IPPP1/443-33/14-2/IGo | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Sprzedaż nie będzie stanowiła przedsiębiorstwa ani ZCP - podlegać będzie opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług według 23% stawki VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2014 r. (data wpływu 14 stycznia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Sprzedawanych PWI oraz związanych z nimi Umów Licencyjnych za odpłatne świadczenie usług opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 23% - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Sprzedawanych PWI oraz związanych z nimi Umów Licencyjnych za odpłatne świadczenie usług opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 23%.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest spółką osobową, w wspólnikami są spółki: X... sp. z o.o. (komplementariusz; dalej: TPP) i Y... sp. z o.o. (akcjonariusz; dalej: TOP). Spółki te należą do międzynarodowej Grupy farmaceutycznej T. (dalej: Grupa). Siedziby obydwu wspólników znajdują się w W .

Przedmiot działalności Spółki obejmuje m.in. nabywanie, zbywanie, udostępnianie, licencjonowanie znaków handlowych, nazw marek, znaków towarowych oraz innych praw własności przemysłowej i własności intelektualnej, przy czym zgodnie ze statutem Spółki może ona prowadzić tę działalność zarówno usługowo, jak i na rachunek własny oraz w pośrednictwie. Przedmiot działalności wskazany jest szczegółowo w statucie Spółki (klasyfikacja usług wg PKD).

Zawiązanie i działalność Spółki stanowi element strategii Grupy, która zgodnie z panującą obecnie na świecie tendencją do specjalizacji działalności poszczególnych spółek należących do danej grupy kapitałowej ze względów biznesowych, także podejmuje działania mające na celu wyodrębnienie / konsolidację poszczególnych funkcji w ramach jednego podmiotu. Jednym z obszarów takiego wyodrębnienia / konsolidacji jest zarządzanie prawami własności intelektualnej.

TOP posiada prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa ochronne na zarejestrowane znaki towarowe (prawa ochronne na znaki słowne / graficzne / słowno - graficzne), prawa ze zgłoszeń znaków towarowych, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa do dossier rejestracyjnego dla produktów leczniczych lub receptur innych produktów (m.in. suplementów diety, wyrobów medycznych), patenty, prawa autorskie majątkowe do utworów (w tym do wskazanych powyżej znaków towarowych i dossier) oraz licencje (dalej: PWI). Znaki oraz pozostałe przedmioty praw własności intelektualnej powstały wewnątrz TOP (takie PWI nie zostały ujawnione w księgach TOP) albo zostały nabyte przez TOP (takie PWI zostały ujawnione w księgach TOP jako wartości niematerialne i prawne). Rejestracji (w odniesieniu do PWI podlegających rejestracji) dokonano na terytorium Polski lub w innych państwach. Działalność operacyjna TOP skupia się wokół produkcji i dystrybucji leków. TOP częściowo licencjonuje posiadane PWI za wynagrodzeniem do innych podmiotów na podstawie zawartych umów licencyjnych na korzystanie z PWI.

Obsługą PWI oraz działalnością marketingową w Grupie X. w Polsce zajmuje się usługowo TPP. Koszty tych usług są przenoszone przez TPP na TOP na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy TPP a TOP. Ponadto TPP korzysta z usług zewnętrznego rzecznika patentowego.

W związku z powyższym, Grupa planuje restrukturyzację w Polsce obejmującą przeniesienie PWI do odrębnego podmiotu. W pierwszym kroku PWI zostaną wniesione (jako aport) do Spółki, w ramach procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu ich inwentaryzacji i uporządkowania.

Przeniesienie PWI do Spółki umożliwi:

 1. zgrupowanie w ramach odrębnego podmiotu PWI w celu ich inwentaryzacji oraz oceny pod kątem przydatności do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej przez spółki z Grupy w Polsce,
 2. odseparowanie niektórych PWI, które docelowo pozostaną w Spółce od „kluczowych” PWI, które zostaną zbyte zgodnie z opisem w dalszej części wniosku,
 3. po dokonaniu weryfikacji i odseparowaniu PWI, ewentualne zbycie Spółki albo PWI, które zostały uznane za mniej przydatne dla działalności podmiotów z Grupy.

Przedmiotem aportu do Spółki, o którym mowa powyżej, będą w szczególności następujące PWI:

 1. prawa ochronne na znaki towarowe zarejestrowane w Polsce,
 2. prawa ze zgłoszeń znaków towarowych,
 3. majątkowe prawa autorskie dotyczące PWI,
 4. patenty,
 5. prawa wynikające z zawartych przez TOP umów licencyjnych, związanych z PWI, uprawniających podmioty trzecie (w tym podmioty z siedzibą poza RP) do korzystania z części wnoszonych PWI (dalej jako „Umowy Licencyjne”),
 6. prawa z rejestracji wspólnotowych wzorów przemysłowych oraz znaki krajowe zarejestrowane w innych państwach niż Polska (w tym rejestracje międzynarodowe znaków towarowych),
 7. oraz ewentualnie, w zależności od decyzji biznesowych, know-how, majątkowe prawa autorskie oraz inne prawa (np. licencje) do dossier rejestracyjnego produktów leczniczych lub receptur innych produktów (m.in. suplementów diety, wyrobów medycznych) (dalej razem: Wnoszone PWI), które będą stanowiły główne aktywa Spółki. W wykonaniu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zawarta zostanie umowa aportowa, na podstawie której nastąpi przeniesienie Wnoszonych PWI do Spółki, przy czym zobowiązania z Umów Licencyjnych zostaną przeniesione w drodze stosownych postanowień umownych.

Wnoszone PWI zostaną wniesione do Spółki w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Wartość nominalna akcji Spółki wydanych na rzecz TOP będzie równa lub niższa od wartości rynkowej brutto przedmiotu aportu, a ewentualna nadwyżka wartości aportu ponad wartość nominalną akcji (agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

W stosunku do takich Umów Licencyjnych, w których przeniesiona zostanie jedynie część praw lub przejętych zostanie jedynie część zobowiązań umownych, takie Umowy Licencyjne również nie zostaną rozwiązane, lecz nastąpi cesja praw i przejęcie zobowiązań umownych z Umów Licencyjnych zawartych przez TOP na Spółkę w zakresie, w jakim zakres ten będzie odpowiadał zakresowi Wnoszonych PWI (tj. dojdzie do przekształcenia takich Umów Licencyjnych w umowy trójstronne pomiędzy TOP i Spółką z jednej strony, a dotychczasowym licencjobiorcą z drugiej strony).

W zakresie Wnoszonych PWI nieobjętych Umowami Licencyjnymi, bezpośrednio po dokonanym aporcie, TOP zawrze umowę licencyjną / umowy licencyjne ze Spółką uprawniającą / uprawniające TOP do korzystania z takich, wniesionych w ramach aportu PWI (Spółka występować będzie w ramach tej umowy jako licencjodawca, zaś TOP jako licencjobiorca). A zatem wniesione przez TOP aktywa do Spółki będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej min. na odplatanym licencjonowaniu oraz zbywaniu PWI.

Pozostałe PWI związane bezpośrednio z produkcją i dystrybucją (tj. w szczególności prawa autorskie majątkowe do opakowań, know-how w zakresie technologii produkcji) pozostaną w ramach TOP, ponieważ są one bliżej związane z prowadzoną przez TOP główną działalnością (produkcja i dystrybucja produktów farmaceutycznych).

Wnioskodawca podkreśla, że w ramach aportu nie dojdzie do przejścia na Spółkę żadnych pracowników TOP. Ponadto Wnoszone PWI, nie są i nie będą wyodrębnione w ramach TOP w postaci odrębnego oddziału, działu ani departamentu przedsiębiorstwa TOP. TOP nie prowadzi też odrębnej ewidencji księgowej dla Wnoszonych PWI ani działalność dotycząca Wnoszonych PWI nie stanowi odrębnego centrum kosztowo - przychodowego w ramach TOP. W TOP nie ma też osób alokowanych bezpośrednio do obsługi PWI.

W ramach aportu do Spółki nie zostaną przeniesione w szczególności następujące składniki przedsiębiorstwa TOP: tajemnice handlowe, księgi, firma, środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, środki trwałe.

Zgodnie z założeniami planowanej restrukturyzacji, po wniesieniu PWI w drodze aportu do Spółki nastąpi ich inwentaryzacja i podział na kluczowe PWI używane w bieżącej działalności operacyjnej Grupy w Polsce oraz na (prawdopodobnie mniej liczne) PWI, które w przyszłości prawdopodobnie nie będą wykorzystywane w tej działalności lub wiążą się z potencjalnym ryzykiem biznesowym. Pierwsza grupa PWI, to jest grupa kluczowych składników majątkowych Spółki, zostanie następnie przeniesiona do podmiotu, który docelowo będzie się zajmował zarządzaniem i rozwojem PWI w ramach Grupy w Polsce (dalej: Sprzedawane PWI). Druga grupa PWI pozostanie w Spółce (w przyszłości, w zależności od uwarunkowań biznesowych, możliwa jest ewentualna sprzedaż tych PWI lub podmiotu posiadającego te PWI).

Planowana jest sprzedaż Sprzedawanych PWI oraz przeniesienie związanych z nimi Umów Licencyjnych (w zakresie w jakim prawa oraz zobowiązania umowne z takich Umów Licencyjnych zostały wcześniej przeniesione do Spółki) przez Spółkę do innej spółki, która będzie wchodziła w skład Grupy, tj. F... sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204900 (dalej: F... ). Przedmiot sprzedaży będzie zatem określony węziej niż Wnoszone PWI. Cena sprzedaży Sprzedawanych PWI zostanie określona na poziomie rynkowym, na podstawie wyceny niezależnego rzeczoznawcy. Przeniesienie Umów Licencyjnych polegało będzie na wstąpieniu przez F... w prawa i zobowiązania umowne Spółki jako licencjodawcy (tzw. cesja praw i przejęcie zobowiązań umownych). Umowa licencyjna (umowy licencyjne) zawarta pomiędzy Spółką i TOP po wniesieniu aportu, nie zostanie przeniesiona i będzie zawarta nowa umowa pomiędzy F... a TOP po dokonaniu sprzedaży Sprzedawanych PWI.

W ramach sprzedaży nie dojdzie do przejścia pracowników, gdyż Spółka nie będzie zatrudniać pracowników. Ponadto przedmiot sprzedaży, tj. Sprzedawane PWI, nie będzie wyodrębniony w ramach Spółki w postaci odrębnego oddziału, działu ani departamentu przedsiębiorstwa Spółki.

W ramach sprzedaży na F... nie przejdą także następujące składniki przedsiębiorstwa Spółki: księgi, firma, środki pieniężne przechowywane na rachunku bankowym.

Przedmiot sprzedaży będzie obejmował zatem Sprzedawane PWI, w tym prawa ochronne na znaki towarowe zarejestrowane w Polsce, prawa ze zgłoszeń znaków towarowych, majątkowe prawa autorskie dotyczące znaków, prawa z rejestracji wspólnotowych wzorów przemysłowych oraz znaki krajowe zarejestrowane w innych państwach niż Polska (w tym rejestracje międzynarodowe znaków towarowych), patenty oraz ewentualnie, w zależności od decyzji biznesowych, know-how, majątkowe prawa autorskie oraz inne prawa (np. licencje) do dossier rejestracyjnego produktów leczniczych lub receptur innych produktów (m.in. suplementów diety, wyrobów leczniczych).

Wszystkie sprzedane przez Spółkę aktywa na rzecz F... będą wykorzystywane przez F... w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej polegającej m.in. na odpłatnym licencjonowaniu do innych podmiotów Sprzedawanych PWI.

Po sprzedaży Sprzedawanych PWI na rzecz F... , F... będzie odpowiedzialna za obsługę PWI (które będą jej głównymi aktywami) i rozwijanie poszczególnych, skupionych w jej ręku marek. Jak wskazano wyżej, TOP zawrze umowę licencyjną / umowy licencyjne z F... uprawniającą / uprawniające TOP do korzystania z wykorzystywanych przez TOP w swojej działalności Sprzedawanych PWI, z tytułu której F... będzie otrzymywała wynagrodzenie (F... występować będzie w ramach tej umowy jako licencjodawca, zaś TOP jako licencjobiorca).

W ramach swojej działalności jako podmiotu pełniącego funkcje związane z rozwojem i zarządzaniem Sprzedawanymi PWI oraz poszukiwaniem i nabywaniem nowych praw własności intelektualnej, F... może m.in. zlecać TPP działania marketingowe związane z rozwojem produktów i marek Grupy X. w Polsce i ewentualnie działania rejestracyjne. Koszty tych działań będą ponoszone bezpośrednio przez F... . F... będzie obciążać TOP oraz inne spółki z Grupy opłatami licencyjnymi z tytułu korzystania ze Sprzedawanych PWI. Dodatkowo, F... może gromadzić również inne nabywane w przyszłości prawa autorskie, znaki graficzne itd. W przyszłości zakres funkcji pełnionych przez F... może ewoluować, w szczególności może zostać rozszerzony o działalność pośrednika w licencjonowaniu PWI.

Przeprowadzenie procesu restrukturyzacji pozwoli osiągnąć pożądaną na chwilę obecną strukturę Grupy X. w Polsce, w ramach której Grupa chciałaby funkcjonować w najbliższej przyszłości. W szczególności, planowana restrukturyzacja:

 1. wesprze unifikację działań związanych z zarządzaniem PWI w Polsce, a tym samym powinna pozwolić na zmniejszenie kosztów z tym związanych oraz na zwiększenie kontroli nad posiadanymi przez Grupę X. PWI w Polsce, które są istotnym aktywem z punktu widzenia całego biznesu;
 2. powinna umożliwić TOP skoncentrowanie się na działalności podstawowej, tj. działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej;
 3. wesprze zwiększenie efektywności zarządzania strategicznymi biznesowo aktywami.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Spółka składa niniejszy wniosek celem potwierdzenia ewentualnych konsekwencji podatkowych w zakresie podatku VAT, jakie powstaną dla niej w związku z planowaną sprzedażą Sprzedawanych PWI oraz przeniesienia związanych z nimi Umów Licencyjnych.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że analogiczny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego złożyła F... jako nabywca w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto F... wystąpił również z wnioskiem o wydanie interpretacji w zakresie uregulowania zobowiązania w rozumieniu art. 15b ustawy o CIT oraz wniosku dotyczącego braku obowiązku korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem Sprzedawanych PWI. Dodatkowo Wnioskodawca i TOP wystąpili z wnioskami dotyczącymi transakcji aportu Wnoszonych PWI - odpowiednio w zakresie; opodatkowania transakcji VAT według stawki 23%, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz braku obowiązku do korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem Wnoszonych PWI.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym sprzedaż Sprzedawanych PWI, które Wnioskodawca zamierza zbyć na rzecz F... oraz przeniesienie związanych z nimi Umów Licencyjnych, będzie stanowić odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu VAT według standardowej stawki 23%...

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w opisanym stanie faktycznym sprzedaż Sprzedawanych PWI, które Wnioskodawca zamierza zbyć na rzecz F... oraz przeniesienie związanych z nimi Umów Licencyjnych, będzie stanowić odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT według stawki 23%, w szczególności transakcja sprzedaży nie będzie stanowić zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, w brzmieniu od 1 stycznia 2014 r., opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również przeniesienie praw do własności niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

W świetle powyższego, przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja, polegająca na zbyciu Sprzedawanych PWI w ramach umowy sprzedaży za wynagrodzeniem oraz przeniesienie związanych z nimi Umów Licencyjnych, stanowić będzie odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. W konsekwencji przedmiotowa transakcja będzie podlegała przepisom ustawy o VAT.

W szczególności, zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego transakcji nie należy traktować jako zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP), o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i które to czynności są wyłączone z zakresu opodatkowania VAT. Poniżej Wnioskodawca przedstawia argumenty przemawiające za taką kwalifikacją przedmiotu transakcji.

Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia przedsiębiorstwa dla celów tej ustawy. Powszechnie akceptowane w doktrynie prawa podatkowego (np. Tomasz Michalik, VAT 2009, s. 93) jest podejście, zgodnie z którym dla celów podatku VAT pojęcie przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie z jego definicją zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej: KC). W myśl tego przepisu, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej i obejmuje w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 • koncesje, licencje i zezwolenia,
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 • tajemnice przedsiębiorstwa,
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z kolei, w myśl art. 552 KC, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności albo z przepisów szczególnych. W konsekwencji, zbycie przedsiębiorstwa (wyłączone z zakresu ustawy o VAT) ma miejsce jedynie wtedy, gdy wszystkie wymienione w art. 551 KC elementy (o ile występują w danym stanie faktycznym) zostaną przekazane nabywcy. W przeciwnym razie, jeżeli jakiekolwiek istotne składniki tworzące przedsiębiorstwo nie zostaną przeniesione na nabywcę, sprzedaży takiej nie należy postrzegać jako zbycia przedsiębiorstwa.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, transakcji sprzedaży nie będzie towarzyszył transfer składników kluczowych dla definicji przedsiębiorstwa. Z perspektywy Spółki przedmiotem zbycia nie będzie ogół składników należących do majątku tego przedsiębiorstwa, tj. przedmiotem zbycia będą wyłącznie Sprzedawane PWI oraz związane z nimi Umowy Licencyjne. W szczególności, Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, iż w związku z transakcją nie dojdzie do przejęcia przez F... ksiąg rachunkowych, jak również należności wynikających zobowiązujących na moment sprzedaży umów związanych z licencjonowaniem Sprzedawanych PWI. Na uwagę zasługuje także brak zorganizowania sprzedawanych aktywów (są to tylko prawa majątkowe oraz Umowy Licencyjne).

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, nie można uznać, że przedmiotem sprzedaży będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o VAT. W ocenie Wnioskodawcy, przedmiot transakcji nie wyczerpuje bowiem przytoczonej powyżej definicji przedsiębiorstwa na gruncie prawa cywilnego, która jest również przyjmowana na gruncie ustawy o VAT. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 października 2012 r. (sygn. ITPP2/443-966/12/AK).

Ponadto, w opinii Wnioskodawcy, planowana transakcja nie może także zostać zakwalifikowana jako zbycie ZCP. Stosownie do art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przez ZCP rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Biorąc pod uwagę powyższą definicję oraz w oparciu o doktrynę prawa podatkowego i dotychczasową praktykę organów podatkowych, przesłankami uznania danego zespołu składników majątkowych za ZCP są:

 • istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie pozwalających na realizację określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników powinien być wyodrębniony organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że ZCP ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP.

Ponadto wymagane jest, aby ZCP mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez ZCP można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako ZCP, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością, niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. ZCP tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

W szczególności, Sprzedawane PWI oraz związane z nimi Umowy Licencyjne nie są w jakikolwiek sposób wyodrębnione organizacyjnie w ramach majątku Spółki na bazie wewnętrznego, sformalizowanego aktu (statutu, regulaminu czy innego aktu o podobnym charakterze) w postaci odrębnej jednostki organizacyjnej, działu lub wydziału. W wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego, a następnie sprzedaży nie dojdzie do przejścia kadry pracowniczej, która byłaby odpowiedzialna za obsługę Sprzedawanych PWI. W konsekwencji, nie zostaną spełnione warunki do uznania Sprzedawanych PWI oraz związanych z nimi Umów Licencyjnych za wyodrębnione finansowo i organizacyjnie.

Podsumowując, z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że przedmiotem planowanej sprzedaży będą Sprzedawane PWI oraz przeniesienie związanych z nimi Umów Licencyjnych, a więc część elementów przedsiębiorstwa Spółki, które nie powinny być uznawane za zorganizowany zespół składników. Elementy przedsiębiorstwa nadające im charakter zorganizowanego zespołu (np. środki pieniężne, umowy inne niż Umowy Licencyjne, zobowiązania do zapłaty i należności związane ze Sprzedawanymi PWI) nie będą stanowić przedmiotu transakcji. Spółka pragnie zauważyć, że sprzedaży nie będą podlegać także inne istotne z punktu widzenia definicji elementy przedsiębiorstwa, tj. firma, tajemnice handlowe, środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, księgi. W rzeczywistości, w ramach transakcji zostaną zbyte na rzecz F... jedynie pojedyncze składniki majątkowe (Sprzedawane PWI oraz związane z nimi Umowy Licencyjne). Zdaniem Wnioskodawcy, takie pojedyncze składniki majątkowe (i związane z niektórymi z nich Umowy Licencyjne), co do zasady, nie mogą tworzyć przedsiębiorstwa ani ZCP. W szczególności brak jest tu elementu zorganizowania, który powinien charakteryzować przedsiębiorstwo i ZCP.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Sprzedawane PWI oraz związane z nimi Umowy Licencyjne, będące przedmiotem transakcji sprzedaży przez Spółkę na rzecz F... , nie będą stanowiły przedsiębiorstwa ani ZCP, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Tym samym, sprzedaż Sprzedawanych PWI oraz przeniesienie związanych z nimi Umów Licencyjnych podlegać będzie opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług według 23% stawki VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.