IPPB3/423-1101/11-4/GJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym Spółka prawidłowo będzie określała wysokość podstawy opodatkowania z punktu widzenia podatku od towarów i usług, tj. w oparciu o cenę promocyjną? Konsekwentnie, czy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, Wnioskodawca, zobowiązany będzie rozpoznać przychód podatkowy w wysokości faktycznie należnej kwoty ze sprzedaży produktu promocyjnego, tj. w wysokości ceny promocyjnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku wniesionym w dniu 19.12.2011r. (data wpływu 21.12.2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.12.2011r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu napojami alkoholowymi (piwem). Oferta Spółki skierowana jest do jej bezpośrednich klientów -podmiotów zajmujących się hurtową i detaliczną sprzedażą wyrobów alkoholowych. W celu zachęcenia kontrahentów do nabywania swoich produktów, Spółka podejmuje różnego rodzaju działania promocyjne, zmierzające w efekcie do zwiększenia wolumenu sprzedaży, a w konsekwencji także swoich przychodów. Działania te wpływają również pozytywnie na budowanie relacji z kontrahentami, na ich lojalność, a co za tym idzie na wygenerowanie większego zysku.

W chwili obecnej Wnioskodawca rozważa organizację akcji promocyjnych (sprzedaży premiowych), w których będzie oferował możliwość nabycia różnego rodzaju produktów promocyjnych po obniżonych cenach. Warunkiem uczestnictwa w każdej z tych promocji będzie nabycie określonej ilości produktów Wnioskodawcy w zwykłej cenie. Nabycie określonej ilości produktów, uprawniać będzie do zakupu określonego (tzw. „towaru promocyjnego”) po znacznie obniżonej cenie (tzw. „cenie promocyjnej”), która może być znacznie niższa od kosztu wytworzenia lub nabycia danego produktu. Akcje te w zależności od oczekiwanego przez Wnioskodawcę celu, będą mogły być skierowane do konkretnych kontrahentów lub grup kontrahentów. W celu doprecyzowania stanu faktycznego, Spółka pragnie wyjaśnić, że „towarem promocyjnym”, będą mogły być zarówno produkty wytworzone przez Spółkę (tj. piwo) jak również inne towary lub usługi nabyte uprzednio przez Spółkę (np. sprzęt AGD i RTV).

Zgodnie z założeniami poczynionymi przez Spółkę, każdorazowa sprzedaż dokonana w ramach akcji promocji dokumentowana będzie fakturą VAT. Zgodnie z założeniami poczynionymi przez Wnioskodawcę, jedna faktura będzie mogła równocześnie dokumentować sprzedaż produktów zarówno po cenach standardowych, jak i po cenach promocyjnych. Towary, których dotyczy promocja, ujmowane będą na fakturze w oddzielnych pozycjach, wraz ze wskazaniem ceny, po której zostały przez Wnioskodawcę w ramach danej akcji sprzedane. W przypadku takiego życzenia ze strony klienta, Wnioskodawca udokumentuje sprzedaż towarów promocyjnych na odrębnej fakturze VAT. Zgodnie z założeniami poczynionymi przez Wnioskodawcę, oferta sprzedaży promocyjnej będzie przeznaczona tylko i wyłączenie do podmiotów niepowiązanych w jakikolwiek sposób ze Spółką, dotyczy to zarówno powiązań kapitałowych jak i osobowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym Spółka prawidłowo będzie określała wysokość podstawy opodatkowania z punktu widzenia podatku od towarów i usług, tj. w oparciu o cenę promocyjną...
  2. Konsekwentnie, czy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, Wnioskodawca, zobowiązany będzie rozpoznać przychód podatkowy w wysokości faktycznie należnej kwoty ze sprzedaży produktu promocyjnego, tj. w wysokości ceny promocyjnej...

Niniejsza interpretacja dotyczy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pyt. nr 2); w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług będzie wydane odrębne rozstrzygniecie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 2

Zgodnie z art. 12 ust 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 poz. 654 ze zm., dalej UoCIT) przychodami są kwoty należne chociażby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu udzielonych bonifikat i skont. W przypadku przychodów związanych z odpłatnego zbycia rzeczy wartość tą określa cena wskazana w umowie (art. 14 UoCIT). W przypadku, jeśli cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy, organ podatkowy określa wysokość tego przychodu w wartości rynkowej. Z powyższego przepisu jasno wynika, że w przypadku sprzedaży rzeczy przychód powinien zostać ustalony w oparciu o cenę, jaka została ustalona między stronami tej transakcji. Odstępstwo od tej zasady może mieć miejsce tylko w przypadku, jeśli cena ustalona przez strony bez uzasadnionej przyczyny odbiega od przyjętych dla obrotu danymi towarami cen rynkowych. Kluczowe w niniejszej sprawie będzie więc to, czy sprzedaż przez Wnioskodawcę towarów w promocyjnych cenach będzie mogła zostać uznana za odbiegającą od warunków rynkowych”. W opinii Spółki, obniżenie ceny danego produktu promocyjnego, w stosunku do ceny rynkowej, związane jest ściśle z określonym zachowaniem kontrahentów Spółki - nabycia określonej ilości oferowanych przez Wnioskodawcę towarów i stanowi jeden ze sposobów kształtowania stosunków gospodarczych pomiędzy kontrahentami. W szczególności podstawowym celem takiej sprzedaży jest maksymalizacja przychodów Spółki z tytułu sprzedaży pozostałych produktów Spółki w regularnej cenie. Ponadto, w wyniku prowadzenia takiej sprzedaży premiowej uśredniona wartość sprzedaży jednostkowego produktu do kontrahentów będzie musiała generować dodatnią marżę zysku na satysfakcjonującym poziomie. A dodatkowo, prowadzenie takiej sprzedaży premiowej będzie stymulowało wielkość i wartość obrotów z kontrahentami. W konsekwencji obniżenie ceny na promocyjny produkt, który można nabyć tylko warunkowo, nie może być uznane za odbiegające od wartości rynkowej bez uzasadnionej przyczyn. Kontrahent Wnioskodawcy uzyska prawo do nabycia towaru po promocyjnej cenie, tylko wówczas, jeśli nabędzie inne, określone produkty Wnioskodawcy w ustalonej ilości. Reasumując, w przypadku sprzedaży towarów po cenach promocyjnych przychód dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych powinien zostać rozpoznany w wysokości ceny promocyjnej. Prawidłowość takiego podejścia znajduje potwierdzenie w stanowisku organów podatkowych. Taki sposób ustalania wysokości przychodu, w związku ze sprzedażą promocyjną, uznaje za prawidłowy przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, potwierdzając stanowisko wnioskodawcy, który twierdził, że: „sprzedaż towarów na rzecz uprawnionych osób po preferencyjnej cenie 1,22 zł na gruncie podatku dochodowego do osób prawnych należy kwalifikować jako sprzedaż, a kwota 1,00 zł netto jest podatkowym przychodem” (interpretacja indywidualna z dnia 21 marca 2008 r. nr IPPB3-423-60/08-3/JG). Tożsame stanowisko zajmuje m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja indywidualna z dnia 2 maja 2008 r. nr ILPB3/423-116/08-4/HS) oraz Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu (postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 13 września 2007 r. nr ZD/4061 -149/07).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock