IBPBI/2/423-186/11/MO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Jak należy rozpoznać przychód z transakcji sprzedaży przez Bank wydzielonej z obligacji części kapitałowej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2 w części dotyczącej przychodów)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 05 listopada 2010 r. (data wpływu do tut. BKIP 17 listopada 2010 r.), uzupełnionym w dniu 28 stycznia 2011 r. i 04 lutego 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia przychodów w związku z transakcją sprzedaży przez Bank wydzielonej z obligacji części kapitałowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2 w części dotyczącej przychodów) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2010 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia przychodów w związku z transakcją sprzedaży przez Bank wydzielonej z obligacji części kapitałowej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 24 stycznia 2011 r. Znak: IBPBI/2/423-1638/10/MO, IBPBI/2/423-1639/10/MO wezwano do ich uzupełnienia. Wniosek został uzupełniony w dniu 28 stycznia 2011 r. oraz 04 lutego 2011 .

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Bank (dalej: Spółka lub Bank) jest bankiem mającym siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest zarejestrowanym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym Spółka podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Bank w ramach prowadzonej działalności wykonuje szereg czynności, w tym udziela kredytów osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym, prowadzi rachunki bankowe, dokonuje terminowych operacji finansowych, a także dokonuje transakcji na papierach wartościowych.

W celu dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego, Spółka planuje nabyć (lub objąć) obligacje skarbowe rządu Stanów Zjednoczonych. Obligacje takie mogą posiadać tzw. kupony odsetkowe.

Zgodnie z prawem amerykańskim, obligacje skarbowe z kuponami odsetkowymi są papierami wartościowymi dającymi posiadaczowi prawo do otrzymania nominalnej wartości obligacji po upływie określonego czasu (zazwyczaj wieloletniego) oraz otrzymywania wyrażonej w kuponach odsetkowych wartości odsetek w określonej dacie ich płatności. W dacie nabycia przedmiotowych obligacji ich cena obejmować będzie również wartość kuponu. Dodatkowo, w ramach niektórych emisji, kupony odsetkowe mogą zostać „oderwane”, tzn. prawnie odłączone, a następnie być samodzielnie przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym (podlegają między innymi odrębnej rejestracji giełdowej). Część kapitałowa obligacji, po odłączeniu od niej wszystkich kuponów odsetkowych, daje jej posiadaczowi wyłącznie prawo do otrzymania w dacie wykupu wartości nominalnej obligacji (wartość ta nie zawiera już kuponów odsetkowych). Taki amerykański papier wartościowy może być przedmiotem obrotu niezależnie od odłączonych kuponów odsetkowych. Proces „odrywania” jest to zatem proces oddzielania/odłączania części kuponowej (odsetkowej) od części kapitałowej obligacji, wynikiem którego jest powstanie odrębnych papierów wartościowych opiewających odpowiednio na wartość nominalną obligacji oraz na odsetki.

Bank liczy na osiągnięcie zysków ze wzrostu wartości portfela inwestycyjnego. W celu sfinansowania nabycia (lub objęcia) części obligacji Spółka, obok wykorzystania posiadanych środków finansowych, może też zaciągnąć pożyczkę lub kredyt.

Dokonując zakupu obligacji z kuponem odsetkowym Bank poniesie wydatki, w tym z tytułu ceny zakupu dotyczącej bieżącej wartości obligacji składającej się z części kapitałowej oraz części odsetkowej.

Spółka zakłada, iż po nabyciu amerykańskich obligacji z częścią odsetkową możliwe będzie wydzielenie i sprzedaż części odsetkowej. Po wydzieleniu części odsetkowej i części kapitałowej obligacji (w stosunku do wszystkich lub części obligacji) Bank dokona sprzedaży części lub całości wydzielonych części kapitałowych obligacji. Po tej transakcji wystąpią lub mogą wystąpić, następujące transakcje:

 1. Spółka będzie realizować odsetki związane z posiadaniem kuponów odsetkowych, lub
 2. Spółka dokona sprzedaży kuponów odsetkowych, które zostały uprzednio odłączone od części kapitałowych.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Jak należy rozpoznać przychód z transakcji sprzedaży przez Bank wydzielonej z obligacji części kapitałowej... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2 w części dotyczącej przychodów)

Zdaniem Spółki, transakcje zbycia przez Bank części kapitałowej obligacji (po zastosowaniu mechanizmu wydzielenia części kapitałowej i części odsetkowej obligacji zgodnie z procedurą notyfikacji - jak opisano w stanowisku Spółki odnośnie do pytania nr 1) w oderwaniu od części odsetkowej podlega następującym zasadom rozliczenia podatkowego:

Przychód:

Zgodnie z art. 14 w związku z art. 12 ust 3a ustawy o PDOP, cena uzyskana ze zbycia części kapitałowej obligacji (tu: oparta o notowania rynku kapitałowego) będzie stanowiła przychód Spółki w dacie zbycia obligacji przez Bank.

W konsekwencji, Spółka rozpozna przychód ze zbycia części kapitałowej obligacji w wysokości całkowitych historycznych wydatków poniesionych na nabycie obligacji, z której wydzielono tę część kapitałową.

Przykład rozliczenia:

Dla zobrazowania sposobu, w jaki, zdaniem Spółki, powinny być rozliczane transakcje odrębnego zbycia części kapitałowej obligacji oraz kuponów odsetkowych (powstałych w wyniku wydzielenia z obligacji), Spółka przedstawia poniżej rozliczenie transakcji na przykładzie liczbowym. Poniższy przykład nie operuje na faktycznych kwotach, lecz służy wyłącznie zobrazowaniu sposobu rozliczenia transakcji. Dla uproszczenia poniższego rozliczenia przyjęto, iż cena nabycia obligacji jest równa łącznej cenie zbycia części kapitałowej obligacji oraz wydzielonego z niej kuponu odsetkowego.

 1. Cena nabycia obligacji 100
 2. Cena zbycia części kapitałowej 60
 3. Cena zbycia kuponu odsetkowego 40
 4. Efekt podatkowy ze zbycia kuponu odsetkowego to przychód (III) w kwocie 40
 5. Efekt podatkowy ze zbycia części kapitałowej to (II) przychód podatkowy 60 oraz (I) koszt uzyskania przychodu 100 (co daje efektywnie stratę - 40)

Jednocześnie Spółka wskazała, że powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez organy podatkowe w następujących pismach:

 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 marca 2008 r. (IP-PB3-423-547/07-2/JB),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (IP-BP3-423-785/08-2/JB),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (IP-BP3-423-786/08-2/JB),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (IP-BP3-423-787/08-2/JB),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (IP-BP3-423-788/08-2/JB),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 listopada 2008 r. (IBPBI/2/423-1030/08/MS),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2009 r. (IPPB3/423-245/09-2/JB),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2010 r. (ITPB3/423-827/c/09/AM).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że odnośnie spraw będących przedmiotem oznaczonych we wniosku pytań Nr 1 i 2 w części dotyczącej kosztów uzyskania przychodów, wydano odrębne interpretacje.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.