IPPP1/443-1043/14-2/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie sprzedaży składnika majątku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2014 r. (data wpływu 11 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży L. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży L.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

F. (zwana dalej „Spółką”, „F.” „Sprzedającym” lub „Wnioskodawcą”) jest polskim podmiotem gospodarczym, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Spółka sprzedała firmie T. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej określanej jako „Kupujący”) używaną linię pras (zwaną dalej: „Linia pras”). T. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest polskim podmiotem gospodarczym, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

Linia Pras składa się z kilkunastu elementów, tworzących urządzenie przeznaczone do produkcji metalowych elementów. Produkcja prowadzona z wykorzystaniem Linii Pras polegała na nadawaniu pożądanych kształtów metalowym elementom, które następnie były wykorzystywane przez F. w ramach działalności produkcyjnej F.

F. nabyła Linię Pras w 1997 r. oraz dokonała jej importu do Polski. Import Linii Pras był opodatkowany podatkiem VAT według podstawowej stawki VAT. Linia Pras była wykorzystywana przez F. w ramach procesu produkcji w związku z działalnością gospodarczą Sprzedającego (produkcja samochodów i samochodowych części zamiennych). Działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę, w ramach której była wykorzystywana Linia Pras była przedmiotem opodatkowania VAT.

Zgodnie z zawartą pomiędzy stronami umową sprzedaży (dalej: „Umowa Sprzedaży”) w ramach transakcji sprzedaży Linii Pras (zwanej dalej „Transakcją”) dokonanej w 2014 r.:

 • Spółka sprzedała kompleksowe urządzenie, jakim jest Linia Pras, w skład którego wchodzą następujące komponenty:

(i) 5 używanych maszyn,

(ii) 12 sztuk oprzyrządowania do tych maszyn, oraz

(iii) części zamienne do tych maszyn;

 • wraz z Linią Pras, F. zobowiązało się przekazać Kupującemu całą dokumentację techniczną, która była w jego posiadaniu (m.in. instrukcje obsługi) oraz inne dokumenty posiadane przez Sprzedającego dotyczące Linii Pras, w tym dyskietki oraz laptop, zawierające oprogramowanie służące do obsługi Linii Pras.

Zgodnie z Umową Sprzedaży Spółka sprzedała na rzecz Kupującego zdefiniowane w Umowie maszyny, oprzyrządowanie oraz części zamienne, z których składa się Linia Pras. W załączniku do Umowy Sprzedaży wskazano alokację ceny za Linię Pras do poszczególnych elementów wchodzących w skład Linii Pras.

Zgodnie z Umową Sprzedaży ustalona cena obejmowała również wynagrodzenie za wszystkie inne czynności dokonane przez Spółkę w związku z Transakcją, między innymi:

 • wynagrodzenie z tytułu wydania Kupującemu dokumentacji technicznej, która była w posiadaniu Spółki dotyczącej Linii Pras,
 • opróżnienie Linii Pras z płynów technologicznych i odłączenia jej od zasilania elektroenergetycznego,
 • zapewnienie ogólnej ochrony terenu należącego do F., na którym znajduje się Linia Pras.

W Umowie Sprzedaży jednoznacznie wskazano, że intencją Sprzedającego i Kupującego była sprzedaż całej Linii Pras, składającej się z elementów wymienionych i opisanych w załączniku do tej umowy a nie oddzielna sprzedaż poszczególnych elementów tej Linii Pras wymienionych w załączniku do Umowy Sprzedaży.

Transakcja została udokumentowana stosownymi fakturami, na których wskazana została 23% stawka podatku VAT.

W stosunku do konsekwencji planowanej Transakcji w zakresie VAT z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego wystąpił także Kupujący, tj. firma T. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z wnioskiem o wydanie interpretacji Kupujący wystąpił w dniu 8 września 2014 r. F. jest w posiadaniu kopii Wniosku Kupującego.

Kupujący w swoim wniosku w opisie stanu faktycznego podał następujące informacje: (Wnioskodawca wyjaśnia, że określenie „Spółka” użyte w przytoczonych poniżej cytatach z wniosku Kupującego odnosi się do Kupującego, tj. T. Sp.z o.o.) „Środki pieniężne na zakup Linii Pras Spółka uzyskała w wyniku pożyczki udzielonej przez O. (zwanej dalej „O.”) - kanadyjski podmiot będący jedynym udziałowcem Spółki. Część ustalonej należności za Linię Pras (w formie zaliczki) została zapłacona Sprzedającemu bezpośrednio z konta bankowego należącego do O. (część kwoty pożyczki udzielonej Spółce przez O. została zapłacona Sprzedającemu w imieniu Kupującego przez O.). Pozostała część należności za sprzedaną Linię Pras została przekazana Sprzedającemu bezpośrednio przez Kupującego.”

Zgodnie z Umową Sprzedaży prawo własności Linii Pras zostało przeniesione z F. na Kupującego w momencie uiszczenia przez Kupującego całej należności za Linię Pras (część ustalonej ceny została z góry uiszczona w formie zadatku).

Zgodnie z Umową Sprzedaży Linia Pras powinna zostać wydana Kupującemu przez F. w tym samym dniu, w którym na Kupującego zostało przeniesione prawo własności Linii Pras. Wydanie zostanie potwierdzone stosownym protokołem.

Zgodnie z Umową Sprzedaży, Kupujący jest zobowiązany w szczególności do dokonania następujących czynności:

 • na własne ryzyko oraz na własny koszt dokonać demontażu Linii Pras oraz wywieźć elementy zdemontowanej Linii Pras z terenu F. w ustalonym terminie (jednakże, jak wynika z Umowy Sprzedaży, Sprzedający został zobowiązany między innymi do przeprowadzenia pewnych prac przygotowawczych, oraz zapewnienia Kupującemu niektórych urządzeń do demontażu),
 • zapewnić stosowną ochronę Linii Pras w czasie pomiędzy nabyciem przez Kupującego Linii Pras, a jej wywiezieniem poza teren należący do F. (jednakże Sprzedający był zobowiązany zapewnić ogólną ochronę terenu należącego do F., na którym znajduje się Linia Pras);
 • przestrzegać właściwych zasad pracy obowiązujących na terenie F.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży, Kupujący może samodzielnie wykonać wskazane powyżej czynności lub zaangażować do tych prac inne podmioty, działające w charakterze podwykonawców Kupującego.

Kupujący dodatkowo w swoim Wniosku podał następujące informacje: „Spółka planuje zaangażować podwykonawców do przeprowadzenia prac demontażowych oraz zapewnienia stosownej ochrony Linii Pras. Spółka nie wyklucza ponadto, iż w ramach prac demontażowych będzie wspierana przez pracowników innych podmiotów powiązanych ze Spółką (w tym przez pracowników O.). Koszty związane z demontażem Linii Pras będą, co do zasady, poniesione przez Spółkę”.

Zgodnie z Umową Sprzedaży prawo rozpoczęcia prac koniecznych do przeprowadzenia demontażu Linii Pras przysługuje Kupującemu od momentu wydania Kupującemu Linii Pras przez F.

Proces demontażu Linii Pras oraz przygotowania Linii Pras do późniejszego transportu z zakładu produkcyjnego F. będzie procesem długotrwałym, mogącym potrwać od kilku tygodni, do nawet kilku miesięcy. Prace demontażowe będą wymagały dostępu do należących do F. terenu oraz pomieszczeń, w których obecnie znajduje się Linia Pras lub gdzie elementy składowe Linii Pras będą przechowywane do czasu ich wywozu poza teren zakładu F. W tym celu Sprzedający oraz Kupujący zawarli umowę najmu zgodnie, z którą F. wynajął za wynagrodzeniem Kupującemu stosowne powierzchnie należące do F.

Kupujący dodatkowo w swoim Wniosku podał następujące informacje: „Spółka nabyła Linię Pras z zamiarem jej zdemontowania oraz dalszej sprzedaży. Spółka zamierza sprzedać przeważającą część elementów wchodzących w skład Linii Pras spółce O. Niezależnie od daty sprzedaży przedmiotowej Linii Pras na rzecz O. (tj. bez względu czy Transakcja będzie miała miejsce: przed dokonaniem przez Spółkę demontażu przedmiotowej Linii Pras, w trakcie dokonywania przez Spółkę demontażu przedmiotowej Linii Pras, czy też dopiero po zdemontowaniu Linii Pras), Spółka będzie odpowiedzialna za dokonanie demontażu Linii Pras na własny koszt.

Niektóre spośród elementów składowych Linii Pras nie zostaną sprzedane przez Spółkę na rzecz O. Te elementy Linii Pras Spółka zamierza sprzedać w ramach osobnych transakcji sprzedaży (przykładowo na złom) innym podmiotom. Może jednak mieć miejsce sytuacja, iż z uwagi na niską wartość takich pozostałych elementów Linii Pras, Spółka nie będzie w stanie ich sprzedać, ale będzie musiała pokryć koszty ich zezłomowania.

Pomiędzy nabyciem przez Spółkę od F. Linii Pras a sprzedażą jakichkolwiek elementów tej Linii Pras innemu podmiotowi upłynie okres nie krótszy niż dwa tygodnie.

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami O. przeprowadzi poza Polską modernizację zakupionych od Spółki elementów Linii Pras oraz ulepszy je, tak aby tworzyły urządzenie spełniające obecnie obowiązujące standardy. Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami O. zamierza sprzedać i zainstalować zmodernizowane i ulepszone urządzenie w miejscu wskazanym przez kontrahenta O. w kraju spoza Unii Europejskiej. Elementy Linii Pras zakupione od Spółki przez O. zostaną przetransportowane z lokalizacji, w której się obecnie znajdują (to jest, z pomieszczeń wynajmowanych przez Spółkę od F.) do lokalizacji poza Unią Europejską do miejsca w którym O. dokona ich instalacji swojemu kontrahentowi lub do innej lokalizacji”.

Linia Pras zostanie najpierw wydana Kupującemu przez F. Następnie, w trakcie przygotowań do demontażu oraz w czasie samego procesu demontażu, Linia Pras będzie znajdować się w pomieszczeniach wynajmowanych Kupującemu przez F. (w rzeczywistości jest to ta sama lokalizacja lub lokalizacja znajdująca się w bliskiej odległości od miejsca w którym Linia Pras znajdowała się w momencie jej nabycia przez Kupującego od F.).

Kupujący dodatkowo w swoim Wniosku podał następujące informacje: „W dniu składania niniejszego wniosku nie jest jeszcze ustalone, w którym momencie nastąpi wydanie O. sprzedanych przez Spółkę elementów Linii Pras. Wydanie spółce O. przez Spółkę zakupionych od Spółki elementów Linii Pras nie nastąpi wcześniej, niż po upływie dwóch tygodni od momentu, w którym zgodnie z Umową Sprzedaży, zostanie dokonane wydanie Linii Pras przez F. na rzecz Spółki ani od momentu w którym będzie podpisany stosowny protokół potwierdzający to wydanie.

Odprawa celna eksportowa dotycząca elementów składowych Linii Pras, które będą sprzedawane O. przez Spółkę, zostanie dokonana przez agencję celną, działającą na rzecz Spółki lub O.

W zależności od biznesowych ustaleń pomiędzy Spółka a O., pomiędzy sprzedażą O. elementów Linii Pras, a ich odbiorem i faktycznym wywozem poza UE może upłynąć nawet kilka miesięcy”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż Linii Pras w ramach Transakcji opisanej w stanie faktycznym podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki podatku VAT, w wysokości 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Sprzedaż Linii Pras w ramach Transakcji opisanej w stanie faktycznym podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki podatku VAT, w wysokości 23%.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

 1. Podleganie Transakcji opodatkowaniu VAT

W celu rozstrzygnięcia, czy Transakcja zbycia Linii Pras podlegała opodatkowaniu VAT, konieczne jest rozstrzygnięcie, czy Transakcja mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, zawartym w art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku Transakcji nie znajdzie zastosowania żadne z wyłączeń z opodatkowania VAT, wskazanych w art. 6 Ustawy o VAT.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT, towarami są rzeczy oraz ich części, jak również wszelkie postacie energii.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle powyższej definicji towarów, jak również z uwagi na fakt, iż Transakcja została dokonana za wynagrodzeniem - Transakcja mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jako odpłatna dostawa towarów i nie była wyłączona z zakresu opodatkowania VAT. Zdaniem Wnioskodawcy, Transakcja nie mogła być uznana za sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT) lub za czynność, która nie może być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (na podstawie art. 6 pkt 2 Ustawy o VAT).

 1. Stawka VAT właściwa dla planowanej Transakcji

Jak już wskazano powyżej, w ocenie Wnioskodawcy, przedmiotowa Transakcja będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT i nie będzie mieściła się w katalogu czynności niepodlegających przepisom Ustawy o VAT, określonym w art. 6 Ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o VAT stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Ze względu na brak, w ocenie Wnioskodawcy, możliwości objęcia przedmiotowej dostawy Linii Pras jakimkolwiek zwolnieniem przewidzianym w regulacjach podatku VAT (w szczególności zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT), jak również niemożności zastosowania którejkolwiek z preferencyjnych stawek podatku VAT, zdaniem Wnioskodawcy, Transakcja podlega opodatkowaniu podstawową stawką VAT w wysokości 23 %.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

Przepis art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zarówno dostawa towarów jak i świadczenie usług mieszczą się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, według której sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Według art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Wyłączenie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 tej ustawy obejmuje jednakże tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują terminu „przedsiębiorstwo”. Zatem dla celów określenia zakresu pojęcia „przedsiębiorstwo” należy odwołać się do regulacji zawartej w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), który to przepis stanowi, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W związku z powyższym przepisem, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Należy wskazać również art. 552 Kodeksu cywilnego, którym ustawodawca wprowadza zasadę, że czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Natomiast według art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako: dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Oznacza to, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z treści wniosku wynika, że Spółka sprzedała używaną linię pras. Linia Pras składa się z kilkunastu elementów, tworzących urządzenie przeznaczone do produkcji metalowych elementów. Produkcja prowadzona z wykorzystaniem Linii Pras polegała na nadawaniu pożądanych kształtów metalowym elementom, które następnie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę w ramach opodatkowanej działalności produkcyjnej Wnioskodawcy. Zgodnie z zawartą pomiędzy stronami umową sprzedaży w ramach transakcji sprzedaży Linii Pras Wnioskodawca sprzedał kompleksowe urządzenie, jakim jest Linia Pras, w skład którego wchodzą następujące komponenty: 5 używanych maszyn, 12 sztuk oprzyrządowania do tych maszyn, części zamienne do tych maszyn, wraz z Linią Pras, Sprzedający zobowiązał się przekazać Kupującemu całą dokumentację techniczną, która była w jego posiadaniu (m.in. instrukcje obsługi) oraz inne dokumenty posiadane przez niego dotyczące Linii Pras, w tym dyskietki oraz laptop, zawierające oprogramowanie służące do obsługi Linii Pras.

Kupujący nabył Linię Pras z zamiarem jej zdemontowania oraz dalszej sprzedaży.

Z uwagi na przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, ze w analizowanej sprawie planowana transakcja nie spełnia przesłanek do uznania, że przedmiotem sprzedaży będzie przedsiębiorstwo. Wymieniona Linia Pras stanowi jedynie część majątku Wnioskodawcy. Z wniosku nie wynika, aby inne składniki majątku Wnioskodawcy (np. inne środki trwałe, środki obrotowe, zobowiązania, zawarte przez Spółkę umowy z pracownikami, umowy z klientami Spółki, umowy z bankiem, umowy dotyczące prowadzenia ksiąg, audytu, obsługi prawnej, środki na rachunku bankowym) były sprzedawane.

Ponadto nie zostanie spełniona jedna z podstawowych przesłanek, mianowicie żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej. Nabywca nie kupuje składników w celu prowadzenia za ich pomocą działalności, tylko w celu dalszej odsprzedaży.

Składniki majątkowe będące przedmiotem opisanej we wniosku transakcji nie stanowią również zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Linia pras nie zostanie przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych Nabywcy, lecz zostanie odsprzedana.

W konsekwencji, w analizowanej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy o VAT – do transakcji sprzedaży linii pras będą miały zastosowanie ogólne zasady dotyczące opodatkowania tej transakcji podatkiem od towarów i usług.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zgodnie z art. 146 a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Ustawa o VAT przewiduje opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub ich zwolnienie z opodatkowania.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, od dnia 1 stycznia 2014 r., dotyczy wszystkich towarów przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

W niniejszej sprawie zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 nie znajdzie zastosowania, ze względu na to, że działalność gospodarcza prowadzona przez Wnioskodawcę, w ramach której była wykorzystywana Linia Pras była przedmiotem opodatkowania VAT.

Tym samym, ze względu na brak możliwości objęcia przedmiotowej dostawy Linii Pras jakimkolwiek zwolnieniem przewidzianym w regulacjach podatku VAT jak również niemożności zastosowania którejkolwiek z preferencyjnych stawek podatku VAT, transakcja podlega opodatkowaniu podstawową stawką VAT w wysokości 23 %.

Tym samym Wnioskodawca przedstawił prawidłowe stanowisko w sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.