IPPB1/4511-620/16-4/MT | Interpretacja indywidualna

1. Czy prawidłowo został rozpoznany obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług, od zbycia wskazanych dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych, dokonanego na rzecz Spółki z o.o. W., na podstawie aktu notarialnego z 13 kwietnia 2016 r. ( Rep. A Nr 2603/2016)?2. 3. Czy prawidłowo rozpoznano powstanie tego obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy, jako podatnika tego podatku?4. 5. Czy prawidłowo oceniono, że wskazana transakcja nie kreuje obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług po stronie Strony Zainteresowanej, tak w odniesieniu do sprzedaży działki oznaczonej nr 328/2 o powierzchni 1.969 m2 jak i działki oznaczonej nr 327/4 o powierzchni 2.946 m2 ?6. Czy prawidłowo uznano, że przychody ze sprzedaży wskazanych działek w całości stanowią przychód Wnioskodawcy z prowadzonej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu jako przychód o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?7. 8. Czy zasadną jest ocena, że część przychodu ze sprzedaży - to jest 1/2 ceny sprzedaży działki nr 328/2 - nie stanowi przychodu Strony zainteresowanej, który rodziłby obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, jako że przychód ten przypada od działalności gospodarczej Wnioskodawcy?Czy prawidłowo uznano, że w opisanym stanie faktycznym przychód ze sprzedaży udziałów działki nr 328/2 przypadający Stronie Zainteresowanej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako, że sprzedaż udziałów w tej nieruchomości nastąpiła po upływie 5 letniego terminu , o którym mowa w art.10 ust 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a sprzedaż dokonana przez Stronę Zainteresowaną nie stanowiła odpłatnego zbycia w wykonywaniu przez Nią działalności gospodarczej?
IPPB1/4511-620/16-4/MTinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działki
 3. małżonek
 4. nieruchomości
 5. opodatkowanie
 6. rozdzielność majątkowa
 7. sprzedaż
 8. udział
 9. wspólność majątkowa
 10. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2016 r.(data wpływu 15 czerwca 2016 r.) oraz uzupełnieniu z dnia 25 lipca 2016 r. (data wpływu 27 lipca 2016 r.) na wezwanie organu z dnia 6 lipca 2016 r. IPPP2/4512-453/16-2/MAO, Nr IPPB1/4511-620/16-2/MT (data nadania 6 lipca 2016 r., data doręczenia 20 lipca 2016 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • opodatkowania przez Wnioskodawcę sprzedaży działki o nr 327/4 w całości jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej – jest prawidłowe,
 • opodatkowania przez Wnioskodawcę przychodu ze sprzedaży działki o nr 328/2 w całości jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej – jest nieprawidłowe,
 • nieopodatkowania przychodu ze sprzedaży ½ ceny działki nr 328/2 przez Stronę Zainteresowaną – jest nieprawidłowe,
 • zastosowania przez Stronę Zainteresowaną art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do sprzedaży udziałów w działce nr 328/2 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży przez małżonków nieruchomości wykorzystywanych przez jedno z nich do działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Umową z 23 stycznia 2007 r,, zawartą w formie aktu notarialnego (Rep. A), Robert P. (Wnioskodawca) nabył wraz z żoną Ewą P. (Stroną Zainteresowaną) dwie niezabudowane działki gruntu: oznaczoną numerem ewidencyjnym 330/3 o powierzchni 4,216 m2 oraz numerem 328/2 o powierzchni 1,969 m2, za łączną cenę 1.526.000,00 zł. Działki te Wnioskodawca i Strona zainteresowana nabyli na współwłasność - jako do majątku objętego ustawową wspólnością małżeńską, przy czym - co oświadczyli w treści aktu notarialnego - działki te zostały nabyte w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, dla potrzeb tej działalności. Sprzedający transakcję tę rozpoznali jako opodatkowaną podatkiem od towarów i usług i w dniu 23 stycznia 2007 r. wystawili dwie faktury VAT, dokumentujące dostawę gruntów na rzecz Wnioskodawcy, jako przedsiębiorcy działającego pod firmą: „X.”. Nabywca - Wnioskodawca -jako podatnik podatku od towarów i usług, rozliczył podatek z tych faktur jako VAT naliczony. Działki były wykorzystywane dla potrzeb działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych firmy. W dniu 20 grudnia 2010 r. Strona Zainteresowana i Wnioskodawca małżonkowie P. zawarli notarialnie umowę o wyłączeniu małżeńskiej wspólności ustawowej i ustanowili rozdzielność majątkową. Nie dokonali podziału majątku wspólnego.

W dniu 13 kwietnia 2016 r. Strona Zainteresowana i Wnioskodawca zawarli umowę sprzedaży (akt notarialny Rep. A), dokonując zbycia niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 328/2 o powierzchni 1.969 m2 na rzecz W. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nadto na podstawie tej umowy Wnioskodawca dokonał zbycia niezabudowanej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 327/4 o powierzchni 2.946 m2, którą to działkę nabył do majątku osobistego za środki pochodzące z majątku osobistego, od Gminy R., na podstawie umowy notarialnej z 22 grudnia 2010 r. (Rep. A) za cenę 821.060,00 zł. Nieruchomość została nabyta dla potrzeb działalności gospodarczej prowadzonej przez Roberta P. i została wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Transakcja ta została przez sprzedającego - Gminę R. - rozpoznana jako odpłatna dostawa towaru i opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Na potwierdzenie czego w dniu 27 grudnia 2010 r. wystawiona została faktura VAT. Nabywca („X.”) rozliczył podatek z tej faktury jako naliczony, związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Sprzedaż dokonana na podstawie aktu notarialnego z 13 kwietnia 2016 r. ( Rep. A) została przez Wnioskodawcę opodatkowana podatkiem od towarów i usług, jako dostawa gruntów dokonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wystawiona została faktura dokumentująca tę dostawę , a wykazany w fakturze przedmiot sprzedaży obejmuje zarówno działkę o numerze 328/2 nabytą na imię małżonków, jak i działkę o numerze 327/4 zakupioną do majątku osobistego Wnioskodawcy, przy czym - jak już wyżej wskazano- obie te nieruchomości zostały nabyte dla potrzeb działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę, pod firmą „X.” Obie działki gruntu będące przedmiotem sprzedaży dokonanej w dniu 13 kwietnia 2016 r. nie stanowiły gruntów rolnych. W dniu zawarcia aktu notarialnego przedmiotowe działki (nr ew. 328/2 i nr ew. 327/4) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy R. położone były na terenach przeznaczonych na usługi (symbol C.U-2) i nie były zabudowane. Przychody ze sprzedaży przedmiotowych działek Wnioskodawca uznał za podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako stanowiące przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Przychody z działalności gospodarczej opodatkowane są podatkiem liniowy. Wnioskodawca i Strona Zainteresowana podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Strona Zainteresowana uznała, że część przychodu ze sprzedaży działki nr 328/2 - odpowiadający 1/2 ceny sprzedaży - nie stanowi Jej przychodu, bowiem przychód ten - rozpoznany jako przychód podlegający opodatkowaniu od działalności gospodarczej Wnioskodawcy - został opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli nawet przychód ze sprzedaży tej działki (udziału w 1/2 części) mógłby być Jej przypisany, to nie podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako, że sprzedaż udziałów w tej nieruchomości nastąpiła po upływie 5 letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a sprzedaż ta, dokonana przez Wnioskodawczynię, nie stanowiła odpłatnego zbycia w wykonywaniu przez Nią działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 6 lipca 2016 r. IPPP2/4512-453/16-2/MAO, Nr IPPB1/4511-620/16-2/MT Wnioskodawca uzupełnił wniosek uiszczając brakującą opłatę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowo został rozpoznany obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług, od zbycia wskazanych dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych, dokonanego na rzecz Spółki z o.o. W., na podstawie aktu notarialnego z 13 kwietnia 2016 r. ( Rep. A)?
 2. Czy prawidłowo rozpoznano powstanie tego obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy, jako podatnika tego podatku?
 3. Czy prawidłowo oceniono, że wskazana transakcja nie kreuje obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług po stronie Strony Zainteresowanej, tak w odniesieniu do sprzedaży działki oznaczonej nr 328/2 o powierzchni 1.969 m2 jak i działki oznaczonej nr 327/4 o powierzchni 2.946 m2 ?
 4. Czy prawidłowo uznano, że przychody ze sprzedaży wskazanych działek w całości stanowią przychód Wnioskodawcy z prowadzonej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu jako przychód o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 5. Czy zasadną jest ocena, że część przychodu ze sprzedaży - to jest 1/2 ceny sprzedaży działki nr 328/2 - nie stanowi przychodu Strony zainteresowanej, który rodziłby obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, jako że przychód ten przypada od działalności gospodarczej Wnioskodawcy?
 6. Czy prawidłowo uznano, że w opisanym stanie faktycznym przychód ze sprzedaży udziałów działki nr 328/2 przypadający Stronie Zainteresowanej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako, że sprzedaż udziałów w tej nieruchomości nastąpiła po upływie 5 letniego terminu , o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a sprzedaż dokonana przez Stronę Zainteresowaną nie stanowiła odpłatnego zbycia w wykonywaniu przez Nią działalności gospodarczej?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania oznaczone we wniosku Nr 4-6. W zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1-3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni i Strony Zainteresowanej:

Ad. 4, 5 i 6

Przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) za przychód z działalności gospodarczej uznaje także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przepis ten, w brzmieniu nadanym ustawą z 29 sierpnia 2014 r., (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328), wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Z uwagi na fakt wykorzystywania przedmiotowych gruntów do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej oraz wprowadzenie tych gruntów do ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych wskazany przepis updof znajdzie zastosowanie. Wskutek czego przychody uzyskane ze sprzedaży tych nieruchomości podlegają opodatkowaniu jako uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Ponieważ dochody te w całości przypadają Wnioskodawcy, jako z tytułu wyżej wskazanego, spełniają ustawowe kryteria przychodów, wskazanych w art. 14 ust. 1 updof.

Ponieważ przychodów ze sprzedaży udziałów w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 328/2 tych nie uzyskała Strona Zainteresowana, nie powstał z tego tytułu obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Przyjęcie poglądu odmiennego skutkowałoby dwukrotnym objęciem obowiązkiem podatkowym w zakresie tej daniny przychodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowej działki. Raz - w całości - jako przychodu z działalności gospodarczej Wnioskodawcy i powtórnie w części stanowiącej połowę ceny uzyskanej ze sprzedaży działki nr ewidencyjny 328/2 w odniesieniu do Strony Zainteresowanej. Wnioskodawca dostrzega, że w tym zakresie być może dochodzi do kolizji normy prawnej wyrażonej w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit a) i zawartej w dyspozycji art. 19 ust. 1 updof. Zatem należy - uwzględniając zasadę jednokrotności opodatkowania tych samych przychodów -zastosować normę zawartą w przytoczonym przepisie art. 14 updof.

Niezależnie od tego, gdyby nawet uznać, że zastosowanie mieć będzie przepis art. 19 updof, to stosując wskazaną zasadę prawną uznać należałoby, że w takim przypadku część przychodów, (1/2 ceny ze sprzedaży działki nr 328/2) zakwalifikowana u Wnioskodawcy jako z prowadzonej działalności gospodarczej była rozpoznana nieprawidłowo.

Należy także wskazać, że w stosunku do Strony Zainteresowanej znajduje zastosowanie przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a) updof, zatem sprzedaż ta mogłaby stanowić źródło przychodu, gdyby została dokonana przed upływem wskazanego w dyspozycji art. 10 ust. 1 pkt 8 updof pięcioletniego terminu. Ponieważ sprzedaż nastąpiła po tym terminie, a zbycie udziałów w nieruchomości nie nastąpiło w wykonywaniu przez Stronę Zainteresowaną działalności gospodarczej przychody ze sprzedaży tych udziałów, jako określone w art. 19 ust. 1 updof, nie podlegają u Niej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • opodatkowania przez Wnioskodawcę sprzedaży działki o nr 327/4 w całości jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej – jest prawidłowe,
 • opodatkowania przez Wnioskodawcę przychodu ze sprzedaży działki o nr 328/2 w całości jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej – jest nieprawidłowe,
 • nieopodatkowania przychodu ze sprzedaży ½ ceny działki nr 328/2 przez Stronę Zainteresowaną – jest nieprawidłowe,
 • zastosowania przez Stronę Zainteresowaną art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do sprzedaży udziałów w działce nr 328/2 – jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późń. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Aby zatem ustalić, czy sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy ustalić, od jakiego momentu liczy się bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

W myśl art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Jednak stosownie do art. 10 ust. 3 ww. aktu prawnego, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Z powyższego wynika zatem, że aby przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości mógł zostać zaliczony do źródła przychodów, określonego wyżej wskazanym przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy, spełnione winny zostać co najmniej dwie podstawowe przesłanki:

 • nieruchomość nie może być przedmiotem odpłatnego zbycia w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • nieruchomość nie może być nieruchomością niemieszkalną wykorzystywaną w tej działalności.

Odrębnym źródłem przychodów jest, wskazana w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, pozarolnicza działalność gospodarcza.

W świetle art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio;

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 23 stycznia 2007 r,, Robert P. (Wnioskodawca) nabył wraz z żoną Ewą P. (Stroną Zainteresowaną) dwie niezabudowane działki gruntu: oznaczoną numerem ewidencyjnym 330/3 o powierzchni 4,216 m2 oraz numerem 328/2 o powierzchni 1,969 m2, za łączną cenę 1.526.000,00 zł. Działki te Wnioskodawca i Strona Zainteresowana nabyli na współwłasność - jako do majątku objętego ustawową wspólnością małżeńską, przy czym - co oświadczyli w treści aktu notarialnego - działki te zostały nabyte w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, dla potrzeb tej działalności. Działki były wykorzystywane dla potrzeb działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych firmy. W dniu 20 grudnia 2010 r. Strona Zainteresowana i Wnioskodawca małżonkowie Przesmyccy zawarli notarialnie (Rep. A) umowę o wyłączeniu małżeńskiej wspólności ustawowej i ustanowili rozdzielność majątkową. Nie dokonali podziału majątku wspólnego. W dniu 13 kwietnia 2016 r. Strona Zainteresowana i Wnioskodawca zawarli umowę sprzedaży, dokonując zbycia niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 328/2 o powierzchni 1.969 m2 na rzecz W. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nadto na podstawie tej umowy Wnioskodawca dokonał zbycia niezabudowanej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 327/4 o powierzchni 2.946 m2, którą to działkę nabył do majątku osobistego za środki pochodzące z majątku osobistego na podstawie umowy notarialnej z 22 grudnia 2010 r. Nieruchomość została nabyta dla potrzeb działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę i została wprowadzona do ewidencji środków trwałych.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2082 ze zm.). Stosownie do art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zatem istotą wspólności majątkowej małżeńskiej, zarówno ustawowej, jak i umownej, jest to, że każdy z małżonków jest współwłaścicielem poszczególnych składników majątku wspólnego (dorobkowego) na zasadach współwłasności łącznej (bezudziałowej).

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku (art. 35 ww. Kodeksu).

W myśl art. 36 § 1 oraz § 2 ww. Kodeksu oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku.

W oparciu o art. 37 § 1 pkt 1 ww. ustawy, zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.

Z uwagi na powyższe regulacje prawne w akcie notarialnym dokumentującym tego rodzaju nabycie nieruchomości wymieniani są oboje małżonkowie, jeżeli istnieje między nimi ustawowa wspólność majątkowa.

Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną uprawniającą do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego, a w czasie jej trwania żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Na mocy zapisu zawartego w art. 43 § 1 cyt. ustawy oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Jednakże w myśl art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa).

W wypadku umownego wyłączenia wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa między małżonkami ustaje wspólność ustawowa, a od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku (art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Stosownie do art. 501 Kodeksu – w razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej. Tym samym z chwilą ustania wspólności ustawowej dochodzi do przekształcenia współwłasności łącznej we współwłasność w częściach ułamkowych a każdy z małżonków może rozporządzać swoim udziałem w majątku wspólnym, który według domniemania jest równy udziałowi drugiego współmałżonka i wynosi 1/2.

Powyższe oznacza, że z datą ustanowienia rozdzielności majątkowej, współwłasność łączna jaka istniała między małżonkami (Wnioskodawca i Stroną Zainteresowaną) przekształciła się we współwłasność w częściach ułamkowych. Zatem od tej chwili co do zasady każdy z małżonków ma wynoszący 1/2 udział w majątku wspólnym, a więc w każdej rzeczy, jaka do tego majątku należy. Od momentu ustanowienia rozdzielności majątkowej Wnioskodawca i Strona Zainteresowana Wnioskodawca był więc właścicielem wynoszącego 1/2 udziału we wszystkich składnikach majątku wspólnego małżonków, w tym działki o nr 328/2, podobnie jak Strona Zainteresowana.

Biorąc pod uwagę powyższe wskazać należy, że w przypadku Wnioskodawcy odpłatne zbycie nieruchomości (działki gruntu 327/4 i ½ działki gruntu o nr 328/2), które były wykorzystywane w działalności gospodarczej, i które zostały ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy.

Natomiast skoro Strona Zainteresowana nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, sprzedaż ½ działki o Nr 328/2 generuje dla Niej przychód ze źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak ze względu na fakt, że udział w przedmiotowej działce został nabyty przez Stronę Zainteresowaną w ramach wspólności małżeńskiej w 2007 r. dochód z tej sprzedaży nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym, gdyż zbycie przez Wnioskodawczynię tego udziału nastąpi po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie oraz Zainteresowanemu niebędącemu Stroną przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.