IPPB4/4511-1111/15-5/MS1 | Interpretacja indywidualna

Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji, gdy grunt w wyniku sprzedaży utraci charakter rolny.
IPPB4/4511-1111/15-5/MS1interpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. sprzedaż
 3. utrata
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 października 2015 r. (data nadania 30 października 2015 r., data wpływu 2 listopada 2015 r.) na wezwanie z dnia 21 października 2015 r. Nr IPPB4/4511-1111/15-2/MS1 (data nadania 21 października 2015 r., data doręczenia 26 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji gdy zbywany grunt utraci charakter rolny (pyt. Nr 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w niezabudowanej nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-1111/15-2/MS1 z dnia 21 października 2015 r. (data nadania 21 października 2015 r., data doręczenia 26 października 2015 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 27 października 2015 r. (data nadania 30 października 2015 r., data wpływu 2 listopada 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

W dniu 5 kwietnia 2008 r. na podstawie „Umowy przeniesienia prawa” sporządzonej w formie aktu notarialnego osoba fizyczna z prowadzonego przez nią gospodarstwa rolnego przeniosła na rzecz Wnioskodawcy udział wynoszący 1/4 (jedną czwartą) część niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 833 o powierzchni 41.700,00 m2. Na podstawie tej samej umowy przeniesiony został także na drugiego współwłaściciela (ojca Wnioskodawcy) udział wynoszący 1/4 (jedną czwartą) część niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 833 o powierzchni 41 700,00 m2. Na podstawie zawartej umowy nieruchomość została zakupiona przez współwłaścicieli - dwie osoby fizyczne do majątku prywatnego.

Następnie w dniu 28 stycznia 2013 r. na podstawie „umowy sprzedaży” w formie aktu notarialnego Wnioskodawca kupił udział wynoszący 1/2 (jedną drugą) część w niezabudowanej działce gruntu nr 833 o powierzchni 41.700,00 m2.

Z tytułu zakupu dotychczasowi współwłaściciele z tytułu posiadania przedmiotowej nieruchomości uiszczają od dnia jej nabycia podatek rolny, nieruchomość nie jest wykorzystywana na działalność inną niż rolnicza.

Obecnie Wnioskodawca rozważa sprzedaż udziału w odpowiadającej wysokości przysługującego mu udziału nabytego 5 kwietnia 2008 r. i udziału zakupionego 28 stycznia 2013 r. Wnioskodawca informuje, że drugi współwłaściciel (ojciec) także rozważa sprzedaż swojego udziału, który wynosi 1/4 (jedną czwartą) część niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 833 o powierzchni 41.700,00 m2.

Współwłaściciele podejmą decyzję o jednej transakcji sprzedaży całej nieruchomości.

Nabywca, który kupi nieruchomość przeznaczy ją na kontynuowanie działalności rolniczej.

Wnioskodawca informuje jednocześnie, że sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej w rozumieniu art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa.

Pismem z dnia 27 października 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił zdarzenie przyszłe o następujące informacje.

Grunty, które Wnioskodawca zamierza sprzedać stanowią gospodarstwo rolne o powierzchni 4,1700 ha i wykorzystywane są na cele rolnicze. Z tytułu posiadania gruntu Wnioskodawca płaci podatek rolny na podstawie decyzji ustalającej wymiar podatku rolnego wydanej przez Wójta Gminy na każdy rok podatkowy. Wnioskodawca dodał, że planowana transakcja sprzedaży dotyczy całego gospodarstwa rolnego, w którym jego udział w prawie własności stanowi 3/4 części gruntu rolnego, a udział wynoszący 1/4 w prawie własności gruntu rolnego należy do ojca Wnioskodawcy. Nieruchomość jest niezabudowana i zostanie sprzedana przez Wnioskodawcę i ojca Wnioskodawcy w całości jako gospodarstwo rolne.

Grunty, które Wnioskodawca zamierza sprzedać na podstawie wypisu z rejestru gruntów wydany z upoważnienia starosty w dniu 31 marca 2008 r. wynika, że grunty zostały sklasyfikowane następująco:

 • grunty orne klasa R IV b powierzchnia użytkowa 3,9300 ha;
 • grunty zadrzewione i zakrzewione klasa Lz V powierzchnia użytkowa 0,2400 ha.

Działka gruntu rolnego jest niezabudowana.

Z rozmowy z potencjalnym klientem zainteresowanym zakupem gruntu rolnego wynika, że celem zakupu nieruchomości jest prowadzenie przez nabywcę działalności rolniczej.

Na potwierdzenie tego klient poinformował Wnioskodawcę, że przystępując do aktu notarialnego złoży oświadczenie, które zostanie zapisane w treści aktu notarialnego, że zakupiony grunt przeznaczy na cel rolniczy.

Wnioskodawca poinformował, że planowana transakcja sprzedaży nieruchomości rolnej obejmie jego udział i udział ojca w prawie własności w nieruchomości, która stanowi jedno gospodarstwo rolne. W dniu sprzedaży grunt będzie miał charakter rolny. Po sprzedaży Wnioskodawca nie wie i nie ma wpływu i podstawy prawnej do tego żeby ingerować na to jak nowy właściciel będzie wykorzystywał zakupiony grunt. Ponadto na podstawie późniejszych działań nabywcy podejmowanych po zakupie gruntu rolnego Wnioskodawca nie może ponosić konsekwencji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż całej nieruchomości przez dwóch Współwłaścicieli tj. Wnioskodawcę, sprzedającego swój udział zakupiony 5 kwietnia 2008 r. wynoszący 1/4 (jedną czwartą) i udział zakupiony w dniu 28 stycznia 2013 r. wynoszący 1/2 (jedną drugą) część w niezabudowanej działce gruntu nr 833 o powierzchni 41.700,00 m2, oraz sprzedaż przez drugiego Współwłaściciela udziału zakupionego w dniu 28 stycznia 2013 r., który wynosi 1/4 (jedną czwartą) w niezabudowanej działce gruntu nr 833 o powierzchni 41.700,00 m2 jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy po sprzedaży całej nieruchomości w przypadku zmiany przeznaczenia gruntu dokonanej przez nabywcę Wnioskodawca traci prawo do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy w przypadku, jeżeli sprzedaż nieruchomości nie będzie dokonana przez dwóch Współwłaścicieli tylko przez samego Wnioskodawcę i sprzedaż obejmie udział zakupiony dnia 5 kwietnia 2008 r. wynoszący 1/4 (jedną czwartą) oraz udział zakupiony w dniu 28 stycznia 2013 r. wynoszący 1/2 (jedną drugą) część w niezabudowanej działce gruntu nr 833 o powierzchni 41.700,00 m2 to opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód z tytułu zbycia udziału zakupionego w dniu 28 stycznia 2013 r....
 4. Czy kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, udziału w niezabudowanej działce gruntu rolnego wydatkowana w okresie 2 lat od sprzedaży korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie Nr 2. W zakresie pytań Nr 1, 3 i 4 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad 2.

Zdaniem Wnioskodawcy nie można zakwestionować prawa do zwolnienia podatkowego dla przychodów ze sprzedaży gruntów, o których mowa art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tej tylko przyczyny, że przestały u nabywcy być gospodarstwem rolnym, o ile w momencie sprzedaży stanowiły gospodarstwo rolne, lub część gospodarstwa rolnego.

Grunty rolne, zgodnie z przepisami ustawy, to grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Utrata charakteru rolnego gruntów, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, następuje przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania łączących się ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia.

A zatem cel, w jakim nowy właściciel nabywa np. grunt rolny jest kluczowy dla ustalenia przesłanki do utraty rolnego charakteru przez sprzedawany grunt. Jeśli jednak nie jest on znany, nie należy automatycznie odmówić możliwości zastosowania zwolnienia.

W wyroku z dnia 4 kwietnia 2013 r. II FSK1616/11, Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że przychód ze zbywanego gruntu rolnego jest wolny od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli grunt ma charakter rolny w dniu jego sprzedaży.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że badając wystąpienie przesłanki skutkującej utratą zwolnienia (tj. zmianą charakteru gruntów), należy uwzględnić wszystkie okoliczności dotyczące przeznaczenia gruntu, znane na dzień dokonania transakcji.

Dla ustalenia, czy sprzedający nie zapłaci podatku dochodowego od zysku ze zbycia gruntu rolnego, ważna jest ocena ewentualnego przekształcenia gruntu na dzień sprzedaży, a nie decyzje nowego nabywcy podejmowane już po zakupie. Jak zaznaczył sąd, sprzedający część gospodarstwa rolnego nie może brać odpowiedzialności podatkowej za okoliczności, na które nie ma wpływu.

W wyroku z 9 stycznia 2014 r. o sygn. II FSK 199/12 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że skoro ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych używa określenia „w związku ze sprzedażą” i nie definiuje, co należy rozumieć przez to pojęcie, to niewątpliwie chodzi mu o językowe, potoczne rozumienie tego pojęcia.

Oznacza to, że chodzi o każdy związek w następstwie którego, grunty tracą swój charakter rolny lub leśny, byle tylko można było go powiązać ze sprzedażą. Należy więc uwzględnić wszystkie okoliczności dotyczące przeznaczenia gruntu, znane na dzień dokonania transakcji.

Okoliczności te mogą dotyczyć zarówno podatnika, jak i nabywcy, którego zakres działalności bądź czynności faktyczne podejmowane przez niego przed zawarciem umowy wskazują na to, że kupuje on nieruchomość z zamiarem wykorzystania jej w sposób odbiegający od dotychczasowego sposobu wykorzystywania gruntów rolnych (np. pod budownictwo).

Wnioskodawca stwierdza, że przy ocenie zasadności zastosowania zwolnienia wynikającego z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można abstrahować od aspektów formalnych, związanych w szczególności z oświadczeniem nabywcy, zawartym w akcie notarialnym o zamiarze użytkowania nabytego gruntu.

Zatem mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny uznać należy, że przychód uzyskany ze sprzedaży całej nieruchomości rolnej dokonanej przez Wnioskodawcę i Współwłaściciela stanowiącej gospodarstwo rolne w dacie sprzedaży, która w związku z tą sprzedażą nie utraci charakteru rolnego, może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r, poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujących zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw wymienionych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw nastąpiło po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia tej nieruchomości i forma prawna jej nabycia.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że udziały w przedmiotowej niezabudowanej nieruchomości Wnioskodawca nabył w drodze kupna w różnym czasie, tj. w 2008 r. oraz w 2013 r.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia należy stwierdzić, że planowane dokonanie odpłatnego zbycia niezabudowanej nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi nabytemu przez Wnioskodawcę w 2008 r. nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w przywołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, upłynął z dniem 31 grudnia 2013 r. Zatem nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że przychód dotyczący odpłatnego zbycia ww. udziału w nieruchomości korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast dokonując oceny skutków podatkowych sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2013 r., należy wskazać, że sprzedaż dokonana do 31 grudnia 2018 r., będzie stanowić źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wówczas należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ww. ustawy).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością), np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca nabył udziały w przedmiotowej nieruchomości w drodze kupna, zatem przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 6c ww. ustawy.

W myśl tego przepisu – koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych poczynione w czasie ich posiadania.

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 • dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 • dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, wolne od podatku są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „gospodarstwo rolne”. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.).

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, co decyduje o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży takich gruntów, wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454, z późn. zm,) oraz Załącznika Nr 6 do tego rozporządzenia.

Zgodnie z § 67 ww. rozporządzenia, użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

 1. grunty rolne,
 2. grunty leśne,
 3. grunty zabudowane i zurbanizowane,
 4. użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R,
 5. (uchylony),
 6. grunty pod wodami,
 7. tereny różne oznaczone symbolem - Tr.

Stosownie natomiast do treści § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia, grunty rolne dzielą się na:

 1. użytki rolne, do których zalicza się:
  1. grunty orne, oznaczone symbolem - R,
  2. sady, oznaczone symbolem – S,
  3. łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,
  4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
  5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
  6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
  7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
  8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem -Lzr,
 2. nieużytki, oznaczone symbolem -N.

Zgodnie z § 68 ust. 2 ww. rozporządzenia grunty leśne dzielą się na:

 1. lasy, oznaczone symbolem – Ls;
 2. grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem – Lz.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że zwolnienie od podatku dochodowego przychodów ze sprzedaży gruntów rolnych uwarunkowane jest następującymi przesłankami:

 1. zbywane grunty muszą być zakwalifikowane, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 2. muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni, co najmniej 1 ha) lub jego część składową,
 3. grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Z powołanego powyżej przepisu wynika, że dla zaistnienia zwolnienia w nim przewidzianego muszą zaistnieć łącznie powyższe przesłanki. Musi, zatem nastąpić sprzedaż całości lub części gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz nie może nastąpić utrata charakteru rolnego tych gruntów w związku z ich sprzedażą.

W opisanym we wniosku oraz uzupełnieniu zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, że grunty, które zamierza sprzedać stanowią gospodarstwo rolne o powierzchni 4,1700 ha i wykorzystywane są na cele rolnicze. Wnioskodawca dodał, że planowana transakcja sprzedaży dotyczy całego gospodarstwa rolnego, w którym jego udział w prawie własności stanowi 3/4 części gruntu rolnego, a udział wynoszący 1/4 w prawie własności gruntu rolnego należy do ojca Wnioskodawcy. Nieruchomość jest niezabudowana i zostanie sprzedana przez Wnioskodawcę i ojca Wnioskodawcy w całości jako gospodarstwo rolne. Grunty, które Wnioskodawca zamierza sprzedać na podstawie wypisu z rejestru gruntów wydany z upoważnienia starosty w dniu 31 marca 2008 r. wynika, że grunty zostały sklasyfikowane jako: grunty orne klasa R IVb powierzchnia użytkowa 3,9300 ha oraz grunty zadrzewione i zakrzewione klasa Lz V powierzchnia użytkowa 0,2400 ha. Działka gruntu rolnego jest niezabudowana.

Jak wskazano, jedną z przesłanek wymienionych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy jest również konieczność zachowania charakteru rolnego gruntu. Dla oceny, czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu decydujący jest cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy, co do dalszego przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją. Cel nabycia gruntów wynika zaś bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy, jak również z innych okoliczności związanych z daną transakcją.

Utrata charakteru rolnego gruntu następuje przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania łączącym się ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia. Dla oceny utraty charakteru rolnego gruntu znaczenie mają okoliczności faktyczne, a nie formalnoprawne związane z charakterem gruntu wskazanym w ewidencji gruntów i budynków. Okoliczności te mogą dotyczyć zarówno podatnika, jak i nabywcy, którego zakres działalności bądź czynności faktyczne wskazują na to, że kupuje on nieruchomość z zamiarem wykorzystania jej w sposób odbiegający od sposobu wykorzystywania gruntów rolnych.

Należy ponadto wskazać, że utrata charakteru rolnego w związku ze sprzedażą może wystąpić bezpośrednio po sprzedaży, ale może nastąpić dopiero w przyszłości, jednakże w momencie sprzedaży strony umowy winny być świadome celu zakupu i przeznaczenia gruntów. Jeżeli więc w momencie sprzedaży lub nawet w okresie poprzedzającym ją zajdą okoliczności wskazujące, że faktycznym celem nabycia nie było dalsze prowadzenie na tych gruntach gospodarstwa rolnego przez nabywcę, to przesłanki zwolnienia nie zostały zachowane.

Okoliczność, czy dana nieruchomość w wyniku sprzedaży utraciła charakter rolny może bowiem podlegać szczegółowej weryfikacji przez organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Zatem, obowiązek udowodnienia zaistnienia tej okoliczności ciąży na podatniku, tj. osobie, która zamierza skorzystać ze zwolnienia. Organy podatkowe rozstrzygając prawo podatnika do zwolnienia od podatku przychodu uzyskanego ze sprzedaży biorą pod uwagę wszystkie okoliczności związane z daną transakcją a decydującymi w tym względzie są okoliczności faktyczne, takie jak zamiar nabywcy co do jej wykorzystywania. Chodzi bowiem o faktyczną, a nie jedynie prawną utratę charakteru rolnego przez nieruchomość.

Wnioskodawca wskazał, że z rozmowy z potencjalnym klientem zainteresowanym zakupem gruntu rolnego wynika, że celem zakupu nieruchomości jest prowadzenie przez nabywcę działalności rolniczej. Na potwierdzenie tego klient poinformował Wnioskodawcę, że przystępując do aktu notarialnego złoży oświadczenie, które zostanie zapisane w treści aktu notarialnego, że zakupiony grunt przeznaczy na cel rolniczy. Jednakże w zakresie zmiany przeznaczenia zbywanego przez niego gruntu wskazał, że planowana transakcja sprzedaży nieruchomości rolnej obejmie jego udział i udział ojca w prawie własności w nieruchomości, która stanowi jedno gospodarstwo rolne. W dniu sprzedaży grunt będzie miał charakter rolny. Po sprzedaży Wnioskodawca nie wie i nie ma wpływu i podstawy prawnej do tego żeby ingerować na to jak nowy właściciel będzie wykorzystywał zakupiony grunt. Ponadto na podstawie późniejszych działań nabywcy podejmowanych po zakupie gruntu rolnego Wnioskodawca nie może ponosić konsekwencji.

Wyjaśnić należy, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga, aby utrata charakteru rolnego gruntów nie nastąpiła w „związku z tą sprzedażą”. Zatem ustawodawca nie zawęża zmiany charakteru gruntów czasowo jedynie do momentu sprzedaży. Przepis ten nie zawiera bowiem sformułowania „na skutek sprzedaży”. Ponieważ ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych używa określenia „w związku” i nie definiuje, co należy rozumieć przez to pojęcie, to niewątpliwie chodzi mu o językowe, potoczne rozumienie tego pojęcia. Oznacza to, że chodzi o każdy związek, w następstwie, którego grunty tracą swój charakter rolny, byle tylko można było go powiązać ze sprzedażą. Może to być związek uprzedni, rozumiany jako przygotowawczy do sprzedaży, bezpośrednio związany ze sprzedażą, czy też będący skutkiem sprzedaży. Zatem, utrata charakteru rolnego musi być powiązana ze sprzedażą, choć ten związek nie może być rozumiany, że z chwilą dokonania czynności powinna nastąpić zmiana charakteru gruntu. Dla oceny utraty charakteru rolnego gruntu, znaczenie mają okoliczności faktyczne, a nie formalnoprawne związane z charakterem gruntu. Okoliczności te mogą dotyczyć zarówno podatnika, jak i nabywcy, którego zakres działalności bądź czynności faktyczne podejmowane przez niego przed zawarciem umowy, czy też w związku z zawartą umową, wskazują na to, że kupuje on nieruchomość z zamiarem wykorzystania jej w sposób odbiegający od sposobu wykorzystywania gruntów rolnych.

Mając na uwadze powyższe, z punktu widzenia możliwości zastosowania omawianego zwolnienia przedmiotowego zmiana przeznaczenia gruntów przez nabywcę – niezależnie od tego, kiedy zostanie ona dokonana (czy bezpośrednio po sprzedaży, czy po upływie określonego czasu) każdorazowo powinna podlegać ocenie w kontekście ww. okoliczności oraz jej związku z samą transakcją sprzedaży.

Należy także wyjaśnić, że ustawodawca warunkuje zastosowanie przedmiotowego zwolnienia od tego by nie zmienił się charakter zbywanego gruntu, a nie jego status prawny. O tym jaki charakter ma dany grunt decyduje natomiast sposób jego faktycznego wykorzystania. O utracie przez grunt charakteru rolnego może zatem świadczyć faktyczne przekształcenie sposobu użytkowania gruntu łączące się ze zmianą dotychczasowego przeznaczenia. Dlatego też brak jakiejkolwiek wiedzy zbywającego grunt rolny o zamiarach nabywcy co do sposobu wykorzystywania tego gruntu, eliminuje możliwość zastosowania przez zbywającego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy.

Ponadto wskazać należy, że zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, iż spełnia przesłanki do zwolnienia. Podatnik chcąc skorzystać ze zwolnienia od podatku, ma obowiązek ustalenia zamiaru nabywcy co do sposobu wykorzystania gruntu, będącego przedmiotem sprzedaży.

Jeżeli więc sprzedającemu nie są znane, ani zamiary z jakimi nabywca gruntu dokona jego zakupu, ani sposób faktycznego wykorzystania po zakupie tego gruntu, to nieuprawnionym jest zastosowanie przez zbywającego zwolnienia określonego w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem w sytuacji gdy sprzedana przez Wnioskodawcę nieruchomość lub jej część stanowiąca gospodarstwo rolne, w wyniku zawartej umowy sprzedaży utraci charakter rolny, Wnioskodawca nie będzie mógł skorzystać z ww. zwolnienia, bowiem jak już wyżej Organ wyjaśnił jedną z przesłanek do zwolnienia jest nie utracenie charakteru rolnego sprzedawanego gruntu. Wnioskodawca będzie wtedy zobowiązany do zapłaty 19% podatku dochodowego z tytułu sprzedaży udziału ww. nieruchomości w części odpowiadającej.

Biorąc pod uwagę powyższe przychód uzyskany ze sprzedaży przez Wnioskodawcę przypadający na udział w przedmiotowej nieruchomości nabyty w 2013 r., nie będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie spełniona zostanie przynajmniej jedna z przesłanek uprawniających do skorzystania z ww. zwolnienia.

Reasumując, odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę udziału w nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi 1/4 nabytemu w 2008 r., nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie powoduje powstania obowiązku zapłaty podatku od tej sprzedaży w związku z czym nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Przychód uzyskany ze sprzedaży przypadający na udział 1/2 nabyty w 2013 r., nie będzie korzystał ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy podatkowej, gdyż nie została spełniona przynajmniej jedna z przesłanek uprawniających do skorzystania z ww. zwolnienia. W związku z powyższym, przychód ze sprzedaży udziału 1/2 nabytego w 2013 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2009 r.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy, w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Należy zauważyć, mając na uwadze treść przepisu art. 14b Ordynacji podatkowej, że w przedmiotowej sprawie tutejszy organ wydając interpretację prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które wskazałoby, czy w związku ze sprzedażą grunt utracił, czy też nie utracił charakteru rolnego.

Zgodnie z zasadą dochodzenia do prawdy materialnej wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy organy podatkowe podejmują w toku postępowania podatkowego. Podstawowym narzędziem realizacji tej zasady jest bowiem postępowanie dowodowe, które nie jest prowadzone w ramach postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej. Stąd ustalenie prawdy obiektywnej (materialnej) nie jest tu możliwe w sposób ścisły, jak można tego wymagać na gruncie postępowania podatkowego.

Dodatkowo należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), a zatem wywiera skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego jest skierowana. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawcy, jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie chroni drugiego współwłaściciela przedmiotowej nieruchomości.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.