IPPB2/436-203/08-2/AS | Interpretacja indywidualna

Transakcja sprzedaży hipermarketów będzie opodatkowana podatkiem VAT lub będzie z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność taka nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/436-203/08-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. sprzedaż
 2. transakcja
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2008 r. (data wpływu 09.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie transakcji sprzedaży hipermarketów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie transakcji sprzedaży hipermarketów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

G. Sp. z o. o. (dalej: G. lub Spółka) jest właścicielem hipermarketów zlokalizowanych w centrach handlowych w kilku miastach w Polsce. Spółka nabyła hipermarkety w 2006 r. od E. Sp. z o.o. Sprzedaż hipermarketów na rzecz Spółki została opodatkowana podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT). G. otrzymała od E. Sp z o. o. faktury VAT, z których odliczyła podatek VAT naliczony. Na moment nabycia związek zakupu hipermarketów ze sprzedażą opodatkowaną dokonywana przez spółkę uzasadniał bowiem pełne odliczenie podatku VAT naliczonego (hipermarkety zostały oddane w najem E. Sp. z o. o. – obecnie najemcą hipermarketów jest A. Sp. z o. o. i Spółka Sp. k.; pozostałe powierzchnie, np. biurowe, zostały wynajęte innym podmiotom).

W związku z tym, że spółka prowadziła i prowadzi wyłącznie sprzedaż opodatkowaną, prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem tych składników majątkowych nie uległo zmianie (Spółka nie rozlicza podatku naliczonego wg tzw. struktury sprzedaży).

W 2007 r. Spółka planowała wniesienie aportem całej prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości. Przedmiotem planowanego aportu miał być określony zespół składników majątkowych (w skład którego wchodziły wszystkie posiadane hipermarkety), tj.:

 • Prawa własności i użytkowania wieczystego posiadanych nieruchomości (tj. hipermarketów);
 • Wartości niematerialne i prawne związane z prowadzoną działalnością (w szczególności oprogramowanie komputerowe);
 • Wyposażenie biurowe wykorzystywane przez pracowników do obsługi działalności gospodarczej Spółki w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości;
 • Wszelkie inne przynależności związane z prowadzeniem przez spółkę działalności gospodarczej w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości;
 • Prawa i obowiązki z wszelkich umów zawartych przez Spółkę, związanych z działalnością gospodarczą w zakresie najmu i dzierżawy (tj. praw i obowiązki z umów najmu, z umów na zaopatrzenie nieruchomości w media, z umów na zarządzanie nieruchomościami, z umów pożyczki, z innych umów);
 • Prawa do rachunków bankowych Spółki związanych z działalnością w zakresie najmu.

Ponadto, przyszły nabywca miał wstąpić we wszystkie spory sądowe związane z działalnością Spółki zakresie najmu i dzierżawy, których stroną była Spółka oraz stać się pracodawcą obecnych pracowników Spółki.

Poza przedmiotem aportu pozostać miały wyłącznie dwa aktywa:

 • udziały w spółce T. Sp. z o. o.,
 • instrument finansowy w postaci leasingu finansowego nieruchomości położonej w P.

W celu potwierdzenia skutków podatkowych planowanego aportu, G. wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej.

W interpretacji wskazano, że wniesienie poszczególnych składników majątku do innej spółki kapitałowej stanowiłoby czynność zwolnioną z VAT, co wiązałoby się z koniecznością dokonania przez Spółkę korekty odliczenia części podatku VAT naliczonego przy nabyciu tych składników.

Spółka zgodziła się z wydaną w imieniu Ministra Finansów interpretacją i na jej podstawie podjęła decyzję o zaniechaniu transakcji wniesienia hipermarketów aportem do innej spółki kapitałowej. Podjęta została natomiast decyzja o odpłatnych zbyciu hipermarketów w formie transakcji sprzedaży.

W związku z tym, we wrześniu 2008 r. spółka planuje zbycie hipermarketów zlokalizowanych w K., K., W., B. i S. (dalej łącznie: Hipermarkety lub Obiekty).

Każdy Hipermarket będzie oferowany do sprzedaży odrębnie, różnym podmiotom, przy czym krąg potencjalnych nabywców jest z góry znany (pod uwagę branych jest dziesięć różnych podmiotów, dalej zwanych Nabywcami). Zgodnie z założeniami Spółki, w zależności od warunków zaproponowanych przez poszczególnych Nabywców, możliwe są następujące scenariusze sprzedaży:

 • Nabywcą wszystkich Obiektów może okazac się jeden podmiot (jeden nabywca dla pięciu Hipermarketów),
 • każdy z Obiektów zostanie zakupiony przez innego Nabywcę (pięciu Nabywców dla pięciu Hipermarketów),
 • dany Nabywca zakupi więcej niż jeden Hipermarket, jednak nie nabędzie wszystkich oferowanych przez Spółkę Obiektów (czyli będzie czterech lub mniej Nabywców dla pięciu Hipermarketów).

Sprzedaż poszczególnych Hipermarketów będzie obejmowała:

 • prawa własności i współwłasności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Spółki (w tym odrębnych lokali użytkowych, budynków, gruntów, na których te budynki się znajdują oraz innych gruntów, w tym gruntów na których znajdują się budowle, np. gruntów parkingowych);
 • wyposażenie związane z nieruchomościami;
 • wszelkie inne przynależności związane ze sprzedawanymi nieruchomościami.

W wyniku sprzedaży Hipermarketów, na podstawie przepisu art. 678 Kodeksu cywilnego (dalej: KC), Nabywcy wstąpią w stosunki najmu na miejsce Spółki w odniesieniu do umów najmu, których stroną jest Spółka, związanych z nieruchomościami będącymi przedmiotem sprzedaży. Na podstawie przedmiotowych umów najmu Spółka wynajmuje te nieruchomości podmiotom trzecim. Nabywcy staną się wynajmującymi w ramach istniejących umów najmu w sprzedawanych Obiektach.

Aktualnie nie została jeszcze podjęta decyzja w sprawie przeniesienia zawartych przez spółkę umów na zarządzanie nieruchomościami będącymi przedmiotem sprzedaży, w związku z czym możliwe jest, że wraz ze zbyciem nieruchomości na Nabywców każdego z Obiektów zostaną przeniesione prawa i obowiązki wynikające z tych umów bądź tez nie.

Sprzedawane Obiekty nie stanowią oddziałów Spółki, ani też jej wyodrębnionych zakładów. Nie sporządzają one również samodzielnie bilansu.

Pytanie Spółki dotyczy wyłącznie Hipermarketów, których sprzedaż planowana jest w 2008 r. Jednakże, w celu zachowania kompletności opisu stanu faktycznego, spółka pragnie wskazać, że w przyszłości możliwe jest zbycie kolejnych należących do Spółki hipermarketów (nieobejmujące jednakże całego majątku G.).

Opisane powyżej, planowane na wrzesień 2008 r. transakcje sprzedaży nie obejmą posiadanych obecnie przez Spółkę:

 • pozostałych hipermarketów,
 • budynku biurowego,
 • umowy leasingu finansowego dotyczącej nieruchomości w Poznaniu,
 • udziałów w spłce T. Sp. z o. o.,
 • udziałów w spółce G. Sp. z o. o.,
 • udziałów w spółce E. Sp. z o. o. ,
 • umowy najmu na budynek biurowy Spółki,
 • pracowników (nie dojdzie również do przejęcia pracowników Spółki przez nabywców),
 • ksiąg handlowych,
 • wszystkich bieżących należności i zobowiązań powstałych do dnia sprzedaży poszczególnych Hipermarketów,
 • zobowiązań wynikających z finansowania inwestycji lub działalności bieżącej kapitałem obcym (pożyczki),
 • środków pieniężnych.

Po dokonaniu sprzedaży Hipermarketów Spółka nie zakończy swojej działalności, lecz będzie ją nadal prowadzić.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W powyższym stanie faktycznym Spółka wnosi o potwierdzenie, że:

 1. Planowane na wrzesień 2008 r. transakcje zbycia Hipermarketów stanowią odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju, podlegającą opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla danego towaru, przy czym nie będzie miało zastosowania zwolnienie z opodatkowania VAT dla towarów używanych.
 2. Planowane w 2008 r. transakcje zbycia Hipermarketów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC).

Odpowiedź odnośnie pytania 2 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek odnośnie pytania 1 zostanie rozpatrzony w odrębnej interpretacji.

Zdaniem wnioskodawcy:

W opinii Spółki, ponieważ transakcja sprzedaży hipermarketów podlega opodatkowaniu VAT nie podlega ona opodatkowaniu PCC na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o PCC.

Powyższe argumenty jednoznacznie wskazują, że w omawianym stanie faktycznym nie dochodzi do sprzedaży przedsiębiorstwa, bądź też zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans. Wobec tego, transakcja sprzedaży nie może być wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponieważ przy nabyciu Hipermarketów, Spółce przysługiwało prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, sprzedaż poszczególnych aktywów nie będzie zwolniona z podatku VAT, lecz będzie podlegała temu podatkowi wg stawek właściwych dla poszczególnych towarów, będących przedmiotem sprzedaży.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o PCC, opodatkowaniu tym podatkiem nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem VAT. W przypadku planowanych transakcji sprzedaży Hipermarketów, dostawa poszczególnych składników majątkowych będzie podlegała opodatkowaniu VAT, a więc do tej transakcji nie będzie podlegała PCC.

Spółka wnosi o potwierdzenie jej rozumienia przepisów w powyższym zakresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:

 1. następujące czynności cywilnoprawne:
  1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  2. umowy pożyczki,
  3. (uchylona),
  4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  5. umowa dożywocia,
  6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat i dopłat,
  7. (uchylona),
  8. ustanowienie hipoteki,
  9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
  10. umowy depozytu nieprawidłowego,
  11. umowy spółki (akty założycielskie);
 2. zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;
 3. orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu zamkniętym określonym w art. 1 wymienionej ustawy podlegają omawianemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych o ile spełniają przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 cytowanej ustawy.

Zgodnie z powyższym artykułem czynności cywilnoprawne w tym umowy sprzedaży podlegają omawianemu podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do regulacji art. 2 pkt 4 przywołanej ustawy, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy spółki i jej zmiany,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że umowa zobowiązująca do przeniesienia hipermarketów na rzecz Wnioskodawcy będzie miała formę umowy sprzedaży. Stosownie do postanowień art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. umowy sprzedaży.

Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, może co do zasady podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Mając jednakże na uwadze stan faktyczny opisany we wniosku podkreślić należy, iż jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży hipermarketów podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższych transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ponadto nadmienia się, iż zgodnie z art. 4 pk1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Reasumując stwierdza się, iż jeżeli transakcja sprzedaży hipermarketów będzie opodatkowana podatkiem VAT lub będzie z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność taka nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.