IBPB-2-2/4511-637/15/MMa | Interpretacja indywidualna

Czy po sprzedaży działek w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
IBPB-2-2/4511-637/15/MMainterpretacja indywidualna
  1. nieruchomości
  2. sprzedaż
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 22 października 2015 r. (data otrzymania 23 października 2015 r.), uzupełnionym 4 stycznia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z 21 grudnia 2015 r. Znak: IBPB-2-2/4511-637/15/MMa wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 4 stycznia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 20 lutego 1963 r. w drodze umowy darowizny Wnioskodawca otrzymał działki gruntowe 461/10 i 461/12. Następnie działki znalazły się w posiadaniu gminy jako drogi, bez zgody i woli Wnioskodawcy. Obecnie gmina wyraziła chęć odkupu działek, wartość (cena sprzedaży) została ustalona, a Wnioskodawca wyraził zgodę na sprzedaż. W tym celu będzie sporządzona umowa kupna-sprzedaży.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że w wyniku wydzielenia działek budowlanych i dróg dojazdowych do nich w latach 70-tych działki nr 461/10 i nr 461/12 zostały wpisane na rzecz Skarbu Państwa, bez wiedzy i zgody Wnioskodawcy, nie nastąpiło przeniesienie własności w żadnej formie, działki te były nadal własnością Wnioskodawcy ale w bezprawnym użytkowaniu Skarbu Państwa. Nie było przeniesienia własności działek na rzecz gminy, gmina nigdy nie była właścicielem tych działek. Od 1963 r. Wnioskodawca jestem ich wyłącznym właścicielem. Przeniesienie praw do tych działek na rzecz gminy ma dopiero nastąpić w drodze umowy cywilno-prawnej. Sprzedaż tych działek na rzecz gminy nie stanowi celu publicznego w myśl przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, działki przeznaczone są pod drogi gminne wewnętrzne.

W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie.

Czy po sprzedaży działek w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro jest właścicielem gruntu pod drogami od 1963 r., który ma zostać sprzedany gminie, to podatek dochodowy od sprzedaży nie jest należny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość),
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca w 1963 r. otrzymał w darowiźnie działki gruntowe nr 461/10 i nr 461/12. Na działkach tych w latach 70-tych wydzielono drogi dojazdowe i ww. grunty znalazły się w bezprawnym użytkowaniu Skarbu Państwa. Wnioskodawca wskazał, że nie doszło do przeniesienia prawa własności ww. gruntów na rzecz Skarbu Państwa a ich właścicielem Wnioskodawca jest nieprzerwanie od 1963 r. Obecnie gmina chce odkupić od Wnioskodawcy działki, o których mowa powyżej.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe w kontekście przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że skoro działki nr 461/10 i nr 461/12 Wnioskodawca nabył w darowiźnie w 1963 r. i jest ich właścicielem nieprzerwanie do chwili obecnej to termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy upłynął z 31 grudnia 1968 r. Tym samym sprzedaż opisanych powyżej działek po tej dacie nie będzie stanowiła źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie będzie podlegał opodatkowaniu ww. podatkiem.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.