IBPBI/2/423-302/12/PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w opisanym stanie faktycznym sprzedaż infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do MPWIK spowoduje powstanie przychodu w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegającego opodatkowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2012r. (data wpływu do tut. BKIP 22 marca 2012r.), uzupełnionym w dniu 08 czerwca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu sprzedaży infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2012r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu sprzedaży infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 01 czerwca 2012 r. Znak: IBPBI/2/423-302/12/PC, IBPBII/1/415-309/12/ASz, IBPP2/443-282/12/WN wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniu 08 czerwca 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi (dalej „GZM”) oraz lokalami użytkowymi i innymi (dalej „działalność pozostała”).

  1. W kwietniu 2009 r. Spółdzielnia zawarła umowy o budowę lokali mieszkalnych (dalej „umowa o budowę”) z członkami spółdzielni mieszkaniowej.
  2. Wkłady budowlane od członków Spółdzielni (nie wystawiano faktur VAT) księgowano na koncie inwestycje rozpoczęte, a VAT należny rozliczano za miesiąc wniesienia wpłaty, wykazując w rejestrze VAT i powołując się na umowę o budowę.
  3. Wszystkie nakłady inwestycyjne również księgowano na koncie inwestycji rozpoczętych w kwocie netto, równocześnie dokonując odliczenia podatku VAT.
  4. W związku z postanowieniem art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zapisami w umowie, że budowa będzie się odbywać po kosztach własnych bez zysku dla Spółdzielni, ww. kwoty nie były wykazywane w kosztach i przychodach GZM.
  5. 07 grudnia 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Spółdzielnią, a MPWIK (dalej „umowa MPWIK”) o prowadzenie nadzoru technicznego nad budową sieci wodno-kanalizacyjnej ww. inwestycji (budowa sieci została sfinansowana z wkładów budowlanych opisanych w pkt 3). W umowie MPWIK, został również zawarty następujący zapis: „strony ustalają, że po odbiorze końcowym sieci Inwestor (Spółdzielnia) przekaże MPWIK sieć na własność” oraz że: „strony ustalają że MPWIK nabędzie sieć odpłatnie za wynagrodzeniem ustalonym w oparciu o obowiązujące w MPWIK średnie koszty budowy danego rodzaju sieci.
  6. W dniu 29 grudnia 2010 r. nastąpiło notarialne przeniesienie własności lokali mieszkalnych na członków Spółdzielni.
  7. W dniu 31 grudnia 2010 r. nastąpił odbiór inwestycji.
  8. Końcowego rozliczenia inwestycji mieszkaniowej obejmującego rzeczywisty koszt realizacji inwestycji wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku (winno być 2011 r.) (bez uwzględnienia przyszłych zdarzeń gospodarczych, które były nierozerwalnie z nim związane, mające istotny wpływ na końcowe rozliczenie, ostateczne kwoty nie były znane Spółdzielni w dniu dokonywania rozliczenia) zgodnie art. 18 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia zmuszona była dokonać w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania, a nadwyżka przychodu nad kosztami budowy (bez wartości sieci kanalizacyjnej) została zwrócona nabywcom mieszkań - członkom Spółdzielni.
  9. W dniu 10 października 2011 roku (czyli po rozliczeniu inwestycji z członkami Spółdzielni) został zawarty aneks do umowy z MPWIK, w którym Spółdzielnia odpłatnie przekazała sieć kanalizacyjną do MPWIK, równocześnie wystawiając dwie faktury sprzedaży, płatne w 5 ratach: dwie w październiku 2011, dwie w październiku 2012 roku i jedna w styczniu 2013 roku.
  10. W marcu 2012 roku dwie pierwsze raty otrzymane od MPWIK zostały zwrócone członkom Spółdzielni, którzy nabyli ww. mieszkania, jako korekta rozliczenia ww. inwestycji.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym sprzedaż infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do MPWIK spowoduje powstanie przychodu w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegającego opodatkowaniu... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne przekazanie sieci kanalizacyjnej do MPWIK, będzie neutralne dla podatku dochodowego od osób prawnych jako że cała kwota netto zostanie zwrócona członkom spółdzielni jako nadpłata wniesionych uprzednio środków na realizację inwestycji, zgodnie z dokonaną korektą rozliczenia inwestycji.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód, rozumiany jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Przychodami na podstawie art. 12 ust. 1 tej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej (art. 14 ust. 1 tej ustawy).

Wskazać przy tym należy, iż bez znaczenia jest źródło pochodzenia tych środków, tzn. czy zostały one wypracowane wskutek prowadzenia działalności gospodarczej, czy też otrzymane w inny przewidziany tą ustawą sposób. Powyższe oznacza, że wszystkie środki pieniężne jakie wpływają na konto Spółdzielni Mieszkaniowej, bez względu na źródło ich pochodzenia, co do zasady, stanowią przychód w rozumieniu ustawy podatkowej.

Reasumując sprzedaż infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na rzecz MPWIK spowoduje powstanie przychodu w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W świetle powyższego stanowisko Spółdzielni należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 2 i 3 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.