IPPB4/415-414/14-4/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Wobec powyższego stanu faktycznego zachodzi pytanie czy odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię nieruchomości w dniu 12 lutego 2014 r., którą to nieruchomość Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia w dniu 5 września 2008 r. stanowi źródło przychodu w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, tzn. uznania, że mimo upływu ponad 5 lat od chwili śmierci spadkodawczyni, sprzedaż nieruchomości stanowi źródło przychodu Wnioskodawczyni, zachodzi pytanie, czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości jest wolny od podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro Wnioskodawczyni była zameldowana w przedmiotowej nieruchomości powyżej 12 miesięcy przed jej zbyciem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2014 r. (data wpływu do tut. organu 22 maja 2014 r.) uzupełnione pismem z dnia 11 sierpnia 2014 r. (data nadania 11 sierpnia 2014 r., data wpływu 14 sierpnia 2014 r.) na wezwanie Nr IPPB4/415-414/14-2/MS z dnia 23 lipca 2014 r. (data nadania 24 lipca 2014 r., data doręczenia 8 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2014 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Pismem z dnia 19 maja 2014 r. Nr ILPB2/415-551/14-2/MK Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu na podstawie art. 15 § 1 oraz art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z poźn. zm.) w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) przekazał przedmiotowy wniosek zgodnie z właściwością rzeczową do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku.

Wyjaśnić bowiem należy, że zgodnie ze znowelizowanym art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, z dniem 1 lipca 2007 r. organem właściwym do dokonywania interpretacji przepisów prawa podatkowego został Minister Finansów.

Natomiast stosownie do art. 14b § 6 Ordynacji podatkowej Minister Finansów upoważnił - w drodze ww. rozporządzenia - dyrektorów pięciu izb skarbowych do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie, określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów.

W przypadku Wnioskodawczyni, właściwym miejscowo organem podatkowym do wydawania pisemnej interpretacji od dnia 1 lipca 2007 r. jest - w związku z § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-414/14-2/MS z dnia 23 lipca 2014 r. (data nadania 24 lipca 2014 r., data doręczenia 8 lipca 2014 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego.

Pismem z dnia 11 sierpnia 2014 r. (data nadania 11 sierpnia 2014 r., data wpływu 14 sierpnia 2014 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni Wanda P. odziedziczyła po swojej matce Marii K. zabudowaną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą. Matka Wnioskodawczyni zmarła w dniu 5 września 2008 r. Stwierdzenie nabycie spadku zostało przeprowadzone przed Sądem Rejonowym Ww. Sąd postanowienie z dnia 2 kwietnia 2009 r. stwierdził, że spadek po Marii K., zmarłej w dniu 5 września 2008 r. w W. na podstawie testamentu notarialnego z dnia 15 stycznia 2001 r. nabyła córka Wanda P. (Wnioskodawczyni). Wnioskodawczyni sprzedała przedmiotową nieruchomość w dniu 12 lutego 2014 r. zawierając umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wanda P. (Wnioskodawczyni) przed zbyciem przedmiotowej nieruchomości była w niej zameldowana na pobyt stały powyżej 12 miesięcy.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawczyni doprecyzowała, że w dniu sprzedaży nieruchomości zamieszkiwała w Polsce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Wobec powyższego stanu faktycznego zachodzi pytanie czy odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię nieruchomości w dniu 12 lutego 2014 r., którą to nieruchomość Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia w dniu 5 września 2008 r. stanowi źródło przychodu w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, tzn. uznania, że mimo upływu ponad 5 lat od chwili śmierci spadkodawczyni, sprzedaż nieruchomości stanowi źródło przychodu Wnioskodawczyni, zachodzi pytanie, czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości jest wolny od podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro Wnioskodawczyni była zameldowana w przedmiotowej nieruchomości powyżej 12 miesięcy przed jej zbyciem.

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Odpłatne zbycie nieruchomości w dniu 12 lutego 2014 r., którą to nieruchomość Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia w dniu 5 września 2008 r., nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązujący w dniu 5 września 2008 r. Zgodnie bowiem z przepisami art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, in concreto Wnioskodawczyni nabyła nieruchomość w dniu 5 września 2008 r. Jeżeli zatem Wnioskodawczyni sprzedała nieruchomość w dniu 12 lutego 2014 r., to zbycie nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

W razie niepodzielenie powyższego stanowiska Wnioskodawczyni, że mimo upływu ponad 5 lat od chwili śmierci spadkodawczyni, sprzedaż nieruchomości stanowi źródło przychodu, to Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że przychód uzyskany przez Nią z odpłatnego zbycia nieruchomości jest wolny od podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w dniu 5 września 2008 r. albowiem Wnioskodawczyni była zameldowana w przedmiotowej nieruchomości powyżej 12 miesięcy przed jej zbyciem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
    - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonanew przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym.

Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zatem w przypadku sprzedaży nieruchomości i praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment i forma prawna ich nabycia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła zabudowaną nieruchomość w spadku po mamie, zmarłej w dniu 5 września 2008 r. Wnioskodawczyni sprzedała nieruchomość w dniu 12 lutego 2014 r.

Zgodnie z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych.

Stosownie do art. 924 i 925 ww. ustawy Kodeks cywilny, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei akt poświadczenia dziedziczenia potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiony stan faktyczny należy wskazać, że nabycie nieruchomości nastąpiło w dacie śmierci mamy Wnioskodawczyni, tj. w dniu 5 września 2008 r., zatem termin określony zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął z końcem 2013 r. Tym samym, sprzedaż nieruchomości po dniu 1 stycznia 2014 r. nastąpiła po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie.

Wobec powyższego, uznać należy, że sprzedaż w dniu 12 lutego 2014 r. nieruchomości nabytej w spadku po mamie nie będzie stanowiła źródła przychodu. w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu, ze względu na upływ pięcioletniego terminu.

Jednocześnie tut. organ wskazuje się, że z uwagi na powyższe rozstrzygnięcie odniesienie się do drugiego pytania Wnioskodawczyni, należało uznać za bezprzedmiotowe. Skoro bowiem w przedstawionym stanie faktycznym nie powstał przychód do opodatkowania, to bezzasadnym jest rozstrzyganie kwestii spełnienia warunków do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.