IBPP1/4512-909/15/MS | Interpretacja indywidualna

Prawo Wnioskodawcy do zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w związku ze świadczeniem usług na rzecz N. P. Sp. z o.o. oraz dokumentowanie usług świadczonych na rzecz tego podmiotu.
IBPP1/4512-909/15/MSinterpretacja indywidualna
 1. dokumentowanie
 2. faktura
 3. sprzedaż
 4. usługi zwolnione
 5. zwolnienia podmiotowe
 6. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 20 stycznia 2016 r. (data wpływu 22 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa Wnioskodawcy do zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w związku ze świadczeniem usług na rzecz N. P. Sp. z o.o. - jest prawidłowe,
 • dokumentowania usług świadczonych na rzecz tego podmiotu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa Wnioskodawcy do zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w związku ze świadczeniem usług na rzecz N. P. Sp. z o.o. oraz dokumentowania usług świadczonych na rzecz tego podmiotu.

Wniosek uzupełniono pismem z 20 stycznia 2016 r. (data wpływu 22 stycznia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 13 stycznia 2016 r. nr IBPP1/4512-909/15/MS.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 5 maja 2015 r. jako osoba fizyczna, korzystająca ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej jest sprzedaż artykułów przemysłowych, takich jak: torebki, buty, paski, w tym sprzedaż prowadzona przez Internet.

Wnioskodawca zawarł umowę współpracy, na mocy której zobowiązał się do świadczenia na rzecz zamawiającego N. P. Sp. z o.o. następujących czynności:

 1. sprzedaż usług Partnerów Zamawiającego dla sektora klienta biznesowego,
 2. wyszukiwanie kontaktów do potencjalnych klientów Partnerów Zamawiającego,
 3. pozyskiwanie nowych oraz utrzymywanie relacji z dotychczasowymi klientami Partnerów Zamawiającego,
 4. kontakt telefoniczny oraz mailowy, przygotowanie ofert handlowych,

Strony zgodnie ustaliły, że okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc kalendarzowy.

W związku z zawartą umową Wnioskodawca wystawia jako sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT faktury następującej treści, nazwa towaru, usługi; kontakt telefoniczny i mailowy z klientami, pozyskiwanie nowych klientów oraz sprzedaż. Do wyliczonej kwoty jako sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT Wnioskodawca nie dolicza podatku VAT.

Przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej jest handel artykułami przemysłowymi, takimi jak torebki, buty, paski. Dodatkowo została zawarta umowa na rzecz Zamawiającego N. P. Sp. z o.o., która polegała na wykonywaniu następujących czynności:

 • sprzedaż usług internetowych, takich jak domeny, adresy internetowe, serwery, wizytówki internetowe, kreatory stron www, sklepy i strony internetowe,
 • utrzymywanie relacji z dotychczasowymi klientami Zamawiającego N. P. Sp. z o.o.,
 • kontakt telefoniczny, e-mailowy z klientem biznesowym,
 • pozyskiwanie nowych klientów, wyszukiwanie kontaktów,
 • przedstawienie, przygotowanie ofert Sprzedającego N. P. Sp. z o.o. i sprzedaż,
 • wszelkie działania polegające na obsłudze call-center - obsługa połączeń wychodzących oraz przychodzących

Obrót uzyskany za sprzedaży artykułów przemysłowych, takich jak torebki, buty, paski w okresie od dnia 5 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wynosił 13.768,70 zł, z tytułu świadczenia usług na rzecz N. P. Sp. z o.o. w okresie od dnia 5 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. obrót wynosił 1.165,00 zł. Łączny obrót z tytułu działalności gospodarczej w okresie od dnia 5 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wynosił 14.933,70 zł. W 2015 r. nie nastąpiło przekroczenie obrotu z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług uprawniające do zwolnienia od podatku na podstawie art. 109 ust. 9 ustawy o VAT.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi na rzecz N. P. Sp. z o.o. nie były czynnościami

wskazanymi w art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.).

Nie były to towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, nie były to usługi jubilerskie, usługi w zakresie doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego. Rozmowa Wnioskodawcy z klientem polegała jedynie na przedstawieniu oferty handlowej i sprzedaży produktów.

Umowa o świadczenie usług była zawarta od dnia 2 października 2015 r. do 30 października 2015 r. Nie były świadczone usługi o charakterze doradczym. Rozmowa z klientami polegała jedynie na przedstawieniu oferty handlowej N. P. Sp. z o.o., produktów takich jak: domeny, serwery, wizytówki, kreatory, sklepy i strony internetowe. Po takiej rozmowie ofertę wysyłano pocztą elektroniczną, klient otrzymywał informację o danym produkcie i jego cenie. Klientom Wnioskodawca nie udzielał porad, opinii ani żadnych dodatkowych wyjaśnień.

Umowa z N. P. Sp. z o.o. została zawarta na okres jednego miesiąca. Po wykonaniu usług na rzecz N. P. Sp. z o.o. Wnioskodawca wystawił fakturę bez podatku VAT, zakres wykonanych usług to: kontakt telefoniczny i e-mailowy, pozyskiwanie nowych klientów oraz sprzedaż usług.

Jako przedsiębiorca Wnioskodawca nie wie dokładnie jaką działalność prowadzi N. P. Sp. z o.o., przed podpisaniem umowy nikt Wnioskodawcy o tym nie informował. To, co udało się Wnioskodawcy ustalić na podstawie nr NIP i REGON i na podstawie tych czynności, które wykonywał dla tej firmy, to pozyskał informację, że działalność tej firmy została zakwalifikowana do kodu PKD 82.20.Z jako działalność centrów telefonicznych (call center) obsługujących zgłoszenia przychodzące za pośrednictwem pracowników, obsługa klienta, dostarczanie informacji o produkcie, rozpatrywanie skarg. Działalność związana ze sprzedażą i promocją skierowana do klienta, z badaniem rynku, marketingiem bezpośrednim, weryfikacja adresów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca prawidłowo wystawia faktury za wykazaną usługę, jako sprzedawca zwolniony z podatku od towarów i usług, bez podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, faktura jest wystawiona w prawidłowy sposób. W związku z realizacją umowy Wnioskodawca może nadal korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, bowiem wykonywane na podstawie umowy usługi nie zobowiązują Wnioskodawcy do rejestracji dla celów podatku VAT.

Wyrażając własne stanowisko w kwestii zwolnienia z podatku VAT Wnioskodawca brał pod uwagę wykonywane czynności czy nie zostały one wymienione w ustawie jako obligujące Wnioskodawcę do rejestracji dla celów podatku VAT oraz brał pod uwagę wielkość uzyskanych obrotów handlowych.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi na rzecz N. P. Sp. z o.o. nie były czynnościami wskazanymi w art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.).

Nie były to towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, nie były to usługi jubilerskie, usługi w zakresie doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego. Rozmowa Wnioskodawcy z klientem polegała jedynie na przedstawieniu oferty handlowej i sprzedaży produktów.

Obrót uzyskany za sprzedaży artykułów przemysłowych, takich jak torebki, buty, paski w okresie od dnia 5 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wynosił 13.768,70 zł, z tytułu świadczenia usług na rzecz N. P. Sp. z o.o. w okresie od dnia 5 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. obrót wynosił 1.165,00 zł. Łączny obrót z tytułu działalności gospodarczej w okresie od dnia 5 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wynosił 14.933,70 zł. W 2015 r. nie nastąpiło przekroczenie obrotu z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług uprawniające do zwolnienia od podatku na podstawie art. 109 ust. 9 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się:
 • za prawidłowe w zakresie prawa Wnioskodawcy do zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w związku ze świadczeniem usług na rzecz N. P. Sp. z o.o.,
 • za prawidłowe w zakresie dokumentowania usług świadczonych na rzecz tego podmiotu.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Natomiast, na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy o VAT, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych-jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl art. 113 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności.

Jak stanowi art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Zgodnie z art. 113 ust. 10 ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Z kolei przepis art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, stanowi, że zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1. dokonujących dostaw:

 1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
 2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
  • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
  • wyrobów tytoniowych,
  • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
 3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
 4. terenów budowlanych,
 5. nowych środków transportu;

2. świadczących usługi:

 1. prawnicze,
 2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 3. jubilerskie;

3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Biorąc pod uwagę powołany powyżej przepis art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy stwierdzić należy, że ze zwolnienia podmiotowego od podatku nie korzystają m.in. usługi prawnicze oraz w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego ze sporządzeniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 5 maja 2015 r. jako osoba fizyczna, korzystająca ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej jest sprzedaż artykułów przemysłowych, takich jak: torebki, buty, paski, w tym sprzedaż prowadzona przez Internet.

Wnioskodawca dodatkowo zawarł umowę na rzecz Zamawiającego N. P. Sp. z o.o., która polegała na wykonywaniu następujących czynności:

 • sprzedaż usług internetowych, takich jak domeny, adresy internetowe, serwery, wizytówki internetowe, kreatory stron www, sklepy i strony internetowe,
 • utrzymywanie relacji z dotychczasowymi klientami Zamawiającego N. P. Sp. z o.o.,
 • kontakt telefoniczny, e-mailowy z klientem biznesowym,
 • pozyskiwanie nowych klientów, wyszukiwanie kontaktów,
 • przedstawienie, przygotowanie ofert Sprzedającego N. P. Sp. z o.o. i sprzedaż,
 • wszelkie działania polegające na obsłudze call-center - obsługa połączeń wychodzących oraz przychodzących.

Umowa o świadczenie usług była zawarta od dnia 2 października 2015 r. do 30 października 2015 r. Nie były świadczone usługi o charakterze doradczym. Rozmowa z klientami polegała jedynie na przedstawieniu oferty handlowej N. P. Sp. z o.o., produktów takich jak: domeny, serwery, wizytówki, kreatory, sklepy i strony internetowe. Po takiej rozmowie ofertę wysyłano pocztą elektroniczną, klient otrzymywał informację o danym produkcie i jego cenie. Klientom Wnioskodawca nie udzielał porad, opinii ani żadnych dodatkowych wyjaśnień.

Umowa z N. P. Sp. z o.o. została zawarta na okres jednego miesiąca.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że obrót uzyskany za sprzedaży artykułów przemysłowych, takich jak torebki, buty, paski w okresie od dnia 5 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wynosił 13.768,70 zł, z tytułu świadczenia usług na rzecz N. P. Sp. z o.o. w okresie od dnia 5 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. obrót wynosił 1.165,00 zł. Łączny obrót z tytułu działalności gospodarczej w okresie od dnia 5 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wynosił 14.933,70 zł. W 2015 r. nie nastąpiło przekroczenie obrotu z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług uprawniające do zwolnienia od podatku na podstawie art. 109 ust. 9 ustawy o VAT.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku, zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, w związku ze świadczeniem usług na rzecz N. P. Sp. z o.o.

Jak już wskazano powyżej, podatnik może skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie i według zasad określonych w przepisach art. 113 ust. 1-12 ustawy, pod warunkiem, że nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy.

Wnioskodawca w opisie sprawy zaznaczył, że rozpoczął działalność gospodarczą od 5 maja 2015 r. i nie wykonywał czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Wnioskodawca wskazał bowiem, w odniesieniu do sprzedaży towarów (buty, torebki, paski), że nie były to towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, natomiast w odniesieniu do usług świadczonych na rzecz N. P. Sp. z o.o., że nie były to usługi w zakresie doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego. Rozmowa Wnioskodawcy z klientem polegała jedynie na przedstawieniu oferty handlowej i sprzedaży produktów. Nie były to czynności wskazane w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Jednocześnie jak wskazał Wnioskodawca osiągnięta przez niego wartość sprzedaży w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w 2015 r. nie przekroczyła kwoty 150.000 zł.

Zatem Wnioskodawca spełniał wskazane wyżej warunki i zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy i miał prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego określonego w ust. 1 tego przepisu.

Podsumowując, w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca nie dokonując dostaw towarów i nie świadcząc usług, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z realizacją umowy mógł nadal korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, bowiem wykonywane na podstawie umowy usługi nie zobowiązują go do rejestracji dla potrzeb podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.

Ponadto, Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące prawidłowego udokumentowania usług świadczonych na rzecz N. P. Sp. z o.o. Stwierdza, że w związku z zawartą umową wystawia jako sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT faktury następującej treści, nazwa towaru, usługi: kontakt telefoniczny i mailowy z klientami, pozyskiwanie nowych klientów oraz sprzedaż. Do wyliczonej kwoty jako sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT Wnioskodawca nie dolicza podatku VAT.

Stosownie do przepisu art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Na podstawie art. 106b ust. 2 ustawy o VAT, podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

Stosownie do art. 106b ust. 3 ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

-jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Podkreślenia wymaga, że przepis art. 106b posługuje się pojęciem „podatnika”, nie zaś pojęciem „podatnika VAT czynnego”. Konsekwencją powyższego jest powstanie, co do zasady, obowiązku dla podmiotu niezarejestrowanego jako podatnik VAT czynny (w tym również dla podatników zwolnionych od podatku od towarów i usług zarejestrowanych i niezarejestrowanych) do wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonywaną przez niego czynność podlegającą opodatkowaniu o ile nabywca wystąpi z takim żądaniem.

Informacji na temat tego, jakie dane na fakturze powinni zamieszczać podatnicy korzystający ze zwolnienia, należy szukać w obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r., poz. 1485).

Wspomniany akt prawny określa m.in.:

 • przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy oraz zakres tych danych,
 • inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania,
 • późniejsze niż określone w art. 106i ustawy terminy wystawiania faktur.

Zgodnie z § 3 pkt 1 ww. rozporządzenia, faktury dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 (określone przypadki zwolnienia przedmiotowego) lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy powinna zawierać:

 1. datę wystawienia,
 2. kolejny numer,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 4. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 5. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 6. cenę jednostkową towaru lub usługi,
 7. kwotę należności ogółem,
 8. wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

Z kolei – w myśl § 3 pkt 3 ww. rozporządzenia - faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy powinna zawierać dane, o których mowa w pkt 1 lit. a-g.

Tym samym należy stwierdzić, że Wnioskodawca jako podatnik zwolniony, dokumentując sprzedaż fakturą, nie powinien wykazywać na niej kwoty podatku VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że prawidłowo wystawił fakturę bez podatku VAT, należało uznać za prawidłowe. Przy czy zaznaczyć należy, że przedmiotowa faktura powinna również zawierać pozostałe informacje o których mowa w § 3 pkt 3 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.

Jednocześnie należy dodać, że wskazany przez Wnioskodawcę art. 109 ust. 9 ustawy o VAT nie ma w sprawie zastosowania, gdyż odnosi się do przemieszczenia towarów z jednego państwa członkowskiego do drugiego, a z opisu sprawy nie wynika aby Wnioskodawca dokonywał takich czynności.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, , ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.