ILPB2/4511-1-257/15-2/WS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości w odniesieniu do pytania nr 1 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest właścicielką udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości położonej w miejscowości R. (dom jednorodzinny). W dniu 4 lutego 2015 r. mąż Zainteresowanej nabył pozostały udział 1/2 w nieruchomości od byłego męża Wnioskodawczyni. Cena nabycia tego udziału wyniosła (zaokrąglając) 70 000 zł jako różnica wartości rynkowej 1/2 nieruchomości, tj. 260 000 zł (1/2 z 520 000 zł) i wartości 1/2 kredytu hipotecznego tj. 190 000 zł (1/2 z 380 000 zł) udzielonego Wnioskodawczyni oraz jej byłemu mężowi na mocy umowy zawartej z bankiem w dniu 12 kwietnia 2006 r. Były mąż wyprowadził się z przedmiotowej nieruchomości ponad 3 lata temu i od tego czasu nie partycypował w spłacie ww. kredytu. Od ponad dwóch lat Wnioskodawczyni usiłuje zbyć nieruchomość by móc dokonać spłaty kredytu zaciągniętego z byłym małżonkiem oraz dokonać podziału majątku. Pozostałą ze sprzedaży domu kwotę powiększoną o wkład finansowy aktualnego męża (77 000 zł) małżonkowie zamierzali przeznaczyć na zakup mieszkania wolnego od jakichkolwiek zobowiązań na rzecz banków. Niestety, mimo zlecenia usługi sprzedaży domu pośrednikowi nabywca nie znalazł się. Były małżonek zaczął domagać się od aktualnego małżonka wykupienia swojego udziału w nieruchomości. Groził, że jeśli nie zgodzi się na wykupienie jego udziału to wprowadzi się do ich domu wraz z konkubiną i jej synem. Mając na wychowaniu małoletnie dzieci w żaden sposób Wnioskodawczyni nie mogła dopuścić do takiego stanu rzeczy. Mąż Zainteresowanej zgodził się zatem na nabycie udziału 1/2 w nieruchomości za pieniądze, które miał odłożone na zakup mieszkania oraz na przejęcie zobowiązań kredytowych byłego małżonka, jednakże z założeniem, że nadal małżonkowie będą szukać kupca na dom. Mąż Wnioskodawczyni zwrócił się do banku o przejęcie długu przypadającego na byłego męża. Bank za zmianę współkredytobiorców zaproponował podniesienie marży kredytowej o l pp, co w skali całego okresu kredytowania dawało dodatkową kwotę obciążenia blisko 100 000 zł, przy aktualnym zadłużeniu wynoszącym 380 000 zł. Warunki postawione przez bank były finansowo nie do przyjęcia zważywszy na skutki finansowe jakie rodziłaby ta operacja w budżecie domowym, tym bardziej, że w tym czasie kurs franka raptownie wzrósł o kilkadziesiąt procent. W takiej sytuacji mąż Zainteresowanej nabywając udział 1/2 w nieruchomości za kwotę około 70 000 zł jako różnicę wartości rynkowej 1/2 nieruchomości 260 000zł i wartości 1/2 kredytu hipotecznego, tj. 190 000 zł zgodził się na obciążenie nieruchomości hipoteką kaucyjną. Były mąż dalej widnieje w banku jako współkredytobiorca.

Mąż nigdy nie chciał być związany z żadnym z banków, dlatego sprzedaż domu Małżonkowie uznali za jedyne słuszne rozwiązanie umożliwiające spłatę kredytu obciążającego nieruchomość. Za pozostałą kwotę chcą zakupić skromniejszą nieruchomość.

Analizując przepisy prawne małżonkowie mają wątpliwość czy w momencie sprzedaży domu, spłata przez męża 1/2 kredytu będzie zaliczona na poczet jego wydatków mieszkaniowych. Mąż zwrócił się 12 lutego 2015 r. o interpretację w tym zakresie, ale nie otrzymał jeszcze odpowiedzi i nie wiedząc czy będzie ona dla niego korzystna, małżonkowie szukają innego prawnego sposobu na to, by mąż nie został obciążony podatkiem dochodowym, gdyż fizycznie nie będzie dysponował gotówką - w momencie sprzedaży domu, całość przychodu ze zbycia swojego udziału przeznaczy na spłatę 1/2 kredytu i zakup udziału 1/2 w mieszkaniu. W związku z powyższym małżonkowie chcą rozważyć alternatywne rozwiązanie tej patowej sytuacji, tym bardziej, że pojawił się potencjalny nabywca na dom. Przed zbyciem nieruchomości osobie trzeciej mąż zamierza darować Wnioskodawczyni swój udział, który zakupił od jej poprzedniego męża. W ten sposób Zainteresowana stanie się właścicielką całego domu. Kredyt spłaci samodzielnie w całości zaraz po zawarciu aktu notarialnego z nowym nabywcą, z czego 1/2 tegoż kredytu spłaci ze środków pochodzących ze zbycia udziału pochodzącego z darowizny, natomiast drugą połowę ze środków ze zbycia udziału, który posiada od 2006 r. Pozostałą kwotę Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć w całości na zakup mieszkania w terminie nieprzekraczającym 2 lat od zbycia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w momencie sprzedaży domu, od udziału 1/2 w nieruchomości, który Wnioskodawczyni nabyła od męża w drodze darowizny (do pozostałego 1/2 udziału Zainteresowana nabyła prawo w 2006 r. dlatego ustawowo jest zwolniona z podatku) będzie ona zobligowana zapłacić podatek dochodowy, a jeśli, tak to w jakiej wysokości, przy założeniu, że:
  • dom sprzeda za kwotę 560 000 (Wnioskodawczyni zakłada zupełnie teoretyczny wzrost wartości nieruchomości) - wartość darowanego udziału w nieruchomości wyniesie 280 000 zł,
  • pośrednikowi zapłaci 10 000 zł,
  • cały przychód przeznaczy na wydatki na cele mieszkaniowe tj.:
   • 380 000 zł na spłatę kredytu hipotecznego (współkredytodawcą jest nadal były mąż mimo, że zbył swój udział wraz z kredytem), z tego nabytego w drodze darowizny udziału Wnioskodawczyni zamierza spłacić 1/2 kredytu, pozostałą część ze środków własnych uzyskanych ze zbycia pozostałego udziału, do którego prawa nabyła w 2006 r.
   • pozostałą kwotę 170 000 zł na zakup mieszkania (1/2 ceny mieszkania zostanie zapłacona ze sprzedaży darowanego udziału, a pozostała kwota ze zbycia udziału, do którego prawa Zainteresowana nabyła w 2006 r.)...
 2. Według jakiego kursu przeliczać wartość kredytu udzielonego we frankach szwajcarskich w dniu jego spłaty - czy według kursu, po którym faktycznie Wnioskodawczyni będzie spłacać czy według kursu NBP...

Tutejszy organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast w odniesieniu do pytania nr 2 w dniu 9 czerwca 2015 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, powołując się na broszurę informacyjną przygotowaną przez Ministerstwo Finansów za wydatki na własne cele mieszkaniowe uznaje się wydatki na spłatę kredytu, zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia. Kredyt był zaciągnięty przez Wnioskodawczynię oraz jej byłego męża w 2006 r. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w tej broszurze sytuacja podatkowa Zainteresowanej będzie wyglądać następująco:

 • zbywając nieruchomość, cena udziału podlegającego opodatkowaniu (nabytego od męża w drodze darowizny) wynoszącego 1/2 w przedmiotowej nieruchomości będzie równa 1/2 ceny zbycia całego domu określonej w umowie (tj. 1/2 z 560 000 zł), a zatem:
  Cena zbycia udziału 1/2 = 280 000 zł (1/2 z 560 000 zł)
  Koszty odpłatnego zbycia udziału 1/2 = 5 000 zł (1/2 wynagrodzenia dla pośrednika = 1/2 z 10 000 zł)
  Przychód odpłatnego zbycia udziału 1/2 = 275 000 zł (280 000 zł – 5 000 zł)
  Koszty uzyskania przychodu:
  0 000zł = 0 000 zł + 7 000 zł, gdzie 7 000 zł (koszt aktu notarialnego - nabycie udziału 1/2 w drodze darowizny)
  Dochód = Przychód z odpłatnego zbycia - Koszty uzyskania przychodu, tj. 275 000 zł - 7 000 zł = 268 000 zł
  Dochód podlegający zwolnieniu: dochód x wydatki poniesione na cele mieszkaniowe / przychód z odpłatnego zbycia = 268 000 x 275 000/275 000 = 268 000
  Dochód do opodatkowania: 268 000 – 268 000 = 0 (Podatek 0).

Biorąc pod uwagę fakt, iż cały przychód będzie wydatkowany na cele mieszkaniowe:

 • 190 000 zł na spłatę 1/2 kredytu hipotecznego (przeliczenie kredytu we frankach szwajcarskich na złotówki według kursu banku z dnia zbycia) oraz
 • 85 000zł na zakup udziału 1/2 w mieszkaniu,

to dochód w całości będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni zamierza sprzedać dom, którego 1/2 udziału nabyła w 2006 r. , natomiast 1/2 udziału nabędzie od męża w drodze darowizny.

W związku z powyższym przychód uzyskany ze zbycia udziału w nieruchomości nabytego w 2006 r. nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie będzie stanowić ono źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Transakcja zbycia zostanie bowiem dokonana po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto przedmiotowy udział.

Natomiast dochód uzyskany ze zbycia udziału, który Wnioskodawczyni nabędzie od męża w drodze darowizny, a następnie sprzeda przed upływem terminu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. W myśl natomiast jego ust. 2 podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Na mocy art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez zbywającego, które są konieczne, aby transakcja zbycia mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością, m.in. poniesione przez Wnioskodawczynię koszty pośrednika w obrocie nieruchomościami).

Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Odnosząc przywołane wyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że przychód który Wnioskodawczyni uzyska z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytego w drodze darowizny od męża, zgodnie z dyspozycją zacytowanego powyżej art. 22 ust. 6d ustawy, może zostać pomniejszony wyłącznie o udokumentowane nakłady na tą nieruchomość zwiększające jej wartość oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanego udziału w nieruchomości przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Zatem np. koszty aktu notarialnego poniesione w związku z zawarciem umowy darowizny ww. udziału nie stanowią kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
  – położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 1. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
  – w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Katalog wydatków wymienionych w art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ustawy ma charakter zamknięty, jest to wyliczenie enumeratywne. Niezbędnym zatem warunkiem do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest wydatkowanie otrzymanego przychodu na cele mieszkaniowe określone w ww. ustawie. Przepis ww. artykułu wiąże też skutek prawny w postaci zwolnienia określonego przychodu od podatku dochodowego od osób fizycznych z terminem wydatkowania środków pieniężnych.

Zatem podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy - jest fakt wydatkowania (nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) dochodu ze sprzedaży nieruchomości na wskazane w art. 21 ust. 25 ustawy cele mieszkaniowe.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że otrzymane środki ze sprzedaży udziału w nieruchomości Wnioskodawczyni planuje wydać na spłatę 1/2 kredytu hipotecznego oraz na zakup 1/2 udziału w mieszkaniu.

Należy stwierdzić, że w przypadku Wnioskodawczyni wydatek na spłatę 1/2 kredytu hipotecznego oraz na zakup 1/2 udziału w mieszkaniu, można uznać za wydatek na cel mieszkaniowy, w związku z powyższym Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując:

Przychód uzyskany ze zbycia udziału w nieruchomości nabytego w 2006 r. nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie będzie stanowić ono źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W sytuacji wydatkowania całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży udziału w nieruchomości, który Wnioskodawczyni nabędzie od męża w drodze darowizny, a następnie sprzeda przed upływem terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na spłatę 1/2 kredytu hipotecznego oraz na zakup 1/2 udziału w mieszkaniu, Zainteresowana będzie mogła skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym nie będzie ona płacić podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży ww. udziału w nieruchomości.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nie ma możliwości potwierdzenia prawidłowości wyliczeń przedstawionych w przedmiotowym wniosku z uwagi na fakt, że przepis art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa nakłada na organ podatkowy obowiązek udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z uwagi na powyższe, nie podlegają urzędowej interpretacji zasady rachunkowego określania (wyliczenia) podstawy opodatkowania na podatek przy rozliczeniu kwoty uzyskanej z analizowanego zbycia, gdyż wykraczałoby to poza zakres interpretacji przepisów prawa podatkowego. Ewentualne przeliczenia, jakich należałoby dokonać, nie należą do kompetencji tut. Organu.

Ponadto, zgodnie z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, to na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu – zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez właściwy rzeczowo organ podatkowy, względnie organ kontroli skarbowej, w toku stosownych postępowań weryfikacyjnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.