ILPB3/4510-1-176/15-3/EK | Interpretacja indywidualna

Czy dochód ze sprzedaży nieruchomości jest dochodem wolnym od podatku dochodowego od osób prawnych?
ILPB3/4510-1-176/15-3/EKinterpretacja indywidualna
 1. dochody wolne od podatku
 2. dochód
 3. działalność opodatkowana
 4. działalność rolnicza
 5. grunty
 6. grunty rolne
 7. sprzedaż
 8. zwolnienia przedmiotowe
 9. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Kółka Rolniczego przedstawione we wniosku z 20 marca 2015 r. (data wpływu 25 marca 2015 r.) – uzupełnionym pismem z 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 17 kwietnia 2015 r.) oraz pismem z 23 czerwca 2015 r. (data wpływu 24 czerwca 2015 r.) – o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego jest:

 • prawidłowe w części dotyczącej dochodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów rolnych (3,25 ha);
 • nieprawidłowe w części dotyczącej dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza (w tym budynków mieszkalnych, budynków wynajmowanych innym podmiotom, szopo-garaży oraz garaży blaszanych).

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2015 r. do Biura KIP w Lesznie wpłynął wniosek Kółka Rolniczego o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości. Analiza tego wniosku wykazała, że nie zawierał on wyczerpująco przedstawionego opisu sprawy.

W związku z powyższym, pismem z 10 kwietnia 2015 r. nr ILPP1/4512-1-224/15-2/AS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 14 kwietnia 2015 r.

W dniu 17 kwietnia 2015 r. do Biura KIP w Lesznie wpłynęło pismo stanowiące odpowiedź na ww. wezwanie.

Dodatkowo w piśmie tym Wnioskodawca wniósł o „interpretację art. 17 p. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”, zadając pytanie: „Czy dochód ze sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości jest dochodem wolnym od podatku dochodowego od osób prawnych...”.

Przyjęto zatem, że w dniu 17 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku oraz w pismach uzupełniających przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Kółko Rolnicze prowadzi działalność gospodarczą w obiektach będących w posiadaniu Kółka od lat 50-tych, wykupionych od rolników oraz wybudowanych w latach 60-tych.

Obiekty te znajdują się na działce o powierzchni 0,48 ha.

Zamiarem Kółka Rolniczego jest sprzedaż całego kompleksu wraz z gruntami użytkowanymi rolniczo.

W skład gospodarstwa wchodzą:

 • szopo-garaż – 2 szt.;
 • budynki gospodarcze i mieszkaniowe – 2 szt.;
 • rampa przeładunkowa;
 • sieć wod.-kan.;
 • utwardzenie placu;
 • grunt pod budynkami;
 • grunty rolne 3,5 ha.

W obiektach budowlanych nie przeprowadzano remontów i ulepszeń uprawniających do obniżenia podatku VAT należnego o naliczony.

Kółko Rolnicze jest czynnym płatnikiem VAT.

Z pisma z 16 kwietnia 2015 r. stanowiącego odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku wynika, że:

 1. Kółko Rolnicze zamierza sprzedać kompleks budynków położonych na działce 0,48 ha oraz grunty rolne 3,25 ha.
  W skład kompleksu budynków wchodzą:
  1. budynek gospodarczo-mieszkalny, w którym oprócz pomieszczeń gospodarczych znajdują się dwa mieszkania rodzinne, został zakupiony od rolnika w roku 1950. Przy zakupie nie obowiązywało prawo o podatku VAT.
  2. budynek gospodarczo-mieszkalny, w którym znajduje się jedno mieszkanie rodzinne, biuro i część gospodarcza, został zakupiony w roku 1950 od rolnika.
  3. szopo-garaże na kombajny i maszyny rolnicze, 3 budynki wybudowane w roku 1975.
  4. rampa przeładunkowa wybudowana w roku 1975.
  5. utwardzenie placu wybudowane w roku 1975.
  6. sieć wod.-kan. wybudowana w roku 1975.
  7. szambo wybudowane w roku 1975.
   Wszystkie budynki i budowle wymienione w poz.: c, d, e, f, g, wybudowane zostały przed wprowadzeniem podatku VAT i nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony. W budynkach tych i budowlach nie przeprowadzano remontów i ulepszeń uprawniających do obniżenia podatku należnego o naliczony.
  8. garaże blaszane niezwiązane na stałe z gruntem, 15 garaży wybudowanych systemem gospodarczym w roku 2000. Przewidywany czas użytkowania garaży wynosił 10 lat i na taki okres uzyskano pozwolenie na budowę. Obecnie garaże nie przedstawiają żadnej wartości rynkowej, ponieważ koszty ewentualnej likwidacji będą wyższe od wartości uzyskanego złomu. Przy zakupie materiałów na budowę garaży obniżono podatek VAT należny o naliczony.
  9. grunty rolne, działka nr 593 o powierzchni 0,97 ha i działka nr 579 o powierzchni 2,28 ha.
  10. trzy mieszkania rodzinne znajdujące się w ogólnym kompleksie wykorzystywane są na działalność zwolnioną od podatku od towarów i usług, natomiast budynki gospodarcze wydzierżawiane są innym podmiotom gospodarczym i ta działalność jest objęta podatkiem od towarów i usług. Budowle znajdujące się na posesji służą zarówno działalności opodatkowanej, jak i zwolnionej z podatku od towarów i usług.
  11. pomieszczenia gospodarcze w budynkach z poz. a i b oraz 2 szopo-garaże, przez cały okres prowadzenia działalności przez Kółko Rolnicze, tj. od roku 2000, były wydzierżawiane odpłatnie na podstawie umów cywilnoprawnych. Jeden z trzech szopo-garaży służył do przechowywania własnego kombajnu zbożowego, którym wykonywano usługi rolnicze.

Ponadto w piśmie z 23 czerwca 2015 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku Wnioskodawca wyjaśnił, co następuje:

 1. przeważającym kierunkiem działalności Kółka Rolniczego jest działalność usługowa związana z usługami rolnymi (PKD 0141A). W następnej kolejności zajmuje się działalnością rolną oraz wynajmowaniem niewykorzystywanych budynków innym podmiotom;
 2. grunty przeznaczone do sprzedaży uprawiane są przez członków Kółka Rolniczego a uzyskiwane produkty rolne (głównie zboże) są sprzedawane w stanie nieprzetworzonym;
 3. grunty przeznaczone do sprzedaży wchodzą w skład gospodarstwa które według ustawy o podatku rolnym jest gospodarstwem rolnym;
 4. przedmiotowe grunty wraz z zabudowaniami nabyte zostały w latach 50-tych, a zatem okres ich użytkowania jest dłuższy niż 5 lat;
 5. grunty do sprzedaży składają się z następujących działek:
  • działka nr X 2,28 ha, grunt rolny RIIIa;
  • działka nr Y 0,77 ha grunt rolny RIIIa;
  • działka nr X 0,20 ha grunt rolny RV
   --------------------------------
   razem: 3,25 ha
  Sklasyfikowania gruntów dokonał Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wypis z 2006 r. i 2012 r.).
 6. sprzedawane grunty podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym.

Wnioskodawca poinformował także, że na posesji znajdują się 3 szopo-garaże i wszystkie przeznaczone są do sprzedaży, tak jak podano w uzupełnieniu I pkt 1c). We wniosku ORD-IN omyłkowo podano 2 szopo-garaże. Jednocześnie we wniosku omyłkowo podano ilość gruntów do sprzedaży, podano: 3,50 ha, winno być: 3,25 ha.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy dochód ze sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości jest dochodem wolnym od podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedawany obiekt wraz z gruntami stanowi gospodarstwo rolne a dochód z jego sprzedaży jest zwolniony z podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe w części dotyczącej dochodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów rolnych (3,25 ha);
 • nieprawidłowe w części dotyczącej dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza (w tym budynków mieszkalnych, budynków wynajmowanych innym podmiotom, szopo-garaży oraz garaży blaszanych).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 ww. ustawy, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Z przytoczonej definicji dochodu wynika zatem, że stanowi on różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. Jest to zasada, od której ustawodawca przewidział odstępstwa określone w art. 21 i 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W tym miejscu należy też zauważyć, że podatek dochodowy od osób prawnych posiada cechy podatku powszechnego, tj. podatku, który obejmuje swoim zakresem wszelkie uzyskiwane w ciągu roku podatkowego przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, bez względu na to, czy mają one charakter okresowy czy też jednorazowy.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że głównym obszarem działalności Kółka Rolniczego jest działalność usługowa związana z usługami rolnymi. W dalszej kolejności Kółko Rolnicze zajmuje się działalnością rolną oraz wynajmowaniem niewykorzystywanych budynków innym podmiotom.

Jak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

Działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc – w przypadku roślin,
 2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
 3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia (art. 2 ust. 2 ww. ustawy podatkowej).

W myśl definicji zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, działalnością rolniczą dla potrzeb tej ustawy, jest wszelka produkcja roślinna i zwierzęca (z zastrzeżeniem ust. 3) w stanie nieprzetworzonym, określonym tu jako naturalny, wykorzystująca materiał roślinny lub zwierzęcy pochodzący z własnych upraw, hodowli, chowu oraz wykorzystująca materiał roślinny i zwierzęcy nabyty od innych producentów. W przypadku nabycia przez podatnika roślin lub zwierząt od innych producentów, okresy ich przetrzymywania, w których następuje ich biologiczny wzrost (tzn. czas liczony od dnia nabycia do dnia zbycia) – nie mogą być krótsze niż określone w ww. art. 2 ust. 2 ustawy, by można uznać tą działalność za działalność rolniczą.

Ponieważ ustawodawca zdefiniował pojęcie działalności rolniczej, to tylko w granicach wyznaczonych zakresem owej definicji można mówić o przychodzie z tego tytułu.

Zakresu wyłączenia przedmiotowego określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stosuje się natomiast do przychodów wynikających z działalności związanej z działalnością rolniczą lub produkcją rolniczą. Do przychodów z działalności rolniczej zalicza się przychody pochodzące (a nie „związane”) z działalności wymienionej w art. 2 ust. 2 ww. ustawy. Wyłączenie nie ma więc zastosowania do przychodów pochodzących, np. z działalności przetwórczej płodów rolnych czy świadczenia usług związanych z działalnością rolniczą. Przychody z takich rodzajów działalności, jako przychody pochodzące z innej niż rolnicza działalności, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Do przychodów z działalności rolniczej nie zalicza się również przychodów ze sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.

Przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego mogą podlegać, po spełnieniu określonych warunków, zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Stosownie do treści przepisu powołanego w zdaniu poprzednim, wolne od podatku są dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości.

Z treści powyższego przepisu wynika, że ustawodawca określił trzy przesłanki warunkujące zastosowanie zwolnienia:

 • podatnik dokonał odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze umowy sprzedaży,
 • przedmiotem sprzedaży była całość lub część nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • w momencie sprzedaży upłynęło 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości.

Z postanowień art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (art. 1).

Za gospodarstwo rolne uważa się natomiast obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej (art. 2 ust. 1).

Z powołanych przepisów wynika, że przy ocenie, czy dana nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym – a tym samym również w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – należy brać pod uwagę trzy przesłanki:

 • łączna powierzchnia nieruchomości musi mieć powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego,
 • grunty wchodzące w skład nieruchomości muszą być kwalifikowane jako użytki rolne,
 • grunty nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W myśl § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542), grunty rolne dzielą się na:

 1. użytki rolne, do których zalicza się:
  1. grunty orne, oznaczone symbolem – R,
  2. sady, oznaczone symbolem – S,
  3. łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
  4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
  5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
  6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
  7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
  8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr;
 2. nieużytki, oznaczone symbolem – N.

Z powyższego wynika zatem, że decydujące znaczenie dla oceny nieruchomości, jako wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, ma to, czy grunt stanowi użytek rolny lub jest gruntem zadrzewionym i zakrzewionym na użytkach rolnych. Podstawowym warunkiem uznania gruntów za gospodarstwo rolne jest ich powierzchnia określana jako norma obszarowa. Jeżeli łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej, przekracza 1 ha użytków rolnych lub gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych, jest to gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ustawy o podatku rolnym. W przypadku, gdy grunt nie spełnia normy obszarowej, nie może być uznany za gospodarstwo rolne, bowiem jedynym składnikiem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym są grunty o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Jednocześnie nie wszystkie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Do gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego zalicza się wyłącznie: użytki rolne (czyli grunty orne, sady, łąki trwałe oraz pastwiska trwałe), grunty pod stawami, grunty pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, sklasyfikowane w operatach ewidencji ewidencyjnych jako użytki rolne. Przy czym grunty te nie muszą stanowić zorganizowanej całości, a to będzie oznaczało, że za gospodarstwo rolne będzie można uznać grunty o powierzchni przekraczającej 1 ha nawet wówczas, gdy nie istnieje pomiędzy nimi żadna więź natury organizacyjno-ekonomicznej wynikająca z prowadzonej działalności rolniczej.

Za działalność rolniczą – w myśl art. 2 ust. 2 ustawy o podatku rolnym – uważa się natomiast produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Jeśli natomiast chodzi o rozumienie pozostałych instytucji prawnych, które występują w treści art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a nie są zdefiniowane w tej ustawie to, zgodnie z zasadami wykładni systemowej, należy przyjąć ich znaczenie wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.). Dotyczy to sprzedaży, pod którą na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć umowę uregulowaną w tytule XI księgi trzeciej Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 535 tej ustawy, zgodnie z którym przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Także pojęcie nieruchomości wprowadzone do tego przepisu jest tożsame z określeniem tej instytucji w art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, z którego wynika, że nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zwolnieniem zawartym w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych objęty jest więc dochód uzyskany ze sprzedaży całości lub części nieruchomości, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Dochód uzyskany przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu sprzedaży urządzeń (majątku trwałego) związanego z prowadzeniem takiego gospodarstwa będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Kółko Rolnicze prowadzi działalność gospodarcza w obiektach będących w jego posiadaniu od lat 50-tych oraz wybudowanych w latach 60-tych. Obiekty te znajdują się na działce o pow. 0,48 ha. Zamiarem Kółka Rolniczego jest sprzedaż całego kompleksu wraz z gruntami użytkowanymi rolniczo.

W skład gospodarstwa wchodzą:

 • szopo-garaże;
 • budynki gospodarcze i mieszkalne;
 • rampa przeładunkowa;
 • sieć wod.-kan.;
 • utwardzenie placu;
 • grunt pod budynkami;
 • grunty rolne.

Jak wskazano wcześniej, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie definicji gospodarstwa rolnego odwołuje się do ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z definicją gospodarstwa rolnego zawartą w ustawie o podatku rolnym oraz postanowieniami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, pod pojęciem tym należy rozumieć wyłącznie określony co do rodzaju i wielkości obszar gruntu, tj. bez uwzględnienia posadowionych na tych gruntach budynków i budowli, których nie można uznać za użytki rolne.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że na nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży składają się nieruchomości sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne, oznaczone symbolem – R (3,25 ha). Grunty przeznaczone do sprzedaży uprawiane są przez członków Kółka Rolniczego, a uzyskiwane produkty rolne (głównie zboże) są sprzedawane w stanie nieprzetworzonym.

W związku z powyższym, dochód uzyskany przez Kółko Rolnicze ze sprzedaży gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem RIIIa (działki nr Y i X) oraz RV (działka nr X), wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, będzie wolny od podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto, jak wskazano we wniosku, w skład gospodarstwa rolnego wchodzą dwa budynki gospodarczo-mieszkalne, trzy szopo-garaże oraz 15 garaży blaszanych. Ww. kompleks budynków usytuowany jest na działce o pow. 0,48 ha. Pomieszczenia gospodarcze od 2000 r. były wydzierżawiane odpłatnie podmiotom gospodarczym na podstawie umów cywilnoprawnych, natomiast jeden z trzech szopo-garaży służył do przechowywania własnego kombajnu zbożowego, którym wykonywano usługi rolnicze. Garaże blaszane wybudowano w 2000 r. i obecnie nie przedstawiają żadnej wartości rynkowej. Garaże nie są związane na stałe z gruntem.

W konsekwencji dochód uzyskany przez Kółko Rolnicze ze sprzedaży ww. kompleksu budynków wykorzystywanych na działalność inną niż działalność rolnicza, usytuowanych na działce o pow. 0,48 ha, nie będzie wolny od podatku dochodowego od osób prawnych.

Dodatkowo należy zauważyć, że garaże blaszane jako niezwiązane na stałe z gruntem nie wypełniają definicji nieruchomości zawartej w art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego.

Reasumując, zwolnieniem określonym w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z przepisem art. 1 i art. 2 ustawy o podatku rolnym, odnoszącymi się do pojęcia gospodarstwa rolnego, objęty jest zatem wyłącznie dochód uzyskany z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, a sprzedaż nie może dotyczyć umów kupna-sprzedaży gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. W konsekwencji, dopiero spełnienie wszystkich wymienionych przesłanek pozwala na zastosowanie przedmiotowego zwolnienia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.