IPPB2/415-530/12-2/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy odpłatne zbycie złota po upływie sześciu miesięcy od daty zakupu będzie uznane jako źródło przychodu i uzyskany dochód będzie podlegał podatkowi?. Czy złoto można zaliczyć do innych rzeczy, które po półrocznym okresie używania można sprzedać niezaliczając tej sprzedaży do źródła przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 07.05.2012 r. (data wpływu 04.06.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu osiągniętego w związku ze sprzedażą złota – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04.06.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu osiągniętego w związku ze sprzedażą złota.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza kupić w banku złoto i tam też je zdeponować. Jeżeli cena złota będzie rosła wówczas możliwe jest, że zechce je sprzedać i uzyskać dochód. Sprzedaży dokona po upływie sześciu miesięcy licząc od końca miesiąca w którym dokonał zakupu. Operacje taką planuje wykonać jako osoba fizyczna. Z uwagi na bezpieczeństwo, najwłaściwszą formą nabycia wydają się sztabki lub monety i raczej w takiej formie zamierza dokonać zakupu złota. To daje Wnioskodawcy pewność, że metal jest niczym niezafałszowany. Złoto nabyte będzie w normalnej transakcji kupna po cenie oferowanej przez sprzedawcę i zwykle zawierającej jego marżę lub prowizję. Decyzja o sprzedaży będzie autonomiczną decyzją Wnioskodawcy. Wnioskodawca ma nadzieję, że nabyte złoto spełnia wszelkie cechy rzeczy ruchomej i wolno będzie taką rzecz sprzedać w przyszłości w zależności od woli i okoliczności życiowych jakie mogą się zdarzyć, np. ciężka choroba, kłopoty finansowe lub po prostu w celu osiągnięcia zysku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy odpłatne zbycie złota po upływie sześciu miesięcy od daty zakupu będzie uznane jako źródło przychodu i uzyskany dochód będzie podlegał podatkowi....

Czy złoto można zaliczyć do innych rzeczy, które po półrocznym okresie używania można sprzedać niezaliczając tej sprzedaży do źródła przychodu...

Zdaniem wnioskodawcy: transakcja którą zamierza przeprowadzić Wnioskodawca nie kwalifikuje się do źródeł przychodów, ponieważ spełnia kryteria określone w art. 10 ust.1 pkt 8 litera d. Katalog „innych rzeczy” nie został w ustawie rozwinięty i Wnioskodawca uważa, że taką ”inną rzeczą” może być również złoto.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Z kolei w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Z powołanych przepisów wynika, iż w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie rzeczy, do których zaliczyć należy również rzeczy ruchome (złoto). Jednakże podlegający opodatkowaniu przychód powstaje wyłącznie, jeśli zbycie następuje w okresie krótszym niż pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup. Wobec tego, jeżeli sprzedaż następuje po upływie półrocznego okresu, wówczas przychód osiągnięty z tej sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bowiem czynność ta nie stanowi źródła przychodu dla celów tego podatku.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane uregulowania prawne uznać należy, iż Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu przedmiotowej sprzedaży, jeśli zbycie złota będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił jego zakup.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.