IPPB4/415-19/12-4/JK2 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działki, co do której wydano wspomniane warunki zabudowy będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mówi art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działki, co do której nie wydano warunków zabudowy będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego o którym mówi art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 05.01.2012 r. (data wpływu 09.01.2012 r.) oraz w piśmie z dnia 22.03.2012 r. (data wpływu 26.03.2012 r., data nadania 22.03.2012 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 14.03.2012 r. Nr IPPB4/415-19/12-2/JK (data nadania 14.03.2012 r., data doręczenia 16.03.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09.01.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-19/12-2/JK z dnia 14.03.2012 r. (data nadania 14.03.2012 r., data doręczenia 16.03.2012 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 22.03.2012 r. (data nadania 22.03.2012 r., data wpływu 26.03.2012 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 07 grudnia 2010 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem oraz dwoma innymi małżeństwami zakupili na zasadach współwłasności ułamkowej nieruchomość rolną o łącznej pow. 2,2750 ha oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 79/9. Wnioskodawczyni i Jej męża udział wynosi 2/7. Ponieważ współwłaściciele zamierzali podzielić się nieruchomością stosownie do posiadanych udziałów, to podzielono ją na 7 działek, z których żadna nie jest mniejsza niż 30 arów. Nadal jednak pozostają współwłaścicielami całości nieruchomości w dotychczasowych udziałach. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem miała zamiar rozpoczęcia budowy, w związku z tym wystąpili o warunki zabudowy, które zostały przyznane decyzją Wójta Gminy z dnia 11.10.2011 r. W wyniku zmiany sytuacji finansowej ustalono ze współwłaścicielami ze sprzedadzą jedną lub dwie działki. Wnioskodawczyni wraz z mężem nie posiada innej ziemi rolnej.

W momencie sprzedaży działka będzie sklasyfikowana jako nieruchomość rolna - grunty orne oznaczone symbolami RIVb oraz RV. Informacje te wynikają wprost z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w P., a także wprost z decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez Gminę (pkt. 2.2 d - decyzji).

Na dwie z posiadanych przez Wnioskodawczynię i Jej męża działek, uzyskano decyzję o warunkach zabudowy. Wnioskodawczyni wskazuje, iż z załączonych dokumentów wynika (wypisy z ewidencji gruntów dot. działek z warunkami zabudowy, wydane przez Starostwo po dacie uzyskania tych że warunków), iż decyzja ta nie wpłynęła na przeznaczenie i charakter nieruchomości. Nadal działki zewidencjonowane jako działki Nr 79/11 i 79/12 sklasyfikowane są jako grunty orne oznaczone symbolami RIVb oraz RV. Co więcej w pkt. 2.2 d) decyzji zamieszone zostało stwierdzenie że „planowana inwestycja położona jest na działce którą stanowią grunty rolne. Wyłączenie terenów rolnych z produkcji rolnej nie jest wymagane”. Wnioskodawczyni nadmienia, iż na dzień dzisiejszy grunty te są uprawiane.

Działki będące przedmiotem sprzedaży wchodzą w skład gospodarstwa rolnego (gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 § 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym). Łączna pow. gospodarstwa rolnego wynosi 2,275 ha, a Wnioskodawczyni wraz z mężem są płatnikami podatku rolnego. Rozważana jest możliwość sprzedaży jednej lub dwóch działek każdej o pow. 3000 m2, gdzie pow. całkowita nieruchomości nie będzie mniejsza niż 1 ha. Dlatego też według Wnioskodawczyni powinni skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym. Wnioskodawczyni jeszcze raz podkreśla, iż nie jest właścicielką innej nieruchomości rolnej.

Na chwilę obecną rozważana jest możliwość sprzedaży działki gruntu o charakterze rolnym, o pow. 3000 m2. W związku z samą sprzedażą, taka działka gruntu nie utraci charakteru rolnego. Jej przeznaczenie i klasyfikacja nie ulegną zmianie w związku z samym faktem sprzedaży. Na uwagę zasługuje fakt braku dla tej nieruchomości miejscowego planu zagospodarowania. Obecnie Wnioskodawczyni nie zna osoby zainteresowanej kupnem Jej działki. Wnioskodawczyni wskazuje, iż jeżeli znalazłaby kupca to nie może od niego żądać informacji w jaki sposób zamierza wykorzystać nabyty grunt po dacie nabycia. Jako osoba prywatna Wnioskodawczyni nie jest w stanie zmusić potencjalnego kupca do udzielenia Jej takich informacji, a nawet gdyby ich udzielił to może zmienić zdanie, a Wnioskodawczyni nie będzie miała na to żadnego wpływu.

Wnioskodawczyni wskazała, iż w odniesieniu do zamiaru przekształcenia sposobu użytkowania ziemi przez obecnych właścicieli, może jedynie stwierdzić, iż to na tą chwilę ziemia jest uprawiana, natomiast nie potrafi powiedzieć co będzie za rok czy dwa. Jeśli zaś chodzi o pytanie dotyczące przekształcenia sposobu użytkowania gruntów przez potencjalnego nabywcę po nabyciu działki, to Wnioskodawczyni nie może odpowiedzieć na takie pytanie, gdyż nie zna odpowiedzi. Nie wie w jaki sposób będzie użytkował nabytą nieruchomość przyszły, potencjalny nabywca, gdyż jeszcze nie spotkała takiej osoby. Co więcej jako osoba prywatna nie może żądać takich informacji od potencjalnego kupca i na pewno nabywca nie będzie zobligowany do udzielenia Jej odpowiedzi na takie pytanie.

Wnioskodawczyni odnosząc się do pytania czy przedmiotowe grunty po sprzedaży zostaną włączone do gospodarstwa rolnego nabywcy lub utworzą nowe gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym – wskazała, iż nie zna takiej odpowiedzi i nie ma możliwości jej uzyskania. Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, iż nie zna daty sprzedaży i nie ma jeszcze potencjalnego kupca.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 1. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działki, co do której wydano wspomniane warunki zabudowy będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mówi art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działki, co do której nie wydano warunków zabudowy będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego o którym mówi art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w obu przypadkach będzie można skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego, gdyż w obu przypadkach mamy do czynienia z działkami będącymi częścią gospodarstwa rolnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) – c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zatem przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

 • odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz
 • zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Jednocześnie jednak wskazać należy, iż dla zastosowania zasad opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istotne znaczenie ma data nabycia nieruchomości lub prawa.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż w dniu 07 grudnia 2010 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem oraz dwoma innymi małżeństwami zakupili na zasadach współwłasności ułamkowej nieruchomość rolną o łącznej pow. 2,2750 ha oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 79/9.

Zatem w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Wskazać bowiem należy, iż ustawą z dnia 06 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów (poniesionej straty) od dnia 01 stycznia 2009 r.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 i 4 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 • dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 • dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie do ust. 2 artykułu 30e ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, wolne od podatku są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

W myśl art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w tej ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Natomiast, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów,(...), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Uszczegóławiając jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a przez to decydując o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży gruntów należy odnieść się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454) oraz załącznika Nr 6 tego rozporządzenia.

Stosownie natomiast do treści § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia użytki rolne dzielą się na:

 1. grunty orne,
 2. sady,
 3. łąki trwałe,
 4. pastwiska trwałe,
 5. grunty rolne zabudowane,
 6. grunty pod stawami,
 7. rowy.

Zgodnie z treścią przywołanych przepisów, zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od wystąpienia następujących przesłanek:

 1. zbywane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 2. muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,
 3. grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Z powyższego wynika, że dla skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy koniecznym jest m.in. aby zbywane grunty zachowały charakter rolny. Oceniając spełnienie tej przesłanki, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na faktyczny zamiar nabywcy co do dalszego przeznaczenia nieruchomości. Cel nabycia gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy, jak również z innych okoliczności związanych z daną transakcją. Należy ponadto wskazać, iż utrata charakteru rolnego w związku ze sprzedażą może wystąpić bezpośrednio po sprzedaży, ale może nastąpić dopiero w przyszłości, jednakże w momencie sprzedaży strony umowy winny być świadome celu zakupu i przeznaczenia gruntów.

Zatem utrata charakteru rolnego musi być powiązana ze sprzedażą, choć ten związek nie może być tak rozumiany, że z chwilą dokonania czynności powinna nastąpić zmiana charakteru gruntu. Dla oceny utraty charakteru rolnego gruntu, znaczenie mają okoliczności faktyczne, a nie formalnoprawne związane z charakterem gruntu wskazanym w ewidencji gruntów i budynków. Okoliczności te mogą dotyczyć zarówno podatnika, jak i nabywcy, którego zakres działalności bądź czynności faktyczne podejmowane przez niego przed zawarciem umowy, czy też w związku z zawartą umową, wskazują na to, że kupuje on nieruchomość z zamiarem wykorzystania jej w sposób odbiegający od sposobu wykorzystywania gruntów rolnych.

Utraty charakteru rolnego, do której w swej dyspozycji odwołuje się art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie należy bowiem utożsamiać bezpośrednio oraz wyłącznie z utratą tego charakteru w sensie prawnym, lecz przede wszystkim w sensie faktycznym.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni rozważa możliwość sprzedaży jednej lub dwóch działek każdej o pow. 3000 m2, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Łączna powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 2,275 ha, a Wnioskodawczyni wraz z mężem są płatnikami podatku rolnego. Na dwie z siedmiu posiadanych działek, uzyskano decyzję o warunkach zabudowy. W momencie sprzedaży działka będzie sklasyfikowana jako nieruchomość rolna - grunty orne oznaczone symbolami RIVb oraz RV. Informacje te wynikają wprost z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, a także wprost z decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez Gminę. Z wypisów z ewidencji gruntów dotyczących działek z warunkami zabudowy, wydanych po dacie uzyskania tych że warunków wynika, iż decyzja ta nie wpłynęła na przeznaczenie i charakter nieruchomości. Nadal działki sklasyfikowane są jako grunty orne. Na dzień dzisiejszy grunty te są uprawiane. W związku z samą sprzedażą, działka gruntu nie utraci charakteru rolnego. Jej przeznaczenie i klasyfikacja nie ulegną zmianie w związku z samym faktem sprzedaży. Wnioskodawczyni wskazuje, iż na uwagę zasługuje fakt, iż dla tej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania. Wnioskodawczyni nie zna osoby zainteresowanej kupnem Jej działki. Wnioskodawczyni wskazuje, iż jeżeli znalazłaby kupca to nie może od niego żądać informacji w jaki sposób zamierza wykorzystać nabyty grunt po dacie nabycia. Jako osoba prywatna Wnioskodawczyni nie jest w stanie zmusić potencjalnego kupca do udzielenia Jej takich informacji, a nawet gdyby ich udzielił to może zmienić zdanie, a Wnioskodawczyni nie będzie miała na to żadnego wpływu. Wnioskodawczyni nie wie czy przedmiotowe grunty po sprzedaży zostaną włączone do gospodarstwa rolnego nabywcy lub utworzą nowe gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Wnioskodawczyni nie zna daty sprzedaży.

Podkreślić należy, iż brak jakiejkolwiek wiedzy zbywającego grunt rolny o zamiarach nabywcy co do sposobu wykorzystania tego gruntu, wprost eliminuje możliwość zastosowania przez zbywającego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy. Jeżeli podatnikowi nie są znane ani zamiary z jakimi nabywca gruntu dokona jego zakupu, ani sposób faktycznego wykorzystania po zakupie tego gruntu, to nieuprawnionym i nielogicznym jest jednoczesne twierdzenie podatnika, iż w wyniku sprzedaży nie zmieni się charakter gruntu. Samo oświadczenie Wnioskodawczyni o tym, że w związku ze sprzedażą działka nie utraci charakteru gruntu rolnego, nie stanowi elementu stanu faktycznego. Jako stan faktyczny sprawy, należałoby potraktować wskazane we wniosku okoliczności, które takie twierdzenie by potwierdzały.

W związku z powyższym, okoliczności wskazane przez Panią we wniosku są niewystarczające do uznania, że spełnione zostały przesłanki wymagane dla zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów.

Zaznaczyć jednak należy, iż zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, w sposób nie budzący wątpliwość, iż spełnia przesłanki uprawniające go do skorzystania ze zwolnienia od podatku. Ponadto okoliczność czy dana nieruchomość lub jej część w wyniku sprzedaży nie utraciła charakteru rolnego podlega weryfikacji przez organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Zatem obowiązek udowodnienia ich zaistnienia ciąży na podatniku, t.j. osobie, która zamierza skorzystać ze zwolnienia. Zaś indywidualna interpretacja przepisów prawa jest jedynie przedstawieniem poglądu organu dotyczącego rozumienia treści przepisów prawa podatkowego i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Interpretacja dotyczy tylko Pani jako Wnioskodawczyni. Nie wywołuje skutków prawnych dla męża Wnioskodawczyni.

W związku z powyższym w celu uzyskania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego przez męża Wnioskodawczyni, winien on złożyć odrębny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej i uiścić stosowną opłatę.

Należy dodać, iż dokumenty dołączone przez Wnioskodawczynię do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Tym samym, jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.