IBPP1/443-1294/14/MS | Interpretacja indywidualna

Stwierdzenie czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i czy Wnioskodawca w związku z postanowieniami art. 43 ust. 11 ustawy może z tego zwolnienia zrezygnować.
IBPP1/443-1294/14/MSinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. nieruchomość zabudowana
 3. rezygnacja ze zwolnienia
 4. sprzedaż
 5. stawki podatku
 6. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 19 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 17 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i czy Wnioskodawca w związku z postanowieniami art. 43 ust. 11 ustawy może z tego zwolnienia zrezygnować - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i czy Wnioskodawca w związku z postanowieniami art. 43 ust. 11 ustawy może z tego zwolnienia zrezygnować.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 17 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 6 marca 2015 r. znak: IBPP1/443-1294/14/MS.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

B.z siedzibą w R. (zwana dalej: Wnioskodawcą) posiada między innymi prawo własności gruntu zabudowanego dwiema halami magazynowymi, a także infrastrukturą typu place i drogi utwardzone oraz ogrodzenie. Wnioskodawca nabył powyższe prawo w dniu 28 września 2007 r. w ramach transakcji, do której zostało zastosowane zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w ówcześnie obowiązującym brzmieniu. W związku z powyższym zakupem Wnioskodawca nie odliczył podatku VAT, gdyż podatek VAT nie występował.

W okresie od 1 października 2007 r. do 28 lutego 2011 r. jedna z ww. hal była w całości wynajmowana przez Wnioskodawcę jednemu podmiotowi. Natomiast druga z ww. hal była wynajmowana w części, tj. jedna część hali była wynajmowana przez Wnioskodawcę innemu podmiotowi w okresie od 1 października 2007 r. do 1 lutego 2011 r., inna część hali była wynajmowana przez Wnioskodawcę podmiotowi trzeciemu w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r., której fragment w okresie od 23 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r., Wnioskodawca wynajmował z kolei jeszcze innemu podmiotowi, a ponadto istnieje część omawianej hali, która nie była wynajmowana przez Wnioskodawcę. Usługi najmu opodatkowane były podstawową stawką podatku VAT. W 2009 r. w jednej z ww. hal magazynowych zostały poniesione nakłady o charakterze ulepszeniowym, których wartość nie przekroczyła 30% wartości początkowej tejże hali. Od powyższych nakładów Wnioskodawca dokonał odliczenia podatku VAT.

Wnioskodawca zamierza sprzedać prawo własności ww. gruntu zabudowanego dwiema halami magazynowymi, a także infrastrukturą typu place i drogi utwardzone oraz ogrodzenie innemu przedsiębiorcy (zwanemu dalej: Przedsiębiorcą Y).

Wnioskodawca i Przedsiębiorca Y są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca podaje, że:

1.Przedmiotem sprzedaży będzie jedna geodezyjnie wydzielona działka o numerze 1486/21 położona w W., objęta księgą wieczystą KW nr X..

2.Na działce numer 1486/21 znajdują się:

 • dwa budynki, którymi są 2 hale magazynowe o powierzchni 1054 m2 każda,
 • infrastruktura typu place i drogi utwardzone oraz ogrodzenie.

3.Rodzaj zabudowy znajdujący się na działce numer 1486/21 to:

 • budynek - hala magazynowa o powierzchni 1054 m2, trwale związana z gruntem,
 • budynek - hala magazynowa o powierzchni 1054 m2, trwale związana z gruntem,
 • budowla - place i drogi utwardzone, trwale związane z gruntem,
 • budowla - ogrodzenie, trwale związane z gruntem.

4.Symbol PKOB dla budynków i budowli znajdujących się na działce numer 1486/21:

 • budynek - hala magazynowa o powierzchni 1054 m2 - symbol PKOB 1252 (Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe),
 • budynek - hala magazynowa o powierzchni 1054 m2 - symbol PKOB 1252 (Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe),
 • budowla - place i drogi utwardzone, trwale związane z gruntem - symbol PKOB 2112 (Ulice i drogi pozostałe),
 • budowla - ogrodzenie, trwale związane z gruntem - symbol PKOB 2420 (Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane).

5.Tylko w jednej z dwóch hal magazynowych znajdujących się na działce numer 148/21 zostały poniesione nakłady o charakterze ulepszeniowym, których wartość nie przekroczyła 30% wartości początkowej tejże hali. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie pozostałych obiektów, to jest: Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie drugiej hali, Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie placów i dróg utwardzonych, Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie ogrodzenia.

W związku z powyższym, bezprzedmiotowe jest pytanie o podanie okresu ponoszenia takich wydatków na ulepszenie pozostałych obiektów jak również bezprzedmiotowe jest pytanie o podanie informacji czy Wnioskodawca skorzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego od tych wydatków oraz jak długo te pozostałe obiekty w stanie ulepszonym były wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

6.Jak już wskazano w punkcie 5 powyżej, tylko w jednej z dwóch hal magazynowych znajdujących się na działce numer 1486/21 zostały poniesione nakłady o charakterze ulepszeniowym, jednakże ich wartość nie przekroczyła 30% wartości początkowej tejże hali. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie pozostałych obiektów zlokalizowanych na działce numer 1486/21.

7.Czynnością stanowiącą pierwsze zasiedlenie było wydanie w najem innemu podmiotowi, tj.:

a.jedna z hal magazynowych została oddana w całości w najem jednemu podmiotowi, na okres od 1 października 2007 r. do 28 lutego 2011 r.

b.druga z hal magazynowych była oddawana w najem częściami, w następujący sposób:

 • część hali o pow. około 680 m2 została oddana w najem jednemu podmiotowi na okres od 1 października 2007 r. do 1 lutego 2011 r.,
 • druga część hali o pow. około 100 m2 została oddana w najem innemu podmiotowi na okres od 1 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r., po czym następnie fragment tej powierzchni (około 75 m2) został na okres od 23 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. oddany w najem jeszcze innemu podmiotowi,
 • pozostała część omawianej hali nie była wynajmowana przez Wnioskodawcę innym podmiotom.

8.Na pytanie tut. organu „w sytuacji gdy budynki, budowle lub ich części po dokonanym ulepszeniu (jeżeli wydatki poniesione na ich ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej tych obiektów) były wynajmowane/dzierżawione to wskazać należy dla każdego budynku i budowli oddzielnie:

 • jaka ich powierzchnia była wynajmowana/dzierżawiona (z uwzględnieniem wszystkich umów najmu/dzierżawy oraz z uwzględnieniem umów dotyczących tych samych powierzchni),
 • jaka nie była przedmiotem najmu lub dzierżawy,
 • czy w odniesieniu do danej części budynku lub budowli pomiędzy pierwszym zasiedleniem w ramach najmu/dzierżawy a dostawą tej części nie upłynie okres krótszy niż 2 lata,
 • czy ewentualne niewynajmowane części budynku lub budowli były wykorzystywane przez Wnioskodawcę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (czy były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat po ewentualnym ulepszeniu - należy ewentualnie wykazać upływ tego okresu)”,

Wnioskodawca odpowiedział: „Jak już wskazano w punkcie 5 powyżej, tylko w jednej z dwóch hal magazynowych znajdujących się na działce numer 148/21 zostały poniesione nakłady o charakterze ulepszeniowym, jednakże ich wartość nie przekroczyła 30% wartości początkowej tejże hali. W związku z tym, że wartość wydatków na nakłady nie przekroczyła 30% wartości początkowej tejże hali - pytanie jest bezprzedmiotowe”.

9.Na pytanie tut. organu „jeżeli przedmiotem sprzedaży będą również działki niezabudowane to należy podać:

 • które to działki...
 • czy zgodnie z obowiązującym na moment sprzedaży miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest to działka przeznaczona pod zabudowę – jaką...
 • czy dla działki tej wydano decyzję o warunkach zabudowy, jeśli tak to jakiej zabudowy dotyczy...”,

Wnioskodawca odpowiedział: „Jak już wskazano w punkcie 1 powyżej, przedmiotem sprzedaży będzie tylko jedna geodezyjnie wydzielona działka o numerze 1486/21 położona w W., zabudowana budynkami i budowlami opisanymi w punktach 3-4 powyżej. Przedmiotem sprzedaży nie będzie działka niezabudowana - a zatem pytanie jest bezprzedmiotowe”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę na rzecz Przedsiębiorcy Y, opisanego w poz. 68 niniejszego wniosku, prawa własności gruntu zabudowanego dwiema halami magazynowymi, a także infrastrukturą typu place i drogi utwardzone oraz ogrodzenie, będzie w całości korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z którego Wnioskodawca będzie mógł zrezygnować i wybrać opodatkowanie podatkiem od towarów i usług tejże sprzedaży, i w konsekwencji w razie złożenia przez Wnioskodawcę i Przedsiębiorcę Y przed dniem dokonania omawianej sprzedaży właściwemu dla Przedsiębiorcy Y naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnego oświadczenia, że wybierają opodatkowanie podatkiem od towarów i usług tejże sprzedaży, zawierającego dane, o których mowa w art. 43 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, omawiana sprzedaż będzie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż przez Wnioskodawcę na rzecz Przedsiębiorcy Y, opisanego w poz. 68 niniejszego wniosku, prawa własności gruntu zabudowanego dwiema halami magazynowymi, a także infrastrukturą typu place i drogi utwardzone oraz ogrodzenie, będzie w całości korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, z którego Wnioskodawca będzie mógł zrezygnować i wybrać opodatkowanie podatkiem od towarów i usług tejże sprzedaży, i w konsekwencji w razie złożenia przez Wnioskodawcę i Przedsiębiorcę Y przed dniem dokonania omawianej sprzedaży właściwemu dla Przedsiębiorcy Y naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnego oświadczenia, że wybierają opodatkowanie podatkiem od towarów i usług tejże sprzedaży, zawierającego dane, o których mowa w art. 43 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, omawiana sprzedaż będzie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

W ocenie Wnioskodawcy, omawiana sprzedaż będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej będzie używany skrót: ustawa o VAT), z którego Wnioskodawca będzie mógł zrezygnować i wybrać opodatkowanie podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT.

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zdaniem Wnioskodawcy, omawiana sprzedaż nie będzie dokonywana ani w ramach pierwszego zasiedlenia ani też w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia i w konsekwencji będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług (dalej będzie używany skrót: VAT), o którym mowa w przytoczonym wyżej przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, o tym, iż omawiana sprzedaż przez Wnioskodawcę na rzecz Przedsiębiorcy Y nie będzie dokonywana ani w ramach pierwszego zasiedlenia ani też w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia świadczy już choćby to, że Wnioskodawca nabył omawiane prawo własności gruntu zabudowanego dwiema halami magazynowymi, a także infrastrukturą typu place i drogi utwardzone oraz ogrodzenie w dniu 28 września 2007 r., jak również świadczy o tym to, że tylko w jednej z ww. hal magazynowych zostały poniesione nakłady o charakterze ulepszeniowym w 2009 r., przy czym ich wartość nie przekroczyła 30% wartości początkowej tejże hali. Zdaniem Wnioskodawcy, stanowiska, iż omawiana sprzedaż przez Wnioskodawcę na rzecz Przedsiębiorcy Y nie będzie dokonywana ani w ramach pierwszego zasiedlenia ani też w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia w żaden sposób nie podważa to, że do transakcji sprzedaży, na podstawie której Wnioskodawca nabył omawiany zabudowany grunt zostało zastosowane zwolnienie od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, w ówcześnie obowiązującym brzmieniu. Użyte bowiem w definicji pierwszego zasiedlenia sformułowanie „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” oznacza, że chodzi o to, aby była to czynność podlegająca opodatkowaniu VAT (np. sprzedaż, najem), jednakże czynność ta nie musi być faktycznie opodatkowana VAT, a zatem czynnością taką będzie na przykład sprzedaż korzystająca ze zwolnienia od podatku VAT. W tym miejscu należy zauważyć, że na gruncie ustawy o VAT, tam, gdzie ustawodawca wymaga, aby czynność była faktycznie opodatkowana (np. w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT), wówczas posługuje się zupełnie innym pojęciem, a mianowicie pojęciem „czynności opodatkowanej”, a nie - jak w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT – „czynności podlegającej opodatkowaniu”. Powyższe dowodzi, że znaczenie obu pojęć, tj. „czynności podlegającej opodatkowaniu” i „czynności opodatkowanej”, jest zupełnie odmienne oraz nie można ich ze sobą utożsamiać i nadawać im takiego samego znaczenia.

Zaprezentowane wyżej stanowisko Wnioskodawcy jest powszechnie aprobowane i znajduje potwierdzenie przykładowo w następujących interpretacjach indywidualnych:

 • interpretacja indywidualna z dnia 6 marca 2014 r. Nr IPTPP2/443-937/13-4/IR: „Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Jednakże czynność ta nie musi być faktycznie opodatkowana (nie musi prowadzić do powstania podatku należnego), bowiem za czynność taką należy również rozumieć czynność podlegającą opodatkowaniu w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże na mocy przepisów szczególnych - korzystającą ze zwolnienia od tego podatku.”;
 • interpretacja indywidualna z dnia 10 lutego 2014 r. Nr ILPP5/443-234/13-5/PG: „Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Jednakże czynność ta nie musi być faktycznie opodatkowana (nie musi prowadzić do powstania podatku należnego), bowiem za czynność taką należy również rozumieć czynność podlegającą opodatkowania w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże na mocy przepisów szczególnych - korzystającą ze zwolnienia od tego podatku.”;
 • interpretacja indywidualna z dnia 5 lutego 2014 r. Nr IPTPP2/443-905/13-6/KW: „Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Jednakże czynność ta nie musi być faktycznie opodatkowana (nie musi prowadzić do powstania podatku należnego), bowiem za czynność taką należy również rozumieć czynność podlegającą opodatkowaniu w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże na mocy przepisów szczególnych - korzystającą ze zwolnienia od tego podatku.”.

Skoro zaś omawiana sprzedaż będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, to tym samym nie znajdzie zastosowania w omawianym przypadku art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT znajduje bowiem zastosowanie jedynie wówczas, gdy nie są spełnione przesłanki do zwolnienia z VAT art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i dopiero wówczas należy sprawdzić, czy pomimo tego, że dostawa nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, to czy mimo wszystko nie będzie ona zwolniona z VAT - po spełnieniu przewidzianych przez ustawodawcę warunków - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Należy także zauważyć, że ze zwolnienia z VAT, z którego można zrezygnować i wybrać opodatkowanie VAT, będzie również korzystać sprzedaż omawianego gruntu, o czym przesądza art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, który przewiduje, że w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższe samodzielnie potwierdza, że sprzedaż przez Wnioskodawcę na rzecz Przedsiębiorcy Y, opisanego w poz. 68 niniejszego wniosku, prawa własności gruntu zabudowanego dwiema halami magazynowymi, a także infrastrukturą typu place i drogi utwardzone oraz ogrodzenie, będzie w całości korzystała ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z którego Wnioskodawca będzie mógł zrezygnować i wybrać opodatkowanie VAT tejże sprzedaży na zasadach określonych w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT.

Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, że to, iż omawiana sprzedaż przez Wnioskodawcę na rzecz Przedsiębiorcy Y nie będzie dokonywana ani w ramach pierwszego zasiedlenia ani też w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, świadczy także to, że Wnioskodawca wynajmował przedmiotowe hale magazynowe. Otóż, tak jak to zostało wyżej zauważone, w okresie od 1 października 2007 r. do 28 lutego 2011 r. jedna z ww. hal była w całości wynajmowana przez Wnioskodawcę innemu podmiotowi, natomiast druga z ww. hal była wynajmowana w części, tj. jedna część hali była wynajmowana przez Wnioskodawcę innemu podmiotowi w okresie od 1 października 2007 r. do 1 lutego 2011 r., inna część hali była wynajmowana przez Wnioskodawcę podmiotowi trzeciemu w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r., której fragment w okresie od 23 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. Wnioskodawca wynajmował z kolei jeszcze innemu podmiotowi, a ponadto istnieje część omawianej hali, która nie była wynajmowana przez Wnioskodawcę, przy czym - zdaniem Wnioskodawcy - nie zmienia to faktu, iż omawiana sprzedaż nie będzie dokonywana ani w ramach pierwszego zasiedlenia ani też w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia i w konsekwencji będzie w całości korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z którego Wnioskodawca będzie mógł zrezygnować i wybrać opodatkowanie VAT tejże sprzedaży na zasadach określonych w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W art. 43 ust. 11 ustawy o VAT ustawodawca wskazał zaś, że oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Uwzględniając powyższe oraz fakt, że Wnioskodawca i Przedsiębiorca Y są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, sprzedaż przez Wnioskodawcę na rzecz Przedsiębiorcy Y, opisanego w poz. 68 niniejszego wniosku, prawa własności gruntu zabudowanego dwiema halami magazynowymi, a także infrastrukturą typu place i drogi utwardzone oraz ogrodzenie, będzie w całości korzystała ze zwolnienia od VAT, z którego Wnioskodawca będzie mógł zrezygnować i wybrać opodatkowanie VAT tejże sprzedaży, i w konsekwencji w razie złożenia przez Wnioskodawcę i Przedsiębiorcę Y przed dniem dokonania omawianej sprzedaży właściwemu dla Przedsiębiorcy Y naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnego oświadczenia, że wybierają opodatkowanie VAT tejże sprzedaży, zawierającego dane, o których mowa w art. 43 ust. 11 ustawy o VAT, omawiana sprzedaż będzie w całości opodatkowana VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m. in. w art. 43 ustawy o VAT.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z ustawowej definicji „pierwszego zasiedlenia” wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć:

 • oddanie do użytkowania,
 • w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu,
 • pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Niewątpliwie przez czynności podlegające opodatkowaniu należy rozumieć nie tylko dostawę, ale również najem, dzierżawę, leasing lub podobne czynności (umowy), które w rozumieniu przepisów ustawy stanowią odpłatne świadczenie usług. Z kolei pod pojęciem oddania do użytkowania należy rozumieć przekazanie budynków, budowli lub ich części ich nabywcy lub użytkownikowi do korzystania w sposób zgodny z zakresem przekazanych do nich praw. Nabywca, na rzecz którego przeniesiono prawo do rozporządzania nieruchomością jak właściciel może w sposób dowolny dysponować tą nieruchomością, tj. może ją sprzedać, używać na własne potrzeby lub przekazać do użytkowania np. na podstawie umów najmu lub dzierżawy.

Podkreślić przy tym należy, że jeżeli podatnik wybuduje obiekt, a następnie obiekt ten po wybudowaniu zostanie oddany do użytkowania na własne potrzeby tego podatnika (i wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych) nie oznacza to, że obiekt taki został zasiedlony. W takim przypadku oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Innymi słowy, przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika, które następuje jednak w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a, warunku o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, bądź też opodatkowana jest 23% stawką podatku, na takich samych zasadach opodatkowana jest dostawa gruntu, na którym posadowione są budynki budowle lub ich części.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a i b i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.

Natomiast budynkiem jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ww. ustawy Prawo budowlane przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Przez obiekt liniowy zgodnie z art. 3 pkt 3a ww. ustawy należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Zgodnie z unormowaniem zawartym w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej do stosowania rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Zaś budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Obiekty budowlane niebędące budynkami Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych zalicza do obiektów inżynierii lądowej i wodnej stanowiąc, iż obiekty inżynierii lądowej i wodnej są to wszystkie obiekty budowlane niesklasyfikowane jako budynki, tj.: drogi kołowe, drogi kolejowe, mosty, autostrady, drogi lotniskowe, zapory wodne, itp.

Wnioskodawca wskazał następujące symbole PKOB dla budynków i budowli znajdujących się na działce numer 1486/21:

 • budynek - hala magazynowa o powierzchni 1054 m2 - symbol PKOB 1252 (Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe),
 • budynek - hala magazynowa o powierzchni 1054 m2 - symbol PKOB 1252 (Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe),
 • budowla - place i drogi utwardzone, trwale związane z gruntem - symbol PKOB 2112 (Ulice i drogi pozostałe),
 • budowla - ogrodzenie, trwale związane z gruntem - symbol PKOB 2420 (Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane).

Według podziału obiektów budowlanych na sekcje, działy i grupy w PKOB w dziale 12 mieszczą się budynki niemieszkalne. Grupa 125 - Budynki przemysłowe i magazynowe: Klasa 1252 - Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe.

W dziale 21 obejmującym infrastrukturę transportu, mieści się grupa 211 - Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe: Klasa 2112 - Ulice i drogi pozostałe.

Natomiast w dziale 24 mieszczą się obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe. Grupa 242 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane: Klasa 2420 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Zauważyć w tym miejscu należy, że jak wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1, poz. 11), - zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji - zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Z powyższego wynika więc, że organ podatkowy nie jest uprawniony do dokonywania klasyfikacji obiektów budowlanych, stąd niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o zdarzenie przyszłe podane przez Wnioskodawcę.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa, w celu ustalenia czy dostawa budynków 2 hal magazynowych, budowli w postaci placów, dróg i ogrodzenia, zlokalizowanych na działce nr 1486/21 może korzystać ze zwolnienia, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca (Sp. z o.o.), czynny podatnik VAT, w dniu 28 września 2007 r., nabył prawo własności jednej geodezyjnie wyodrębnionej działki, zabudowanej budynkami stanowiącymi 2 hale magazynowe (symbol PKOB 1252), budowlami w postaci placów i dróg utwardzonych (symbol PKOB 2112) oraz ogrodzenia (symbol PKOB 2420).

Sprzedaż nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy, była zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Wnioskodawca w 2009 r. w stosunku do jednej z hal magazynowych poniósł nakłady o charakterze ulepszeniowym, jednak ich wartość nie przekroczyła 30% wartości początkowej obiektu hali (od powyższych nakładów Wnioskodawca dokonał odliczenia podatku VAT).

W odniesieniu do pozostałych obiektów budowlanych (budynków/budowli) Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie.

Wnioskodawca zamierza sprzedać prawo własności ww. gruntu zabudowanego dwiema halami magazynowymi, a także infrastrukturą typu place i drogi utwardzone oraz ogrodzenie innemu przedsiębiorcy zarejestrowanemu jako podatnik VAT czynny.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział możliwość stosowania zwolnienia od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a ustawy. Jednakże, dla możliwości zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, czy też nie.

Analizując powołaną w niniejszej interpretacji definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika zatem, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy uznać umowę sprzedaży, pod warunkiem, że jest to czynność objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli na podstawie przepisów szczególnych korzysta ona ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Odnosząc zatem powołane przepisy prawa do przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że pierwsze zasiedlenie w odniesieniu do budynków i budowli znajdujących się na działce nr 1486/21 nastąpiło w momencie ich nabycia przez Wnioskodawcę tj. 28 września 2007 r., wówczas bowiem doszło do oddania do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi.

Przy czym bez znaczenia pozostaje fakt, że przedmiotowa transakcja stanowiła czynność korzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, bowiem była to czynność podlegająca opodatkowaniu a więc objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto, jak wynika z wniosku, jedynie w odniesieniu do 1 budynku stanowiącego halę magazynową Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie, jednak ich wartość nie przekroczyła 30 % wartości początkowej tego obiektu.

Tym samym nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, iż pierwszym zasiedleniem było oddanie w najem poszczególnych budynków i ich części, bowiem od momentu nabycia przedmiotowej nieruchomości, Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce nr 1486/21 o wartości równej lub wyższej niż 30% wartości początkowej każdego z nich.

Reasumując, dostawa przedmiotowych budynków i budowli nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, gdyż wskazane obiekty zostały oddane do użytkowania w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu użytkownikowi. Ponadto, pomiędzy tym pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynków i budowli nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Tak więc zamierzona dostawa budynków, budowli znajdujących się na działce nr 1486/21 będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z uwagi na spełnienie warunków wynikających z tego przepisu.

W związku z powyższym również zbycie działki nr 1486/21 będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Należy wskazać, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy o VAT oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc ustawodawca dał podatnikom, dokonującym dostawy budynków i budowli objętych zwolnieniem od podatku wskazanym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, po spełnieniu określonych warunków, możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Powyższe prawo zostało zawężone tylko do rezygnacji ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W związku z powyższym Wnioskodawca będzie mógł zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wybrać opodatkowanie dostawy budynków i budowli zlokalizowanych na działce nr 1486/21, na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT.

Wobec powyższego w przypadku rezygnacji przez Wnioskodawcę ze zwolnienia od podatku VAT i opodatkowania dostawy 2 budynków hal magazynowych, budowli w postaci placów i dróg utwardzonych oraz ogrodzenia, zasadne będzie zastosowanie stawki podatku w wysokości 23% VAT do całości dostawy na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W tej sytuacji również dostawa działki nr 1486/21 na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według 23% stawki podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż przez Wnioskodawcę na rzecz Przedsiębiorcy Y prawa własności gruntu zabudowanego dwiema halami magazynowymi, a także infrastrukturą typu place i drogi utwardzone oraz ogrodzenie, będzie w całości korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, z którego Wnioskodawca będzie mógł zrezygnować i wybrać opodatkowanie podatkiem od towarów i usług tejże sprzedaży, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego bądź zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.