IBPBII/2/4511-268/15/MMa | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż mieszkania w 2015 r. lub w 2016 r. czyli przed upływem 5 lat, w części 1/2 nabytej od współmałżonka po dokonaniu spłaty na jego rzecz, spowoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i czy kwota spłaty dokonana na rzecz małżonka będzie stanowić koszt uzyskania przychodu?
IBPBII/2/4511-268/15/MMainterpretacja indywidualna
 1. mieszkania
 2. nabycie
 3. rozdzielność majątkowa
 4. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 27 lutego 2015 r. (data otrzymania 2 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 23 sierpnia 2006 r. aktem notarialnym Wnioskodawca wraz z małżonkiem dokonał zakupu z majątku wspólnego spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania. Następnie 10 października 2013 r. Wnioskodawca wspólnie z małżonkiem w formie aktu notarialnego zawarł majątkową umowę małżeńską, na mocy której małżonkowie ustanowili z 10 października 2013 r. rozdzielność majątkową. Równocześnie 10 października 2013 r. w formie następnego aktu notarialnego małżonkowie dokonali podziału majątku wspólnego jako współwłaściciele w udziałach wynoszących po 1/2 części prawa majątkowego (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) w ten sposób, że spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania stanowić będzie wyłączną własność Wnioskodawcy z obowiązkiem spłaty na rzecz małżonka w kwocie 65.000 zł. Spłaty na rzecz małżonka w kwocie 65.000 zł Wnioskodawca dokonał z chwilą podpisania aktu notarialnego dotyczącego podziału majątku wspólnego. W 2015 r. lub 2016 r. Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży ww. mieszkania.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż mieszkania w 2015 r. lub w 2016 r. czyli przed upływem 5 lat, w części 1/2 nabytej od współmałżonka po dokonaniu spłaty na jego rzecz, spowoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i czy kwota spłaty dokonana na rzecz małżonka będzie stanowić koszt uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, ustanowienie w 2013 r. rozdzielności majątkowej i dokonanie podziału majątku w proporcji 1/2 udziału we własności z zapłatą uzgodnionej kwoty stanowi formę rekompensaty za zrzeczenie się praw własności na rzecz Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat czyli przed 2019 r. spowoduje zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych od 1/2 wartości mieszkania nabytego w wyniku podziału majątku, natomiast w opinii Wnioskodawcy – ustalenia art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwalają na przyjęcie, że udokumentowana kwota spłaty na rzecz małżonka w wysokości 65.000 zł stanowi koszt uzyskania przychodu i mieści się w kategorii kosztów nabycia zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie m.in.:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego przepisu każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy, stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Tym samym odpłatne zbycie nieruchomości i ww. praw następujące po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że 23 sierpnia 2006 r. Wnioskodawca wraz z małżonkiem kupili spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Następnie 10 października 2013 r. małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową i jednocześnie podzielili majątek wspólny w ten sposób, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego otrzymał na własność Wnioskodawca, który zobowiązany został do spłaty udziału małżonka w kwocie 65.000 zł. Wnioskodawca planuje sprzedać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w 2015 r. lub 2016 r.

Aby móc zatem ustalić czy w omawianej sprawie sprzedaż w 2015 r. lub 2016 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiła będzie źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym trzeba ustalić, od jakiego momentu należy liczyć bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w przywołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy tj. czy od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie do majątku wspólnego małżonków spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (od końca 2006 r.), czy też od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił podział majątku dorobkowego małżonków (od końca 2013 r.).

Kwestie stosunków majątkowych w małżeństwie reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością – art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Ustawowy ustrój majątkowy między małżonkami może ulec zniesieniu lub ograniczeniu na skutek zawartej między nimi umowy (art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), na skutek orzeczenia sądu (art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) albo z mocy prawa np. ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków (art. 53 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zarówno w wypadku umownego wyłączenia wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa, jak i w przypadku zniesienia tej wspólności przez sąd bądź w przypadku ustania małżeństwa między małżonkami (byłymi małżonkami) ustaje wspólność ustawowa, a do majątku, który był nią objęty stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Natomiast – w myśl art. 501 Kodeksu – w razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej.

Z przywołanych przepisów wynika zatem, że z chwilą zawarcia pomiędzy małżonkami umowy o podział majątku wspólnego, współwłasność łączna zostaje zastąpiona przez współwłasność w częściach ułamkowych.

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy. Natomiast mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem – w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego tylko wówczas, jeśli:

 • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Za datę nabycia nieruchomości lub prawa, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego), ale tylko pod warunkiem, że podział taki jest ekwiwalentny w naturze i odbył się bez spłat i dopłat lub wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli natomiast podział odbył się w naturze, lecz w sposób, który był nieekwiwalentny i towarzyszyły mu spłaty lub dopłaty lub gdy wartość otrzymanych przez małżonka nieruchomości lub praw przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tego udziału w nieruchomości lub w prawie, który przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego, nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie (czyli bez spłat i dopłat). Bowiem wszelkie przypadki gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowany być musi w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (prawem) jak też stan jej majątku osobistego. W tym udziale bowiem, w którym przyznana na wyłączną własność nieruchomość lub prawo przekracza wartość udziału w majątku wspólnym, podatnik niewątpliwie nabywa prawo własności w rozumieniu analizowanego przepisu. Przez pojęcie „nabycie” użyte w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy należy rozumieć każde zwiększenie aktywów majątku podatnika.

Zatem nie ma wątpliwości, że nabycie własności nieruchomości lub praw w drodze podziału majątku wspólnego, w przypadku gdy wartość otrzymanego majątku jest nieekwiwalentna lub przekracza udział, jaki przysługiwał małżonkowi w majątku wspólnym, zawiera się w pojęciu „nabycie”, jakim posługuje się przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przenosząc przywołane powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że podział majątku wspólnego małżonków dokonany w 2013 r. nie był ekwiwalentny w naturze. O ekwiwalentnym podziale w naturze mówić bowiem można jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku wspólnego każdy z małżonków otrzymuje na wyłączną własność majątek o tej samej wartości. Tymczasem na mocy umowy z 10 października 2013 r. Wnioskodawca został zobowiązany do spłaty w kwocie 65.000,00 zł małżonka co jednoznacznie przesądza o braku ekwiwalentnego podziału majątku wspólnego małżonków.

Wnioskodawca wskazał także, że na mocy umowy majątek, który stanowiło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przyznany został na wyłączną własność Wnioskodawcy. Zatem z powyższych wyjaśnień wynika, że udział Wnioskodawcy w lokalu mieszkalnym zwiększył się o 1/2, gdyż udział takiej wysokości do daty podziału majątku posiadał małżonek Wnioskodawcy, a po podziale udział ten zyskał Wnioskodawca.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy ocenić, że nabycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego Wnioskodawca dokonał w różnych datach i w różny sposób:

 • udział 1/2 odpowiadający udziałowi w majątku wspólnym nabył w 2006 r.,
 • udział przekraczający jego udział w majątku wspólnym (1/2) nabył w wyniku podziału majątku wspólnego w 2013 r. – podział ten był bowiem w sposób oczywisty nieekwiwalentny i przekraczał udział w majątku wspólnym do jakiego prawo miał Wnioskodawca.

Ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a więc od końca 2006 r., pięcioletni termin o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął z 31 grudnia 2011 r., to 1/2 przychodu uzyskanego z planowanej na 2015 r. lub na 2016 r. sprzedaży nie będzie stanowiła źródła przychodu a tym samym nie będzie podlegała w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze zbycia przypadającego na udział w ww. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nabyty w 2006 r.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegał będzie natomiast przychód z planowanej na 2015 r. lub na 2016 r. sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przypadający na udział w ww. prawie nabyty w 2013 r. w wyniku podziału majątku wspólnego, ponieważ sprzedaż ta ma zostać dokonana przed upływem pięciu lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto udział od małżonka.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Można do takich kosztów zaliczyć np.: koszty wyceny sprzedawanej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy.

Podkreślić jednak należy, że ewentualnie poniesione przez Wnioskodawcę koszty odpłatnego zbycia dotyczyć będą całego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, czyli również przychodu, który przypada na udział nabyty w 2006 r. niestanowiący źródła przychodu. Skoro sprzedaż udziału nabytego w 2006 r. nie jest źródłem przychodu i nie podlega opodatkowaniu, to odliczeniu nie podlegają też koszty przypadające na ten udział. Wnioskodawca będzie mógł zatem ewentualnie poniesione koszty odpłatnego zbycia odliczyć od przychodu w wysokości proporcjonalnie przypadającej na udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, który nabył w 2013 r. czyli w wysokości 1/2 kosztów odpłatnego zbycia.

Z kolei ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia odbywa się zgodnie z art. 22 ust. 6c lub 6d ww. ustawy w zależności od tego, czy zbywaną nieruchomość lub prawo nabyto odpłatnie, czy nieodpłatnie. W niniejszej sprawie nabycie miało charakter odpłatny, gdyż w zamian za udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego Wnioskodawca przekazał spłatę na rzecz małżonka.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że kosztem nabycia udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego będzie kwota udokumentowanej spłaty dokonana na rzecz małżonka, gdyż kwota ta stanowiła wydatek jaki Wnioskodawca musiał ponieść aby stać się właścicielem udziału, który do daty podziału majątku był własnością małżonka Wnioskodawcy. Kwotę tę Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu pomniejszając tym samym przypadający na niego przychód.

Jak wynika z art. 22 ust. 6e ustawy – wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Wobec powyższych przepisów stwierdzić należy, że w przypadku sprzedaży w 2015 r. lub w 2016 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego odpowiadającej udziałowi nabytemu w wyniku podziału majątku wspólnego, kosztem uzyskania przychodu może być udokumentowana kwota faktycznej spłaty na rzecz małżonka, ponieważ mieści się ona w kategorii kosztów nabycia, o których mowa w ww. art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Podsumowując, Wnioskodawca udziały w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nabył odpowiednio w 1/2 w 2006 r. na zasadzie wspólności ustawowej oraz w 1/2 w 2013 r. w wyniku podziału majątku wspólnego. Ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto udział 1/2 na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej, a więc od końca 2006 r. pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych minął 31 grudnia 2011 r., zatem ta część przychodu uzyskanego z planowanej na 2015 r. lub na 2016 r. sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego nie będzie stanowiła źródła przychodu a tym samym nie będzie podlegała w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegała natomiast będzie pozostała część przychodu odpowiadająca udziałowi 1/2 nabytemu w 2013 r. w wyniku podziału majątku wspólnego. Z uwagi na okoliczność, że nabycia udziału 1/2 od małżonka Wnioskodawca dokonał za spłatą, to udokumentowana kwota spłaty będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 22 ust. 6c ww. ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.