1061-IPTPP3.4512.196.2016.3.MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Zwolnienie z opodatkowania dostawy budynków hotelowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 maja 2016 r. (data wpływu 6 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy budynków hotelowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy budynków hotelowych.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 25 maja 2016 r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego i postawienia pytania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

...” Sp. z o.o. w likwidacji w swoich zasobach posiada na ewidencji środków trwałych trzy budynki hotelowe. Wszystkie te budynki zostały wybudowane w latach 1960-1970, tj. przed wprowadzeniem podatku od towarów i usług. Powyższe oznacza, że Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich wybudowaniu. W trakcie eksploatacji obiektów ponoszono wydatki na ich ulepszenie z prawem do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ale były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W przypadku dwóch budynków hotelowych po ich wybudowaniu nie zachodziła sytuacja, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, tj. nie wystąpiło pierwsze zasiedlenie. Trzeci budynek spełniał wymogi definicji pierwszego zasiedlenia, gdyż przedmiotem czynności opodatkowanej po wybudowaniu budynku przez wiele lat (więcej niż 2 lata) był najem 30% budynku, tj. pomieszczeń restauracji. Aktualnie Spółka postawiona jest w stan likwidacji i poszukuje nabywców na ww. obiekty. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a zwalnia się od podatku dostawę budynków lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 pod warunkiem, że:

 1. w stosunku po tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie poniósł wydatków na ich ulepszenie. w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30 % wartości początkowej tych obiektów.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że budynki hotelowe po wybudowaniu zostały dopuszczone po raz pierwszy do używania w następujących okresach:

 1. hotel Ś został dopuszczony do używania od dnia 31.12.1977 r. a następnie nabyty przez Wnioskodawcę dnia 9.12.2011 roku w wyniku sprzedaży udziałów przez Skarb Państwa.
 2. hotel P. został dopuszczony do używania od dnia 01.01.1951 r. i wprowadzony do majątku nowo utworzonego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „...” w ..., następnie 1.07.1974 roku włączony do majątku przedsiębiorstwa turystycznego „...”, które z kolei zostało przekształcone z dniem 1.07.2008 roku w „...” Sp. z o.o. w ...stanowiące własność Skarbu Państwa, gdzie w wyniku sprzedaży udziałów przez skarb państwa dnia 9.12.2011 r. Wnioskodawca nabył budynek na własność i używa go nadal.
 3. hotel S. został dopuszczony do używania od dnia 1.01.1951 roku i był wprowadzony do majątku nowo utworzonego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „...” w ..., następnie 1.07.1974 roku włączony do majątku przedsiębiorstwa turystycznego „...”, które z kolei przekształcono z dniem 1.07.2008 roku w „...” Sp. .z o.o. w ...stanowiące własność skarbu państwa, gdzie w wyniku sprzedaży udziałów przez Skarb Państwa dnia 9.12.2011 roku Wnioskodawca nabył budynek na własność i używa go nadal.

Budynek hotelu Ś. był wykorzystywany przez cały okres używania do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy,

Budynek hotelu P. był wykorzystywany przez cały okres używania do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy,

Budynek hotelu S. był wykorzystywany przez cały okres używania do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Budynek hotelu Ś. był wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i jest do chwili obecnej.

Budynek hotelu P. był wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i jest do chwili obecnej.

Budynek hotelu S. był wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i jest do chwili obecnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. (postawione w uzupełnieniu wniosku)

Czy dostawa opisanych przedmiotowo budynków hotelowych wybudowanych i oddanych do używania przed wejściem wżycie ustawy o VAT i używanych do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT i wykorzystywanych tylko do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust.10a ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa wszystkich trzech budynków korzysta z preferencji, tj. ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, ponieważ w stosunku do tych budynków nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. (budynki wybudowano przed wprowadzeniem podatku VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami – w świetle art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, że aby dostawa budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, muszą być spełnione łącznie dwa warunki występujące w tym artykule.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części, objętych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwolnieniem od podatku, po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, możliwość zrezygnowania z tego zwolnienia i opodatkowania dostawy na zasadach ogólnych.

Należy wskazać, że ww. przepisy stanowią implementację art. 135 ust. 1 lit. j) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje: dostawy budynków lub ich części oraz związanego z nimi gruntu, inne niż dostawy, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a).

Zgodnie zaś z art. 12 ust. 1 lit. a) Dyrektywy 112 państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności jednej z następujących transakcji: dostawa budynku lub części budynku oraz związanego z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem.

TSUE w orzeczeniu Gemeente’s-Hertogenbosch C 92/13 (jakkolwiek niedotyczącym stricte zdefiniowania ww. pojęcia) nie miał wątpliwości, że mamy do czynienia z pierwszym zasiedleniem w sytuacji, gdy mówimy o podmiocie, który wybudował budynek na własnym gruncie i wykorzystywał go dla celów własnej działalności.

Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2014 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że „Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT”.

Z tez płynących z ww. wyroków wynika zatem, że odnośnie wybudowanych budynków w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
  1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  3. obiekt małej architektury;

Jak stanowi art. 3 pkt 2 ww. ustawy – przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Należy zauważyć, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że w swoich zasobach posiada na ewidencji środków trwałych trzy budynki hotelowe. Wszystkie budynki zostały wybudowane w latach 1960-1970, tj. przed wprowadzeniem podatku od towarów i usług. Powyższe oznacza, że Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich wybudowaniu. W trakcie eksploatacji obiektów ponoszono wydatki na ich ulepszenie z prawem do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ale były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Budynki hotelowe po wybudowaniu zostały dopuszczone po raz pierwszy do używania w następujących okresach:

 1. hotel Ś. został dopuszczony do używania od dnia 31.12.1977 r. a następnie nabyty przez Wnioskodawcę dnia 9.12.2011 roku w wyniku sprzedaży udziałów przez Skarb Państwa.
 2. hotel P został dopuszczony do używania od dnia 01.01.1951 r. i wprowadzony do majątku nowo utworzonego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „...” w ..., następnie 1.07.1974 roku włączony do majątku przedsiębiorstwa turystycznego „...”, które z kolei zostało przekształcone z dniem 1.07.2008 roku w „...” Sp. z o.o. w ...stanowiące własność Skarbu Państwa, gdzie w wyniku sprzedaży udziałów przez skarb państwa dnia 9.12.2011 r. Wnioskodawca nabył budynek na własność i używa go nadal.
 3. hotel S. został dopuszczony do używania od dnia 1.01.1951 roku i był wprowadzony do majątku nowo utworzonego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „...” w ..., następnie 1.07.1974 roku włączony do majątku przedsiębiorstwa turystycznego „...”, które z kolei przekształcono z dniem 1.07.2008 roku w „...” Sp. .z o.o. w ... stanowiące własność skarbu państwa, gdzie w wyniku sprzedaży udziałów przez Skarb Państwa dnia 9.12.2011 roku Wnioskodawca nabył budynek na własność i używa go nadal.

Budynki hotelowe były wykorzystywane przez cały okres używania do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy oraz były wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i są do chwili obecnej.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie budynków. Kwota ww. wydatków nie przekroczyła 30% wartości początkowej budynków.

W przedmiotowej sprawie budynki hotelowe od dnia oddania do użytkowania do chwili obecnej były wykorzystywane do działalności gospodarczej. Zatem należy uznać, że nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie. Należy również zaznaczyć, że planowana sprzedaż przedmiotowych budynków nastąpi w okresie dłuższym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że w analizowanej sprawie, zostaną spełnione warunki zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, pozwalające na zastosowanie zwolnienia od podatku, tj. dostawa budynków nie nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny tych obiektów w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Reasumując, dostawa przedmiotowych budynków hotelowych używanych do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, o ile strony transakcji, po spełnieniu warunków zawartych w art. 43 ust. 10 i ust. 11 nie zrezygnują z tego zwolnienia i nie wybiorą opcji opodatkowania dostawy przedmiotowego budynku na zasadach ogólnych.

Oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy budynków hotelowych, należy uznać je za nieprawidłowe. Jakkolwiek Zainteresowany wywiódł prawidłowy skutek prawny, to jednakże w świetle okoliczności sprawy, argumentacja Wnioskodawcy, iż dostawa przedmiotowych budynków hotelowych będzie korzystać ze zwolnienia, ponieważ w stosunku do tych budynków Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest nieprawidłowa.

W postawionym we wniosku pytaniu Wnioskodawca wskazał art. 43 ust. 10a ustawy o podatku od towarów i usług jako przepis prawa podatkowego odnoszący się do przedstawionego zdarzenia przyszłego. Należy zauważyć, iż art. 43 ustawy o VAT nie zawiera ust. 10a, a przedmiotowa dostawa korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.