IBPP1/443-378/14/MS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej krytą pływalnią z częścią rehabilitacyjną
IBPP1/443-378/14/MSinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. nieruchomość zabudowana
 3. sprzedaż
 4. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 kwietnia 2014 r. (data wpływu 15 kwietnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 10 lipca 2014 r. (data wpływu 15 lipca 2014 r.) oraz pismem z dnia 10 lipca 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej krytą pływalnią z częścią rehabilitacyjną - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek z 8 kwietnia 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej krytą pływalnią z częścią rehabilitacyjną.

Wniosek uzupełniono pismem z 10 lipca 2014 r. (data wpływu 15 lipca 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 4 lipca 2014 r. znak: IBPP1/443-378/14/MS oraz pismem z dnia 10 lipca 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i planuje sprzedaż nieruchomości wraz z gruntem. Inwestycja pod nazwą „...” była realizowana w latach 2005-2008. Budynek krytej pływalni został przyjęty do użytkowania 26 maja 2008 r. a następnie oddany w trwały zarząd. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupami inwestycyjnymi, nie ponosiła również wydatków na ulepszenie budynku przekraczających 30 % wartości początkowej, w stosunku do których miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Decyzją z 30 maja 2008 r. budynek wraz z przynależną częścią gruntu został oddany w trwały zarząd dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ł. będącego jednostką organizacyjną Wnioskodawcy.

Nieruchomość będąca własnością Wnioskodawcy została oddana w trwały zarząd z przeznaczeniem na działalność statutową Ośrodka Sportu i Rekreacji w szczególności na upowszechnianie kultury fizycznej i sport. Została ustalona opłata roczna za trwały zarząd w wysokości stawki procentowej ceny nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Przekazanie w trwały zarząd dokonano na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczane na cele związane z ich działalnością. Przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w cyt. wyżej przepisie - w myśl art. 4 pkt 10 powołanej ustawy, należy rozumieć państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. W myśl przepisu art. 45 ust. 1 cyt. ustawy, trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze decyzji.

Planowane jest zniesienie trwałego zarządu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji i podpisanie umowy leasingu zwrotnego operacyjnego. Pierwszym etapem transakcji leasingu zwrotnego będzie zbycie przedmiotu umowy przez dotychczasowego właściciela czyli Wnioskodawcę finansującemu, który następnie - w drugim etapie - odda nabyte nieruchomości do użytkowania na zasadach leasingu korzystającemu, którym jest zbywca. W związku z tym dojdzie do podpisania umowy sprzedaży w postaci aktu notarialnego oraz konieczności wystawienia faktury VAT.

W piśmie z 10 lipca 2014 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem sprzedaży będzie jedna geodezyjnie wyodrębniona działka o numerze 862/3, powierzchni 0,2764 ha o użytkach Bi.

Na działce znajduje się budynek krytej pływalni z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą o powierzchni użytkowej 1926,25 m2 stanowiący jeden obiekt budowlany – budynek.

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2006 r. Dz.U. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.) budynek krytej pływalni jest budynkiem trwale związanym z gruntem. Symbol PKOB dla budynku krytej pływalni to 1265 (budynki kultury fizycznej).

Zgodnie z decyzją z dnia 30 maja 2008 r. oraz decyzją z dnia 05 maja 2014 r. w trwały zarząd przekazany został budynek krytej pływalni wraz z przynależną częścią gruntu o pow. 0,2764 ha działki o nr ewidencyjnym 862/3. Całość ma być przedmiotem sprzedaży.

Czynność oddania pływalni w trwały zarząd była traktowana jako czynność niepodlegająca opodatkowaniu.

Gmina nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie budynku krytej pływalni.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż nieruchomości wraz z gruntem będzie korzystała ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko uzupełnione pismem z 10 lipca 2014 r.), w przypadku dostawy gruntów zabudowanych, dostawa gruntu podlega opodatkowaniu VAT na takich samych zasadach, jak dostawa położonych na nim budynków/budowli (art. 29a ust. 8 ustawy o VAT). Ważne jest zatem określenie zasady opodatkowania VAT dostawy budynku.

W sprzedażach zwolnionych z VAT dostaw budynków mają zastosowanie:

 • art. 43 ust. 1 pkt 10 (który daje możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowanie 23 % stawką VAT - art. 43 ust. 10),
 • art. 43 ust. 1 pkt 10a (jeżeli brak zwolnienia na podstawie pkt 10 - wówczas zamiast zwolnienia nie można wybrać opodatkowania).

Ponieważ Wnioskodawca po zakończeniu inwestycji i odbiorze budowy krytej pływalni przekazał ją w trwały zarząd do swojej jednostki organizacyjnej, budynek nie został przekazany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu a co za tym idzie nie doszło do dostawy w ramach pierwszego zasiedlenia.

Przez pierwsze zasiedlenie zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków lub ich części po ich:

 • wybudowaniu lub
 • ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W związku z tym do transakcji zbycia nieruchomości nie można zastosować zwolnienia z VAT wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10

Gmina będzie mogła zastosować art. 43 ust. 1 pkt 10a ponieważ:

 • nie można zastosować zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10,
 • w stosunku do nieruchomości nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30 % wartości początkowej tych obiektów.

Należy zatem ocenić, iż sprzedaż budynku wraz z przynależnym gruntem korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy zawarte w pierwotnym wniosku nie odnosi się wyłącznie do dostawy budynku. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku dostawy gruntów zabudowanych, dostawa gruntu podlega opodatkowaniu VAT na takich samych zasadach, jak dostawa położonych na nim budynków/budowli (art. 29 ust. 5 ustawy o VAT). Ważne jest zatem określenie zasady opodatkowania VAT dostawy budynku. Wnioskodawca sądzi, że będzie mógł zastosować art. 43 ust. 1 pkt 10a przy sprzedaży nieruchomości wraz z gruntem i takie stanowisko zostało przedstawione we wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W świetle powyższych regulacji gminy działają w charakterze podatników VAT wyłącznie w zakresie czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Natomiast w sytuacji, gdy prowadzą one działania wynikające z zadań nałożonych na nie przepisami prawa, nie są one uważane za podatników w rozumieniu ustawy o VAT.

Wnioskodawca podał we wniosku, że przedmiotem sprzedaży będzie jedna geodezyjnie wyodrębniona działka nr 862/3 o powierzchni 0,2764 na której posadowiony jest budynek krytej pływalni z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą o powierzchni użytkowej 1926,25 m2 stanowiący jeden obiekt budowlany - budynek. W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2006 r. Dz.U. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.) budynek krytej pływalni jest budynkiem trwale związanym z gruntem. Symbol PKOB dla budynku krytej pływalni to 1265 (budynki kultury fizycznej).

Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującego od 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonaną z materiałów budowlanych i elementów składowych będącą wynikiem prac budowlanych.

W myśl art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury;

2.budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Pod numerem 1265 w PKOB ujęte są budynki kultury fizycznej.

Klasa obejmuje:

 • budynki przeznaczone dla imprez sportowych w halach (boiska do koszykówki, korty tenisowe, kryte baseny, hale gimnastyczne, sztuczne lodowiska itp.) wyposażone w stanowiska, tarasy itp. przeznaczone dla widzów oraz w prysznice, szatnie itp. dla uczestników,
 • zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu.

Klasa nie obejmuje:

 • hal wielofunkcyjnych przeznaczonych głównie do celów rozrywkowych (1261),
 • boisk sportowych przeznaczonych do sportów na świeżym powietrzu, np. odkrytych kortów tenisowych, odkrytych basenów itp. (2411).

W świetle powyższego przedmiotowy budynek krytej pływalni mający być przedmiotem sprzedaży, który jak wskazał Wnioskodawca, jest budynkiem objętym PKOB spełnia definicję towaru w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Zatem sprzedaż ww. krytej pływalni wraz z prawem własności działki nr 862/3, na której jest posadowiony - co do zasady - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Wszelkie zaś odstępstwa od tej zasady poprzez zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienie z opodatkowania, należy uznać za wyjątek w stosowaniu ww. przepisu.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Art. 43 ust. 1 pkt 10 powołanej ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Według art. 2 pkt 14 ustawy o VAT ilekroć w jej przepisach mowa jest o pierwszym zasiedleniu – rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z przytoczonej wyżej ustawowej definicji „pierwszego zasiedlenia” wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć:

 1. oddanie do użytkowania,
 2. w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu,
 3. pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby miało miejsce „pierwsze zasiedlenie” w rozumieniu powyższej normy prawnej, muszą zostać spełnione wszystkie przesłanki łącznie wymienione w przywołanym przepisie. Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość (budynki, budowle lub ich części) nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę (użytkownika) do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub ulepszony obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę lub najem, gdyż sprzedaż, dzierżawa, czy najem są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Natomiast w sytuacji gdy nie ma zastosowania zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należy sprawdzić zakres zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Treść art. 43 ust. 7a powyższej ustawy wskazuje, że warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Ponadto w świetle art. 29a ust. 8 cytowanej ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z wniosku wynika, że decyzją z 30 maja 2008 r. budynek krytej pływalni wraz z przynależną częścią gruntu został oddany w trwały zarząd dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ł. będącego jednostką organizacyjną Wnioskodawcy. Nieruchomość będąca własnością Wnioskodawcy została oddana w trwały zarząd z przeznaczeniem na działalność statutową Ośrodka Sportu i Rekreacji w szczególności na upowszechnianie kultury fizycznej i sport. Została ustalona opłata roczna za trwały zarząd w wysokości stawki procentowej ceny nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Przekazanie w trwały zarząd dokonano na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.).

W świetle art. 24 ust. 1 ustawy ww. ustawy do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczenie na cele związane z ich działalnością. Przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w cytowanym wyżej przepisie – w myśl art. 4 pkt 10 powołanej wyżej ustawy, należy rozumieć państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Trwały zarząd, jak stanowi art. 43 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną.

Stosownie do treści art. 44 ust. 1 i 45 ust. 1 powołanej ustawy, trwały zarząd właściwy organ, ustanawia na czas nieoznaczony lub czas oznaczony w drodze decyzji, z zastrzeżeniem art. 60 ust. 2 oraz art. 60a ust. 3.

Z wniosku wynika, że decyzją z 30 maja 2008 r. budynek wraz z przynależną częścią gruntu został oddany w trwały zarząd. Ponadto Wnioskodawca wskazał we wniosku, że czynność oddania pływalni w trwały zarząd była czynnością niepodlegającą opodatkowaniu.

Odnosząc się zatem do zagadnienia pierwszego zasiedlenia wskazanego we wniosku budynku krytej pływalni, tut. organ zauważa, że jego sprzedaż nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. Przedmiotowy budynek po wybudowaniu w ramach inwestycji pod nazwą „...” nie był jak wskazał Wnioskodawca ulepszany jak również nie był przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu, gdyż jak wskazał Wnioskodawca oddanie budynku wraz z przynależną częścią gruntu decyzją z 30 maja 2008 r. w odpłatny trwały zarząd Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Łazach będącemu jednostką organizacyjną Wnioskodawcy, nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem sprzedaż przedmiotowego budynku krytej pływalni nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Należy zatem dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku VAT sprzedaży przedmiotowego budynku krytej pływalni na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie tego budynku.

Ponadto Wnioskodawca nie dokonał ulepszeń budynku pływalni.

W związku z powyższym sprzedaż przedmiotowego budynku pływalni spełnia określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a i lit. b ustawy o VAT warunki dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT.

W związku z powyższym sprzedaż tego budynku będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT gdyż w odniesieniu do tego budynku zostały spełnione warunki w nim określone.

W związku z powyższym, również dostawa prawa własności działki nr 862/3 na której przedmiotowy budynek jest posadowiony, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że planowana sprzedaż budynku krytej pływalni wraz z działką nr 862/3 na której przedmiotowy budynek jest posadowiony będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotem niniejszej interpretacji nie było stwierdzenie, czy oddanie budynku pływalni w trwały zarząd decyzją z 30 maja 2008 r. odbyło się w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, czy też w ramach czynności niepodlegającej opodatkowaniu gdyż w tym zakresie Wnioskodawca nie zadał pytania i nie przedstawił własnego stanowiska w tej sprawie. Stwierdzenie Wnioskodawcy, że czynność oddania pływalni w trwały zarząd była traktowana jako czynność niepodlegająca opodatkowaniu przyjęto jako element przedstawionego zdarzenia przyszłego, który nie podlegał ocenie tut. organu.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności, gdyby budynek pływalni został oddany w trwały zarząd w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-378/14/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.