IPPB1/415-1149/14-3/ES | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.
IPPB1/415-1149/14-3/ESinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. odpłatne zbycie
 3. sprzedaż
 4. sprzedaż działek
 5. sprzedaż nieruchomości
 6. zbycie nieruchomości
 7. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012, poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.

W wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 26 maja 2014 r. Wnioskodawca otrzymał indywidualną interpretację podatkową (interpretacja Dyrektora tut. Izby Skarbowej z dnia 22 maja 2014 r., nr IPPB1/415-304/14-2/MT w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży w przyszłości nieruchomości Wnioskodawcy stanowiących majątek prywatny. W przedmiotowej interpretacji Dyrektor tut. Izby potwierdził prawidłowość stanowisko Wnioskodawcy, że zbycie przez niego takiej nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Obecnie Wnioskodawca rozpoczął proces sprzedaży prywatnych nieruchomości na rzecz konkretnego nabywcy. Z uwagi na uwarunkowania transakcyjne oraz wynikające z nich okoliczności faktyczne towarzyszące planowanej sprzedaży nieruchomości odmienne od okoliczności ocenianych w poprzedniej interpretacji, Wnioskodawca uznał za konieczne złożenie niniejszego wniosku.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca nie prowadzi we własnym imieniu w sposób zorganizowany i ciągły działalności zarobkowej w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości bądź pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Wnioskodawca prowadzi natomiast działalność gospodarczą w zakresie wynajmu/dzierżawy pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych na prywatnych działkach należącej do rodziny Wnioskodawcy, w tym również samego Wnioskodawcy. Niniejszy wniosek nie dotyczy w/w działek.

Niniejszy wniosek dotyczy wyłącznie dwóch działek stanowiących majątek prywatny Wnioskodawcy przeznaczonych obecnie na sprzedaż na rzecz konkretnego nabywcy (dalej: „Nieruchomości”). W odniesieniu do Nieruchomości oraz okoliczności faktycznych towarzyszących ich planowanej sprzedaży, Wnioskodawca wskazuje, że:

 1. Nieruchomości zostały nabyte do majątku prywatnego Wnioskodawcy w drodze dziedziczenia.
 2. Nieruchomości stanowią współwłasność Wnioskodawcy oraz innych członków rodziny Wnioskodawcy.
 3. Nieruchomości, nie zostały i nie zostaną do dnia sprzedaży wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i
 4. Nieruchomości stanowią niezabudowane działki gruntu; zgodnie rejestrem gruntów stanowią one grunty orne.
 5. Zgodnie z obowiązującym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nieruchomości objęte są następującym przeznaczeniem - teren usług handlu i biur oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren usług, handlu i biur, teren ulicy (droga publiczna), dojazdowa, gminna, teren ulicy (droga publiczna) lokalna, gminna.
 6. W odniesieniu do Nieruchomości nie zostały wydane decyzje o pozwoleniu na budowę. W przeszłości, według wiedzy Wnioskodawcy, wydawane były decyzje o warunkach zabudowy dla Nieruchomości na wniosek podmiotu innego niż Wnioskodawca.
 7. Wnioskodawca wykorzystywał Nieruchomości na cele prywatne niezwiązane z prowadzoną działalności gospodarczą. Nieruchomości, nie są obecnie przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. W przeszłości, Wnioskodawca udostępniał osobom trzecim niewielką powierzchnie reklamową na części Nieruchomości w celu pozyskania środków na pokrycie wydatków, które Wnioskodawca był zmuszony ponosić na zwyczajne gospodarowanie nieruchomością (np. wydatków na uporządkowanie terenu w celu zapobieżenia wywożeniu śmieci na nieruchomości Wnioskodawcy przez osoby trzecie). Zamiarem Wnioskodawcy nie było osiąganie zysków z udostępniania powierzchni reklamowej na Nieruchomości. Niewielkie części Nieruchomości udostępnianie na powierzchnię reklamową zostały określone w stosownej umowie zawartej z podmiotem trzecim, poprzez wytyczenie na mapie działki obszaru udostępnionego reklamodawcy na umiejscowienie reklamy.
 8. W przeszłości Wnioskodawca dokonał sprzedaży trzech innych nieruchomości prywatnych w wyniku ofert składanych przez zainteresowanych nabywców. Wnioskodawca nie poszukiwał aktywnie nabywców Nieruchomości i nie będzie dokonywać samodzielnie i z własnej inicjatywy uzbrojenia terenu dla Nieruchomości (lub ich części) np. w postaci ogrodzenia, podłączenia mediów itp. Wnioskodawca nie zamierza też podejmować działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami, ani nie zamierza podejmować z własnej inicjatywy działalności zorganizowanej i ciągłej mającej na celu podział gruntów na mniejszej działki.
 9. W proces sprzedaży nieruchomości jest zaangażowana agencja nieruchomościowa, która zgłosiła się do Wnioskodawcy poszukując gruntów inwestycyjnych dla potencjalnego nabywcy Nieruchomości.Ponieważ Wnioskodawca nie ma specjalistycznej wiedzy ekonomicznej odnośnie transakcji na rynku nieruchomościowym, przystał na pośrednictwo agencji nieruchomościowej w planowanym procesie sprzedaży Nieruchomości. Wnioskodawca zaangażował również kancelarię prawną w celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego Wnioskodawcy i jego rodziny w procesie sprzedaży Nieruchomości.
 10. Środki pieniężne ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na cele prywatne Wnioskodawcy lub członków jego rodziny. Niewykluczone, że Wnioskodawca lub inni członkowie jego rodziny-współwłaściciele Nieruchomości przeznaczą część środków uzyskanych ze sprzedaży w budowę nieruchomości komercyjnej na innych działkach.
 11. Przed finalizacją sprzedaży Nieruchomości mogą zostać udostępnione na rzecz nabywcy celem prowadzenia przez nabywcę procesu budowlanego zgodnie z właściwymi przepisami budowlanymi.
 12. Sprzedaż nieruchomości nastąpi po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie Nieruchomości przez Wnioskodawcę w drodze dziedziczenia.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 27 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) Wnioskodawca wskazał, że pytanie dotyczy zarówno przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w 2014 r. jak i przepisów tej ustawy wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy przychody (dochody) Wnioskodawcy jako współwłaściciela Nieruchomości z tytułu sprzedaży udziału w Nieruchomości i wolne będą w całości od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako uzyskane poza zakresem działalności gospodarczej Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody (dochody) Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży przysługującego mu udziału we współwłasności Nieruchomości wolne będą w całości od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zostaną uzyskane poza zakresem działalności gospodarczej Wnioskodawcy i po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie Nieruchomości.

 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 UPIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają, co do zasady wszelkiego rodzaju dochody. W art. 10 ust. 1 UPIT ustawodawca wprowadza enumeratywny katalog źródeł przychodów. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) UPIT jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zatem przychody otrzymane z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości podlegają opodatkowaniu za wyjątkiem sytuacji gdy zbycie nieruchomości następuje po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości i zbycie to nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej podatnika. Powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe w publikowanych interpretacjach podatkowych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 25.03.2011 r. (nr IPPB4/415-991/10-4/JK) wskazuje, że: „przychód uzyskany ze sprzedaży (...) nieruchomości nie będzie stanowił źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli sprzedaż nieruchomości została dokonana po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyto (...)”.
 2. Sprzedaż przez Wnioskodawcę Nieruchomości pomimo upływu pięciu lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło ich nabycie, podlegałaby opodatkowaniu podatkiem dochodowym gdyby nastąpiła w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę, a przychód z tego tytułu zostałby zaklasyfikowany do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.Zgodnie 7 art. 5a pkt 6 UPIT przez działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą rozumie się działalność zarobkową:
  1. wytwórczą, budowlaną, handlową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
   - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 9 UPIT.
 3. Opisane w zdarzeniu przyszłym zbycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości stanowiących majątek prywatny nie będzie stanowić zbycia w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 UPIT. Tym samym przychód osiągnięty z tego tytułu nie będzie przychodem z działalności gospodarczej. Za takim stanowiskiem przemawiają następujące względy:
  1. Wnioskodawca nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 UPIT, związanej z nabywaniem, zbywaniem czy pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Jak wynika z orzecznictwa sądowego działalność gospodarcza w świetle UPIT oznacza m.in. handlową działalność zarobkową charakteryzującą się określonym stopniem zorganizowania i ciągłości (a zatem podejmowania na przestrzeni czasu konsekwentnych i zamierzonych czynności nakierowanych na zarobek). Przykładowo, jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 18.11.2008 r. (nr I SA/Bk 387/08): „zorganizowanie działalności oznacza, iż istnieje pewien algorytm jej wykonywania. Pojęcie „zorganizowania” należy rozumieć funkcjonalnie, jako pewien stały sposób jej wykonywania, stałą strukturę organizacyjną jej prowadzenia. Ustawodawca nie chce traktować jako działalności gospodarczej takiej działalności, która ma charakter przypadkowy i nie jest zorganizowana, chociaż przynosi podmiotowi zarobek”.Tymczasem, Wnioskodawca nie podejmuje w związku z rozważanym odpłatnym zbyciem Nieruchomości działań w charakterze ciągłym lub zorganizowanym (tj. konsekwentnych i stałych działań świadczących o zawodowym charakterze sprzedaży Nieruchomości). Wnioskodawca nie dysponuje tez odpowiednim przygotowaniem, doświadczeniem oraz narzędziami koniecznymi do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obejmującym obrót czy pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Przeciwnie, Wnioskodawca dokona sprzedaży Nieruchomości będącej jego majątkiem prywatnym, kierując się najkorzystniejszymi ofertami kupna złożonymi przez podmioty zainteresowane oraz koniecznością zaspokojenia bieżących potrzeb finansowych. Zbycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości stanowić będzie zatem formę dysponowania przez Wnioskodawcę swoim majątkiem prywatnym.
  2. Wnioskodawca nie nabył Nieruchomości w celu ich zbywania w ramach działalności gospodarczej ani w innych w celach handlowych. W szczególności nie miał i nie mógł mieć takiego zamiaru w chwili nabycia Nieruchomości w drodze spadkobrania. Wnioskodawca nigdy nie traktował też Nieruchomości jako towarów handlowych lecz wyłącznie jako majątek prywatny, tj. składnik majątku pozostający poza sferą handlową. Z kolei zbycie Nieruchomości należących do majątku prywatnego (nawet w ramach kilku transakcji) nie oznacza, że takie zbycie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 lutego 2010 r. (sygn. II FSK 1507/08): „odpłatne zbycie nieruchomości (przy spełnieniu warunków ustawowych) stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodów, chyba że zbycie to następuje w wykonaniu działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i c) u.p.d.o.f.). W orzecznictwie za ugruntowany już uznać należy pogląd, że zbycie tych składników majątku w wykonywaniu działalności gospodarczej następuje wówczas, gdy podatnik prowadzi działalność polegającą na obrocie nieruchomościami czy prawami określonymi w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., a więc sprzedaż dokonywana jest z pewną regularnością, powtarzalnością, w sposób profesjonalny, a w odniesieniu do tych rzeczy i praw można użyć określenia towary handlowe (por. choćby pogląd wyrażony w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2006 r., sygn. akt II FSK 612/05, opubl. w ONSA i WSA z 2007 r., nr 5, poz. 120). Nie jest zatem - a contrario - sprzedażą wykonywaną w ramach działalności gospodarczej (...) zbycie nieruchomości, nabytej w innym, niż obrót nią, celu”. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2006 r. (sygn. II FSK 612/05) wskazano dodatkowo: „Działalność gospodarcza jest oparta w m.in. na seryjności produkcji, standaryzacji transakcji, czy wreszcie stałej współpracy (...) Stąd nie każda czynność mająca zarobkowy charakter i podejmowana na własny rachunek będzie wykonywana w ramach działalności gospodarczej, a tylko taka, której można przypisać cechy powtarzalności /regularności, ciągłości/ i profesjonalny/ zorganizowany/ charakter”.Podobnie w innym wyroku (z dnia 26 kwietnia 2006 r., sygn. II FSK 612/05) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że:„Skoro odpłatne zbycie nieruchomości nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej, a przychody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości (...) nie były uważane w analizowanym roku podatkowym /na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osóbfizycznych/, za przychody z działalności gospodarczej - zasadne było opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości jako przychodu ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a”.Do takich samych wniosków doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 1 lutego 2005 r (sygn. FSK 1006/041, z dnia 22 listopada 2001 r, (sygn. III SA 2829/00), czy z dnia 30 października 2001 r. (sygn. SA/Sz 981/00).Analogiczny pogląd prezentują organy podatkowe. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 1.12.2010 r. (nr ILPB2/415-992/10-4/WM): „sprzedaż, nawet wielokrotna, przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej (...) nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Również Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 13.07.2011 r. (nr 2011 (nr IPTPB1/415-14/11-4/KSU) zauważył, iż: „sprzedaż nieruchomości z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są w jakikolwiek sposób związane z działalnością gospodarczą (...), to sprzedaż taka nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej”. Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 21.10.2010 r. (nr ITPB2/415-692/10/BK): „sprzedaż, nawet wielokrotna, przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte w celu ich odprzedaży, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Analogicznie wypowiedział się też Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacji z 17.06.2011 r. (nr IBPBI1/2/415-296/AK).
  3. Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 3 UPIT, wyłączenia z opodatkowania o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 UPIT, nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 UPIT. Przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 UPIT kwalifikuje do przychodów z działalności gospodarczej przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podatnika. Tymczasem, Nieruchomości nie stanowią i nie będą stanowić środków trwałych, ani innych składników majątku ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy. W rezultacie, w przypadku ich sprzedaży nie powstanie przychód ze zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 UPIT.
  Stanowisko to znajduje potwierdzenie w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanej w składzie 7 sędziów z dnia 17 lutego 2014 r., sygn. II FPS 8/13. W sentencji tejże uchwały Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że: „W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r. nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, które nie były ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a które nie stanowią składników majątku wskazanych w art. 14 ust. 2c tej ustawy”. Stanowisko NSA przedstawione w w/w uchwale podzieliły także inne składy orzekające oraz organy podatkowe (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 2014 r. sygn. akt II FSK 1397/12, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 lutego 2012 r.sygn. akt I SA/Wr 1761/11, interpretację indywidualną z dnia 6 sierpnia 2014 r. Izby Skarbowej w Poznaniu, nr ILPB1/415-869/11/14-S/AA).Z powyższej uchwały NSA wynika jednoznacznie, że nawet ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej nie należy kwalifikować jako przychodu z tejże działalności, w sytuacji w której zbywane nieruchomości nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podatnika. Tym bardziej zatem nie rodzi przychodu z działalności gospodarczej zbycie nieruchomości wykorzystywanych w celach prywatnych, która w takiej ewidencji środków trwałych sprzedawcy nigdy nie figurowała.
 4. Reasumując, Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami, a rozważana przez Wnioskodawcę w opisanym zdarzeniu przyszłym sprzedaż Nieruchomości nie będzie wynikiem zorganizowanego, ani ciągłego działania Wnioskodawcy w wyniku którego osiągałby on regularne i stale przychody. Nieruchomości nie są również ujęte w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy a ich sprzedaż nastąpi po upływie 5 lat od końca roku w którym nastąpiło nabycie przez Wnioskodawcę przedmiotowych Nieruchomości. Z tego względu przychody osiągnięte przez Wnioskodawcę ze zbycia Nieruchomości nie powinny być kwalifikowane jako przychody z działalności gospodarczej, a zatem winny być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) UPIT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Przy czym należy zastrzec, iż rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest ustalanie, czy sprzedaż nieruchomości wypełnia znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2014 r. oraz w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.