IPPB1/415-1615/12-2/JB | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki poniesione przez podatnika na spłatę byłej żony w ramach zniesienia współwłasności małżeńskiej na podstawie wyroku sądu, dokonane zarówno przed, jak też po sprzedaży mieszkania będą w całości zwiększały koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży tego mieszkania, czy też będą to odpowiednio wydatki zaliczane do kup. jeżeli wydatek poniesiono przed datą sprzedaży, albo będą to wydatki zaliczane do dokonanych na inne cele mieszkaniowe (np. spłata kredytu mieszkaniowego), uprawniające do skorzystania z ulgi, o której mowa wart. 21 ust. 1 pkt 131 updf - jeżeli wydatki te poniesiono po sprzedaży mieszkania?
IPPB1/415-1615/12-2/JBinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. mieszkania
 3. nieruchomości
 4. sprzedaż
 5. spłata kredytu
 6. ulga podatkowa
 7. współwłasność
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12.12.2012 r. (data wpływu 13.12.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości w przypadku wydatkowania środków pieniężnych ze sprzedaży nieruchomości na:

 • spłatę kredytu - jest prawidłowe,
 • spłatę małżonki – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13.12.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zawarł w dniu 30.11.2005 r. umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową na budowę lokalu mieszkalnego zobowiązującą Spółdzielnię do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca przed zawarciem związku małżeńskiego wpłacił na konto Spółdzielni Mieszkaniowej kwotę 55.154,80 zł celem nabycia własności lokalu mieszkalnego będącego w budowie.

Po zawarciu małżeństwa w lutym 2006 r., Wnioskodawca wraz z małżonką dnia 26.10.2006 r. zaciągnął kredyt walutowy w wysokości 56.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy wspomnianego lokalu mieszkalnego. W marcu 2008 r., Wnioskodawca wziął jednak rozwód z małżonką, z którą począwszy od grudnia 2007 r. posiadał rozdzielność majątkową. Mieszkanie zostało faktycznie zasiedlone przez Wnioskodawcę w 2008 r., jednakże bez formalnego przeniesienia własności, ponieważ po stronie Spółdzielni wystąpiły bliżej nieznane problemy prawno - organizacyjne.

W wyniku rozwodu, postanowieniem Sądu Okręgowego Wydział Cywilny- Odwoławczy z dnia 28.07.2010 r. (prawomocne), sąd biorąc pod uwagę wszelkie nakłady stron, przyznał na wyłączną własność Wnioskodawcy ekspektatywę odrębnej własności lokalu, z obowiązkiem spłaty małżonki w kwocie 100.518,94 zł oraz z obowiązkiem spłaty zaciągniętego kredytu mieszkaniowego przez małżonków.

W dniu 8.09.2010 r., na podstawie aktu notarialnego Wnioskodawca nabył własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego od Spółdzielni Mieszkaniowej, a jego wartość została określona na kwotę 111.154,80 zł. W związku z brakiem środków na spłatę małżonki, Wnioskodawca zdecydował się na sprzedaż nabytego lokalu.

Zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży lokalu w formie aktu notarialnego, Wnioskodawca otrzymał od nabywcy w dniu 21.12.2010 r.. zaliczkę w kwocie 10.000 zł. Dnia 2 lutego 2011 r. w drodze aktu notarialnego sprzedał przedmiotowy lokal za kwotę 246.000 zł obejmującą wpłacony wcześniej zadatek. Z otrzymanej od nabywcy sumy Wnioskodawca spłacił kredyt wraz z odsetkami, o którym mowa powyżej w kwocie 68,576,90 zł. Zgodnie z postanowieniem sądu Wnioskodawca spłacił również udział małżonki w kwocie 100.518,94 zł.

Zdarzenia gospodarcze kształtowały się zatem w następującej kolejności:

 1. Wpłata na rzecz budowanego mieszkania z majątku osobistego Wnioskodawcy: 55.154,80 zł.
 2. Pozostałe wpłaty z majątku wspólnego małżonków (w tym kredytowane): 56.000,- zł
 3. Nabycie lokalu w formie notarialnej nastąpiło 08.09.2010 r.
  za 111.154,80 zł a łącznie z kosztami aktu 112.499,34 zł
 4. Spłata żony - I rata w wysokości 30.000,- zł w dniu 25.08.2010 r.
 5. Zadatek wpłacony przez nabywców mieszkania - 10.000,- zł w dniu 21.12,2010r.
 6. Spłata żony - II rata w wysokości 30.000,- zł w dniu 24.01.2011 r.
 7. Zbycie lokalu nastąpiło w dniu 2.02.2011 r. za kwotę 246.000,- zł.
 8. Spłata kredytu mieszkaniowego w wysokości 68.516,90 zł. w dniu 15.02.2011 r.
 9. Spłata żony - III rata w wysokości 35.51 8,94 zł w dniu 05.08.2011 r.

Wnioskodawca w dniu 28.02.2012 r. złożył w US zeznanie PIT-39, w którym zadeklarował zamiar skorzystania ze zwolnienia od podatku z tytułu wydatkowania przychodu ze sprzedaży na inne cele mieszkaniowe wciągu dwóch najbliższych lat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione przez podatnika na spłatę byłej żony w ramach zniesienia współwłasności małżeńskiej na podstawie wyroku sądu, dokonane zarówno przed, jak też po sprzedaży mieszkania będą w całości zwiększały koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży tego mieszkania, czy też będą to odpowiednio wydatki zaliczane do kup. jeżeli wydatek poniesiono przed datą sprzedaży, albo będą to wydatki zaliczane do dokonanych na inne cele mieszkaniowe (np. spłata kredytu mieszkaniowego), uprawniające do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 updf - jeżeli wydatki te poniesiono po sprzedaży mieszkania?

Zdaniem Wnioskodawcy kwoty wydatkowane przez Niego na spłatę byłej żony w kwocie łącznej 100.518,94 zł będą stanowiły wydatek powiększający koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży tego mieszkania. Tym samym wartość spłat pomniejszy dochód do opodatkowania.

Spłata kredytu mieszkaniowego zgodnie z postanowieniem sądu dokonana po sprzedaży przedmiotowego mieszkania będzie natomiast wydatkiem na inne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy uprawniające do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 updf.

Co prawda część z rat dot. spłaty byłej żony zostało zapłaconych przez Wnioskodawcę przed transakcją sprzedaży przez niego mieszkania, a pozostała część dopiero po dokonaniu transakcji, to jednak należy przyjąć, iż w niniejszej sprawie nabycie formalnoprawne udziału w mieszkaniu w drodze zniesienia współwłasności przez Sąd nastąpiło przed sprzedażą mieszkania.

Z mocy postanowienia Sądu z chwilą jego uprawomocnienia na Wnioskodawcę przeszły wszelkie prawa do wszystkich nakładów na zakup tego mieszkania. Fakt ten znajduje potwierdzenie w akcie nabycia lokalu w formie notarialnej, który sporządzono w dniu 08.09.2010 r. Przedstawicielka spółdzielni mieszkaniowej oświadczyła w akcie przeniesienia własności, iż Wnioskodawca „wpłacił do dnia dzisiejszego na rachunek bankowy Spółdzielni całą kwotę l11.154,80 zł”. Dodatkowo Wnioskodawca uiścił koszty aktu notarialnego w kwocie 1.344,54 zł.

Z powyższych względów Wnioskodawca uznał, iż takie właśnie rozliczenie będzie w Jego przypadku najbardziej adekwatne do stanu faktycznego. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy rozliczenie się z dochodu ze sprzedaży ww. mieszkania powinno wyglądać następująco:

Wpłata na mieszkanie z majątku osobistego Wnioskodawcy - 55.154,80 zł

+ wpłata z kredytu zaciągniętego z żoną, tj. 1/2 z 56.000,- - 28.000,00 zł

+ koszty nabycia od spółdzielni mieszkaniowej - 1.344,54 zł

+ spłaty zasądzone przez Sąd na rzecz byłej żony - 100.518,94 zł

= łączny koszt nabycia sprzedanego mieszkania kup. 185.01 8,28 zł

Należy zaznaczyć, iż w okresie od daty wpłat na budowę mieszkania do chwili orzekania przez Sądy w zakresie zniesienia współwłasności ceny lokali mieszkalnych zwiększyły się znacznie.

W konsekwencji Wnioskodawca, o ile nie poniesie już żadnych dodatkowych wydatków mieszkaniowych, powinien opodatkować dochód w następujący sposób:

Dochód= przychód - kup. = 246.000 - 185.018,94 = 60.981,72

Dochód zwolniony = (Wydatki na spłatę kredytu x dochód): przychód ze sprzedaży = 68516,90 zł x 60.981,72: 246.000,- = 16.999,80 zł

Dochód - dochód zwolniony = dochód do opodatkowania= 60,981,70 zł- 16.999,80 zł= 43,381,90 zł x19%= 8356,60 zł

Wnioskodawca ma jednak wątpliwości czy takie rozliczenie będzie poprawne. W interpretacjach urzędowych można bowiem znaleźć stanowiska, iż spłata na rzecz byłych małżonków może być zaliczona jako wydatek mieszkaniowy uprawniający do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na potwierdzenie powyższego, iż spłata małżonka ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości może być uznana za cel mieszkaniowy i tym samym korzystać ze zwolnienia można wskazać interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 24 września 2012 r. sygn. IPTPB2/415-494/12-6/KSM. W przedmiotowej interpretacji, osoba również przejęła mieszkanie z obowiązkiem spłaty byłego małżonka za część jemu należną, stwierdzoną wyrokiem sądu. Jest to więc sytuacja analogiczna do sytuacji Wnioskodawcy. W tym przypadku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, iż (...) spłata na rzecz męża dokonana ze środków uzyskanych z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku po ojcu, stanowi wydatek na cele mieszkaniowe w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości w przypadku wydatkowania środków pieniężnych ze sprzedaży nieruchomości na:
 • spłatę kredytu uznaje się za prawidłowe,
 • spłatę małżonki uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu 30.11.2005 r. Wnioskodawca zawarł umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową na budowę lokalu mieszkalnego zobowiązującą Spółdzielnię do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Następnie po zawarciu małżeństwa w lutym 2006 r., Wnioskodawca wraz z małżonką dnia 26.10.2006 r. zaciągną kredyt walutowy z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy tego lokalu mieszkalnego. W marcu 2008 r., Wnioskodawca wziął rozwód, w wyniku którego postanowieniem Sąd Okręgowy przyznał mu na wyłączną własność ekspektatywę odrębnej własności lokalu, z obowiązkiem spłaty małżonki oraz z obowiązkiem spłaty zaciągniętego kredytu mieszkaniowego przez małżonków. W dniu 08.09.2010 r., na podstawie aktu notarialnego Wnioskodawca nabył własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego od Spółdzielni Mieszkaniowej. Wnioskodawca dnia 02.02.2011 r. zbył przedmiotowe mieszkanie.

Na wstępie tut. Organ pragnie wskazać, iż ekspektatywą w prawie cywilnym określa się oczekiwanie prawne – prawo podmiotowe „tymczasowe” czyli prawo, którego treścią jest jedynie przygotowanie i zabezpieczenie ostatecznego nabycia określonego prawa podmiotowego, w tym przypadku prawa własności. Tak więc ekspektatywa jest podstawą do uzyskania po zakończeniu budowy lokalu prawa jego własności. Ekspektatywa jest sytuacją, w której przynajmniej jedna przesłanka szczególna nabycia prawa podmiotowego została już spełniona, a zarazem nie zaiściła się przynajmniej jeszcze jedna przesłanka szczególna lub ogólna nabycia prawa podmiotowego. Stąd też uzyskanie ekspektatywy odrębnej własności lokalu nie jest równoznaczne z nabyciem tej nieruchomości.

Zatem, w opisanej sytuacji podkreślić należy, iż nabycie na własność przez Wnioskodawcę nieruchomości, nastąpiło w dacie ustanowienia odrębnej własności do lokalu mieszkalnego na podstawie aktu notarialnego, czyli w dniu 08.09.2010 r.

W przedmiotowej sprawie, w przypadku sprzedaży nieruchomości zastosowanie znajdą zatem przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 2009 r.

Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2011 r., przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

W świetle powyższego do kosztów odpłatnego zbycia zaliczyć można np. opłatę notarialną, opłatę skarbową, opłatę sądową, koszty pośrednika zajmującego się obrotem nieruchomości, koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej (o ile wydatki takie zostały poniesione).

Należy wyjaśnić, iż kosztów odpłatnego zbycia nie należy utożsamiać z kosztami uzyskania przychodu, których zasady ustalania zostały uregulowane w art. 22 ust. 6c i 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie jej posiadania.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokość nakładów, o których mowa w art. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Spłata dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz byłego męża jest wydatkiem Wnioskodawcy dokonanym z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków w wyniku zniesienia współwłasności małżeńskiej. Nie stanowi natomiast wydatku na nabycie przedmiotowego lokalu.

Jak wynika z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie jej posiadania. W związku z powyższym tylko te wydatki, które miały wpływ na powiększenie wartości w okresie posiadania nieruchomości, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia.

Spłata dokonana przez Wnioskodawczynię na rzecz byłego męża z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków nie ma nic wspólnego z ceną nabycia lokalu mieszkalnego ani tym bardziej nie są nakładem na nieruchomość dokumentowanym fakturą VAT i zwiększającym wartość tej nieruchomości.

Zatem, kwotę zapłaconą byłej żonie tytułem spłaty w związku z podziałem majątku wspólnego nie można potraktować jako koszt uzyskania przychodu dla ustalenia podstawy opodatkowania od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z treścią art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Jednakże zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Natomiast w myśl art. 21 ust. 25 ww. ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
   • położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
 2. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
   • w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

W myśl art. 21 ust. 26 ww. ustawy przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Z powołanego przepisu wynika, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w ustawie jest wydatkowanie otrzymanego przychodu wyłącznie na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawarte w tym przepisie wyliczenie tzw. wydatków mieszkaniowych, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania kwot przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, ma charakter wyczerpujący (enumeratywny). Dyspozycją ww. artykułu nie została objęta bowiem spłata za nakłady, z którą mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie. W katalogu tym nie mieści się zatem spłata na rzecz małżonka, która dotyczy przyznania Wnioskodawcy wierzytelności w stosunku do spółdzielni mieszkaniowej z tytułu ekspektatywy odrębnej własności lokalu.

Natomiast ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. Z art. 21 ust. 25 pkt 2 ww. ustawy, może korzystać część uzyskanego dochodu, która odpowiada udziałowi wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości tj. poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na spłatę kredytu udzielonego przez bank, przeznaczonego na cele mieszkaniowe, które mieszczą się w katalogu wydatków określonych w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, iż wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na spłatę byłej żony w ramach zniesienia współwłasności małżeńskiej nie stanowią kosztów odpłatnego zbycia ani kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Wydatek ten nie podlega również zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnieniem przedmiotowym określonym w tym artykule objęta zostanie kwota środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wydatkowana przez Wnioskodawcę na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Końcowo informuje się, iż wydając interpretacje w trybie art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa tut. organ nie dokonuje wyliczeń należnego podatku. W związku z tym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie może wskazać jaka kwota stanowi przychód, a jaka stanowi koszt uzyskania przychodu.

Zgodnie bowiem z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego, bowiem prawidłowość takiego wyliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy.

Z uwagi na to, iż wniosek z dnia 12.12.2012 r. (data wpływu 13.12.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczy jednego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast opłata została uiszczona w kwocie 80,00 zł, zatem dodatkowa opłata dokonana w dniu 12.12.2012 r. w wysokości 40,00 zł zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została uiszczona opłata.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.