IPPP1-443-142/11-4/JL | Interpretacja indywidualna

Składniki majątku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy będące przedmiotem sprzedaży, z wyłączeniem części zobowiązań oraz nieruchomości, nie mieszczą się w pojęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.
IPPP1-443-142/11-4/JLinterpretacja indywidualna
 1. sprzedaż
 2. zbycie
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24.01.2011r. (data wpływu 28.01.2011r.) – uzupełnionym w dniu 14.03.2011r. na wezwanie Organu z dnia 28.02.2011r. - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia składników przedsiębiorstwa - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.01.2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia składników przedsiębiorstwa.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 10.03.2011r. (data wpływu 14.03.2011r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 28.02.2011r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zamierza zbyć zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP). W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wejdą:

 1. wybrane maszyny i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji i zbytu spożywczych produktów przetwórstwa owocowo-warzywnego,
 2. prawa ochronne do znaków towarowych,
 3. wyroby gotowe,
 4. prawa z umów handlowych.

Na kupującego przechodzą korzyści jakie przynosi ZCP oraz ciężary i ryzyka związane z jej działalnością. Kupujący wstępuje w prawa i przejmuje zobowiązania sprzedającego z umów handlowych.

Następuje przejście ZCP jako zakładu pracy na Kupującego jako nowego pracodawcę w rozumieniu art. 23 KP.

Kupujący:

 • nie wstępuje w miejsce Sprzedającego w prawa lub obowiązki z jakichkolwiek umów cywilnoprawnych zawartych przez sprzedającego z osobami fizycznymi,
 • nie przejmuje, ani nie wstępuje w żadne zobowiązania sprzedającego wobec kontrahentów, organów podatkowych, ZUS i innych zobowiązań cywilnoprawnych powstałych przed zawarciem umowy.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Spółka wyjaśniła, iż:

 • w statucie/umowie Spółki nie ma zapisu, że wymienione składniki będące przedmiotem sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowią odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze przedsiębiorstwa. W dniu 17.11.2008 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników G. Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa pod firmą Zakład Sp. z o.o. od syndyka masy upadłości. Część tego przedsiębiorstwa jest obecnie przedmiotem sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 • sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Od daty zakupu przedsiębiorstwa od syndyka Spółka G. Sp. z o.o. prowadziła wyłącznie działalność w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego,
 • Kupujący na podstawie umowy nie przejmuje ani nie wstępuje w żadne zobowiązania Sprzedającego, poza wyraźnie przyznanymi w umowie tj. Kupujący wstępuje w prawa i przejmuje zobowiązania Sprzedającego z umów handlowych i dystrybucyjnych wymienionych w załączniku do umowy sprzedaży ZCP z dniem jej zawarcia,
 • zespół składników stanowi funkcjonalnie odrębną całość i obejmuje elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego,
 • w naszej ocenie zakupione składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład sprzedaży ZCP pozwalają nabywcy na podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa bez konieczności zwiększania lub zmniejszania np. personelu czy wyposażenia,
 • Wnioskodawca posiada prawo własności nieruchomości w tym budynków i wykorzystuje je do prowadzenia działalności w zakresie produkcji i zbytu produktów przetwórstwa owocowo warzywnego,
 • na kupującego nie jest przenoszone prawo własności budynków wykorzystywanych dotychczas do prowadzenia w/w działalności,
 • Wnioskodawca nie przenosi na kupującego własności/prawa do korzystania z nieruchomości, a kupujący będzie prowadził działalność w zakresie produkcji przetworów w Dywizji Przetworów Owocowych i Warzywnych Grupy M. w swoim zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w S. funkcjonującym jako odrębny podmiot prawa handlowego - S. Sp. z o.o. z siedzibą w S.; za działalność w zakresie zbytu odpowiadać będzie Pion Sprzedaży i Marketingu Grupy M.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy przedmiot umowy wymieniony we wniosku stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e...
 2. Czy transakcja sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisana w projekcie umowy (w załączeniu) podlega ustawie o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy przedmiot umowy stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wymienione składniki materialne i niematerialne oraz prawa i obowiązki z umów handlowych stanowią zespół, w oparciu o który możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego. Transakcja nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej.

Z opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyłączono czynności określone w art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia „przedsiębiorstwo”, należy więc odwołać się odpowiednio do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy zbywany majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

W art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca zdefiniował „zorganizowaną część przedsiębiorstwa” jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa musi zatem charakteryzować niezależność finansowa i organizacyjna, a po wydzieleniu część przedsiębiorstwa musi stanowić niezależne przedsiębiorstwo.

Zgodnie z powyższym, muszą być spełnione łącznie trzy warunki, aby można było uznać, że mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, a mianowicie:

 1. zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) musi być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie; o wyodrębnieniu finansowym może świadczyć nie tylko samodzielne sporządzanie bilansu przez oddział, ale każde wyodrębnienie, na podstawie którego możemy poznać sytuację finansową części przedsiębiorstwa, które będzie przedmiotem zbycia;
 2. wyodrębnione składniki muszą być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 3. po wyodrębnieniu część przedsiębiorstwa musi być niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym te zadania.

Powyższe oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które to wydzielenie ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze. Ocena ta musi być dokonywana według podstawowego kryterium tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Jak wynika z treści art. 2 pkt 27e ustawy o VAT organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Nie jest zatem wystarczające, aby zbywane składniki majątkowe utworzyły przedsiębiorstwo u nabywcy. Zbywane składniki majątkowe muszą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa u zbywcy.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zatem dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku VAT.

W analizowanej sprawie, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży spożywczych produktów przetwórstwa owocowo-warzywnego. Spółka zamierza zbyć część przedsiębiorstwa, w skład której wejdą wybrane maszyny i urządzenia, prawa ochronne do znaków towarowych, wyroby gotowe, prawa z umów handlowych. Kupujący na podstawie umowy nie przejmuje ani nie wstępuje w żadne zobowiązania Sprzedającego, poza wyraźnie przyznanymi w umowie tj. Kupujący wstępuje w prawa i przejmuje zobowiązania Sprzedającego z umów handlowych i dystrybucyjnych wymienionych w załączniku do umowy sprzedaży ZCP z dniem jej zawarcia. Wnioskodawca posiada prawo własności nieruchomości w tym budynków i wykorzystuje je do prowadzenia działalności w zakresie produkcji i zbytu produktów przetwórstwa owocowo-warzywnego. Na kupującego nie jest przenoszone prawo własności budynków wykorzystywanych dotychczas do prowadzenia ww. działalności. Kupujący będzie prowadził działalność w zakresie produkcji przetworów w swoim zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w S.

Z wniosku Spółki nie wynika więc, aby opisany zespół składników majątkowych posiadał zdolność funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo. Sam fakt powoływania się podatnika, iż nabywca majątku będzie w stanie wykonywać dotychczasowe zadania gospodarcze w oparciu o nabyte składniki nie świadczy o tym, iż nabyte składniki majątkowe posiadają cechy zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy wymienione składniki materialne i niematerialne oraz prawa i obowiązki z umów handlowych stanowią zespół, w oparciu o który możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego, będący zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki.

Nie zgadzając się z powyższym stwierdzeniem należy podkreślić, iż pojęcie „zorganizowana część przedsiębiorstwa” nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W świetle tego przepisu, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania – zawierający również zobowiązania.

Z wniosku wynika, że kupujący nie przejmuje, ani nie wstępuje w żadne zobowiązania Spółki wobec kontrahentów, organów podatkowych, ZUS i innych zobowiązań cywilnoprawnych powstałych przed zawarciem umowy.

Należy zatem stwierdzić, iż wyłączenie zobowiązań z masy majątkowej przedsiębiorstwa będącej przedmiotem sprzedaży, powoduje pozbawienie wydzielonego kompleksu majątkowego cechy zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zdaniem Organu, konsekwencją finansowego wyodrębnienia majątku mającego stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest konieczne przypisanie do tego majątku wszelkich zobowiązań związanych ze składnikami tego majątku. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest zatem możliwe tylko w przypadku, gdy na nabywcę zostaną przeniesione wszystkie zobowiązania wcześniej jej przypisane. Z opisu analizowanego zdarzenia przyszłego wynika natomiast, że Kupujący na podstawie umowy nie przejmuje ani nie wstępuje w żadne zobowiązania Sprzedającego, poza wyraźnie przyznanymi w umowie tj. Kupujący wstępuje w prawa i przejmuje zobowiązania Sprzedającego z umów handlowych i dystrybucyjnych.

W sytuacji Wnioskodawcy wykluczenie zobowiązań ze zbywanego majątku, łamie zasadę przeniesienia agregatu składników należącego do jednego podmiotu na inny podmiot.

Należy również zauważyć, iż generalnie wyłączenie z masy majątkowej, zbywanej jako przedsiębiorstwo lub ewentualnie jako jego zorganizowana część, budynków stanowiących do dnia sprzedaży integralną część majątku przedsiębiorstwa (wykorzystywanych w prowadzonej działalności), także powoduje pozbawienie wydzielonego kompleksu majątkowego przymiotu przedsiębiorstwa jak również przymiotu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W okolicznościach analizowanej sprawy Wnioskodawca prowadzi bowiem działalność w zakresie produkcji i sprzedaży spożywczych produktów przetwórstwa owocowo-warzywnego. Na potrzeby ww. działalności Wnioskodawca wykorzystuje nieruchomości, w tym budynki, w których odbywa się produkcja produktów przetwórstwa owocowo-warzywnego. Należy zatem stwierdzić, iż nieruchomości te są nieodzownym i istotnym elementem przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, bez którego jego działalność w zakresie produkcji i dystrybucji wymienionych wyrobów nie mogłaby być wykonywana. Wyłączenie tego składnika powoduje pozbawienie sprzedawanego majątku cech zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT oraz pozbawienie strony nabywającej możliwości prowadzenia działalności Wnioskodawcy w niezmienionej formie.

Wskazania ponadto wymaga, iż art. 2 pkt 27e ustawy nie określa katalogu składników majątku przedsiębiorstwa, których wydzielenie bądź pozostawienie w przedsiębiorstwie pozwalałoby w każdym przypadku ustalić, iż doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż każdy stan faktyczny powinien być oceniany indywidualnie.

Pomimo faktu, iż wydzielona część przedsiębiorstwa, w pewnych warunkach mogłaby prowadzić samodzielną działalność gospodarczą - nie sposób w świetle powyższego przepisu uznać tej części za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Należy wskazać, iż nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest nabyciem ogółu praw i obowiązków związanych z prowadzeniem tej części przedsiębiorstwa, czyli nabywający wstępuje w prawnie wyodrębniony majątek swego poprzednika.

Należy zaznaczyć, że warunek zdolności samodzielnej części przedsiębiorstwa do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym wskazane we wniosku zadania gospodarcze (produkcja i zbyt produktów przetwórstwa owocowo-warzywnego) wymaga miejsca, w którym może działać to przedsiębiorstwo. Należy zauważyć, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wydzielony zespół składników majątkowych nie może zostać uznany za nadający się do samodzielnej realizacji określonych zadań tj. wykonywania działalności w zakresie produkcji i dystrybucji produktów przetwórstwa owocowo-warzywnego, gdyż warunkiem koniecznym prowadzenia takiej działalności jest posiadanie odpowiedniego miejsca (nieruchomości), w którym byłaby ona prowadzona. Sprzedaż zespołu składników majątkowych i niemajątkowych z wyłączeniem nieruchomości lub tytułu prawnego do nieruchomości oznacza, iż z punktu widzenia art. 2 pkt 27e ustawy nie zostanie sprzedana zorganizowana część przedsiębiorstwa. Fakt, iż nieruchomość (prawo do nieruchomości) jest niezbędna do podjęcia działalności, nie jest kwestionowany przez Wnioskodawcę. Ponadto o tym, że nieruchomość, w której prowadzona jest działalność, jest niezbędna do podjęcia dotychczasowej działalności przez nabywającego, dodatkowo stanowi fakt, iż nabywający będzie prowadził tą działalność w swoim zakładzie produkcyjnym.

Wnioskodawca wyjaśnił, iż nabywca będzie prowadził działalność w zakresie produkcji przetworów we własnym zakładzie produkcyjnym, jednak przedmiotu sprzedaży nie można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, skoro warunkiem koniecznym samodzielnej realizacji przez niego zadań gospodarczych jest zapewnienie sobie miejsca, w którym działalność zakupionego majątku będzie kontynuowana.

Nie dojdzie więc do pełnego wyodrębnienia niezbędnego majątku związanego z działalnością Wnioskodawcy. O tym, czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres wydzielonego majątku, praw i zobowiązań, wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości.

Zdaniem Organu, w przedmiotowej sprawie wyłączenie ze sprzedaży nieruchomości powoduje, iż brak jest węzła organizacyjnego łączącego elementy (składniki majątkowe) wchodzące w skład sprzedawanej masy majątkowej. Nie można również powiedzieć, iż w analizowanym przypadku doszło do finansowego wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, gdyż jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego – kupujący nie wstępuje w miejsce Sprzedającego w prawa lub obowiązki z jakichkolwiek umów cywilnoprawnych zawartych przez sprzedającego z osobami fizycznymi oraz nie przejmuje, ani nie wstępuje w żadne zobowiązania Sprzedającego wobec kontrahentów, organów podatkowych, ZUS i innych zobowiązań cywilnoprawnych powstałych przed zawarciem umowy. Jak natomiast wskazano wcześniej, organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć w ramach istniejącego przedsiębiorstwa i nie jest wystarczające, aby zbywane składniki majątkowe utworzyły przedsiębiorstwo u nabywcy. Zbywane składniki majątkowe muszą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa u zbywcy. W analizowanym przypadku przeznaczone do sprzedaży składniki Spółki nie mogłyby stanowić jej zorganizowanej części w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, gdyż przepis ten wyraźnie wskazuje, iż zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania (...)”, a ponadto bez nieruchomości, pozostałe składniki przedsiębiorstwa nie byłyby zdolne do dalszego funkcjonowania jako przedsiębiorstwo i realizowania dotychczasowej działalności.

Zakres sprzedawanej masy majątkowej (wyłączenie ze sprzedaży części zobowiązań oraz nieruchomości) nie wskazuje zatem na umożliwienie nabywcy podjęcia działalności gospodarczej tylko w oparciu o nabyte składniki. Zespół składników majątkowych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy pozbawiony części zobowiązań oraz budynków, w których wykonywana jest działalność produkcyjno-handlowa nie posiada zdolności funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo i nie spełnia definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT.

Reasumując, w świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, iż składniki majątku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy będące przedmiotem sprzedaży, z wyłączeniem części zobowiązań oraz nieruchomości, nie mieszczą się w pojęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Zatem, w przedmiotowej sprawie przepis art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie miał zastosowania. Sprzedaż wymienionych składników majątku przez Wnioskodawcę stanowić będzie odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu na zasadach ogólnych tj. według właściwych stawek dla dostawy poszczególnych składników majątkowych, wartości niematerialnych i prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.