IPPB5/423-618/14-4/RS | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko PGK, że przychód podatkowy z tytułu sprzedaży na rzecz Nabywcy Przedmiotu Transakcji powstanie w momencie zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a Nabywcą, na podstawie której dojdzie do realizacji Transakcji (wydania Przedmiotu Transakcji Nabywcy), nie później niż w momencie zapłaty Wynagrodzenia, lub wystawienia faktury VAT z tytułu zawarcia Transakcji i przychód ten powinien zostać uwzględniony w wyniku podatkowym (dochodzie lub stracie) PGK jeśli umowa sprzedaży zostanie zawarta w okresie funkcjonowania PGK?
IPPB5/423-618/14-4/RSinterpretacja indywidualna
 1. moment powstania przychodów
 2. podatkowa grupa kapitałowa
 3. przychód
 4. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Podatkowe grupy kapitałowe
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przychód podatkowy z tytułu sprzedaży na rzecz Nabywcy Przedmiotu Transakcji powstanie w momencie zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a Nabywcą, na podstawie której dojdzie do realizacji transakcji (wydania Przedmiotu Transakcji Nabywcy), nie później niż w momencie zapłaty Wynagrodzenia, lub wystawienia faktury VAT z tytułu zawarcia Transakcji i przychód ten powinien zostać uwzględniony w wyniku podatkowym (dochodzie lub stracie) Podatkowej Grupy Kapitałowej jeśli umowa sprzedaży zostanie zawarta w okresie funkcjonowania PGK – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przychód podatkowy z tytułu sprzedaży na rzecz Nabywcy Przedmiotu Transakcji powstanie w momencie zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a Nabywcą, na podstawie której dojdzie do realizacji transakcji (wydania Przedmiotu Transakcji Nabywcy), nie później niż w momencie zapłaty Wynagrodzenia, lub wystawienia faktury VAT z tytułu zawarcia Transakcji i przychód ten powinien zostać uwzględniony w wyniku podatkowym (dochodzie lub stracie) PGK jeśli umowa sprzedaży zostanie zawarta w okresie funkcjonowania PGK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność na rynku nieruchomości (m.in. wynajmuje powierzchnię użytkową na terenie centrum handlowego. Usługi wynajmu powierzchni podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT”).
 2. Jedynym udziałowcem Spółki, posiadającym bezpośrednio 100% udziałów w Spółce jest spółka C. sp. z o.o. (dalej: „Spółka Dominująca”).
 3. W dniu 12 marca 2007 roku Spółka nabyła na podstawie umowy sprzedaży:
  1. prawo własności dziewięciu niezabudowanych nieruchomości gruntowych (niektóre z tych nieruchomości składały się z kilku lub kilkunastu działek);
  2. prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z trzech działek;
  3. prawo własności dwóch nieruchomości stanowiących wyodrębnione lokale użytkowe (dalej: „Stare Lokale”), znajdujące się w budynku położonym na jednej nieruchomości gruntowej (dalej: „Stary Budynek”), na której znajdowały się również inne budowle -w szczególności rampy, schody, ścieżki rowerowe, chodnik i droga oraz parking (dalej: „Stare Budowle”); prawo własności Starych Lokali zostało nabyte wraz ze związanymi z własnością tych lokali udziałami w nieruchomości wspólnej (składającej się z nieruchomości gruntowej, Starego Budynku oraz Starych Budowli).
 4. Samodzielne lokale użytkowe wskazane w pkt c) powyżej wraz z nieruchomością wspólną składającą się z nieruchomości gruntowej, budynku oraz budowli składały się na C. w G. (dalej: „Centrum Handlowe”). Działalność Spółki polega na prowadzeniu Centrum Handlowego i wynajmowaniu powierzchni w tym Centrum na rzecz podmiotów trzecich.
 5. Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem wszystkich nieruchomości wymienionych w pkt 3 powyżej. Spółka wykazała powyższy podatek naliczony VAT w deklaracjach VAT-7 i w całości odliczyła / uzyskała zwrot.
 6. W następnych latach Spółka, na podstawie umowy z dnia 31 sierpnia 2011 r. zawartej z M. sp. z o.o. z siedzibą w W. i C. z siedzibą w S. we Francji (dalej: „Umowa Deweloperska”), zrealizowała inwestycję polegającą na zabudowie, rozbudowie i przebudowie nabytych nieruchomości poprzez przede wszystkim:
  1. rozbudowę i przebudowę Starego Budynku i Starych Budowli;
  2. budowę nowego budynku i budowli na nabytych w 2007 r. działkach (dalej: „Nowy Budynek i Nowe Budowle”).
 7. Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją powyższej inwestycji. Spółka wykazała powyższy podatek naliczony VAT w deklaracjach VAT-7 i w całości odliczyła / uzyskała zwrot.
 8. Następnie, na wniosek złożony przez Spółkę do Wydziału Geodezji Urzędu Miasta doszło do połączenia działek objętych tymi samymi księgami wieczystymi. Obecnie Stary Budynek, Stare Budowle, Nowy Budynek i Nowe Budowle znajdują się na 10 działkach (10 nieruchomościach gruntowych) będących własnością Spółki oraz 1 działce (1 nieruchomości gruntowej) będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki (w zakresie tej działki, został złożony wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości). W wyniku zrealizowania powyższej inwestycji wszystkie działki, nabyte przez Spółkę w 2007 roku (opisane w pkt 3 powyżej), są obecnie działkami zabudowanymi.
 9. Realizacja powyższej inwestycji została sfinansowana środkami pieniężnymi z kredytu bankowego udzielonego przez bank oraz pożyczek udzielonych przez spółki powiązane ze Spółką.
 10. Spółka zamierza sprzedać określone składniki majątkowe (dalej: „Transakcja”) na rzecz C.R. sp. z o.o. (dalej „Nabywca”). W ramach Transakcji Spółka przeniesie na Nabywcę następujące, wybrane nieruchomości:
  1. prawo własności Starych Lokali wraz ze związanymi z własnością tych lokali udziałami w nieruchomości wspólnej (m.in. nieruchomości gruntowej, Starym Budynku, Starych Budowlach i Nowych Budowlach);
  2. prawo własności nieruchomości gruntowych i prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, nabytych w 2007 r., zabudowanych aktualnie Nowym Budynkiem i Nowymi Budowlami.
 11. Jednocześnie, w ramach planowanej Transakcji Spółka zbędzie na rzecz Nabywcy następujące składniki ścisle związane z powyższymi nieruchomościami:
  1. prawa autorskie do dokumentacji, na podstawie której został wybudowany Nowy Budynek i Nowe Budowle;
  2. zabezpieczenia udzielone przez wykonawców Nowego Budynku i Nowych Budowli (gwarancje bankowe, kaucje gwarancyjne, polisy ubezpieczeniowe) oraz prawo do gwarancji l0-letniej za szkody powstałe w Nowym Budynku będące rezultatem ujawnienia się wad ukrytych;
  3. prawo własności rzeczy ruchomych stanowiących wyposażenie Nowego i Starego Budynku (m.in. meble i dekoracje);
  4. prawa do znaku słowno-graficznego R. wraz z prawami autorskimi do logo umieszczonego na Nowym Budynku;
  5. prawa wynikające z porozumienia z dnia 14.07.2010 roku zawartego z Gminą Miasta w sprawie możliwości korzystania z ogólnodostępnego parkingu wybudowanego na działach gruntu należących do Gminy Miasta i umożliwiającego zatrzymanie się przed Nowym i Starym Budynkiem;
  6. prawa i obowiązki wynikające z umowy z dostawcą energii do nieruchomości będących przedmiotem Transakcji,
  Składniki majątkowe wymienione w pkt 10 i 11 będą stanowić „Przedmiot Transakcji”.
 12. Dodatkowo, w związku z dokonaniem Transakcji, na mocy art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego, Nabywca „automatycznie” wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów najmu zawartych przez Spółkę z najemcami powierzchni Centrum Handlowego (zostaną przeniesione również na Nabywcę związane z tymi umowami zabezpieczenia w postaci m.in. praw z gwarancji bankowych, praw z depozytów oraz kaucji gwarancyjnych).
 13. Do wydania Nabywcy Przedmiotu Transakcji dojdzie w dniu dokonania Transakcji (zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a Nabywcą).
 14. W ramach Transakcji, Nabywca nie przejmie żadnych innych składników majątkowych / aktywów Spółki. W szczególności, z przedmiotu Transakcji zostaną wyłączone następujące składniki:
  1. prawo własności innych nieruchomości posiadanych przez Spółkę, tj. działek gruntu, zabudowanych ścieżką rowerową, które zostaną wydzielone zgodnie z Porozumieniem w sprawie eksploatacji ścieżki rowerowej przy ul. K. wzdłuż C.R. z dnia 09.10.2013 roku (pod warunkiem, że podział ten będzie miał miejsce przed Transakcją);
  2. prawa i obowiązki z umowy o zarządzanie przedmiotem najmu, na podstawie której M. sp. z o.o. zobowiązał się m.in. do poszukiwania dla Spółki potencjalnych najemców, prowadzenia z nimi negocjacji i przygotowywania umów najmu, a także zarządzania już zawartymi umowami najmu, których stroną jest Spółka;
  3. prawa i obowiązki (poza uprawnieniem. o którym mowa w pkt 11b powyżej z Umowy Deweloperskiej, na podstawie której M. sp. z o. o. zobowiązał się m.in. do kompleksowego zrealizowania projektu rozbudowy Starego Budynku oraz wybudowania Nowego Budynku;
  4. prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Spółkę z dostawcami mediów (z wyjątkiem umowy z dostawcą energii elektrycznej) doprowadzanych do wszystkich nieruchomości będących przedmiotem Transakcji;
  5. prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytowej oraz umów pożyczek, na podstawie których Spółka otrzymała środki pieniężne na sfinansowanie rozbudowy Centrum Handlowego;
  6. prawa i obowiązki wynikające z umowy o zarządzanie sprawami administracyjnymi, prawnymi i finansowymi na podstawie której M. sp. z o. o. zobowiązał się m.in. do aktualizacji budżetu dotyczącego rozbudowy Centrum Handlowego;
  7. prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usług doradczych, na podstawie której P. i F. (spółki z siedzibą we Francji) zobowiązały się m.in. do świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki związanych z prowadzeniem Centrum Handlowego;
  8. prawa i obowiązki z umów o prowadzenie rachunków bankowych Spółki;
  9. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Spółki;
  10. księgi i dokumenty związane z działalnością gospodarczą Spółki;
  11. ubezpieczenie majątkowe oraz terrorystyczne Starego Budynku, Nowego Budynku i Budowli.
 15. Spółka nie zatrudnia pracowników (zatem w ramach Transakcji nie dojdzie do przejścia pracowników, zakładu pracy, ani części zakładu pracy Spółki na Nabywcę).
 16. Nabywca będzie musiał wykonać szereg czynności w celu wykorzystania nabytych w ramach Transakcji składników do prowadzenia działalności gospodarczej.
  W szczególności Nabywca:
  1. zapewni niezbędne do prowadzenia działalności środki pieniężne i źródła finansowania;
  2. zawrze niezbędne umowy na dostawę mediów do wszystkich nabytych nieruchomości (poza umową dotyczącą dostawy energii elektrycznej);
  3. zapewni kompleksową obsługę administracyjną, prawną i finansową, bez której prowadzenie działalności nie byłoby możliwe (wykorzystując zatrudnionych przez siebie pracowników posiadających wymagane kwalifikacje lub zawierając odrębne umowy z podmiotami świadczącym takie usługi);
  4. zawrze umowy niezbędne do ubezpieczenia i utrzymania nabytych nieruchomości w należytym stanie.
 17. W związku z Transakcją Nabywca wypłaci Spółce wynagrodzenie z tytułu nabycia składników majątkowych będących przedmiotem Transakcji (dalej: „Wynagrodzenie”).
 18. Intencją Spółki jest zbycie na rzecz Nabywcy jedynie wybranych nieruchomości i związanych z nimi składników majątkowych (nie zbywając wszystkich składników niezbędnych do prowadzenia działałalności gospodarczej w oparciu o te nie nieruchomości).
 19. Przedmiot transakcji nie jest, ani na moment Transakcji nie będzie, w żaden sposób organizacyjnie wyodrębniony, w szczególności jako dział, wydział, oddział, w strukturze organizacyjnej Spółki. Przedmiot Transakcji nie jest, ani na moment Transakcji nie będzie, również wyodrębniony finansowo w księgach rachunkowych Spółki, w szczególności Spółka nie sporządza rachunku zysków i strat oraz bilansu dla Przedmiotu Transakcji (za wyjątkiem uproszczonych zestawień zarządczych nieobejmujących jednak istotnych pozycji związanych z Przedmiotem Transakcji, w szczególności kosztów ogólnego zarządu Spółki oraz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, z których pochodziły środki na sfinansowanie inwestycji).
 20. W odniesieniu do będących przedmiotem Transakcji Nowego Budynku i Nowych Budowli:
  1. po ukończeniu budowy, część powierzchni w Nowym Budynku oraz niektóre Nowe Budowle zostały przez Spółkę wynajęte podmiotom trzecim (wynajem ten podlega opodatkowaniu VAT), przy czym pomiędzy dniem planowanej Transakcji a dniem rozpoczęcia przedmiotowego wynajmu nie minie okres dwóch lat (inaczej rzecz ujmując - stosunki najmu dotyczące części powierzchni w Nowym Budynku i Nowych Budowli będą trwać krócej niż dwa lata na dzień Transakcji).
  2. pozostała część powierzchni w Nowym Budynku oraz pozostałe Nowe Budowle nie były oddane przez Spółkę do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, pierwszemu użytkownikowi lub nabywcy od czasu ich wybudowania.
 21. W odniesieniu do będących przedmiotem Transakcji Starych Lokali i Starych Budowli:
  1. od dnia nabycia:
 22. wszystkich Starych Lokali i niektórych Starych Budowli do dnia ich planowanego zbycia, wydatki na ich ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, wynosiły mniej niż 30% ich wartości początkowej.
 23. w odniesieniu do pozostałych Starych Budowli, wydatki na ich ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, wyniosły co najmniej 30% ich wartości początkowej; a ponadto:
  • część tych ulepszonych Starych Budowli była po ich ulepszeniu oddana przez Spółkę do użytkowania na podstawie umowy najmu podmiotom trzecim (w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT), przy czym pomiędzy dniem planowanej Transakcji a dniem rozpoczęcia przedmiotowego wynajmu nie minie okres dwóch lat (inaczej rzecz ujmując - stosunki najmu dotyczące tych Starych Budowli będą trwać krócej niż dwa lata na dzień Transakcji);
  • pozostała część tych ulepszonych Starych Budowli nie była oddana przez Spółkę do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, pierwszemu użytkownikowi lub nabywcy od czasu ich ulepszenia.
   1. stare lokale są wynajmowane podmiotom trzecim przez Spółkę (wynajem ten podlega opodatkowaniu VAT), przy czym stosunki najmu dotyczące Starych Lokali trwają obecnie dłużej niż dwa lata (inaczej rzecz ujmując - stosunki najmu dotyczące Starych Lokali będą trwać dłużej niż dwa lata na dzień Transakcji).
 24. Zarówno Spółka jak i Nabywca będą na moment Transakcji zarejestrowanymi czynnym podatnikami VAT.
 25. W stosunku do zbycia Starych Lokali i nieulepszonych Starych Budowli (w stosunku do których wydatki na ich ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, wynosiły mnie niż 30% ich wartości początkowej), zarówno Spółka, jak i Nabywca najpóźniej na dzień poprzedzający dzień dokonania Transakcji złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wspólne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT.
 26. Nabywca będzie wykorzystywał Przedmiot Transakcji do prowadzenia działalność opodatkowanej podatkiem VAT (Nabywca będzie prowadziła w nabytych nieruchomościach centrum handlowe wynajmując znajdujące się w nim powierzchnie osobom trzecim). W przyszłości Nabywca nie wyklucza sprzedaży Przedmiotu Transakcji nabytego w ramach Transakcji.
 27. Spółka zawarła wraz ze Spółką Dominującą umowę podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. la ustawy o CIT (dalej: „Podatkowa Grupa Kapitałowa” lub „PGK”). Umowa PGK została zgłoszona do rejestracji przez Spółkę jako spółkę reprezentującą PGK do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Do zawarcia Transakcji pomiędzy Spółką a Nabywcą dojdzie w okresie kiedy PGK będzie miała status podatnika CIT.
 28. Niniejszy wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest składany przez PGK reprezentowaną przez Spółkę (jako spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o CIT oraz z przepisów Ordynacji podatkowej zgodnie z art. la ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT). PGK jest podmiotem „zainteresowanym” w rozumieniu art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm., dalej „Ordynacja podatkowa”) w zakresie konsekwencji podatkowych zdarzeń przyszłych objętych niniejszym wnioskiem.

Dodatkowo, niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej jest składany przy założeniu, że:

 1. wszystkie warunki do zarejestrowania Podatkowej Grupy Kapitałowej i funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”) zostały spełnione;
 2. Podatkowa Grupa Kapitałowa została zarejestrowana przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego i ma status podatnika CIT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko PGK, że przychód podatkowy z tytułu sprzedaży na rzecz Nabywcy Przedmiotu Transakcji powstanie w momencie zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a Nabywcą, na podstawie której dojdzie do realizacji Transakcji (wydania Przedmiotu Transakcji Nabywcy), nie później niż w momencie zapłaty Wynagrodzenia, lub wystawienia faktury VAT z tytułu zawarcia Transakcji i przychód ten powinien zostać uwzględniony w wyniku podatkowym (dochodzie lub stracie) PGK jeśli umowa sprzedaży zostanie zawarta w okresie funkcjonowania PGK...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód podatkowy z tytułu sprzedaży na rzecz Nabywcy Przedmiotu Transakcji powstanie w momencie zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a Nabywcą, na podstawie której dojdzie do realizacji Transakcji (wydania Przedmiotu Transakcji Nabywcy), nie później niż w momencie zapłaty Wynagrodzenia lub wystawienia faktury VAT z tytułu zawarcia Transakcji i przychód ten powinien zostać uwzględniony w wyniku podatkowym (dochodzie lub stracie) PGK jeśli umowa sprzedaży zostanie zawarta w okresie funkcjonowania PGK.

Podniesiono, że zgodnie z ustawą o CIT:

 1. Podatnikami CIT mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej w ustawie „podatkowymi grupami kapitałowymi” (art. la ust. 1).
 2. W podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym, obliczanym zgodnie z przepisami ustawy o CIT, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3 (art. 7a ust. 1).
 3. Dochodem każdej ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; natomiast jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą takiej spółki (art. 7a ust. 1 w związku z art. 7 ust. 2).
 4. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3).
 5. Za datę powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą uważa się co do zasady dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usług, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności (art. 12 ust. 3a w związku z ust. 3).

Wskazano, że zgodnie z ordynacją podatkową, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej - rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców (art. 3 pkt 9).

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2).

Podniesiono, że jak wynika z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego:

 1. W okresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Spółka zamierza sprzedać określone składniki majątkowe w ramach Transakcji na rzecz Nabywcy.
 2. Do wydania Nabywcy Przedmiotu Transakcji dojdzie w dniu dokonania Transakcji (zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a Nabywcą).
 3. W związku z Transakcją Nabywca wypłaci Spółce wynagrodzenie z tytułu nabycia składników majątkowych będących przedmiotem Transakcji.

W świetle powyższego, zdaniem PGK, w analizowanej sytuacji:

 1. Sprzedaż Przedmiotu Transakcji przez Spółkę na rzecz Nabywcy nastąpi w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę, i tym samym, przychód podatkowy z tego tytułu należy uznać za przychód związany z działalnością gospodarczą.
 2. W konsekwencji, w tym przypadku przychód podatkowy powstanie w momencie zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a Nabywcą, na podstawie której dojdzie do realizacji Transakcji (wydania Przedmiotu Transakcji Nabywcy), nie później niż w momencie zapłaty Wynagrodzenia lub wystawienia faktury VAT z tytułu zawarcia Transakcji,
 3. Co więcej, skoro powyższa sprzedaż zostanie dokonana w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT, w skład której będą wchodzić Spółka i Spółka Dominująca, przychód ten - jako element składowy dochodu albo straty Spółki, będącej jedną ze spółek tworzących PGK - powinien zostać uwzględniony w wyniku podatkowym (dochodzie lub stracie) PGK. Należy bowiem podkreślić, że w okresie funkcjonowania PGK spółki te nie będą podatnikami CIT – podatnikiem będzie PGK.

W konsekwencji, zdaniem PGK, przychód podatkowy z tytułu sprzedaży na rzecz Nabywcy Przedmiotu Transakcji powstanie w momencie zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a Nabywcą, na podstawie której dojdzie do realizacji Transakcji (wydania Przedmiotu Transakcji Nabywcy), nie później niż w momencie zapłaty Wynagrodzenia lub wystawienia faktury VAT z tytułu zawarcia Transakcji i przychód ten powinien zostać uwzględniony w wyniku podatkowym (dochodzie lub stracie PGK jeśli umowa sprzedaży zostanie zawarta w okresie funkcjonowania PGK.

Podniesiono, że powyższe stanowisko PGK znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2014 roku, znak IPPB5/423-144/14-5/RS, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „w podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat.”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 24 sierpnia 2012 roku, znak IBPBI/2/423-518/12/PP, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „za datę sprzedaży nieruchomości, z którą zdaniem Spółki należy powiązać powstanie przychodu do opodatkowania (tj. datę zbycia prawa majątkowego, o którym mowa w art. 12 ust. 3a updop) należy uznać datę zawarcia „końcowej” umowy sprzedaży (tj. umowy rozporządzającej), przenoszącej własność w formie aktu notarialnego.
 • w interpretacji Dyrektora IS w Bydgoszczy z dnia 11 marca 2009 roku, znak ITPB3/423-727c/08/MT, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „za datę powstania przychodu ze sprzedaży nieruchomości należałoby przyjąć dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, ponieważ dopiero wtedy nastąpią skutki wydania, o którym mowa w tym przepisie, nie później niż dzień wystawienia faktury, albo uregulowania należności.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia, czy przychód podatkowy z tytułu sprzedaży na rzecz Nabywcy Przedmiotu Transakcji powstanie w momencie zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a Nabywcą, na podstawie której dojdzie do realizacji transakcji (wydania Przedmiotu Transakcji Nabywcy), nie później niż w momencie zapłaty Wynagrodzenia, lub wystawienia faktury VAT z tytułu zawarcia Transakcji i przychód ten powinien zostać uwzględniony w wyniku podatkowym (dochodzi lub stracie) Podatkowej Grupy Kapitałowej jeśli umowa sprzedaży zostanie zawarta w okresie funkcjonowania PGK - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnych indywidualnych sprawach, więc zawartego w nich stanowiska organu podatkowego nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.