2461-IBPB-1-2.4510.837.2016.2.MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy podatkowi od osób prawnych podlega dochód ze sprzedaży całości działki 46/15 czy tylko dochód ze sprzedaży jej części wyłączonej z produkcji rolniczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z 15 września 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 września 2016 r.), uzupełnionym 29 listopada 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskany ze sprzedaży całości działki podlega opodatkowaniu, czy tylko dochód ze sprzedaży jej części wyłączonej z produkcji rolniczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskany ze sprzedaży całości działki podlega opodatkowaniu, czy tylko dochód ze sprzedaży jej części wyłączonej z produkcji rolniczej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 14 listopada 2016 r. Znak: 2461-IBPB-1-2.4510.837.2016.1.MS wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 29 listopada 2016 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia, obecnie w stanie likwidacji, prowadziła gospodarstwo rolnicze. Część gospodarstwa stanowiła działka 46/15 (obwód W-36) o powierzchni 1,7618 ha. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia odłączono z ww. działki 7625 m2 z przeznaczeniem na produkcję pozarolniczą. Pozostała część działki tj. - 9993 m2 dalej była częścią gospodarstwa rolniczego i płacony był podatek rolny. W dniu 29 kwietnia 2016 r. sprzedano całość ww. nieruchomości.

W uzupełnieniu wniosku z 22 listopada 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 listopada 2016 r.) Spółdzielnia wskazała, że:

 • łączna powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 25,0579 ha,
 • od 2,6283 ha płacony jest podatek od nieruchomości (Bi), reszta stanowi użytki rolne, lasy i nieużytki,
 • w dniu sprzedaży 29 kwietnia 2016 r. nieruchomość oznaczona jako działka nr 46/15 (obwód W-36), była oznaczona jako: budynki na roli. Jednak 0,7625 ha z 1,7618 ha było wyłączone z produkcji rolnej,
 • przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez zasiedzenie w 1996 r.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podatkowi od osób prawnych podlega dochód ze sprzedaży całości działki 46/15 czy tylko dochód ze sprzedaży jej części wyłączonej z produkcji rolniczej?

Zdaniem Wnioskodawcy, należy opodatkować podatkiem od osób prawnych – CIT tylko dochód z części sprzedaży działki 46/15 użytkowanej pozarolniczo o powierzchni 7625 m2. Pozostałość 9993 m2 stanowi część gospodarstwa rolnego a dochód z tej części nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „updop”), wolne od podatku są dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości.

Zatem, aby sprzedaż nieruchomości bądź jej części korzystała z ww. zwolnienia, spełnione muszą zostać dwie przesłanki:

 • nieruchomość lub jej część musi wchodzić w skład gospodarstwa rolnego,
 • sprzedaż ta następuje po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości.

Warto dodać w tym miejscu, że obie przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Celem zdefiniowania gospodarstwa rolnego, art. 2 ust. 4 updop odsyła do definicji zawartej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 617 ze zm., dalej: „upr”), gdzie za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Z kolei w myśl art. 1 upr, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Zatem, aby uznać dane nieruchomości za gospodarstwo rolne, muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

 1. nieruchomości te sklasyfikowane są jako użytki rolne, lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 2. ich łączna powierzchnia przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,
 3. stanowią własność lub znajdują się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej,
 4. nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, przy czym pojęcie działalności rolniczej sprecyzowane jest w art. 2 ust. 2 upr.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 upr, za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Z kolei na podstawie § 68 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1034, dalej: „Rozporządzenie”), do użytków rolnych zalicza się:

 1. grunty orne, oznaczone symbolem – R,
 2. sady, oznaczone symbolem – S,
 3. łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
 4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
 5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
 6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
 7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
 8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr.

Tak więc, za gospodarstwo rolne, dla potrzeb podatku rolnego i zarazem potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych, uważa się obszar użytków rolnych, wymienionych w § 68 ust. 1 pkt 1 lit. a-h Rozporządzenia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia, obecnie w stanie likwidacji, prowadziła gospodarstwo rolnicze. Część gospodarstwa stanowiła działka 46/15 (obwód W-36) o powierzchni 1,7618 ha. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia odłączono z ww. działki 7625 m2 z przeznaczeniem na produkcję pozarolniczą. Pozostała część działki tj. - 9993 m2 dalej była częścią gospodarstwa rolniczego i płacony był podatek rolny. W dniu 29 kwietnia 2016 r. sprzedano całość ww. nieruchomości.

W uzupełnieniu wniosku Spółdzielnia wskazała ponadto, że:

 • łączna powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 25,0579 ha,
 • od 2,6283 ha płacony jest podatek od nieruchomości (Bi), reszta stanowi użytki rolne, lasy i nieużytki,
 • w dniu sprzedaży 29 kwietnia 2016 r. nieruchomość oznaczona jako działka nr 46/15 (obwód W-36), była oznaczona jako: budynki na roli. Jednak 0,7625 ha z 1,7618 ha było wyłączone z produkcji rolnej,
 • przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez zasiedzenie w 1996 r.

Mając na względzie przywołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych jest dochód Wnioskodawcy ze sprzedaży działki 46/15 (obwód W-36) w części na jakiej prowadzona była działalność rolnicza, tj. 9.993 m2. Ta część nieruchomości spełnia bowiem przesłanki zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 1 updop, tzn. stanowi gospodarstwo rolne oraz została sprzedana po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie zbywanej nieruchomości.

Zatem, stanowisko Spółdzielni należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.