ILPB2/415-829/14-4/ES | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży domku letniskowego oraz ruchomości.
ILPB2/415-829/14-4/ESinterpretacja indywidualna
 1. dom letniskowy
 2. opodatkowanie
 3. przychód
 4. ruchomości
 5. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z 22 lipca 2014 r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 22 października 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży domku letniskowego oraz ruchomości – jest:

 • nieprawidłowe, w odniesieniu do skutków podatkowych sprzedaży domku letniskowego,
 • prawidłowe, w odniesieniu do sprzedaży ruchomości znajdujących się zarówno w domku letniskowym jak i poza nim.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży domku letniskowego oraz ruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 2 września 2008 r. ojciec Wnioskodawczyni kupił domek letniskowy o pow. około 75 m2, który nie posiada księgi wieczystej, gdyż posadowiony jest na terenie dzierżawionym od gminy.

Zainteresowana wyjaśniła, że kupno domku odbyło się na podstawie umowy sprzedaży, (bez formy aktu notarialnego) potwierdzone przelewem bankowym i zgłoszone do urzędu skarbowego.

Ponadto Wnioskodawczyni nadmieniła, że Jej ojciec zapłacił zbywcy 405 000 zł i uiścił 2% podatek – w urzędzie skarbowym – od umowy sprzedaży, tj. 8 100 zł oraz że przez 9 miesięcy dzierżawił teren od gminy. Po 9 miesiącach od zakupu zmarł (15 czerwca 2009 r.), natomiast Zainteresowana odziedziczyła po ojcu 1/3 część udziałów w ww. domku letniskowym.

Wnioskodawczyni podpisała z gminą umowę dzierżawy terenu, na którym posadowiony jest ów domek.

Zainteresowana dodała, że 3 lata transakcja sprzedaży przedmiotowego domku nie mogła dojść do skutku ze względu na fakt nie posiadania księgi wieczystej oraz proponowaną cenę sprzedaży, tj. taką za jaką kupił Jej ojciec.

W konsekwencji domek letniskowy został sprzedany 19 czerwca 2012 r. za 150 000 zł. Owa sprzedaż nastąpiła za pośrednictwem biura nieruchomości. Ponadto w skład sprzedaży nie wchodził sam domek jako ściany, lecz były również ruchomości znacznej wartości w postaci: mebli kuchennych, kuchenki gazowej, okapu, kompletu wypoczynkowego, stołu, krzeseł, łóżek, materacy, kominka marmurowego, dywanów, firan, mebli łazienkowych, etc. Natomiast na zewnątrz domku były: wiata drewniana zadaszona, stół na 12 osób, ławy, grill granitowy oraz wiele innych rzeczy i ruchomości.

W piśmie z 22 października 2014 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawczyni oświadczyła, że ruchomości, o których mowa we wniosku wchodziły w skład masy spadkowej po zmarłym ojcu i też zostały po nim odziedziczone.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży domku letniskowego i czy przychód ze sprzedaży ruchomości znajdujących się w tym domku i poza nim podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym...

Zdaniem Wnioskodawczyni, podatek dochodowy od przychodu uzyskanego ze sprzedaży domku letniskowego nie wystąpi.

Ponadto – w ocenie Zainteresowanej – podatek dochodowy od przychodu ze sprzedaży ruchomości znajdujących się w ww. domku i poza nim nie wystąpi, ponieważ była ich właścicielką powyżej 6 miesięcy od ich nabycia do chwili sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • nieprawidłowe, w odniesieniu do skutków podatkowych sprzedaży domku letniskowego,
 • prawidłowe, w odniesieniu do sprzedaży ruchomości znajdujących się zarówno w domku letniskowym jak i poza nim.

Na wstępie należy podkreślić, że mimo że sprzedaż przez Wnioskodawczynię domku letniskowego oraz ruchomości odbyła się na mocy jednej umowy sprzedaży, to skutki podatkowe dokonania tej czynności należy oceniać odrębnie w odniesieniu do:

 • sprzedaży 1/3 części (udziału) domku letniskowego nabytej w drodze spadku po zmarłym ojcu,
 • sprzedaży ruchomości znajdujących się w opisanym domku i poza nim nabytych w drodze dziedziczenia po zmarłym ojcu.

W odniesieniu do opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży przysługującego Wnioskodawczyni udziału w domku letniskowym nabytego w drodze spadku po ojcu Wnioskodawczyni zmarłym 15 czerwca 2009 r. tut. Organ przedstawia co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego jednoznacznie wynika, że w drodze dziedziczenia Wnioskodawczyni nabyła po ojcu zmarłym 15 czerwca 2009 r. 1/3 część udziałów w domku letniskowym, posadowionym na terenie dzierżawionym od gminy. Przedmiotowy domek został sprzedany 19 czerwca 2012 r.

W świetle dotychczas przytoczonych przepisów i stanu faktycznego istotnym dla niniejszego rozstrzygnięcia jest kwalifikacja do odpowiedniego źródła przychodu osiągniętego przez Zainteresowaną w związku ze sprzedażą w 2012 r. udziału w domku letniskowym.

Z uwagi na brak definicji nieruchomości i rzeczy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych należy odwołać się do odpowiednich przepisów prawa cywilnego.

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121), rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.

Stosownie do art. 46 § 1 ww. Kodeksu nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. W przypadku nieruchomości budynkowej istotą wyróżnienia jej jako nieruchomości jest spełnienie przesłanek bycia rzeczą (art. 45) i posiadanie cech budynku jako konstrukcji trwale związanej z gruntem, który ponadto może stanowić odrębny od gruntu przedmiot własności, co musi mieć oparcie w przepisie szczególnym. Natomiast zawartą w ww. art. 45 Kodeksu cywilnego legalną definicję rzeczy, w literaturze powszechnie akceptuje się w ten sposób, iż przedmiotami materialnymi są takie części przyrody, w stanie pierwotnym lub przetworzonym, które są na tyle wyodrębnione spośród innych (naturalnie lub sztucznie) w sposób umożliwiający ich traktowanie w stosunkach społecznych i gospodarczych jako dobra samoistne. Na pojęcie „rzeczy” składają się więc dwie cechy o charakterze konstytutywnym: materialny ich charakter i wyodrębnienie z przyrody, czyli muszą mieć samoistny byt materialny. Stąd też rzeczami są wyłącznie materialne części przyrody, przy czym nie ma znaczenia ich wartość materialna, chodzi tu o materialną postać.

W myśl zaś z art. 47 § 1-3 Kodeksu cywilnego część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania (art. 48 Kodeksu cywilnego). Zgodnie z zasadą prawa superficies solo cedit (to co jest na powierzchni przypada gruntowi) odnoszącą się do związania własności budynku wzniesionego na gruncie z własnością tego gruntu, częścią składową gruntu są wszystkie rzeczy trwale złączone z tą nieruchomością.

W związku z tym w świetle uregulowań zawartych w przepisach Kodeksu cywilnego sprzedany w czerwcu 2012 r. domek letniskowy nie może być uznany za rzecz, gdyż do uznania go za rzecz, nie wystarczy sama fizyczna możliwość jego wyodrębnienia od gruntu, gdyż musi on istnieć samoistnie. Zatem w odniesieniu do sprzedaży udziału w domku letniskowym nie znajdzie zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8, gdyż w tym przypadku nie dochodzi do sprzedaży udziału w rzeczy. Wobec tego upływ terminu wskazanego w tym przepisie, tj. upływ pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, pozostaje bez znaczenia w kwestii sprzedaży udziału w domku letniskowym. Niewątpliwie jednak nabywając opisany we wniosku domek letniskowy (udział) posadowiony na gruncie oddanym w użytkowanie, Wnioskodawczyni przysługiwało prawo do nakładów w postaci tegoż domku, mających określony wymiar finansowy. W związku natomiast z faktem, że miały one miejsce na gruncie nie będącym własnością Zainteresowanej uznać należy, że dokonując sprzedaży w 2012 r. tych nakładów w postaci domku Wnioskodawczyni uzyskała przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z praw majątkowych.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)–c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponieważ ustawodawca nie zdefiniował pojęcia praw majątkowych, wyjaśniając je odwołać się należy do poglądów doktryny prawa, zgodnie z którymi za prawa majątkowe uważa się uprawnienie określonego podmiotu, pozostające w ścisłym związku z jego ekonomicznym interesem, z jego majątkiem.

Stosownie do art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Użycie w tym przepisie sformułowania „w szczególności” oznacza, że jest to wyliczenie tylko przykładowe. Przychodami z praw majątkowych są więc również przychody z innych praw majątkowych nie wymienionych w tym przepisie.

Dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji z pozostałymi dochodami zgodnie z art. 9 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i są opodatkowane na zasadach ogólnych, odpowiednio według stawek określonych w art. 27 ust. 1 ustawy, uwzględniając koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy.

Reasumując należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w domku letniskowym, nabytego w spadku, po zmarłym ojcu.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni, w tej kwestii należało uznać za nieprawidłowe.

Z kolei, w odniesieniu do opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży ruchomości znajdujących się w przedmiotowym domku letniskowym i poza nim nabytych w drodze dziedziczenia po zmarłym ojcu, Dyrektor Izby skarbowej w Poznaniu przedstawia co następuje.

Zgodnie z cytowanym wcześniej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychód z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych w drodze umowy sprzedaży wystąpi, gdy sprzedaż nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i dokonana została przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy.

Zatem sprzedaż rzeczy ruchomej po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jej nabycie, nie jest źródłem przychodu i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ze stanu faktycznego wynika, że rzeczy ruchome nabyte w drodze spadku po ojcu zmarłym 15 czerwca 2009 r. zostały sprzedane przez Wnioskodawczynię 19 czerwca 2012 r.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że na gruncie przedmiotowego zagadnienia sprzedaż ruchomości znajdujących się w domku letniskowym i poza nim nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ transakcja sprzedaży dokonana została po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie owych ruchomości (2009 r.).

Zatem na Zainteresowanej nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży przedmiotowych ruchomości.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni, w tej kwestii należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie tut. Organ pragnie nadmienić, że dokumenty dołączone przez Wnioskodawczynię do wniosku nie podlegają analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.