IBPP1/4512-736/15/AR | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania sprzedaży przez Wnioskodawcę prawa wieczystego użytkowania działek gruntu nr A i B zabudowanych halą odlewni wraz z budynkiem biurowym z częścią socjalną oraz prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr C zabudowanej halą i magazynem
IBPP1/4512-736/15/ARinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomość zabudowana
 2. opodatkowanie
 3. podatek od towarów i usług
 4. sprzedaż
 5. stawka
 6. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 września 2015 r. (data wpływu 15 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z 1 grudnia 2015 r. (data wpływu 8 grudnia 2015 r.) oraz pismem z dnia 5 stycznia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży przez Wnioskodawcę prawa wieczystego użytkowania działek gruntu nr A i B zabudowanych halą wraz z budynkiem biurowym z częścią socjalną oraz prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr C zabudowanej halą i magazynem - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży przez Wnioskodawcę prawa wieczystego użytkowania działek gruntu nr A i B zabudowanych halą wraz z budynkiem biurowym z częścią socjalną oraz prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr C zabudowanej halą i magazynem.

Wniosek został uzupełniony pismem z 1 grudnia 2015 r. (data wpływu 8 grudnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 13 listopada 2015 r. znak IBPP1/4512-736/15/AR, oraz pismem z dnia 5 stycznia 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące stany faktyczne:

Wnioskodawca dokonał odrębnej sprzedaży dwóch nieruchomości gruntowych:

 1. dnia 25 maja 2015 r. nieruchomość opisaną w KW nr..., wraz z prawem wieczystego użytkowania działek gruntu nr A i B o łącznej powierzchni 0,5175 ha, na którą składa się: hala wraz z budynkiem biurowym z częścią socjalną, stanowiąca odrębny od gruntu przedmiot własności,
 2. dnia 26 sierpnia 2015 r. nieruchomość opisaną w KW nr..., wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu nr C o powierzchni 0,6364 ha, na którą składają się: hala i magazyn.
 3. Spółka i Nabywcy są czynnymi podatnikami VAT.
 4. Wnioskodawca nabył przedmiotowe nieruchomości 8 października 2007 r., a w wyniku tej transakcji przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 5. Spółka nie ponosiła nakładów na ulepszenie tych obiektów.
 6. W wyniku dokonanej sprzedaży opisanych wyżej nieruchomości został odprowadzony podatek VAT. Zdaniem Wnioskodawcy przedmiotowe transakcje na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a) lit. b) zwolnione są z podatku VAT.

W uzupełnieniu wniosku podano:

W odniesieniu do działki nr A:

 1. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości było udokumentowane fakturą VAT i opodatkowane było stawką podstawową podatku VAT w wysokości 22%, nie korzystało ze zwolnienia od podatku.
 2. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dokonane zostało w celu prowadzenia przez nabywcę - Spółkę działalności gospodarczej określonej w umowie spółki, tj. produkcji odlewów żeliwnych.
 3. Przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana była do czynności związanych z produkcją odlewów żeliwnych opodatkowaną stawką podstawową VAT. Nieruchomość nie była wykorzystywana do czynności zwolnionych od podatku.
 4. Pierwsze zasiedlenie budynku miało miejsce 8 października 2007 r. w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, polegającej na oddaniu do użytkowania na podstawie aktu notarialnego sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego potwierdzonej fakturą VAT.
 5. Pierwsze zasiedlenie polegało na oddaniu do użytkowania na podstawie aktu notarialnego sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego potwierdzonej fakturą VAT. Przedmiotowy budynek wydany został przez O. firmie, dnia 8 października 2007 r.
 6. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a sprzedażą obiektów minęło 7 lat i 7 miesięcy i jest to okres dłuższy niż 2 lata.
 7. Posadowione na gruncie obiekty (hala wraz z budynkiem biurowym z częścią socjalną) były na moment dostawy budynkami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, sklasyfikowane: dział 12, grupa 125, klasa 1251.
 8. Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie budynków w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% ich wartości początkowej.
 9. Posadowiona na nieruchomości hala wraz z budynkiem biurowym z częścią socjalną nie była przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
 10. Przedmiotowe działki i budynki były wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT - produkcja odlewów żeliwnych, w okresie od 2007 r. do 19 stycznia 2012 r. (data ogłoszenia przez sąd upadłości likwidacyjnej).

W odniesieniu do działki nr B:

 1. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości było udokumentowane fakturą VAT i opodatkowane było stawką podstawową podatku VAT w wysokości 22%, nie korzystało ze zwolnienia od podatku.
 2. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dokonane zostało w celu prowadzenia przez nabywcę - działalności gospodarczej określonej w umowie spółki, tj. produkcji odlewów żeliwnych.
 3. Przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana była do czynności związanych z produkcją odlewów żeliwnych opodatkowaną stawką podstawową VAT. Nieruchomość nie była wykorzystywana do czynności zwolnionych od podatku.
 4. Pierwsze zasiedlenie budynku miało miejsce 8 października 2007 r. w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, polegającej na oddaniu do użytkowania na podstawie aktu notarialnego sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, potwierdzonej fakturą VAT.
 5. Pierwsze zasiedlenie polegało na oddaniu do użytkowania na podstawie aktu notarialnego sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, potwierdzonej fakturą VAT. Przedmiotowy budynek wydany został przez O., dnia 8 października 2007 r. na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem.
 6. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a sprzedażą obiektów minęło 7 lat i 7 miesięcy i jest to okres dłuższy niż 2 lata.
 7. Posadowione na gruncie obiekty (hala wraz z budynkiem biurowym z częścią socjalną) były na moment dostawy budynkami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, sklasyfikowane: dział 12, grupa 125, klasa 1251.
 8. Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie budynków w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% ich wartości początkowej.
 9. Posadowiona na nieruchomości hala wraz z budynkiem biurowym z częścią socjalną nie była przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
 10. Przedmiotowe działki i budynki były wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT - produkcja odlewów żeliwnych, w okresie od 2007 r. do 19 stycznia 2012 r. (data ogłoszenia przez sąd upadłości likwidacyjnej).

W odniesieniu do działki nr C:

 1. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości było udokumentowane fakturą VAT i opodatkowane było stawką podstawową podatku VAT w wysokości 22%, nie korzystało ze zwolnienia od podatku.
 2. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dokonane zostało w celu prowadzenia przez nabywcę - działalności gospodarczej określonej w umowie spółki, tj. produkcji odlewów żeliwnych.
 3. Przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana była do czynności związanych z produkcją odlewów żeliwnych opodatkowaną stawką podstawową VAT. Nieruchomość nie była wykorzystywana do czynności zwolnionych od podatku.
 4. Pierwsze zasiedlenie budynku miało miejsce 8 października 2007 r. w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, polegającej na oddaniu do użytkowania na podstawie aktu notarialnego sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, potwierdzonej fakturą VAT.
 5. Pierwsze zasiedlenie polegało na oddaniu do użytkowania na podstawie aktu notarialnego sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, potwierdzonej fakturą VAT. Przedmiotowy budynek wydany został przez O. dnia 8 października 2007 r. na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem.
 6. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a sprzedażą obiektów minęło 7 lat i 10 miesięcy i jest to okres dłuższy niż 2 lata.
 7. Posadowione na gruncie obiekty (hala wraz z budynkiem biurowym z częścią socjalną) były na moment dostawy budynkami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, sklasyfikowane: dział 12, grupa 125, klasa 1251.
 8. Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie budynków w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% ich wartości początkowej.
 9. Posadowiona na nieruchomości hala i magazyn były w całości przedmiotem umowydzierżawy w okresie od 1 listopada 2012 r. do 26 sierpnia 2015 r. (data sprzedaży nieruchomości).
 10. Przedmiotowe działki i budynki były wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT - produkcja odlewów żeliwnych, w okresie od 2007 r. do 19 stycznia 2012 r. (data ogłoszenia przez sąd upadłości likwidacyjnej).

Wnioskodawca informuje, że przedmiotem sprzedaży były 3 wyodrębnione geodezyjnie działki.

W uzupełnieniu wniosku z 5 stycznia 2016 r. Wnioskodawca sprostował informacje w odniesieniu do działki nr C pkt 7, podając że posadowione na gruncie obiekty (hala i magazyn) były na moment dostawy budynkami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, sklasyfikowane: dział 12, grupa 125, klasa 1251.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości:

 1. transakcja dotycząca sprzedaży budynków opisanych w KW ... hala wraz z budynkiem biurowym z częścią socjalną, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, wraz z prawem wieczystego użytkowania działek gruntu nr A i B o łącznej powierzchni 0,5175 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów Ba - tereny przemysłowe, jest zwolniona z podatku VAT...
 2. transakcja dotycząca sprzedaży budynków opisanych w KW .... hala i magazyn, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu nr C o powierzchni 0,6364 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów Ba - tereny przemysłowe, jest zwolniona z podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Transakcja dotycząca sprzedaży budynków opisanych w KW... hala wraz z budynkiem biurowym z częścią socjalną, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, wraz z prawem wieczystego użytkowania działek gruntu nr A i B o łącznej powierzchni 0,5175 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów Ba - tereny przemysłowe, jest zwolniona z podatku VAT, gdyż wyczerpuje przesłanki zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10a) lit. b) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 2. Transakcja dotycząca sprzedaży budynków opisanych w KW ... hala i magazyn, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu nr C o powierzchni 0,6364 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów Ba - tereny przemysłowe, jest zwolniona z podatku VAT, gdyż wyczerpuje przesłanki zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10a) lit. b) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w za nieprawidłowe.

Ze względu na ścisłe powiązanie tematyki poruszonej we wniosku, tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczące trzech stanów faktycznych przedstawionych we wniosku w jednej interpretacji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 154 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W świetle przedstawionych wyżej przepisów zarówno grunt jak i budynek spełniają definicję towaru wynikającą art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a ich sprzedaż jak również oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi dostawę towarów zgodnie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Zaznaczenia wymaga, iż przepis art. 7 ust. 1 ww. ustawy definiujący pojęcie „dostawa towarów” nie odwołuje się do cywilistycznych pojęć sprzedaży, czy też przeniesienia prawa własności, stąd też nie można utożsamiać dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z przeniesieniem prawa własności na gruncie prawa cywilnego.

W celu przedstawienia właściwego rozumienia pojęcia „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” należy zaznaczyć, iż dotyczy ono tego rodzaju czynności, które dają nabywcy prawo do postępowania z nią jak właściciel. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności, zatem zwrotu „prawo do rozporządzania jak właściciel” nie można interpretować jako „prawo własności”. Należy ponadto wskazać, iż czynności przejęcia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejęcie własności w sensie prawnym, bowiem „dostawa towarów” nie ogranicza się wyłącznie do zbycia prawa własności rzeczy. W konsekwencji pojęcie „dostawa towarów” oraz ekonomiczne aspekty transakcji, nie muszą wiązać się ze skutkami powstającymi na gruncie cywilistycznego prawa własności. Pozwala to na uznanie danej czynności za dostawę towarów, nawet w przypadkach nałożenia na nabywcę pewnych ograniczeń we władaniu towarem. Chwilą decydującą o przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z nabyciem towaru jest, co do zasady, wydanie towaru.

Wobec powyższego, uwzględniając szerokie, ekonomiczne, a nie cywilistyczne rozumienie pojęcia „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel”, ustawodawca uznał, iż sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi dostawę towarów, wymieniając tę czynność w art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Na mocy art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

Jak stwierdzono powyżej ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług może korzystać dostawa budynków i budowli lub ich części.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.) przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonany z materiałów budowlanych i elementów składowych będący wynikiem prac budowlanych.

Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

W myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 27 czerwca 2015 r., ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury;

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 1 ww. ustawy Prawo budowlane, w brzmieniu obowiązującym od 28 czerwca 2015 r. ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

W myśl art. 3 pkt 2 ww. ustawy Prawo budowlane, ilekroć jest w ustawie mowa o budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku oraz zwolnień od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Na podstawie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z ustawowej definicji „pierwszego zasiedlenia” wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć: oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała czy użytkowana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez dokonującego dostawy czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę - bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości nie spełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Dokonując analizy powyższych przepisów stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział możliwość stosowania zwolnienia od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a. Jednakże, dla możliwości zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, czy też nie.

Analizując powołaną wcześniej definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu.

Aby zatem dostawa wskazanego w opisie sprawy budynku biurowego z częścią socjalną oraz hali posadowionych na działkach o numerze ewidencyjnym A i B oraz dostawa wskazanych w opisie sprawy hali i magazynu posadowionych na działce o numerze ewidencyjnym C mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych budynków nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Jak wynika z wniosku przedmiotem dostawy był budynek biurowy z częścią socjalną wraz z halą Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości było udokumentowane fakturą VAT i opodatkowane stawką w wysokości 22%, nie korzystało ze zwolnienia od podatku. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dokonane zostało w celu prowadzenia przez nabywcę - działalności gospodarczej określonej w umowie spółki, tj. produkcji odlewów żeliwnych. Przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana była do czynności związanych z produkcją odlewów żeliwnych opodatkowaną stawką podstawową VAT. Nieruchomość nie była wykorzystywana do czynności zwolnionych od podatku. Jak wskazał Wnioskodawca pierwsze zasiedlenie budynku miało miejsce 8 października 2007 r. w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, polegającej na oddaniu do użytkowania na podstawie aktu notarialnego sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego potwierdzonej fakturą VAT. Wnioskodawca podał, że pierwsze zasiedlenie polegało na oddaniu do użytkowania na podstawie aktu notarialnego sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego potwierdzonej fakturą VAT. Przedmiotowy budynek wydany został przez O., dnia 8 października 2007 r. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a sprzedażą obiektów minęło 7 lat i 7 miesięcy i jest to okres dłuższy niż 2 lata. Posadowiona na nieruchomości hala wraz z budynkiem biurowym z częścią socjalną nie była przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie budynków w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% ich wartości początkowej.

Skoro zatem, jak wskazał Wnioskodawca, ww. budynki zostały oddane do użytkowania przez O. na rzecz Wnioskodawcy na podstawie aktu notarialnego sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w dniu 8 października 2007 r. w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, jednocześnie Wnioskodawca podał, że nie poniósł wydatków na ulepszenie budynków w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% ich wartości początkowej, to oznacza, że pierwsze zasiedlenie ww. budynków nastąpiło w momencie dokonania ww. transakcji w 2007 r.

Z uwagi na powyższe, dostawa przez Wnioskodawcę budynku biurowego z częścią socjalną oraz hali jest objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie została dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, ani też w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.

Ponieważ dostawa przez Wnioskodawcę budynku biurowego z częścią socjalną oraz hali jest objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a jest bezzasadne.

W sytuacji, gdy dostawa przez Wnioskodawcę budynku biurowego z częścią socjalną oraz hali korzysta ze zwolnienia od podatku, to również dostawa prawa wieczystego użytkowania działek nr A i B korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że „transakcja dotycząca sprzedaży budynków opisanych w KW... hala wraz z budynkiem biurowym z częścią socjalną, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, wraz z prawem wieczystego użytkowania działek gruntu nr A i B o łącznej powierzchni 0,5175 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów Ba - tereny przemysłowe, jest zwolniona z podatku VAT, gdyż wyczerpuje przesłanki zawarte w art. 43 ust.1 pkt 10a) lit. b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług” należało uznać za nieprawidłowe, gdyż wprawdzie dostawa ww. nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku, lecz na innej podstawie prawnej niż wskazana przez Wnioskodawcę.

Przedmiotem dostawy przez Wnioskodawcę był również budynek magazynu i hali. Z opisu stanu faktycznego wynika, że nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości było udokumentowane fakturą VAT i opodatkowane stawką w wysokości 22%, nie korzystało ze zwolnienia od podatku. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dokonane zostało w celu prowadzenia przez nabywcę - działalności gospodarczej określonej w umowie spółki, tj. produkcji odlewów żeliwnych. Przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana była do czynności związanych z produkcją odlewów żeliwnych opodatkowaną stawką podstawową VAT. Nieruchomość nie była wykorzystywana do czynności zwolnionych od podatku. Jak wskazał Wnioskodawca pierwsze zasiedlenie budynku miało miejsce 8 października 2007 r. w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, polegającej na oddaniu do użytkowania na podstawie aktu notarialnego sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego potwierdzonej fakturą VAT. Wnioskodawca podał, że pierwsze zasiedlenie podlegało na oddaniu do użytkowania na podstawie aktu notarialnego sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego potwierdzonej fakturą VAT. Przedmiotowy budynek wydany został przez O. firmie X z siedzibą w W., dnia 8 października 2007 r. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a sprzedażą obiektów minęło 7 lat i 10 miesięcy i jest to okres dłuższy niż 2 lata. Posadowiona na nieruchomości hala i magazyn były w całości przedmiotem umowy dzierżawy w okresie od 1 listopada 2012 r. do 26 sierpnia 2015 r. (data sprzedaży nieruchomości). Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie budynków w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% ich wartości początkowej.

Skoro zatem, jak wskazał Wnioskodawca, ww. budynki zostały oddane do użytkowania przez O. na rzecz Wnioskodawcy na podstawie aktu notarialnego sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w dniu 8 października 2007 r. w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, jednocześnie Wnioskodawca podał, że nie poniósł wydatków na ulepszenie budynków w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% ich wartości początkowej, to oznacza, że pierwsze zasiedlenie ww. budynków nastąpiło w momencie dokonania ww. transakcji w 2007 r.

Z uwagi na powyższe, dostawa przez Wnioskodawcę budynku magazynu oraz hali jest objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie została dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, ani też w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.

Ponieważ dostawa przez Wnioskodawcę budynku magazynu oraz hali jest objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a jest bezzasadne.

W sytuacji, gdy dostawa przez Wnioskodawcę budynku magazynu i hali korzysta ze zwolnienia od podatku, to również dostawa prawa użytkowania wieczystego działki nr C korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że „transakcja dotycząca sprzedaży budynków opisanych w KW... hala i magazyn, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu nr C o powierzchni 0,6364 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów Ba - tereny przemysłowe, jest zwolniona z podatku VAT, gdyż wyczerpuje przesłanki zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10a) lit. b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług” należało uznać za nieprawidłowe, gdyż wprawdzie dostawa ww. nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku, lecz na innej podstawie prawnej niż wskazana przez Wnioskodawcę.

Należy zaznaczyć, że kwestia opodatkowania transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dokonana na rzecz Wnioskodawcy 8 października 2007 r. nie była przedmiotem niniejszej interpretacji. Wnioskodawca w odniesieniu do budynków będących przedmiotem dokonanej przez niego dostawy wskazał we wniosku, iż zostały one oddane do użytkowania w dniu 8 października 2007 r. w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, przez O. na rzecz Wnioskodawcy na podstawie aktu notarialnego sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, co zostało potwierdzone fakturą VAT. Podkreślić należy, że powyższe zostało przyjęte jako element stanu faktycznego i nie podlegało ocenie tut. organu.

Interpretacja dotyczy stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności gdyby dostawa budynków posadowionych na przedmiotowych działkach dokonana na rzecz Wnioskodawcy 8 października 2007 r. stanowiła transakcję niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i była dokonana w ramach czynności wymienionej w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym na moment dokonania ww. transakcji) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.