ILPP1/443-1098/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie zgodności faktur wystawionych bez zamieszczania daty sprzedaży/daty dokonania dostawy z przepisami ustawy o VAT.
ILPP1/443-1098/14-2/TKinterpretacja indywidualna
 1. sprzedaż
 2. treść faktury
 3. wystawienie faktury
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki komandytowej Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zgodności faktur wystawionych bez zamieszczania daty sprzedaży/daty dokonania dostawy z przepisami ustawy o VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zgodności faktur wystawionych bez zamieszczania daty sprzedaży/daty dokonania dostawy z przepisami ustawy o VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka komandytowa Sp. z o.o. (dalej: Spółka, Wnioskodawca lub Zainteresowany) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje m.in. dostaw towarów na rzecz polskich podatników podatku od towarów i usług. Celem udokumentowania takich dostaw Spółka wystawia faktury VAT. Na fakturach tych Wnioskodawca nie wskazuje daty sprzedaży, a jedynie datę wystawienia faktury. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku, gdy wystawiając fakturę Spółka nie zna faktycznej daty dokonania dostawy towarów – np. faktura wystawiana jest przed dokonaniem dostawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy tym samym praktykę, zgodnie z którą w sytuacji, gdy wystawiając fakturę sprzedaży Spółka nie zna daty dokonania dostawy towarów (daty sprzedaży) Spółka wystawia taką fakturę bez zamieszczenia daty sprzedaży (daty dokonania dostawy), należy uznać za zgodną z przepisami ustawy VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle treści przepisu art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa VAT), faktura powinna zawierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Mając na uwadze treść wyżej przywołanego przepisu należy stwierdzić, że w przypadku dostawy towarów, która nie stanowi dostawy ciągłej towarów, faktura dokumentująca taką czynność powinna zawierać określenie daty dokonania dostawy pod tym jednak warunkiem, że data ta jest określona i ponadto data taka różni się do daty wystawienia faktury. Jak zostało to wskazane powyżej podatnik na fakturze VAT powinien umieścić datę dokonania dostawy (datę sprzedaży) o ile, jak wynika to bezpośrednio z treści przepisu art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy VAT, data taka jest określona. Należy zatem uznać, że w przypadku, gdy podatnik w momencie wystawiania faktury nie zna daty dokonania dostawy, daty takiej nie umieszcza się na fakturze. W sytuacji, gdy w momencie wystawiania faktury podatnik nie zna dokładnej daty dokonania dostawy towarów (np. faktura jest wystawiana przed dokonaniem dostawy, a podatnik nie posiada wiedzy na temat przyszłej, dokładnej daty jej realizacji) w takim przypadku należy bowiem uznać, że data dokonania dostawy towarów jest nieokreślona.

Warto w tym miejscu podkreślić, że żaden przepis ustawy VAT nie wymaga od podatnika dokonania korekty tak wystawionej faktury (tj. faktury niezawierającej daty sprzedaży/daty dokonania dostawy), gdy już po zrealizowaniu dostawy data jej dokonania jest znana.

Mając na uwadze powyższe, w sytuacji, gdy Spółka wystawiając fakturę przed dokonaniem dostawy nie zna daty dokonania takiej dostawy nie jest zobowiązana do umieszczania na fakturze daty dokonania dostawy/daty sprzedaży. Możliwość późniejszego ustalenia daty, w której faktycznie zrealizowano dostawę towarów nie zobowiązuje Spółki do wystawienia faktury korygującej, w której określono by datę dostawy towarów/datę sprzedaży.

Wnioskodawca uznaje praktykę, zgodnie z którą w sytuacji, gdy wystawiając fakturę sprzedaży Spółka nie zna daty dokonania dostawy towarów/daty sprzedaży, Spółka wystawia taką fakturę bez zamieszczenia daty sprzedaży/daty dokonania dostawy za zgodną z przepisami ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast z art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje m.in. dostaw towarów na rzecz polskich podatników podatku od towarów i usług. Celem udokumentowania takich dostaw, wystawia faktury VAT. Na fakturach tych Wnioskodawca nie wskazuje daty sprzedaży, a jedynie datę wystawienia faktury. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku, gdy wystawiając fakturę Spółka nie zna faktycznej daty dokonania dostawy towarów – np. faktura wystawiana jest przed dokonaniem dostawy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zgodności faktur wystawianych przez Spółkę bez zamieszczania daty sprzedaży/daty dokonania dostawy z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak stanowi art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 106e ust. 1 pkt 1-15 ustawy, faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem;
  (...).

Z kolei zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Jednocześnie, w ust. 7 ww. artykułu wskazano, że faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
 2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Ww. przepis nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostaw i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Powyższe oznacza, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, nie sprzeciwiają się wystawieniu faktury przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi oraz otrzymaniem zapłaty (całości lub części). Należy mieć jednakże na względzie, że wystawienie faktury nie może nastąpić wcześniej niż 30 dni przed ww. czynnościami.

Natomiast należy podkreślić, że ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego zostały określone w art. 19a ust. 1 ustawy i stanowią, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 3 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

Wskazana regulacja jest zgodna z art. 63 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347/1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE, zgodnie z którym zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług.

W związku z powyższym należy podkreślić, że brak wskazania daty dostawy na fakturze nie powoduje zwolnienia z obowiązku prawidłowego jej rozliczenia w dacie powstania obowiązku podatkowego, tj. w dniu dokonania dostawy.

Wskazać należy, że generalnie faktura jest dokumentem odzwierciedlającym prawidłowy przebieg zdarzenia gospodarczego zarówno pod względem przedmiotu transakcji, jak i podmiotów biorących w niej udział. Przy ocenie zdarzenia gospodarczego nie można jednak pominąć okoliczności towarzyszących transakcji, wskazujących na rzeczywisty charakter podmiotu dokonującego sprzedaży/zakupu. Faktura jest dokumentem o charakterze sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej). Co do zasady zatem, faktura musi być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie. Prawidłowość materialno-prawna faktury zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza np. fakt dostawy określonych towarów lub usług. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Faktura jest więc dokumentem stwierdzającym wystąpienie u podatnika okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego.

W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury, w szczególności w części dotyczących danych obligatoryjnych umieszczonych na fakturze.

Przepisy art. 106e zawierają katalog danych, które winna zawierać faktura, odpowiadających regulacjom Dyrektywy 2006/112/WE zmienionych przez Dyrektywę Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L Nr 189 poz. 1). Wskazanie danych dotyczących np. daty dokonania czynności uległo zmianie w związku z nowym terminem powstania obowiązku podatkowego. Bowiem w myśl cyt. wyżej art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstawać będzie z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z tą regulacją podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi i co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy.

Na mocy cyt. wyżej art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy, faktura powinna zawierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Z przepisu tego wynika, że nie zawsze faktury dokumentujące dostawy towarów muszą zawierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów. Określenie daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi nie jest konieczne na fakturze, jeśli data taka nie jest określona, np. przy sprzedaży wysyłkowej. Dostawa następuje wówczas z wykorzystaniem transportu dokonywanego przez inny podmiot i w związku z tym w momencie wydania towaru, np. kurierowi, nie jest znana data dostawy towaru. Ponadto jeżeli data dokonania dostawy jest taka sama jak data wystawienia faktury.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Spółka nie zna daty dokonania dostawy towarów, może wystawić fakturę bez daty dokonania dostawy, jeżeli faktura jest wystawiana przed dokonaniem dostawy, albo gdy data ta nie różni się od daty wystawienia faktury.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.