IPPB1/415-1129/14-5/MS1 | Interpretacja indywidualna

1) Czy Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy z tego tytułu na Wnioskodawczyni ciążą jakiekolwiek obowiązki dokumentacyjne?
2) W przypadku jeżeli Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z jakiego źródła będzie to przychód, w jaki sposób Wnioskodawczyni powinna ustalić przychód i koszty sprzedaży Działek, jaką stawkę podatkową zastosować i jakie deklaracje złożyć?
IPPB1/415-1129/14-5/MS1interpretacja indywidualna
 1. działki
 2. nieruchomości
 3. odpłatne zbycie
 4. przychód z działalności gospodarczej
 5. rozdzielność majątkowa
 6. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres przedmiotowy i podmiotowy
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2014 r. (data wpływu 10 października 2014 r.) uzupełnionego pismem z dnia 20 grudnia 2014 r. (data nadania 22 grudnia 2014 r., data wpływu 29 grudnia 2014 r.) na wezwanie z dnia 10 grudnia 2014 r. (data nadania 10 grudnia 2014 r., data doręczenia 15 grudnia 2014 r.) nr IPPB1/415-1129/14-3/MS1, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni pozostaje osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. W trakcie trwania wspólnoty majątkowej małżeńskiej 16 września 2002 r. ówczesny małżonek Wnioskodawczyni w drodze aktu notarialnego nabył od szeregu podmiotów własność określonych nieruchomości (dalej: „Nieruchomości”). Zgodnie z oświadczeniem złożonym w tymże akcie notarialnym nabycie nastąpiło za fundusze stanowiące majątek dorobkowy małżonka z Wnioskodawczynią.

W momencie nabycia nieruchomości i w trakcie trwania wspólnoty majątkowej Wnioskodawczyni pracowała w różnych podmiotach niezwiązanych wszakże w jakikolwiek sposób z Nieruchomościami, utrzymując siebie i rodzinę z dochodów własnych i jej męża.

Dnia 13 października 2010 r. Wnioskodawczyni zawarła ze swoim ówczesnym małżonkiem małżeńską "umowę majątkową ustanawiającą rozdzielność majątkową oraz umowę o częściowy podział majątku wspólnego (dalej: „Akt o rozdzielności majątkowej”). W wyniku podziału majątku wspólnego Wnioskodawczyni przypadły w udziale Nieruchomości. Wycena aktywów przyznanych Wnioskodawczyni w Akcie o rozdzielności majątkowej pozostaje niższa od wyceny aktywów przyznanych w tymże Akcie jej ówczesnemu małżonkowi. Akt o rozdzielności majątkowej nie przewidywał wzajemnych dopłat.

Dnia 23 stycznia 2013 r. Wnioskodawczyni rozwiodła się ze swoim mężem.

Dnia 28 października 2013 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarczej. We wpisie do ewidencji jako przedmiot działalności wskazano:

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

W praktyce, w ramach działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni współpracujez Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi świadcząc na rzecz tego podmiotu usługi promocji, pozyskiwania i obsługi klientów na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Strony łączy umowa z 4 listopada 2013 r. na mocy, której Wnioskodawczyni pracuje, jako przedstawiciel ds. Kluczowych Klientów, świadcząc usługi w zakresie pozyskiwania i obsługi klientów. Wnioskodawczyni nie podejmuje działań na innych polach.

Wnioskodawczyni, już po rozwodzie, potrzebując środków na zaspokojenie potrzeb życiowych swoich i rodziny zleciła profesjonalnemu pośrednikowi posiadającemu stosowną licencję sprzedaż Działek stanowiących części Nieruchomości (dalej: „Działki”).

Do momentu złożenia niniejszego wniosku sprzedano szereg działek, obecnie finalizowana jest sprzedaż kolejnych a Wnioskodawczyni planuje w przyszłości, w miarę występowania dalszych potrzeb w jej budżecie, sprzedaż kolejnych (dalej, zarówno w odniesieniu do stanu faktycznego, jak i zdarzenia przyszłego: „Sprzedaż”).

Zbycie działek nie następuje w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawczyni.

Pismem z dnia 20 grudnia 2014 r. (wpływ 29 grudnia 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawczyni uzupełniła opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego o następujące informacje.

 • Decyzje o zakupie działek faktycznie podejmował były małżonek Wnioskodawczyni a nie Ona.
 • Zgodnie z wiedzą Wnioskodawczyni, działki nie były zakupione w celu realizacji własnych celów mieszkaniowych.
 • Były małżonek Wnioskodawczyni realizował liczne projekty biznesowe, które generowały nadwyżki finansowe.
 • Wnioskodawczyni sądzi, że zakup działek były małżonek Wnioskodawczyni traktował jako jedną z wielu form lokaty nadwyżek posiadanego kapitału. Wnioskodawczyni uważa więc, że decydujący u jej byłego małżonka był motyw oszczędnościowy, chociaż oczywiście nie może tego obecnie w żaden sposób tego zweryfikować.
 • Wnioskodawczyni na skutek rozdzielności majątkowej stała się wyłącznym właścicielem 29 działek.

Dotąd Wnioskodawczyni sprzedała 4 działki.

Decyzje o sprzedaży kolejnych działek będą podyktowane sytuacją finansową Wnioskodawczyni i jej rodziny. Jeżeli będzie ona potrzebowała pieniędzy będzie dokonywała sprzedaży kolejnych działek (być może ostatecznie nawet wszystkich).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy z tego tytułu na Wnioskodawczyni ciążą jakiekolwiek obowiązki dokumentacyjne...
 2. W przypadku jeżeli Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z jakiego źródła będzie to przychód, w jaki sposób Wnioskodawczyni powinna ustalić przychód i koszty sprzedaży Działek, jaką stawkę podatkową zastosować i jakie deklaracje złożyć...

Zdaniem Wnioskodawczyni,

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawczyni zważywszy, że:

 1. Sprzedaż nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej,
 2. Sprzedaż ma miejsce po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie Nieruchomości (tj. w rozpatrywanym przypadku 5 lat licząc od końca 2002 r.)

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a na Wnioskodawczyni nie ciąży z tego tytułu obowiązek składnia jakichkolwiek deklaracji, informacji czy jakiekolwiek inne obowiązki dokumentacyjne.

Ad. 2

Wobec przyjętego przez Wnioskodawczynię stanowiska w zakresie pytania 1 niniejsze pytanie pozostaje jej zdaniem bezprzedmiotowe.

Gdyby jednak Organ uznał, iż Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zdaniem Wnioskodawczyni:

 1. sprzedaż będzie przychodem ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT,
 2. przychodem ze sprzedaży konkretnej Działki będzie wyłącznie 50% kwoty otrzymanej od nabywcy,
 3. kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży konkretnej Działki będzie 50% z tej części ceny zakupu Nieruchomości uiszczonej w 2002 r. która proporcjonalnie (wg. klucza powierzchniowego) przypada na Działkę,
 4. stawka podatkowa wyniesie 19% dochodu ustalonego jako różnica pomiędzy przychodami i kosztami ustalonymi jak powyżej.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawczyni.

Stosownie do art. 10 ustawy o PIT źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 2 ustawy o PIT:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lubwybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pól roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Sprzedaż działek nie następuje w ramach działalności gospodarczej.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego zbycie działek nie następuje w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawczyni.

Data nabycia nieruchomości.

Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, pod warunkiem, że:

 • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Zatem, za datę nabycia nieruchomości, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej pod warunkiem, że wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Zgodnie z art. 43 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Uwzględniwszy, iż wycena aktywów przyznanych Wnioskodawczyni w Akcie o rozdzielności majątkowej pozostawała niższa od wyceny aktywów przyznanych w tymże Akcie Jej ówczesnemu małżonkowi należy stwierdzić, że za datę nabycia nieruchomości należy uznać 16 września 2002 r.

Stanowisko Wnioskodawczyni znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych w tym m.in. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 maja 2014 r. (ILPB2/415-113/14-4/WM), interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 29 kwietnia 2014 r. (ITPB2/415-114/14/KK), Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 kwietnia 2014 r. (ITPB2/415-25/14/KK) zgodnie z którymi: za datę nabycia nieruchomości, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej pod warunkiem, że wartość otrzymanej nieruchomości w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Podsumowanie.

Mając na uwadze powyższe zważywszy, że:

 1. sprzedaż nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej,
 2. sprzedaż ma miejsce po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie Nieruchomości (tj. w rozpatrywanym przypadku 5 lat licząc od końca 2002 r.)

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a na Wnioskodawczyni nie ciąży z tego tytułu obowiązek składnia jakichkolwiek deklaracji, informacji czy jakiekolwiek inne obowiązki dokumentacyjne.

Pismem z dnia 20 grudnia 2014 r. (wpływ 29 grudnia 2014 r.) uzupełniając stanowisko własne Wnioskodawczyni wskazała, iż:

Zdaniem Wnioskodawczyni należy odróżnić dwie rzeczy - prowadzenie działalności gospodarczej i lokowanie posiadanych nadwyżek kapitałowych. W niniejszej sprawie mąż Wnioskodawczyni lokował nadwyżki osiągane z prowadzonego biznesu w różne aktywa w tym m.in. działki, których stuprocentowym właścicielem ostatecznie stała się Wnioskodawczyni. Takiej działalności nie można uznać za działalność gospodarczą. Gdyby przyjąć inaczej praktycznie każda działalność osoby fizycznej byłaby działalnością gospodarczą - osoba zakładając lokaty, kupując jednostki funduszy inwestycyjnych czy precjoza za wynagrodzenie otrzymane w ramach stosunku pracy stawałaby się przedsiębiorcą tylko dlatego, że oszczędzałaby na przyszłość.

 • W niniejszej sprawie nie można uznać, że decydujące znaczenie dla ustalenia czy sprzedaż nieruchomości następuje w ramach działalności gospodarczej ma moment pierwotnego ich nabycia. Decyzję w tym zakresie podejmował bowiem faktycznie były małżonek Wnioskodawczyni a nie ona.

Co więcej nawet gdyby przyjąć, że były małżonek Wnioskodawczyni zakupił działki w celu działalności gospodarczej to fakt ten nie znaczy, iż taki sam cel przyświecał Wnioskodawczyni. Na moment zakupu działek nie była ona zaangażowana w proces inwestycyjny, a faktyczną możliwość rozporządzania działkami uzyskała dopiero na skutek podziału majątku wspólnego. Faktycznie Wnioskodawczyni stała się osobą decyzyjną w sprawie posiadanych działek dopiero w momencie podpisania aktu rozdzielności majątkowej i to ten moment należy zdaniem Wnioskodawczyni analizować, jeżeli chodzi o intencje prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Tak jak już wskazywano w pierwotnym wniosku, poprzez sprzedaż nieruchomości Wnioskodawczyni zapewnia sobie przede wszystkim środki na bieżące utrzymanie siebie i rodziny. Z tego powodu będzie ona sprzedawała kolejne działki gdy będzie potrzebowała środków finansowych.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 • pkt 3 - pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • pkt 8 - odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że źródłem przychodu podatnika jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie. Zatem przychód z tego źródła nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

 1. odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz
 2. zostało dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w cytowanym wyżej przepisie art. 5a pkt 6 ustawy wymaga, aby był to jeden z wymienionych w lit. a)-c) rodzajów działalności oraz opiera się na następujących przesłankach:

 • zarobkowym celu działalności,
 • wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,
 • prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

Działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Działalność musi być tak prowadzona i ukierunkowana, aby była w stanie zyski faktycznie osiągnąć. Jednakże brak zysku z podjętych działań noszących znamiona działalności gospodarczej nie oznacza, iż działalność taka nie była faktycznie prowadzona. Prowadzenie bowiem działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagają również, aby czynności wykonywane były w sposób zorganizowany i ciągły, przy czym możliwe jest osiąganie dochodów z tego rodzaju działalności bez spełnienia niektórych formalnych elementów organizacji (np. rejestracji urzędowej), gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych.

Za takim rozumieniem pojęcia „zorganizowany” przemawia również definicja słownikowa. Zgodnie z Nowym Słownikiem Poprawnej Polszczyzny Wydawnictwo Naukowe PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego Warszawa 2000, organizować to przygotowywać, zakładać jakieś przedsięwzięcie, bądź w znaczeniu drugim nadawać czemuś reguły, wprowadzać porządek (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 7 maja 2008 r. I SA/Op 18/08).

Co do kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej, to jego wprowadzenie przez ustawodawcę miało na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania. Nie wyklucza on jednak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej tylko sezonowo lub do czasu osiągnięcia postawionego przez dany podmiot celu i to bez względu na okres, w którym cel ten miałby być realizowany. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku.

Przez powtarzalność rozumie się cały szereg wielokrotnie powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu. Taki zespół wielokrotnie powtarzanych czynności, (nie zaś czynności sporadyczne, oderwane od siebie, nie powiązane ze sobą) w dziedzinie wytwórczej, usługowej lub handlowej podejmowanych w celach zarobkowych i na własny rachunek, można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z kolei przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.) stanowi, iż przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciuw ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio;

Z powyższych przepisów wynika, że przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości może stanowić przychód z dwóch źródeł tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy) lub z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w cyt. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy. Ustalenie, z jakiego źródła pochodzi przychód, ma ogromne znaczenie dla ustalenia chociażby takich kwestii, jak ustalenie sposobu opodatkowania przychodu, możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania itp. W pewnych sytuacjach możliwe jest występowanie wątpliwości, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować danego rodzaju przychód. Jeden i ten sam przychód stanowić może przychód wyłącznie z jednego źródła. Ponadto nie jest możliwa sytuacja, w której ten sam przychód będzie np. zakwalifikowany częściowo do jednego źródła, a częściowo do innego.

Z analizy wniosku wynika, że w trakcie trwania wspólnoty majątkowej małżeńskiej 16 września 2002 r. ówczesny małżonek Wnioskodawczyni w drodze aktu notarialnego nabył od szeregu podmiotów własność określonych Nieruchomości. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w tymże akcie notarialnym nabycie nastąpiło za fundusze stanowiące majątek dorobkowy małżonka z Wnioskodawczynią. W wyniku podziału majątku wspólnego Wnioskodawczyni przypadły w udziale przedmiotowe Nieruchomości. Dnia 23 stycznia 2013 r. Wnioskodawczyni rozwiodła się ze swoim mężem. Wnioskodawczyni, już po rozwodzie, potrzebując środków na zaspokojenie potrzeb życiowych swoich i rodziny zleciła profesjonalnemu pośrednikowi posiadającemu stosowną licencję sprzedaż działek stanowiących części Nieruchomości. Do momentu złożenia niniejszego wniosku sprzedano szereg działek, obecnie finalizowana jest sprzedaż kolejnych a Wnioskodawczyni planuje w przyszłości, w miarę występowania dalszych potrzeb w jej budżecie, sprzedaż kolejnych.

W uzupełnieniu opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego Wnioskodawczyni wskazała, że zgodnie z Jej wiedzą, działki nie były zakupione w celu realizacji własnych celów mieszkaniowych. Były małżonek Wnioskodawczyni realizował liczne projekty biznesowe, które generowały nadwyżki finansowe. Wnioskodawczyni sądzi, że zakup działek były małżonek Wnioskodawczyni traktował jako jedną z wielu form lokaty nadwyżek posiadanego kapitału. Wnioskodawczyni uważa więc, że decydujący u jej byłego małżonka był motyw oszczędnościowy, chociaż oczywiście nie może tego obecnie w żaden sposób tego zweryfikować.

W celu zakwalifikowania działań podjętych przez Wnioskodawczynię do właściwego źródła przychodu, czyli ustalenia czy sprzedaż będzie stanowiła dla Wnioskodawczyni przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej należy mieć na uwadze zamiar, okoliczności i cel działań związanych z odpłatnym zbyciem nieruchomości. Co do zasady sprzedaż przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte w celu ich odprzedaży, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności nie stanowią działalności gospodarczej.

Z ww. okoliczności sprawy wynika, jednak że Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna, działa przez profesjonalnego pośrednika, a podejmowane przez niego czynności rodzą dla Wnioskodawczyni określone prawa i obowiązki. Niewątpliwie sprzedaż przez Wnioskodawczynię działek - nieruchomości ma zarobkowy charakter, czyli nastawiony jest na osiągnięcie zysku (dochodu). Zorganizowany sposób działania w obrocie gospodarczym oznacza prowadzenie działalności w sposób metodyczny, systematyczny i uporządkowany, który wiąże się z planowanym charakterem działań i realizacją poszczególnych zamierzeń. Istotnym przejawem działania w sposób zorganizowany jest również to, że aktywność Wnioskodawczyni koncentruje się na podejmowaniu działań zmierzających zarówno do utrzymania źródła przychodu w zakresie sprzedaży będących w Wnioskodawczyni posiadaniu działek, jak i do rozszerzenia tego źródła. Wnioskodawczyni w przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego wskazała bowiem, że dotąd sprzedała 4 działki a decyzje o sprzedaży kolejnych działek będą podyktowane sytuacją finansową Wnioskodawczyni i jej rodziny. Jeżeli będzie ona potrzebowała pieniędzy będzie dokonywała sprzedaży kolejnych działek (być może ostatecznie nawet wszystkich).

Zatem, w świetle przytoczonej powyższej definicji działalności gospodarczej stwierdzić należy, że działanie takie jest rodzajem aktywności określonej jako działalność handlowa podjęta w celu zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. A zatem, w kontekście powołanych wyżej definicji, przychody ze sprzedaży ww. nieruchomości należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej.

Z całokształtu opisanego określonego zespołu działań Wnioskodawczyni wynika, że przedmiotowa sprzedaż będzie następować w warunkach wskazujących na jej handlowy i zarobkowy charakter. Zakupu tych nieruchomości dokonywała Wnioskodawczyni wspólnie z małżonkiem za środki wspólne stanowiące majątek dorobkowy Wnioskodawczyni i małżonka. W realiach badanej sprawy nie sposób uznać, że czynności podejmowane przez Wnioskodawczynię miały charakter okazjonalny i przypadkowy. Całokształt tych czynności świadczy bowiem o celowym działaniu, które ujawnia zamiar zbycia nieruchomości.

W konsekwencji, na gruncie badanej sprawy nie znajdzie zastosowania przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 stawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w Nieruchomości – w okolicznościach wskazujących na to, że sprzedaż ta wykonywana jest w ramach prowadzonej działalności – winien być opodatkowany, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tego właśnie źródła, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego należało uznać za nieprawidłowe.

Zastrzec jedynie należy, iż tut. organ podatkowy dokonał oceny prawnej stanowiska Wnioskodawczyni tylko w zakresie objętym zadanymi przez Nią pytaniami.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji wskazać należy, iż interpretacje te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, podatników w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.