2461-IBPP1.4512.75.2017.1.MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Sprzedaż udziałów w nieruchomościach nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 stycznia 2017 r. (data złożenia 18 stycznia 2017 r.) uzupełnionym pismem z 2 lutego 2017 r. (data złożenia 3 lutego 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży udziałów w nieruchomościach - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2017 r. został złożony w tut. organie ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży udziałów w nieruchomościach.

Wniosek został uzupełniony pismem z 2 lutego 2017 r. (data złożenia 3 lutego 2017 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Postanowieniem Sądu Rejonowego w ... Wnioskodawca nabył spadek na podstawie ustawy po zmarłym dnia ... ojcu. Składający się z dwóch różnych nieruchomości opisanych w punkcie 1 i 2.

1) W skład spadku wchodzi nieruchomość o powierzchni gruntu 3020 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 110 m2, którą Wnioskodawca nabył ze swoją siostrą po połowie każda.

Wnioskodawca nie jest w stanie utrzymać domu, który wymaga generalnego remontu i jednocześnie spłacić siostrę.

Wnioskodawca zdecydował o sprzedaży nieruchomości.

Budynek stoi na ogrodzonej działce ok. 16a, do której przylega działka ok. 14a.

Istnieje możliwość podziału na dwie odrębne nieruchomości jednak wartość po podziale działki z domem jest wyższa od samej działki i nie ma możliwości sprawiedliwego podziału na dwie równe części między Wnioskodawcę i siostrę.

2) W skład spadku wchodzi nieruchomość o powierzchni gruntu 8283 m2 zabudowana zdewastowanym, niezamieszkałym budynkiem bez mediów o powierzchni użytkowej 64 m2, którą Wnioskodawca nabył ze swoją siostrą, z żoną brata ojca Wnioskodawcy, z córką brata ojca (po zmarłym ... w dniu ...) w części 1/4 każda.

Ww. nieruchomość stanowiła własność rodziców ojca Wnioskodawcy, jego brata i jego siostry. Dopiero w postępowaniu spadkowym została przeniesiona najpierw na zmarłych, a następnie na ww. spadkobierczynie

Wnioskodawca zaznacza, że nieruchomość ze względu na niejednolity charakter terenu, w skład którego wchodzą tereny mieszkaniowe, grunty orne, sad, pastwiska oraz pas drogi w stanie pierwotnym składa się już z czterech działek o czterech różnych numerach, ale również nie ma możliwości sprawiedliwego podziału i nieruchomość ww. spadkobierczynie chcą sprzedać.

Wnioskodawca zaznacza, że żadna z czterech wymienionych we wniosku spadkobierczyń nie prowadzi i nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

Od dnia nabycia spadku tj. ... 2016 w nieruchomości, którą Wnioskodawca nabył w 1/2 ze swoją siostrą Wnioskodawca mieszka do chwili obecnej.

Wnioskodawca zajmuje piętro budynku podczas gdy parter stoi pusty.

Mimo, że Wnioskodawca mieszka tylko na piętrze i że odziedziczył tylko 1/2 nieruchomości koszty utrzymania i remontu budynku ponosi tylko i wyłącznie Wnioskodawca.

1/4 nieruchomości, którą Wnioskodawca odziedziczył ze swoją siostrą, swoją ciotką, swoją kuzynką nie wykorzystuje w żaden sposób.

Obie ww. nieruchomości nie były i nie są przedmiotem najmu ani dzierżawy i Wnioskodawca nie czerpie z tego tytułu żadnych korzyści.

Na terenie gminy ... istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje obie odziedziczone nieruchomości. Na żadnej z działek Wnioskodawca nie wnioskował o pozwolenie na budowę, ani nie wnioskował o przyłączenie wody, prądu, gazu czy kanalizacji.

Na nieruchomości odziedziczonej przez Wnioskodawcę w 1/4 Wnioskodawca nie poczynił żadnych działań zmierzających do uatrakcyjnienia i zwiększenia wartości nieruchomości.

Na nieruchomości zamieszkałej przez Wnioskodawcę i odziedziczonej w 1/2 Wnioskodawca poczynił następujące działania zwiększające wartość nieruchomości:

  • W lipcu 2016 Wnioskodawca zrobił nowe pokrycie dachowe wskutek ulewnych deszczy Wnioskodawcy zalało mieszkanie, dach był stary, niewymieniany od 50 lat i nie nadawał się do połatania.
  • Został dokonany wstępny projekt podziału działki na dwie części: działka z domem i działka przylegająca do działki ogrodzonej, na której stoi budynek.

Środki przeznaczone z ewentualnej sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca przeznaczy na cele mieszkaniowe.

Całe życie Wnioskodawca mieszkał z rodzicami w nieruchomości, którą odziedziczył w 1/2, Wnioskodawca nie posiada w przeciwieństwie do pozostałych spadkobierczyń swojego mieszkania i musi się wyprowadzić.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 2 lutego 2017 r.):
  1. Czy przysługuje zwolnienie z podatku VAT w razie jednorazowej sprzedaży nieruchomości jednemu nabywcy?
  2. Czy w razie braku możliwości sprzedaży nieruchomości jednemu nabywcy i podzieleniu na odrębne nieruchomości i sprzedaży ich różnym nabywcom Wnioskodawca stanie się podatnikiem VAT?
  3. Czy na zwolnienie z podatku VAT lub jego zapłacenie będzie miał wpływ fakt, że Wnioskodawca w przeciwieństwie do swojej ciotki i kuzynki odziedziczył w spadku dwie odrębne nieruchomości, a z którymi Wnioskodawca chce postąpić w identyczny sposób sprzedać w całości lub ewentualnie podzielić?

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca prosi o wydanie orzeczenia o zwolnieniu z podatku VAT od sprzedaży nieruchomości otrzymanych w spadku niezależnie od faktu czy będzie możliwość jednorazowej sprzedaży nieruchomości jak również w przypadku ewentualnego podziału i sprzedaży jako osobne nieruchomości. Ponieważ ojciec Wnioskodawcy nie załatwił spraw majątkowych ani po sobie ani po swoich rodzicach Wnioskodawca znalazł się w skomplikowanej sytuacji życiowej, gdyż całe swoje życie mieszkał z rodzicami, do końca się nimi opiekował, nie posiada swojego mieszkania ani domu. Wnioskodawca chce tylko dokonać wzajemnych rozliczeń z pozostałymi spadkobiercami a jedynym wyjściem jest sprzedaż otrzymanych terenów i podzielenie otrzymanych środków.

Wnioskodawca zaznacza, że nigdy nie prowadził i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej w tym związanej z handlem ziemią.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że nie stanie się podatnikiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, (...).

W świetle przedstawionych wyżej przepisów nieruchomości spełniają definicję towaru wynikającą art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a ich sprzedaż stanowi dostawę towarów zgodnie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Podkreślić należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powyższe oznacza, że dostawa towarów, w tym przypadku gruntów, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy czynność podlegającą opodatkowaniu wykona podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Jednocześnie okoliczności dokonania tej czynności powinny nosić znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o VAT, tzn. powinny polegać na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

W kontekście powyższego należy stwierdzić, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty ani też wykorzystany w trakcie jego posiadania w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeżeli dana czynność została wykonana poza zakresem działań producenta, handlowca, usługodawcy, pozyskującego zasoby naturalne, rolnika, czy wykonującego wolny zawód i jednocześnie okoliczności dokonania tej czynności nie noszą znamion działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o VAT, to w świetle cytowanego powyżej art. 15 ust. 2, podmiotu dokonującego tych czynności nie można uznać za podatnika VAT.

Z treści orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej TSUE) w sprawach C-180/10 i C-181/10 wynika, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, producenta tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Trybunał orzekł ponadto, że liczba i zakres transakcji sprzedaży nie ma charakteru decydującego i nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Trybunał stwierdził, że dużych transakcji sprzedaży można dokonywać również jako czynności osobistych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca postanowieniem Sądu Rejonowego w ... nabył spadek na podstawie ustawy po zmarłym dnia ... ojcu składający się z dwóch różnych nieruchomości.

W skład spadku wchodzi nieruchomość o powierzchni gruntu 3020 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 110 m2, którą Wnioskodawca nabył ze swoją siostrą po połowie każda. Od dnia nabycia spadku w nieruchomości, którą Wnioskodawca nabył w 1/2 z siostrą Wnioskodawca mieszka do chwili obecnej. Wnioskodawca zajmuje piętro budynku podczas gdy parter stoi pusty. Ww. nieruchomość nie była i nie jest przedmiotem najmu ani dzierżawy i Wnioskodawca nie czerpał z tego tytułu żadnych korzyści.

Na nieruchomości odziedziczonej w 1/2 Wnioskodawca poczynił następujące działania zwiększające wartość nieruchomości:

  • W lipcu 2016 Wnioskodawca zrobił nowe pokrycie dachowe, dach był stary niewymieniany od 50 lat i nie nadawał się do połatania.
  • Został dokonany wstępny projekt podziału działki na dwie części: działka z domem i działka przylegająca do działki ogrodzonej, na której stoi budynek.

W skład spadku wchodzi nieruchomość o powierzchni gruntu 8283 m2 zabudowana zdewastowanym, niezamieszkanym budynkiem bez mediów o powierzchni użytkowej 64 m2. 1/4 nieruchomości, którą Wnioskodawca odziedziczył ze swoją siostrą, ciotką, kuzynką nie wykorzystuje w żaden sposób. Nieruchomość nie była i nie jest przedmiotem najmu ani dzierżawy i Wnioskodawca nie czerpie z tego tytułu żadnych korzyści. Na nieruchomości odziedziczonej przez Wnioskodawcę w 1/4 Wnioskodawca nie poczynił żadnych działań zmierzających do uatrakcyjnienia i zwiększenia wartości nieruchomości.

Na terenie gminy ... istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje obie odziedziczone nieruchomości. Na żadnej z działek Wnioskodawca nie wnioskował o pozwolenie na budowę ani nie wnioskował o przyłączenie wody, prądu, gazu czy kanalizacji.

Środki z ewentualnej sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca przeznaczy na cele mieszkaniowe.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy z tytułu sprzedaży odziedziczonych nieruchomości jednorazowo jednemu nabywcy jak i po podzieleniu ich na odrębne nieruchomości i sprzedaży ich różnym nabywcom stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze przywołane przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawca dla czynności sprzedaży 1/2 nieruchomości otrzymanej w spadku jak i 1/4 nieruchomości otrzymanej w spadku nie będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług prowadzącego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

W przedmiotowej sprawie nie wystąpi bowiem taki ciąg okoliczności, które wskazywałyby na działalność zbliżoną do działalności podmiotu zajmującego się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Należy podkreślić, że Wnioskodawca nabył w spadku 1/2 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Wnioskodawca wykorzystuje tę nieruchomość do własnych celów mieszkaniowych. Wnioskodawca wprawdzie wskazuje, że poczynił działania zwiększające wartość nieruchomości, gdyż zrobił w lipcu 2016 nowe pokrycie dachowe. Należy jednak zauważyć, że jak wskazuje Wnioskodawca wskutek ulewnych deszczy zalało Wnioskodawcy mieszkanie a dach był stary niewymieniany od 50 lat. Ponadto został dokonany wstępny projekt podziału działki na dwie części tj. działka z domem i działka przylegająca do działki ogrodzonej. Nieruchomość nie była i nie jest przedmiotem najmu ani dzierżawy i Wnioskodawca nie czerpie z tego tytułu żadnych korzyści.

W ocenie tut. organu w odniesieniu do 1/2 nieruchomości otrzymanej w spadku zrobienie nowego pokrycia dachowego oraz ewentualny podział działki na dwie części nie może wskazywać na aktywność, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

Zarówno zrobienie nowego pokrycia dachowego jak i podział nieruchomości na działki należy uznać za pojedyncze czynności wymienione w wyroku TSUE w sprawach C-180/10
i C-181/10, nie stanowi natomiast ciągu okoliczności, które wskazywałyby na działalność Wnioskodawcy zbliżoną do działań podmiotu zajmującego się profesjonalnie obrotem nieruchomościami

Z kolei w odniesieniu do sprzedaży przez Wnioskodawcę 1/4 nieruchomości należy stwierdzić, że z opisu sprawy nie wynika taka aktywność Wnioskodawcy, która wskazywałaby na działalność zbliżoną do działalności podmiotu zajmującego się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Wnioskodawca otrzymał w spadku 1/4 nieruchomości. Nieruchomość ze względu na niejednolity charakter terenu, w skład którego wchodzą tereny mieszkaniowe, grunty orne, sad, pastwiska oraz pas drogi w stanie pierwotnym składa się już z czterech działek o różnych numerach, ale nie ma możliwości sprawiedliwego podziału i Wnioskodawca chce nieruchomość sprzedać. Wnioskodawca nie poczynił żadnych działań zmierzających do uatrakcyjnienia i zwiększenia wartości nieruchomości. Nieruchomość nie była i nie jest przedmiotem najmu ani dzierżawy i Wnioskodawca nie czerpie z tego tytułu żadnych korzyści. Wnioskodawca nie wykorzystuje nieruchomości w żaden sposób. Wnioskodawca nie prowadzi i nigdy nie prowadził działalności gospodarczej.

Wnioskodawca zatem dokonując sprzedaży 1/4 otrzymanej w spadku nieruchomości jednorazowo jednemu nabywcy a także dokonując ewentualnego podziału na mniejsze działki i sprzedawaniu ich jako osobne nieruchomości różnym nabywcom nie będzie działał w charakterze podatnika zajmującego się profesjonalnie obrotem nieruchomościami, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Sprzedaż tej nieruchomości nie będzie zatem podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Działania podejmowane przez Wnioskodawcę należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Wnioskodawca planując sprzedaż nieruchomości korzystać będzie z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości oraz sprzedaż 1/4 udziału w nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie planowana sprzedaż odziedziczonych przez Wnioskodawcę w spadku dwóch odrębnych nieruchomości, z którymi Wnioskodawca chce postąpić w identyczny sposób tj. sprzedać w całości lub ewentualnie podzielić nie spowoduje, że Wnioskodawca stanie się z tego tytułu podatnikiem VAT i nie spowoduje, że Wnioskodawca będzie obowiązany zapłacić z tego tytułu podatek VAT. Wnioskodawca bowiem ani w odniesieniu do pierwszej nieruchomości ani w odniesieniu do drugiej nieruchomości nie wykonał żadnych czynności, które uczyniłyby z niego podatnika VAT z tytułu ich sprzedaży.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że nie stanie się podatnikiem VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie zgodnie z art. 57a skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.