1419/UPO-415-161/05/01a/RL | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku sprzedaży domu przed upływem 5 lat od wybudowania i przeznaczenia części uzyskanego przychodu na zakup mieszkania, przychód ten jest zwolniony z opodatkowania 10% podakiem dochodowym?

1419/UPO-415-161/05/01a/RL

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dom
  2. kredyt
  3. sprzedaż
  4. sprzedaż nieruchomości
  5. wydatki mieszkaniowe
  6. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oceniając stanowisko odnośnie zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży domu w związku z przeznaczeniem tych pieniędzy na zakup mieszkania, przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji jako prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: W 2001 roku Podatnik kupił działkę, na której zaczął budowę domu. Ze względu na brak środków został zaciągnięty kredyt na dokończenie budowy. W obecnej chwili Podatnik zamierza sprzedać dom, kupić mieszkanie i spłacić zaciągnięty kredyt na budowę tego domu.

Przedmiot interpretacji: Podatnik we wspomnianym piśmie zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku z zapytaniem, czy będzie musiał zapłacić 10% podatek dochodowy od sprzedaży domu.

Stanowisko Wnioskodawcy: W złożonym wniosku Podatnik przedstawia stanowisko, że nie powinien płacić podatku dochodowego w związku z faktem, iż środki ze sprzedaży domu zostaną przeznaczone na zakup mieszkania i spłatę kredytu.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowią, że źródłem przychodu podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostaje dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a, b, c).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że sprzedaż nieruchomości ma nastąpić przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Zatem przychód uzyskany ze sprzedaży, zgodnie z art. 28 ust. 2 tej ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu i płatny jest bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Zasada ta nie ma zastosowania do podatników, którzy w tym samym terminie złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przeznaczą nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.a) lub lit.e) ustawy, t.j. między innymi na: - nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, - na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie (...)

Jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 1 ust.1 pkt 32 lit.a) lub lit.e) - wówczas podatek jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami. W terminie płatności podatku podatnik jest obowiązany złożyć deklarację według ustalonego wzoru (PIT-23). Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że część przychodu uzyskanego ze sprzedaży domu, którego był Pan właścicielem krócej niż pięć lat zostanie przeznaczona na zakup mieszkania. Zatem przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego w tej części, która będzie stanowiła równowartość zakupionego mieszkania.

Biorąc pod uwagę powyższe - stanowisko wyrażone we wniosku o interpretację prawa podatkowego w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży domu w związku z przeznaczeniem tych pieniędzy na kupno mieszkania jest prawidłowe.

Stąd postanowiono, jak w sentencji. Interpretacji niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń.

Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.