ILPB2/415-347/07-2/MK | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż osobie fizycznej akcji za pośrednictwem domu maklerskiego.
ILPB2/415-347/07-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. biuro maklerskie
 3. papier wartościowy
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. pośrednictwo
 6. sprzedaż
 7. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani D. K. przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 2005 roku w Domu Maklerskim Banku X Wnioskodawczyni zawarła transakcję zakupu od osoby fizycznej akcji spółki Y S.A. (YY S.A.). Przedmiotowe akcje były zdeponowane w Domu Maklerskim. Natomiast przeniesienie posiadania akcji nastąpiło dopiero w momencie dokonania stosownych czynności przez Dom Maklerski. Dlatego w związku z zawartą pomiędzy jej stronami umową, Dom Maklerski przeksięgował akcje ze sprzedającego na kupującego, zarejestrował ww. umowę, przyjął akcje na przechowanie w depozycie po uprzednim wyrażeniu zgody w formie oświadczenia przez kupującego, oraz na wniosek nabywcy dokonał wpisu do księgi akcyjnej. Za wykonane czynności Dom Maklerski pobrał prowizję.

Nadto Zainteresowana wskazała na wpis do księgi akcyjnej jako rzeczywisty moment nabycia pełni praw korporacyjnych wynikających z posiadania nabytych akcji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy opisana we wniosku czynność z uwagi na fakt zawarcia jej za pośrednictwem domu maklerskiego jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 9 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione od podatku są czynności zakupu papierów wartościowych dokonywane za pośrednictwem domów maklerskich. Mając na uwadze całokształt przedstawionych okoliczności należy stwierdzić, że opisana czynność z uwagi na fakt zawarcia jej za pośrednictwem domu maklerskiego nie wymaga uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 41, poz. 399 z późń. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2005 r., podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Według art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 ww. ustawy obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych i ciąży na stronach tej umowy. Następnie stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, a stawka podatku wynosi 1%.

Zgodnie z art. 9 pkt 9 ww. ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż papierów wartościowych domom maklerskim i bankom prowadzącym działalność maklerską oraz sprzedaż papierów wartościowych dokonywaną za pośrednictwem domów maklerskich lub banków prowadzących działalność maklerską.

Z treści tego przepisu wynika, że aby można było mówić o zastosowaniu zwolnienia określonego w tym przepisie, sprzedaż musi być dokonywana za pośrednictwem domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską. Tym samym pośrednictwo ww. instytucji dotyczyć musi sprzedaży a nie innej czynności dokonywanej w związku ze sprzedażą, np. w celu jej wykonania. Zatem dla rozwiązania przedmiotowej sprawy w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia, wymaga kwestia jak rozumieć wyrażenie „sprzedaż za pośrednictwem”.

W związku z powyższym niezbędne jest określenie czym jest sprzedaż, o której mowa w analizowanym przepisie. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę – art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późń. zm.). Wprawdzie w powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach, przedmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu Cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu Cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz praw. Ustawa Kodeks Cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

W związku z powyższym za sprzedaż papierów wartościowych, także w rozumieniu art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy uznać umowę zobowiązującą jedną stronę czynności do przeniesienia praw wynikających z papierów wartościowych (ewentualnie także innych czynności – np. wydania papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów), a drugą stronę do zapłaty ceny (ewentualnie także innych czynności – np. odbioru papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów).

Reasumując, stwierdzić należy, że z pośrednictwem przy zawieraniu umowy sprzedaży mamy do czynienie w sytuacji, gdy dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez dom maklerski w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2005 r., tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.

Podkreśla się, że pojęcie „pośrednictwa przy dokonywaniu sprzedaży papierów wartościowych” nie może jednak obejmować czynności niezwiązanych z czynnością prawną (zawieraniem umowy sprzedaży), w szczególności czynności faktycznych, dotyczących przedmiotu umowy sprzedaży. Za takie zaś należy uznać czynności wykonywane przez Dom Maklerski, zgodnie z opisanym we wniosku ORD-IN stanem faktycznym, polegające na:

 1. przechowywaniu papierów wartościowych w depozycie prowadzonym przez Dom Maklerski,
 2. przeksięgowaniu akcji ze sprzedającego na kupującego,
 3. zarejestrowaniu umowy,
 4. przyjęciu oświadczenia na zgodę przechowywania akcji w depozycie,
 5. dokonania wpisu do księgi akcyjnej,
 6. pobrania prowizji za swoje czynności.

Informuje się, że ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z późń. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2005 r. jak i w brzmieniu obecnie obowiązującym nie zawiera przepisu określonego jako art. 9 ust. 9. Jednakże mając na uwadze kontekst zawartych informacji tut. organ zrozumiał, iż Wnioskodawczyni określając własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego miała na uwadze przepis art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.