IBPP3/443-906/13/ASz | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży aplikacji mobilnych
IBPP3/443-906/13/ASzinterpretacja indywidualna
  1. ewidencjonowanie
  2. podatek należny
  3. sprzedaż
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 lipca 2013 r. (data wpływu 18 lipca 2013 r.), uzupełnionym pismem z 23 października 2013 r. (data wpływu 4 listopada 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży aplikacji mobilnych za pośrednictwem X.– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży aplikacji mobilnych za pośrednictwem X..

Wniosek został uzupełniony pismem z 23 października 2013 r. (data wpływu 4 listopada 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 października 2013 r. znak: IBPP3/443-906/13/ASz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Podatnik (Wnioskodawca) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Głównym profilem działalności jest sprzedaż oprogramowania komputerowego i usługi z tym związane. W ramach swoich usług Wnioskodawca sprzedaje aplikacje mobilne dla systemu Android. Sprzedaż ta prowadzona jest przez sklep internetowy prowadzony przez firmę X..

Na podstawie zawartej umowy z Y., Wnioskodawca (zwany w umowie Programistą) korzysta z usługi sklepu (zwanego w umowie Market) w celu dystrybucji produktów. Aby tego dokonywać, programista zobowiązany jest posiadać tzw. konto programisty czyli konto przydzielone przez Y., które umożliwia rozpowszechnianie produktów. Konto to jest własnością Y. ale jest zarejestrowane na Programistę.

Firma Y., na podstawie zawartej umowy pełni funkcję pośrednika.

Rejestr dokonywanych transakcji jest prowadzony przez firmę X.. Zapłata za sprzedane aplikacje jest prowadzona przez tzw. Y. C.. Jest to system przyjmowania płatności rozbudowany o rejestr wszystkich transakcji ze szczegółową informacją dotyczącą kupującego, zakupionego produktu, opłaty. Raz w miesiącu z systemu Y. C. jest wpływ należności na konto Programisty. Wpływ ten jest pomniejszony o należną X.prowizję. Klientami zakupującymi aplikację są zarówno osoby prywatne jak i firmy, pochodzące z różnych miejsc na świecie (z terenu Unii oraz spoza).

W piśmie z 23 października 2013 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu, Wnioskodawca w następujący sposób odpowiedział na zadane pytania:

1.Czy Wnioskodawca dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, tj. podmiotów o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT...

Odp.: Dokonuję sprzedaży aplikacji na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych.

2.Czy przez używane we wniosku pojęcie „osoby prywatne” Wnioskodawca rozumie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych...

Odp.: Pod pojęciem „osoby prywatne” rozumiem osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

3.Czy przedmiotem sprzedaży są towary lub usługi wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012r. Nr 1382), do których nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania bez względu na wysokość osiąganych obrotów, jeżeli tak to proszę wskazać jakie...

Odp.: Przedmiotem sprzedaży nie są towary lub usługi do których stosuje się zwolnienie bez względu na wysokość osiąganych obrotów.

4.Jak przebiega sprzedaż aplikacji mobilnych, czy użytkownik pobiera oprogramowanie na urządzenie mobilne co oznacza że nie występuje fizyczny nośnik dla aplikacji...

Odp.: Oprogramowanie jest pobierane przez Internet i nie występuje nośnik fizyczny.

5.Czy aplikacje mobilne udostępniane są na zasadzie licencji na oprogramowanie komputerowe...

Odp.: Klient kupuje licencję na użycie aplikacji, a nie prawa majątkowe do samego programu. W umowie z Y. jest następujący zapis:

"Programista udziela użytkownikowi niewyłącznej, ważnej na całym świecie i bezterminowej licencji uprawniającej do wykonywania, wyświetlania i używania Produktu na Urządzeniu. Programista może dołączyć do Produktu odrębną umową licencyjną użytkownika końcowego (Licencją użytkownika) regulującą prawa użytkownika do Produktu i zastępującą powyższe postanowienie".

6.Czy na podstawie zawartej umowy z X.przenosi Pan prawa majątkowe na tę firmę...

Odp.: Na podstawie zawartej umowy nie następuje przeniesienie praw majątkowych na Y..

7.Czy X.oferuje wyłącznie miejsce do sprzedaży Pana aplikacji czy to Pan jest sprzedawcą aplikacji mobilnych czy X....

Odp.: Programista udziela firmie Y. niewyłącznej, bezpłatnej licencji uprawniającej do rozpowszechniania Produktów zgodnie z opcjami publikowania wybranymi przez Programistę na stronie przesyłania Produktu w witrynie Market. Sprzedawcą aplikacji jednak jest Programista.

8.Czy zapłata za wykonane czynności następuje w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem)...

Odp.: Zaplata za wykonane czynności zawsze następuje za pośrednictwem banku. Nie ma innej możliwości uzyskania zapłaty.

9.Czy mimo, że wpływ należności na konto Programisty z systemu Y. C. następuje raz w miesiącu, to już w momencie wpływu należności od nabywcy aplikacji mobilnej na konto w systemie Y. C. może Pan dysponować tymi środkami – przelać na swoje konto...

Odp.: Uzyskane ze sprzedaży środki są przekazywane na rachunek bankowy Programisty raz w miesiącu - nie ma możliwości przelania tych środków wcześniej.

10.Czy z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła...

Odp.: W ewidencji dokonanych transakcji na podstawie logowań kupujących dostępne są informacje o wszystkich transakcjach – nazwie zakupionej aplikacji oraz imię i nazwisko kupującego.

11.Czy osoby fizyczne nabywające od Wnioskodawcy aplikacje mobilne za pośrednictwem Internetu, to podatnicy w rozumieniu art. 28 a ustawy o VAT, zgodnie z którym:

1.ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2.podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Odp.: Osoby nabywające aplikacje nie prowadzą działalności gospodarczej – są to osoby fizyczne.

12.W sytuacji gdy usługa będzie świadczona na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w ww. rozumieniu proszę o jednoznaczne wskazanie, czy świadczy Pan usługi ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (w jakim kraju się ono znajduje), znajdującym się w innym miejscu niż siedziba prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej...

Odp. Swoje usługi prowadzę w stałym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, tj. na terenie kraju w K. ul. .... Jest to jedyne miejsce prowadzonej przeze mnie działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy po przekroczeniu limitu 20 000 zł dla osób prywatnych, Wnioskodawca zobowiązany jest posiadać kasę fiskalną...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż aplikacji mobilnych dokonywana za pośrednictwem X., dokonywana przez osoby fizyczne nie podlega ewidencjonowaniu przy użyciu kasy fiskalnej. Każda transakcja jest odnotowana na koncie X., który prowadzi szczegółową ewidencję dokonanych transakcji, z uwzględnieniem danych kupującego, kraju pochodzenia, zakupionego produktu oraz kwoty którą zapłacił. Każdorazowy zakup odbywa się bezgotówkowo w oparciu o rozliczenie na koncie tzw. Y. C..

Na podstawie pozycji 37 rozporządzenia w sprawie zwolnień ze stosowania kas fiskalnych nie podlega ewidencjonowaniu sprzedaż, za którą zapłata w całości nastąpiła za pośrednictwem banku, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej. W przypadku sprzedaży aplikacji, zapłata w całości jest dokonywana za pośrednictwem banku – został więc spełniony warunek skorzystania ze zwolnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ilekroć w przepisach jest mowa o sprzedaży – stosownie do treści art. 2 pkt 22 ustawy o VAT – rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Powyższy przepis art. 111 ust. 1 określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestią wymagająca rozstrzygnięcia w pierwszej kolejności jest ustalenie miejsca świadczenia usługi świadczonej przez Wnioskodawcę.

Z wniosku wynika, że usług Wnioskodawca sprzedaje aplikacje mobilne dla systemu Android. Sprzedaż ta prowadzona jest przez sklep internetowy prowadzony przez firmę X.. Klient kupuje licencję na użycie aplikacji, a nie prawa majątkowe do samego programu. Klientami są osoby pochodzące z terenu Unii oraz spoza. Osoby nabywające aplikacje nie prowadzą działalności gospodarczej – są to osoby fizyczne. Wnioskodawca prowadzi usługi stałym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, tj. na terenie kraju w K.. Jest to jedyne miejsce prowadzonej przez niego działalności.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na następujące sformułowanie użyte przez Wnioskodawcę: „osoby nabywające aplikacje nie prowadzą działalności gospodarczej”, które jest odpowiedzią na pytanie tut. organu „Czy osoby fizyczne nabywające od Wnioskodawcy aplikacje mobilne za pośrednictwem Internetu, to podatnicy w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT (...)...” Zatem tut. organ rozumie, że wśród odbiorców usług świadczonych przez Wnioskodawcę nie ma podatników w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 28 c ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n.

Natomiast w myśl art. 28l pkt 1 ustawy o VAT, w przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii Europejskiej, usług sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw – miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Odnosząc się do przywołanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, że w sytuacji gdy Wnioskodawca dokonuje sprzedaży aplikacji mobilnych, o których mowa we wniosku, dla odbiorców niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a oraz posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii Europejskiej, miejscem świadczenia tej usługi jest to miejsce (znajdujące się poza terytorium Unii Europejskiej). Dokonując sprzedaży na rzecz tych osób, Wnioskodawca nie jest obowiązany do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, gdyż miejscem świadczenia tych usług nie jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast dla sprzedaży aplikacji mobilnych dla odbiorców niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a oraz posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium Unii Europejskiej, miejscem świadczenia jest siedziba działalności Wnioskodawcy, która jak wynika z wniosku, znajduje się na terytorium RP. W związku z powyższym, kwoty obrotu i podatku należnego z tytułu sprzedaży aplikacji mobilnych dla tych odbiorców, co do zasady, podlegają ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Analogicznie obrót ze sprzedaży aplikacji mobilnych dla osób prywatnych tj. osób fizycznych mających miejsce zamieszkania lub pobytu na terytorium kraju będzie co do zasady podlegał ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, nie ulega bowiem wątpliwości, że w takiej sytuacji mamy do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług na terytorium kraju.

Przechodząc do kwestii dotyczących zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, należy przypomnieć, że ustawodawca, na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, reguluje je na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

Od dnia 1 stycznia 2013r. obowiązują w tym zakresie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2012r. poz. 1382).

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących określone zostało w § 2 i § 3 rozporządzenia.

Powyższe przepisy wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

Należy wskazać na brzmienie § 3 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia, zgodnie z którym zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

Stosownie do treści § 7 ust. 3 rozporządzenia, w przypadku podatników, którzy:

  1. nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz
  2. nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 i § 3 – zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 marca 2013r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

W świetle przedstawionych przepisów należy stwierdzić, iż podatnicy kontynuujący w 2013 r. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, u których kwota realizowanego obrotu przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 20.000 zł, w 2013 r. mają obowiązek ewidencjonowania ww. sprzedaż przy użyciu kas rejestrujących. Analogiczna sytuacja odnosi się do podatników rozpoczynających taką sprzedaż w bieżącym roku podatkowym, oni również po przekroczeniu kwoty obrotu 20.000 zł co do zasady mają obowiązek ewidencjonowania ww. sprzedaż przy użyciu kas rejestrujących.

Stosownie natomiast do zapisu § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W załączniku tym stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej pod poz. 37 wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Aby zatem Wnioskodawca miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w związku z po. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że rejestr dokonywanych transakcji jest prowadzony przez firmę X.. Zapłata za sprzedane aplikacje jest prowadzona przez tzw. Y. C.. Jest to system przyjmowania płatności rozbudowany o rejestr wszystkich transakcji ze szczegółową informacją dotyczącą kupującego, zakupionego produktu, opłaty. Raz w miesiącu z systemu Y. C. jest wpływ należności na konto Wnioskodawcy. Uzyskane ze sprzedaży środki są przekazywane na rachunek bankowy Programisty raz w miesiącu. Zapłata za wykonane czynności zawsze następuje za pośrednictwem banku. W ewidencji dokonanych transakcji na podstawie logowań kupujących dostępne są informacje o wszystkich transakcjach – nazwie zakupionej aplikacji oraz imię i nazwisko kupującego.

Opis sprawy pozwala uznać, że Wnioskodawca spełnia przedmiotowe warunki, a mianowicie zapłata za świadczone usługi wpływa w całości na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika jakiej transakcji wpłata dotyczyła.

Dokonując zatem analizy treści złożonego wniosku w kontekście obowiązujących i wyżej powołanych przepisów stwierdzić należy, iż w przypadku, gdy zapłata za świadczone przez Wnioskodawcę usługi następuje na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a z prowadzonych ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej transakcji zapłata dotyczyła, to Wnioskodawca mimo przekroczenia kwoty obrotu w wysokości 20.000 zł, może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012r., nie dłużej niż do końca 2014r.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że został spełniony warunek skorzystania ze zwolnienia, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w w K., ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-906/13/ASz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.