1421/BF/415-97/GJ/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przychód ze sprzedaży samochodu wykupionego po zakończeniu umowy leasingu za cenę 418,94zł i następnie wykorzystywanego w działalności gospodarczej przez okres dwóch miesięcy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

1421/BF/415-97/GJ/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. leasing operacyjny
  2. składnik majątkowy
  3. sprzedaż
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 14 ust. 2 pkt 1) lit. b), art. 22 ust. 1 oraz art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 29.12.2006r. w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży samochodu osobowego wykupionego po leasingu operacyjnym , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie potwierdza stanowisko wnioskodawcy i uznaje je za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny sprawy przedstawiony przez wnioskodawcę:

Wnioskodawca w okresie trzech lat używała w działalności gospodarczej samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Po zakończeniu umowy wykupiła samochód na własność za cenę 418,94zł. Samochodu nie wprowadziła do ewidencji środków trwałych i po ok. 2 miesiącach wykorzystywania go w działalności gospodarczej sprzedała za cenę 31.000zł. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Stanowisko w sprawie:

Zdaniem wnioskodawcy przychód ze sprzedaży samochodu na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Ocena prawna stanowiska:

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t. j. Dz. U. z 2000r., nr 14 , poz,. 176 z późn. zm.) przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących m. in. :

a) środkami trwałymi,

b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 1500 zł ,

c) wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W przedmiotowej sprawie samochód osobowy, który po wykupieniu go po zakończeniu umowy leasingu stał się własnością wnioskodawcy, kompletny i zdatny do użytku mógłby się stać środkiem trwałym, jeżeli taką decyzję podjąłby wnioskodawca, o ile zdecydowałby się wykorzystywać go dłużej niż rok. Skoro zdecydował się używać go w działalności tylko 2 miesiące nie było podstaw , by ujmować go w ewidencji środków trwałych. Nie spełniał bowiem definicji środka trwałego określonej w art. 22a ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem sprzedaż samochodu nie stanowi przychodu określonego w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ) ustawy. Przychodu ze sprzedaży składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej nie będzie również w sytuacji określonej w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym. Decydującym warunkiem jest wartość początkowa składnika majątkowego. Jeżeli nie przekracza 1500zł, sprzedaż składnika majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie potwierdza stanowiska wnioskodawcy wyrażone we wniosku.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, ul. Felińskiego 2b za pośrednictwem tut. Organu w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia (art. 236 i art. 223 § 1 w zw. z art. 239 Ordynacji podatkowej).

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.