IPPB5/4510-601/15-2/RS | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko PGK, że przychód podatkowy z tytułu sprzedaży na rzecz Nabywcy Przedmiotu Transakcji powstanie w momencie zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a Nabywcą, na podstawie której dojdzie do realizacji Transakcji (wydania Przedmiotu Transakcji Nabywcy), nie później niż w momencie zapłaty Wynagrodzenia lub wystawienia faktury VAT z tytułu zawarcia Transakcji i przychód ten powinien zostać uwzględniony w wyniku podatkowym (dochodzie lub stracie) PGK jeśli umowa sprzedaży zostanie zawarta w okresie funkcjonowania PGK?
IPPB5/4510-601/15-2/RSinterpretacja indywidualna
 1. moment powstania przychodów
 2. podatkowa grupa kapitałowa
 3. przychód
 4. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Podatkowe grupy kapitałowe
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu u Spółki wchodzącej w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej oraz uwzględnienia ww. przychodu w wyniku podatkowym PGK – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu u Spółki wchodzącej w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej oraz uwzględnienia ww. przychodu w wyniku podatkowym PGK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 2. W dniu 30 czerwca 2015 roku Spółka zawarła wraz ze spółką C. Sp. z o.o. (jedynym udziałowcem Spółki, posiadającym bezpośrednio 100% udziałów w Spółce) umowę podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. la ustawy o CIT (dalej: „Podatkowa Grupa Kapitałowa” lub „PGK”). W tym samym dniu umowa o utworzeniu PGK została zgłoszona do rejestracji przez Spółkę, jako spółkę reprezentującą PGK do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Spółki.
 3. Niniejszy wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest składany przez PGK reprezentowaną przez Spółkę (jako spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o CIT oraz z przepisów Ordynacji podatkowej zgodnie z art. la ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT). PGK jest podmiotem „zainteresowanym” w rozumieniu art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613, dalej „Ordynacja podatkowa”) w zakresie konsekwencji podatkowych zdarzeń przyszłych objętych niniejszym wnioskiem.
 4. Na dzień planowanej transakcji, której dotyczy niniejszy Wniosek, Spółka będzie prowadzić - w szczególności - działalność w następującym zakresie:
  1. usługi wynajmu przysługującego Spółce udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej na rzecz podmiotu trzeciego (Spółka traktuje te usługi jako usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT);
  2. usługi wynajmu tablic reklamowych (ruchomych bilbordów ustawianych na nieruchomościach nienależących do Spółki) na rzecz podmiotu trzeciego (Spółka traktuje te usługi jako usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT);
  3. budowę centrum handlowego (usytuowanego na nieruchomościach należących do Spółki, dalej: „Centrum Handlowe”), przy czym faktyczne prace budowlane nie zostały jeszcze ukończone - wmurowanie kamienia węgielnego i rozpoczęcie budowy miało miejsce dopiero w lipcu 2014 roku; Centrum Handlowe - po ukończeniu i oddaniu do użytkowania - będzie mogło być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni użytkowej na jego terenie, ponadto w skład Centrum Handlowego będzie wchodził lokal wykorzystywany na prowadzenie hipermarketu, który zostanie nabyty (na skutek nabycia udziału w nieruchomości lub oddzielnego lokalu) przez właściciela jednej z sieci hipermarketów - Grupę C.
 5. Spółka jest m.in. właścicielem czternastu działek (dalej łącznie: „Działki”) nabytych na podstawie umów zawartych przez Spółkę w latach 2007- 2012, przy czym:
  1. wszystkie Działki w momencie nabycia ich przez Spółkę były niezabudowane, a aktualnie prowadzona jest na każdej z nich budowa Centrum Handlowego (obecnie nie ma Działki, na której nie byłaby prowadzona budowa);
  2. nabycie dwóch z powyższych Działek podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „podatek PCC”), Spółka nie wykazała żadnego podatku naliczonego VAT z tego tytułu;
  3. nabycie pozostałych dwunastu Działek podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT;
  4. w chwili obecnej Działki uregulowane są w jednej księdze wieczystej liczba Działek może ulec zmianie, gdyż Spółka planuje scalić wszystkie lub niektóre z nich w taki sposób, aby z punktu widzenia prawnego stanowiły jedną działkę; przy czym na dzień złożenia niniejszego Wniosku Działki mają następujące numery ewidencyjne: 17/3, 92/6, 25/8, 52/2, 53/6, 54/8, 21/20, 24/8, 20/2, 24/10, 23/2, 24/5, 24/4, 19/2.
  Ponadto Spółka jest współwłaścicielem udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości (odrębnej od Działek), który został nabyty w 2007 roku. Nabycie przedmiotowego udziału w prawie własności tej nieruchomości podlegało opodatkowaniu podatkiem PCC, Spółka nie wykazała żadnego podatku naliczonego VAT z tego tytułu.
 6. Wszystkie Działki zostały nabyte przez Spółkę z zamiarem ich wykorzystywania w działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Wszystkie Działki stanowią grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 7. Z uwagi na powyższe, Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem Działek opisanych w punkcie 2c powyżej. Spółka wykazała powyższy podatek naliczony VAT w deklaracjach VAT-7, który został przez Spółkę w części odliczony, a w części Spółka uzyskała częściowy zwrot tego podatku.
 8. W związku z prowadzeniem przez Spółkę budowy Centrum Handlowego (opisanego w punkcie 4c powyżej), Spółka zawarła w szczególności następujące umowy:
  1. umowy dotyczące realizacji robót budowlanych i usług związanych z budową i oddaniem do użytkowania Centrum Handlowego (takie jak w szczególności: umowy z generalnym wykonawcą, umowy dotyczące wykonania sieci i przyłączy dla mediów, umowy dotyczące modyfikacji układu drogowego w okolicy Centrum Handlowego, inne umowy dotyczące procesu budowlanego i projektowego, umowy dotyczące sprawowania funkcji kierownika projektu i nadzoru realizacji inwestycji, umowy o świadczenie usług nadzoru technicznego poszczególnych elementów inwestycji, umowy na usługi związane z zarządzaniem procesem budowy, umowy na usługi doradcze dotyczące budowy Centrum Handlowego, umowy ubezpieczenia i umowy dotyczące zabezpieczeń i gwarancji wykonania robót budowlanych);
  2. umowę partycypacyjną z Miastem zawartą w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych dotyczącą realizacji przez Spółkę inwestycji drogowych oraz infrastrukturalnych, a także umowy szczegółowe zawarte w wykonaniu tej umowy partycypacyjnej;
  3. umowy z C dotyczące budowy, a następnie sprzedaży hipermarketu, który będzie zlokalizowany na terenie Centrum Handlowego (w szczególności umowa ramowa, umowa w sprawie budowy hipermarketu przez Spółkę oraz przedwstępna umowa sprzedaży hipermarketu przez Spółkę na rzecz C);
  4. umowy dotyczące procesu wynajmowania (komercjalizacji) Centrum Handlowego (takie jak w szczególności: umowa pośrednictwa w wynajmowaniu powierzchni, umowy dotyczące zarządzania umowami najmu i koordynacji najemców w Centrum Handlowym, umowy związane z projektowaniem, nadzorem i weryfikacją projektów wykończenia w lokalach najemców);
  5. umowy dotyczące marketingu i PR związane z Centrum Handlowym (takie jak w szczególności: umowy o wykonanie wizualizacji Centrum Handlowego, umowy dotyczące wykonania i modyfikacji makiet Centrum Handlowego, umowy, na podstawie których Spółka nabyła prawo do znaku słownego i słowno-graficznego Centrum Handlowego „posnania” wykorzystywanego w materiałach marketingowych);
  6. umowy najmu przyszłej powierzchni w Centrum Handlowym a także związane z umowami najmu umowy zlecenia dotyczące prac związanych z zagospodarowaniem powierzchni w Centrum Handlowym na rzecz przyszłych najemców Centrum Handlowego; w związku z umowami zlecenia Spółka otrzymała już od niektórych najemców zaliczki na poczet wykonania prac w nich określonych;
  7. umowy dotyczące instrumentów pochodnych związanych z zabezpieczeniem kursów walut przy realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu Centrum Handlowego (hedging);
  8. kompleksową umowę dotyczącą negocjacji w sprawie nabywania nieruchomości przez Spółkę, negocjacji z C dotyczących hipermarketu oraz pomocy przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych niezbędnych do wybudowania i oddania do użytkowania Centrum Handlowego;
  9. umowy na kompleksowe usługi administracyjne, prawne oraz księgowe niezbędne do prowadzenia przez Spółkę działalności obejmującej budowę Centrum Handlowego, umowę na kompleksowe doradztwo dotyczące prowadzenia oraz finansowania budowy Centrum Handlowego, obejmujące w szczególności pomoc w negocjacjach z bankami finansującymi w celu uzyskania korzystnych warunków finansowych, nadzór nad wykonywaniem umowy kredytowej, utrzymywanie dobrych relacji z bankami finansującymi, doradztwo w zakresie planów finansowych dotyczących Centrum Handlowego oraz nadzór nad bieżącymi kwestiami finansowymi;
  10. umowy kredytowe oraz umowy pożyczek, na podstawie których Spółka finansuje w szczególności budowę Centrum Handlowego (zgodnie z punktem 6 poniżej);
  11. umowy o prowadzenie rachunków bankowych Spółki.
  Spółka nabyła prawa ochronne na znak słowny i słowno-graficzny „p...”.
 9. Realizacja powyższej inwestycji jest finansowana między innymi środkami pieniężnymi pochodzącymi z:
  1. kredytu bankowego udzielonego przez Bank S.A., B A, BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (dalej: „Banki”);
  2. pożyczek udzielonych przez spółki powiązane ze Spółką.
 10. W związku ze znacznym wzrostem wartości Działek (na których budowane jest Centrum Handlowe) Spółka, jeszcze przed ukończeniem budowy Centrum Handlowego, zamierza sprzedać Działki oraz określone składniki majątkowe (dalej: „Transakcja”) na rzecz spółki pod firmą Centrum sp. z o.o. (dalej „Nabywca”). Z uwagi na to, że nie wszystkie nieruchomości Spółki będą przedmiotem Transakcji, po jej dokonaniu Spółka będzie kontynuować działalność polegającą na wynajmie przysługującego jej udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej oraz wynajmu tablic reklamowych (ruchomych bilbordów ustawianych na nieruchomościach nienależących do Spółki) na rzecz podmiotów trzecich.
 11. Intencją Nabywcy jest kontynuowanie prac budowlanych na powyższych nieruchomościach i dokończenie budowy Centrum Handlowego rozpoczętej przez Spółkę, przy czym Nabywca pozyska wszelkie środki finansowe niezbędne do wykonania tego planu oraz zmodyfikuje sposób prowadzenia budowy Centrum Handlowego (według własnego uznania i oceny sytuacji rynkowej). W związku z powyższym, w ramach planowanej Transakcji Spółka zbędzie na rzecz Nabywcy następujące, wybrane przez Nabywcę, składniki ściśle związane z powyższymi nieruchomościami i rozpoczętym procesem budowy Centrum Handlowego:
  1. Spółka „przeniesie” na Nabywcę wszelkie prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) wynikające z następujących umów zawartych w związku z budową Centrum Handlowego:
   • umów dotyczących usług związanych z budową i oddaniem do użytkowania Centrum Handlowego (pkt 8a powyżej, z wyjątkiem praw i obowiązków z umów o wykonanie projektów budowlanych Centrum Handlowego zawartych z V Sp. z o.o.);
   • umowy partycypacyjnej oraz umów szczegółowych zawartych w wykonaniu umowy partycypacyjnej z Zarządem Dróg Miejskich oraz umowy ze spółką A S.A. (pkt 8b powyżej);
   • umów z C dotyczących hipermarketu, który będzie zlokalizowany na terenie Centrum Handlowego (pkt 8c powyżej);
   • umów dotyczących procesu wynajmowania (komercjalizacji) Centrum Handlowego (pkt 8d powyżej);
   • umowy dotyczącej instrumentów pochodnych (hedging) związanych z zabezpieczeniem kursów walut przy realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu Centrum Handlowego (pkt 8g powyżej);
   • umów najmu przyszłej powierzchni w Centrum Handlowym a także umów zlecenia dotyczących prac na rzecz przyszłych najemców Centrum Handlowego powierzchni w Centrum Handlowym (pkt 8f powyżej);
   • wybranej większości umów dotyczących marketingu i PR (pkt 8e powyżej) – wraz z wybranymi materiałami (ruchomościami) wykorzystywanymi w działalności marketingowej (takimi jak w szczególności ulotki, foldery, kontener wystawowy) z wyjątkiem praw (wierzytelności) i zobowiązań (długów) z umów o wykonanie wizualizacji Centrum Handlowego z T i o wykonanie i modyfikacji makiet dotyczących Centrum Handlowego z A”;
   • porozumienia zawartego z właścicielami sąsiedniej działki w przedmiocie wycofania skarg na decyzje administracyjne oraz zobowiązania się do nieskładania środków odwoławczych w toku i po realizacji inwestycji;
   w wyniku powyższego wszelkie prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) Spółki dotyczące powyższych umów i potencjalnie istniejące na dzień Transakcji zostaną przeniesione na Nabywcę.
  2. Niezależnie od powyższego:
   • Spółka wyrazi zgodę na przeniesienie na Nabywcę wybranych decyzji administracyjnych związanych z budową Centrum Handlowego (takich jak decyzja pozwolenia na budowę, decyzja środowiskowa). Przeniesienie tych decyzji na Nabywcę nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach odrębnych postępowań administracyjnych;
   • Spółka przeniesie na Nabywcę autorskie prawa majątkowe do niektórych dzieł (w tym projektów budowlanych) związanych z budową Centrum Handlowego w zakresie, w jakim przysługują one Spółce;
   • po Transakcji albo równolegle z Transakcją, Nabywca nabędzie prawa do znaku towarowego , który jest wykorzystywany w nazwie Centrum Handlowego i jego dotychczasowej promocji.
  Składniki majątkowe wymienione w punktach 10-11 będą stanowić „Przedmiot Transakcji”.
 12. Do wydania Nabywcy Przedmiotu Transakcji dojdzie w dniu dokonania Transakcji (zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a Nabywcą).
 13. W ramach Transakcji, Nabywca nie przejmie żadnych innych składników majątkowych/aktywów Spółki niż te opisane w punktach 10-11 powyżej. W szczególności, z przedmiotu Transakcji zostaną wyłączone następujące składniki:
  1. przysługujący Spółce udział w prawie własności nieruchomości gruntowej, która będzie wykorzystywana przez Spółkę do kontynuowania działalności po Transakcji i świadczenia usług wynajmu (działalność Spółki prowadzona zgodnie z opisem w punkcie 4a powyżej);
  2. prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) z umowy na usługi wynajmu tablic reklamowych (działalność Spółki prowadzona zgodnie z opisem w punkcie 4b powyżej); co wynika z tego, że umowa ta nie zostanie „przeniesiona” na Nabywcę;
  3. prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) wynikające z umowy najmu siedziby Spółki, co wynika to z tego, że umowa ta nie zostanie „przeniesiona” na Nabywcę jako niezbędna do kontynuowania działalności Spółki po Transakcji;
  4. wybrane decyzje administracyjne uzyskane przez Spółkę w związku z budową Centrum Handlowego;
  5. prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) z wybranych umów dotyczących usług związanych z budową i oddaniem do użytkowania Centrum Handlowego (pkt 8a powyżej), które nie zostaną „przeniesione” na Nabywcę;
  6. prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) z wybranych umów dotyczących marketingu i PR (pkt 8e powyżej); które nie zostaną „przeniesione” na Nabywcę;
  7. prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) z kompleksowej umowy dotyczącej negocjacji w sprawie nabywania nieruchomości przez Spółkę, negocjacji z C dotyczących hipermarketu oraz pomocy przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych niezbędnych do wybudowania i oddania do użytkowania Centrum Handlowego (punkt 8h powyżej); co wynika z tego, że powyższe umowy nie zostaną „przeniesione” na Nabywcę;
  8. prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) z umowy na kompleksowe usługi administracyjne, prawne oraz księgowe niezbędne do prowadzenia przez Spółkę działalności obejmującej budowę Centrum Handlowego (punkt 8i powyżej), co wynika z tego, że powyższe umowy nie zostaną „przeniesione” na Nabywcę;
  9. prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) z umowy na kompleksowe doradztwo dotyczące prowadzenia oraz finansowania budowy Centrum Handlowego, obejmujące w szczególności pomoc w negocjacjach z bankami finansującymi w celu uzyskania korzystnych warunków finansowych, nadzór nad wykonywaniem umowy kredytowej, utrzymywanie dobrych relacji z bankami finansującymi, doradztwo w zakresie planów finansowych dotyczących Centrum Handlowego oraz nadzór nad bieżącymi kwestiami finansowymi (punkt 8i powyżej); co wynika z tego, że powyższe umowy nie zostaną „przeniesione” na Nabywcę;
  10. zobowiązania z umów kredytowych oraz umów pożyczek, na podstawie których Spółka finansuje w szczególności budowę Centrum Handlowego (zgodnie z punktem 9 powyżej) obejmujące:
   • zobowiązania z kredytu bankowego udzielonego Spółce przez Banki na budowę Centrum Handlowego,
   • zobowiązania z pożyczek udzielonych przez spółki powiązane ze Spółką na budowę Centrum Handlowego;
   powyższe wynika z tego, że umowy dotyczące finansowania budowy Centrum Handlowego nie zostaną „przeniesione” na Nabywcę; Nabywca we własnym zakresie będzie musiał pozyskać finansowanie, które umożliwi mu kontynuowanie budowy Centrum Handlowego i jego późniejszą eksploatację;
  11. prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) z umowy o prowadzenie rachunków bankowych Spółki (punkt 8k powyżej); co wynika z tego, że umowy te nie zostaną „przeniesione” na Nabywcę, jako niezbędne do kontynuowania działalności Spółki po Transakcji;
  12. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Spółki;
  13. księgi i dokumenty związane z działalnością gospodarczą Spółki;
  14. oznaczenie „Centrum ” indywidualizujące przedsiębiorstwo Spółki (nazwa przedsiębiorstwa);
  15. tajemnice przedsiębiorstwa Spółki;
  16. majątek ruchomy będący własnością Spółki (tablice reklamowe/bilbordy wykorzystywane przez Spółkę do świadczenia usług wynajmu).
 14. W ramach Transakcji nie dojdzie do przejścia pracowników, zakładu pracy, ani części zakładu pracy Spółki na Nabywcę (Spółka nie zatrudnia pracowników).
 15. Nabywca będzie musiał wykonać szereg czynności w celu wykorzystania nabytych w ramach Transakcji składników do prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności Nabywca:
  1. zapewni środki pieniężne i źródła finansowania niezbędne do prowadzenia dalszej budowy Centrum Handlowego i późniejszej działalności tego Centrum;
  2. zapewni dokończenie budowy Centrum Handlowego;
  3. po ukończeniu budowy Centrum Handlowego dokona wszystkich wymaganych czynności (w tym administracyjnych) związanych z rozpoczęciem działalności tego Centrum;
  4. zawrze umowy niezbędne do ubezpieczenia i utrzymania nabytych nieruchomości w należytym stanie;
  5. uzyska wszelkie niezbędne decyzje i pozwolenia administracyjne konieczne do uzyskania ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Centrum Handlowego.
 16. W związku z Transakcją Nabywca wypłaci Spółce wynagrodzenie z tytułu nabycia składników majątkowych będących przedmiotem Transakcji (dalej: „Wynagrodzenie”).
 17. Przedmiot Transakcji nie jest, ani na moment Transakcji nie będzie, w żaden sposób organizacyjnie wyodrębniony, w szczególności jako dział, wydział, oddział, w strukturze organizacyjnej Spółki. Przedmiot Transakcji nie jest również, ani na moment Transakcji nie będzie, wyodrębniony finansowo w księgach rachunkowych Spółki, w szczególności Spółka nie sporządza rachunku zysków i strat oraz bilansu dla Przedmiotu Transakcji.
 18. Zarówno Spółka jak i Nabywca będą na moment Transakcji zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT.
 19. Nabywca będzie wykorzystywał Przedmiot Transakcji do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT (Nabywca będzie prowadził w nabytych nieruchomościach Centrum Handlowe wynajmując znajdujące się w nim powierzchnie osobom trzecim). W przyszłości Nabywca nie wyklucza sprzedaży Przedmiotu Transakcji nabytego w ramach Transakcji.
 20. Na dzień złożenia niniejszego Wniosku budowa Centrum Handlowego jest w trakcie realizacji - na wszystkich Działkach prowadzone są roboty budowlane (wobec czego na każdej z Działek znajdują się budynki, budowle oraz ich części na określonym etapie realizacji), w szczególności systematycznie wznoszone są poszczególne budynki, budowle, ich części i inne obiekty budowlane wchodzące w skład Centrum Handlowego, będące w różnym stopniu zaawansowania prac. Zgodnie z planami inwestycyjnymi - w IV kwartale 2015 roku - stopień zaawansowania prac budowlanych będzie obejmować ukończenie stanu surowego otwartego; w zależności jednak od przebiegu prac i innych czynników, nie można wykluczyć, że stan budowy Centrum Handlowego na dzień Transakcji może odbiegać od przedstawionych wyżej planów. Z pewnością jednak na dzień Transakcji, budynki, budowle i obiekty budowlane wchodzące w skład Centrum Handlowego nie zostaną jeszcze ostatecznie ukończone - zakończenie Inwestycji i jej oddanie do użytkowania planowane jest po dniu Transakcji, na 2016 lub 2017 rok.
 21. Żaden z obiektów Centrum Handlowego w budowie (budynki, budowle, ich części i inne obiekty budowlane w budowie), które będą znajdowały się na Działkach w momencie Transakcji:
  1. nie będzie mógł być uznany za wybudowany, zdatny do użytkowania zgodnego ze swoim przeznaczeniem i oddany do jakiegokolwiek użytkowania innym podmiotom;
  2. jako taki nie będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę.
 22. W stosunku do sprzedawanych obiektów Centrum Handlowego w budowie (budynków, budowli oraz ich części) znajdujących się na Działkach, Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budowaniem przez Spółkę tych obiektów.
 23. Na moment Transakcji Spółka będzie wchodziła w skład PGK posiadającej status podatnika CIT (Transakcja nastąpi w okresie funkcjonowania PGK i posiadania przez PGK statusu podatnika CIT). Tym samym, na moment Transakcji Spółka nie będzie działała w charakterze samodzielnego podatnika CIT (zgodnie z art. 8 ust. 7 ustawy o CIT, obecny rok podatkowy Spółki zakończy się na dzień poprzedzający pierwszy dzień roku podatkowego przyjętego przez PGK, i transakcja nastąpi w trakcie roku podatkowego PGK).
 24. Jednocześnie, Spółka będzie spółką reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o CIT oraz przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U.2012 poz. 749 ze zm.; „Ordynacja podatkowa”) w rozumieniu art. la ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko PGK, że przychód podatkowy z tytułu sprzedaży na rzecz Nabywcy Przedmiotu Transakcji powstanie w momencie zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a Nabywcą, na podstawie której dojdzie do realizacji Transakcji (wydania Przedmiotu Transakcji Nabywcy), nie później niż w momencie zapłaty Wynagrodzenia lub wystawienia faktury VAT z tytułu zawarcia Transakcji i przychód ten powinien zostać uwzględniony w wyniku podatkowym (dochodzie lub stracie) PGK jeśli umowa sprzedaży zostanie zawarta w okresie funkcjonowania PGK...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód podatkowy z tytułu sprzedaży na rzecz Nabywcy Przedmiotu Transakcji powstanie w momencie zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a Nabywcą, na podstawie której dojdzie do realizacji Transakcji (wydania Przedmiotu Transakcji Nabywcy), nie później niż w momencie zapłaty Wynagrodzenia lub wystawienia faktury VAT z tytułu zawarcia Transakcji i przychód ten powinien zostać uwzględniony w wyniku podatkowym (dochodzie lub stracie) PGK jeśli umowa sprzedaży zostanie zawarta w okresie funkcjonowania PGK.

Podniesiono, że zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z póz. zm.; dalej: ustawa o CIT):

 1. Podatnikami CIT mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej w ustawie "podatkowymi grupami kapitałowymi" (art. la ust. 1).
 2. W podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym, obliczanym zgodnie przepisami ustawy o CIT, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3 (art. 7a ust. 1).
 3. Dochodem każdej ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; natomiast jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą takiej spółki (art. 7a ust. 1 w związku z art. 7 ust. 2).
 4. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3).
 5. Za datę powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą uważa się co zasady dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usług, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności (art. 12 ust. 3a w związku z ust. 3).

Wskazano, że zgodnie z Ordynacją podatkową, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej - rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców (art. 3 pkt 9).

Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.), działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2).

Podniesiono, że jak wynika z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego:

 1. W okresie funkcjonowania PGK i posiadania przez PGK statusu podatnika CIT, Spółka zamierza sprzedać określone składniki majątkowe w ramach Transakcji na rzecz Nabywcy.
 2. Do wydania Nabywcy Przedmiotu Transakcji dojdzie w dniu dokonania Transakcji (zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a Nabywcą).
 3. W związku z Transakcją Nabywca wypłaci Spółce Wynagrodzenie z tytułu nabycia składników majątkowych będących przedmiotem Transakcji.

W świetle powyższego, zdaniem PGK w analizowanej sytuacji:

 1. Sprzedaż Przedmiotu Transakcji przez Spółkę na rzecz Nabywcy nastąpi w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę, i tym samym, przychód podatkowy z tego tytułu należy uznać za przychód związany z działalnością gospodarczą.
 2. W konsekwencji, w analizowanym przypadku przychód podatkowy powstanie w momencie zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a Nabywcą, na podstawie której dojdzie do realizacji Transakcji (wydania Przedmiotu Transakcji Nabywcy), nie później niż w momencie zapłaty Wynagrodzenia lub wystawienia faktury VAT z tytułu zawarcia Transakcji.
 3. Co więcej, skoro powyższa sprzedaż zostanie dokonana w okresie istnienia PGK posiadającej status podatnika CIT, przychód ten - jako element składowy dochodu albo straty Spółki będącej jedną ze spółek tworzących PGK - powinien zostać uwzględniony w wyniku podatkowym (dochodzie lub stracie) PGK. Podkreślono, że w okresie funkcjonowania PGK spółki te nie będą podatnikami CIT - podatnikiem będzie PGK.

W konsekwencji, zdaniem PGK, przychód podatkowy z tytułu sprzedaży na rzecz Nabywcy Przedmiotu Transakcji powstanie w momencie zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a Nabywcą, na podstawie której dojdzie do realizacji Transakcji (wydania Przedmiotu Transakcji Nabywcy), nie później niż w momencie zapłaty Wynagrodzenia lub wystawienia faktury VAT z tytułu zawarcia Transakcji i przychód ten powinien zostać uwzględniony w wyniku podatkowym (dochodzie lub stracie) PGK jeśli umowa sprzedaży zostanie zawarta w okresie funkcjonowania PGK.

Podniesiono, że powyższe stanowisko PGK znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 22 września 2014 roku, znak IPPB5/423-618/14-4/RS, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „przychód podatkowy z tytułu sprzedaży na rzecz Nabywcy Przedmiotu Transakcji powstanie w momencie zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a Nabywcą, na podstawie której dojdzie do realizacji Transakcji (wydania Przedmiotu Transakcji Nabywcy), nie później niż w momencie zapłaty Wynagrodzenia lub wystawienia faktury VAT z tytułu zawarcia Transakcji i przychód ten powinien zostać uwzględniony w wyniku podatkowym (dochodzie lub stracie) PGK jeśli umowa sprzedaży zostanie zawarta w okresie funkcjonowania PGK.”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2014 roku, znak IPPB5/423-144/14-5/RS, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „w podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat.”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 24 sierpnia 2012 roku, znak IBPBI/2/423-518/12/PP, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „za datę sprzedaży nieruchomości, z którą zdaniem Spółki należy powiązać powstanie przychodu do opodatkowania (tj. datę zbycia prawa majątkowego, o którym mowa w art. 12 ust. 3a updop) należy uznać datę zawarcia „końcowej" umowy sprzedaży (tj. umowy rozporządzającej), przenoszącej własność w formie aktu notarialnego.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie określenia momentu powstania przychodu u Spółki wchodzącej w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej oraz uwzględnienia ww. przychodu w wyniku podatkowym PGK - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.