawcy (Spółki) - umową sprzedaży nie zostaną bowiem objęte m.in. nazwa Spółki, środki finansowe Spółki, tajemnice Spółki, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. elementy, które determinują funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W konsekwencji uznać należy, iż przedmiotem sprzedaży nie będzie faktycznie przedsiębiorstwo, ale zestaw składników (Budynek wraz z gruntem oraz innymi wskazanymi w opisie zdarzenia przyszłego elementami, które mogą zostać objęte umową sprzedaży).

Zorganizowana część przedsiębiorstwa została natomiast zdefiniowana w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zgodnie z którym, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Analiza powyższej definicji pozwala wyodrębnić następujące kryteria, których łączne spełnienie pozwala uznać zespół składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa:

■ musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

■ zespół ten powinien być organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie.

Ponadto, wyodrębniony zespół składników powinien spełniać również dodatkowe kryteria, mianowicie:

■ składniki przedsiębiorstwa przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

■ zespół składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące wskazane zadania.

Dla określenia danego zbioru składników majątkowych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wystarczy, że stanowią one zebraną masę majątkową, ale masa ta musi odznaczać się odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Odnosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazać należy, że planowana transakcja sprzedaży objąć ma Budynek wraz gruntem, a także prawa autorskie związane z projektem architektonicznym uzyskane przez Spółkę w związku z budową Budynku, gwarancje udzielone przez wykonawców Budynku oraz zabezpieczenia udzielone przez najemców. Ponadto, na potencjalnego nabywcę z mocy prawa (na podstawie art. 678 Kodeksu cywilnego) przejdą również zawarte przez Spółkę umowy najmu powierzchni znajdującej się w Budynku. Dodatkowo, w zależności od decyzji nabywcy, umowa sprzedaży może również objąć umowy związane z obsługą Budynku (dot. utrzymania/administrowania Budynkiem), prawa wynikające z umów dot. dostawy mediów, prawa wynikające z umów dot. usług telekomunikacyjnych oraz ochrony. Poza wskazanymi powyżej elementami, w ramach planowanej sprzedaży Budynku, nie dojdzie do zbycia żadnych dodatkowych aktywów Spółki. Również żadne pasywa nie zostaną przejęte przez nabywcę. Wszystkie inne aktywa/zasoby Spółki pozostaną niezmiennie „w Spółce” i nie będą przedmiotem sprzedaży.

Równocześnie, jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, składniki majątku będące przedmiotem planowanej transakcji nie są w żaden specyficzny sposób wyodrębnione organizacyjnie ani finansowo z przedsiębiorstwa Spółki. W szczególności nie stanowią działu, oddziału, odrębnej jednostki organizacyjnej, itp. W odniesieniu do tych składników majątku nie jest sporządzany również odrębny bilans. Tym samym, aktywa będące przedmiotem planowanej transakcji nie stanowią jednej zwartej, kompletnej, powiązanej ekonomicznie struktury organizacyjnej, która samodzielnie umożliwiałaby realizowanie określonego zadania gospodarczego. Jakkolwiek aktywa te mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności (np. w zakresie wynajmu powierzchni biurowej) to nie są jednak wystarczające - prowadzenie działalności w tym zakresie wymaga również zaangażowania innych aktywów/zasobów które jednak nie będą przedmiotem planowanej sprzedaży.

W konsekwencji, w ocenie Spółki uznać należy, że przedmiot sprzedaży, tj. Budynek wraz z gruntem nie będzie spełniał wskazanych powyżej przesłanek niezbędnych do uznania, że mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa.

Potwierdzeniem stanowiska Spółki, zgodnie z którym planowana transakcja sprzedaży nie będzie stanowiła transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jest również fakt, że jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, planowana transakcja nie będzie obejmowała m.in.:

 • należności i innych niż wymienione powyżej praw własności;
 • zobowiązań związanych z kredytem zaciągniętym na budowę Budynku;
 • umów na prowadzenie rachunków bankowych zawartych przez Spółkę;
 • środków finansowych będących własnością Spółki;
 • umów dot. świadczenia usług administracyjnych dotyczących Budynku nabywanych przez Spółkę (m.in. usług księgowych, prawnych, doradztwa podatkowego, itp.);
 • praw wynikających z zawartych przez Spółkę umów ubezpieczenia;
 • ksiąg Spółki;
 • tajemnic handlowych i know-how Spółki;
 • nazwa Spółki;
 • zobowiązań Spółki (w tym zobowiązań bezpośrednio związanych z Budynkiem) poza wymienionymi powyżej wyjątkami dotyczącymi obowiązków wynikających z umów, które przejdą na kupującego z mocy prawa oraz umów, które mogą zostać objęte umową sprzedaży w zależności od decyzji nabywcy.

Powyższy katalog pozycji, które nie zostaną uwzględnione w planowanej transakcji sprzedaży wskazuje, że intencją stron jest sprzedaż wskazanych aktywów, a nie zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej zwartą, kompletną i powiązaną ekonomicznie strukturę organizacyjną, która samodzielnie umożliwiałaby realizowanie określonego zadania gospodarczego.

W związku z powyższym, w ocenie Spółki, przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego Budynek wraz z gruntem oraz innymi wskazanymi w opisie zdarzenia przyszłego elementami, które mogą zostać objęte umową sprzedaży, w świetle przepisów ustawy o VAT nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji planowana transakcja sprzedaży gruntu oraz Budynku hotelowego wraz z Wyposażeniem nie będzie podlegała wyłączeniu od opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Ad. 2

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste i zbycie praw użytkowania wieczystego. Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, rozumie się natomiast rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl natomiast art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Co do zasady, podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym stosownie do art. 146apkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Równocześnie, ustawa o VAT wprowadza szereg zwolnień z podatku dla określonych czynności. W tym zakresie należy, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwolnieniu od podatku podlega dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

Przez pierwsze zasiedlenie, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT rozumieć należy natomiast do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej;

Ponadto,jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy o VAT zwolnieniu podlega dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Mając na uwadze powyższe przepisy, w pierwszej kolejności wskazać należy, że do pierwszego zasiedlenia poszczególnych części Budynku (powierzchni) doszło w wyniku wydania poszczególnych powierzchni Budynku w związku z zawarciem przez Spółkę poszczególnych umów najmu. Przy czym, jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, do pierwszego zasiedlenia nie doszło przed 27 marca 2014 r., tj. przed datą uzyskania pozwolenia na użytkowanie Budynku. W konsekwencji, w przypadku gdy planowana transakcja sprzedaży Budynku zostanie przeprowadzona przed 27 marca 2016 r., planowana transakcja sprzedaży nie będzie korzystała ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jeżeli natomiast planowana transakcja sprzedaży Budynku zostanie przeprowadzona po dacie 27 marca 2016 r., określenie zasad opodatkowania planowanej transakcji na gruncie przepisów ustawy o VAT wymagało będzie analizy poszczególnych umów najmu w celu dokładnego ustalenia, kiedy doszło do pierwszego zasiedlenia poszczególnych części (powierzchni) Budynku. Przy czym, niniejszy wniosek dotyczy jedynie ustalenia zasad opodatkowania na gruncie przepisów ustawy o VAT planowanej umowy sprzedaży Budynku wraz z gruntem oraz innymi wskazanymi w opisie zdarzenia przyszłego elementami, które mogą zostać objęte umową sprzedaży, która zostanie zawarta przez datą 27 marca 2016 r.

Odnosząc się natomiast do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zauważyć należy, że Budynek został wybudowany przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową Budynku. Ponadto, od dnia wybudowania Budynku, Spółka nie ponosiła wydatków na jego ulepszenie, W tym stanie rzeczy, nie zostanie spełniony pierwszy z warunków wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT warunkujących zastosowanie zwolnienia z podatku VAT.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki, w przypadku gdy planowana transakcja sprzedaży Budynku zostanie przeprowadzona przed upływem 2 lat od wydania powierzchni najemcom (tj. przed 27 marca 2016 r.) planowana transakcja sprzedaży, jako nie korzystająca ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt l0a ustawy o VAT będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT z zastosowaniem 23% stawki VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W tym miejscu należy zauważyć, że Wnioskodawca pominął art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, w myśl którego zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednakże powołana podstawa prawna nie zmienia rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie, gdyż analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanego przepisu prowadzi do wniosku, że sprzedaż Nieruchomości będącej przedmiotem zapytania nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca wskazał, że Nieruchomość służy do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych tym podatkiem – tj. cała powierzchnia Budynku znajduje się w użytkowaniu najemców. Tym samym Nieruchomość nie jest przez Zbywcę wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług. Ponadto Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową Budynku. Nie zaistniały więc przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.