0114-KDIP1-3.4012.43.2017.1.MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji sprzedaży zespołu składników majątkowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2017 r. (data wpływu 23 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji sprzedaży zespołu składników majątkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji sprzedaży zespołu składników majątkowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa polskiego, która podlega (i na moment opisanego zdarzenia będzie podlegać) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych w Polsce. Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) w Polsce.

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest sprzedaż sprzętu informatycznego, udzielanie licencji na oprogramowanie oraz działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Działalność Wnioskodawcy prowadzona jest obecnie w dwóch obszarach: (i) „SW” - Software („Biznes SoftwareSoftware”) oraz (ii) pozostałej działalności Wnioskodawcy, tj. „EG” Enterprise Group („Biznes Enterprise”).

Biznes SoftwareSoftware obejmuje dostawę licencji na oprogramowanie.

Natomiast Biznes Enterprise obejmuje: sprzedaż serwerów, pamięci masowych, rozwiązań sieciowych i rozwiązań chmury informatycznej (sekcja EG), oraz usługi serwisowe (sekcja TS).

Planowane jest przeprowadzenie restrukturyzacji działalności Spółki (stanowiącej efekt oraz cześć toczącej się globalnej restrukturyzacji biznesowej grupy kapitałowej, do której Wnioskodawca należy - „Grupa X.” polegającej na dalej idącym rozdzieleniu obszarów biznesowych Biznes Software i Biznes Enterprise) poprzez sprzedaż całego majątku Spółki dotyczącego Biznesu Software stanowiącego wyodrębnioną w jej strukturach działalność Biznesu Software do innej spółki. W wyniku planowanych działań, Biznes Software zostanie przeniesiony do istniejącej spółki kapitałowej poprzez zawarcie umowy sprzedaży. Udziałowcem N. w dacie zawarcia umowy sprzedaży będzie spółka należąca do grupy kapitałowej, do której należy również Wnioskodawca. Po wydzieleniu Biznesu Software we wszystkich krajach, w których działa grupa kapitałowa, wszystkie spółki prowadzące Biznes Software (w tym polska spółka N.) zostaną wydzielone z grupy kapitałowej (Grupa X.) do której należy Wnioskodawca.

Po dokonaniu opisanej powyżej transakcji sprzedaży Biznesu Software, to N. będzie kontynuowała działalność w zakresie Biznesu Software.

Przeprowadzenie opisanej wyżej reorganizacji umożliwi Grupie X., do której należy Wnioskodawca, przejrzyste wyodrębnienie podmiotowe Biznesu Software i specjalizację nowo utworzonych spółek w tym obszarze działalności.

Jak wskazano powyżej, w przyszłości, po przeniesieniu ze struktur Wnioskodawcy Biznesu Softwares, udziały w N. mogą zostać zbyte.

Wyodrębnienie Biznesu Software i Biznesu Enterprise

Aktualnie, Biznes Software oraz Biznes Enterprise stanowią w ramach struktury Wnioskodawcy odrębne obszary działalności. Podział struktury Spółki na powyższe obszary działalności wynika z wytycznych Grupy X., do której należy Spółka a dotyczących organizacji funkcjonowania podmiotów należących do Grupy X.. W szczególności, działalność Biznesu Software oraz Biznesu Enterprise wyodrębniona jest w strukturze Spółki w sposób organizacyjny, finansowy i funkcjonalny.

 1. Wyodrębnienie organizacyjne.

Zarówno Biznes Software jak i Biznes Enterprise są wyposażone we wszystkie niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia działalności w zakresie, o którym mowa powyżej, obejmujące w szczególności:

 • aktywa trwałe (m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne)
 • kontakty biznesowe, specjalistyczną wiedzę na temat dostarczanych produktów oraz historii współpracy z klientami;
 • umowy handlowe z klientami w tym umowy i innymi podmiotami z Grupy X.;
 • środki pieniężne i należności;
 • zobowiązania związane z daną działalnością (np. z rozliczeń z dostawcami)

Do danego rodzaju biznesu przyporządkowani są również pracownicy.

Biznes Software i Biznes Enterprise są wyodrębnione w strukturze Spółki. Istniejące w strukturach Wnioskodawcy wyodrębnienie organizacyjne Biznesu Software oraz Biznesu Enterprise wynika bezpośrednio ze struktury Grupy X., do której należy Wnioskodawca i jest odzwierciedlone odpowiednio w schematach organizacyjnych i w strukturze Spółki.

Wydzielenie Działu Biznes Software w strukturze Spółki zostanie formalnie potwierdzone na podstawie uchwały Zarządu Spółki (dalej: „Uchwała”), która zostanie podjęta przed dokonaniem sprzedaży Biznesu Software. Uchwała będzie określała podstawowe zasady wyodrębnienia oraz funkcjonowania działu Biznes Software odrębnie od pozostałej działalności prowadzonej przez Spółkę (tj. działalności Biznes Enterprise).

Uchwala potwierdzi formalnie status działu Biznes Software jako odrębnej wewnętrznej jednostki organizacyjnej, zorganizowanej w ramach struktury Spółki jako organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie niezależna wewnętrzna jednostka posiadająca uprawnienia i środki umożliwiające jej samodzielne wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem przypisanej jej działalności.

Uchwała formalnie potwierdzi strukturę organizacyjną działu Biznes Software. Działalność działu Biznes Software jest zarządzana przez dyrektora tego działu (dalej: „Dyrektor Działu”) powołanego na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Dyrektor Działu jest osobą, do której wszyscy pracownicy danego działu składają raporty i który jest odpowiedzialny w ramach Spółki za właściwe wykonywanie zadań przypisanych do tego działu.

Formalnym pracodawcą w odniesieniu do wszystkich pracowników Wnioskodawcy jest Spółka. Pracownicy Spółki są jednak jednoznacznie przypisani do poszczególnych działów na podstawie prowadzonej dokumentacji (jedynie pracownicy pełniących funkcje administracyjne i pomocnicze nie są przypisani bezpośrednio do działów). W odniesieniu do działu Biznes Software przypisanie konkretnych pracowników do tego działu będzie wynikało również z Uchwały.

Umowy zawarte przez Spółkę związane bezpośrednio z działalnością wykonywaną przez Dział Biznes Software będą również, na podstawie Uchwały, alokowane do Działu Biznes Software. Dział Biznes Software jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z tych umów.

Struktury organizacyjne Biznesu Software i Biznesu Enterprise mają identyczny układ, ale są całkowicie niezależne od siebie. Na tej podstawie, np. osoby zarządzające Biznesem Software i Biznesem Enterprise znajdują się na tym samym poziomie w hierarchii Grupy X, ale w żadnym przypadku nie występuje pomiędzy nimi jakakolwiek zależność, czy też podległość służbowa. Pracownicy Biznesu Software i Biznesu Enterprise raportują niezależnie do swoich regionalnych zwierzchników z regionu Europy Środkowo - Wschodniej.

Biznes Software i Biznes Enterprise korzystają w związku z prowadzoną działalnością ze wsparcia księgowego, kadrowego, prawnego (tzw. back-up office). W związku z planowaną sprzedażą Biznesu Software, pracownicy zapewniający ww. wsparcie zostaną w zakresie niezbędnym do funkcjonowania zarówno Biznesu Software jak też Biznesu Enterprise podzieleni i przyporządkowani do tych biznesów i następnie w wyniku sprzedaży Biznesu Software wszyscy pracownicy związani z Biznesem Software zostaną przeniesieni do N. W zakresie funkcji pomocniczych (tzw. back-up office), w odniesieniu do których Biznes Software nie posiada własnych pracowników, po sprzedaży Spółka może świadczyć usługi wsparcia w zakresie jaki będzie potrzebny w celu wsparcia kontynuacji działalności Biznesu Software. Pozwoli to na niezakłócone kontynuowanie działalności przez oba biznesy już po sprzedaży przez Spółkę Biznesu Software do N.

 1. Wyodrębnienie finansowe.

Istniejące obecnie wyodrębnienie finansowe Biznesu Software i Biznesu Enterprise daje możliwość bezpośredniego alokowania do poszczególnych biznesów bezpośrednio związanych z nimi przychodów i kosztów (poprzez wykorzystanie tzw. centrów przychodowych i kosztowych). Do każdego z biznesów możliwe jest również przypisanie określonych aktywów, tj. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jak również zapasów. Stosowane przez Spółkę narzędzia kontrolingowe pozwalają również na identyfikację i przyporządkowanie do każdego z biznesów należności (account receivables) związanych z tymi biznesami jak również zobowiązań (account payables). W ramach sprzedaży Biznesu Software przypisane do tego biznesu należności i zobowiązania zostaną przeniesione do N.

W odniesieniu do kosztów związanych z funkcjami pomocniczymi (w szczególność koszty związane z działem finansowym, HR, IT czy działek Real Estate) księgowane są na centrach kosztów przypisanych do danej funkcji pomocniczej jednak dla celów rachunkowości zarządczej koszty te mogą być dzielone przyjętymi kluczami alokacji na działy Biznesu Software i Biznesu Enterprise.

Prowadzona w Spółce ewidencja zdarzeń gospodarczych jak również stosowane narzędzia umożliwiają zatem przygotowanie na potrzeby zarządcze Spółki bilansu, rachunku wyników oraz rachunków przepływów pieniężnych dla Biznesu Software oraz Biznesu Enterprise oddzielnie.

Rachunkowość zarządcza Spółki jest zorganizowana zgodnie z wewnętrznym wydzieleniem poszczególnych rodzajów działalności. Sytuacja finansowa biznesów jest niezależenie analizowana przez analityków działu Biznesu Software i Biznesu Enterprise. Dla Biznesu Software i Biznesu Enterprise tworzone są odrębne plany finansowe (budżety) oraz dokonywana jest bieżąca (jak również okresowa) kontrola płynności.

 1. Wyodrębnienie funkcjonalne.

W strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębniony jest obszar Biznesu Software i Biznesu Enterprise.

Powyższe obszary działalności Spółki funkcjonują jako niezależne funkcjonalnie jednostki w strukturze Spółki, które raportują bezpośrednio do podmiotu nadrzędnego w stosunku do danego działu Spółki w strukturze globalnej całej Grupy X. Działy przygotowują plany sprzedaży i plany finansowe dotyczące wyłącznie wyników poszczególnych działów.

Powyższe działy Spółki prowadzą strategię zgodną ze strategią Grupy X. odniesieniu do danego działu. Cele tej strategii są odzwierciedlone w ogólnych celach pracy każdego pracownika przypisanego do danego działu.

Biznesu Software jest odpowiedzialny za dostarczanie licencji na oprogramowanie.

Biznes Enterprise jest odpowiedzialny za sprzedaż serwerów, pamięci masowych, rozwiązań sieciowych i rozwiązań chmury informatycznej (sekcja EG), oraz usługi serwisowe (sekcja TS). Zarówno Biznes Software jak i Biznes Enterprise ma przyporządkowany zespół pracowników, którzy wykonują poszczególne funkcje dotyczące działalności podstawowej tych biznesów.

Działalność Biznesu Software i Biznesu Enterprise nie powinny być traktowane jako zbiory aktywów przeznaczonych do pełnienia specyficznych funkcji, lecz jako organizacyjnie i finansowo wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, wystarczających do utworzenia odrębnego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność operacyjną, z uwagi na fakt, iż swoim zakresem obejmują:

 • aktywa trwałe, m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (w zakresie w jakim są potrzebne do prowadzenia działalności);
 • kontakty biznesowe, specjalistyczną wiedzę na temat sprzedaży produktów i usług oraz historii współpracy z klientami;
 • umowy handlowe z klientami;
  należności;
 • zobowiązania (np. z rozliczenia z dostawcami).

W rezultacie, po dokonaniu transakcji sprzedaży Biznesu Software do N., zarówno Biznes Software jak i Biznes Enterprise dysponować będą pracownikami oraz wszystkimi wskazanymi wyżej składnikami materialnymi i niematerialnymi przydzielonych tym biznesom co pozwoli w praktyce na prowadzenie (kontunuowanie) działalności przez N. (do którego w wyniku sprzedaży zostanie przeniesiony Biznes Software) oraz Spółkę (która po dokonaniu sprzedaży Biznesu Software będzie kontynuowała działalności Biznesu Enterprise) w sposób tożsamy, jak czyniła to dotychczas Spółka.

Spółka jest najemcą powierzchni biurowej. W tym zakresie zawarta została jedna (łączna) umowa najmu dotycząca powierzchni biurowej wykorzystywanej przez wszystkich pracowników Spółki. Jednakże określona części powierzchni biurowej jest obecnie przypisana do Biznesu Software oraz Biznesu Enterprise. W ramach sprzedaży Biznesu Software prawo do korzystania z odpowiedniej części powierzchni biurowej może zostać przejęte przez N.. Alternatywnie N. może zawrzeć nową umowę najmu dotyczącą nowej powierzchni biurowej. W konsekwencji od daty sprzedaży w obu spółkach (N., i Wnioskodawcy) zapewnione będą warunki lokalowe do niezakłóconego kontynuowania działalności gospodarczej.

Sprzedaż Biznesu Software

W wyniku zawarcia umowy sprzedaży Biznes Software zostanie przeniesiony przez Spółkę do N. w zamian na cenę sprzedaży które będzie należna Spółce.

N. jest nowo zawiązaną spółką nie posiadającą żadnych znaczących aktywów poza środkami pieniężnymi. Po zawarciu umowy sprzedaży N. będzie kontynuowała działalność Biznesu Software, w taki sposób, w jaki do momentu sprzedaży działalność ta była prowadzona przez Wnioskodawcę.

W wyniku sprzedaży, do N. zostaną przeniesione struktury organizacyjne Biznesu Software obejmujące odpowiednie zespoły powiązanych ze sobą składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej mających na celu kontynuację działalności prowadzonej do momentu sprzedaży w Spółce w ramach Biznesu Software. Pracownicy Spółki przypisani do Biznesu Software zostaną przeniesieni do N. na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 21, poz. 94 ze zm,; dalej: „Kodeks pracy”).

Należy również wskazać, że w analogicznym do opisanego powyżej stanie faktycznym została wydana pozytywna interpretacja z dnia 28 maja 2015 r. o sygnaturze IPPP2/4512-260/15-4/KOM (Wnioskodawca nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa w drodze podziału spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy na podstawie art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja sprzedaży nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja sprzedaży nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Kwalifikacja Biznesu Software w dacie sprzedaży jako zorganizowana część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o VAT.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem na gruncie obu przytoczonych ustaw podatkowych mamy do czynienia z ZCP, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

W związku z tym, że ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób spełnienie powyższych przesłanek powinno być weryfikowane, konieczne jest indywidualne rozpatrzenie każdego z przypadków.

W dotychczasowych poglądach organów podatkowych wielokrotnie zostało podkreślone, że ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić odrębną działalność, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest zatem to, aby ZCP stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Przykładowo argumenty takie wskazał:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 7 marca 2013 r. (sygn. ILPP5/443-61/12-4/PG), tj.: „nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, iż dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 8 stycznia 2014 r. sygn. IPPP1/443-1296/13-2/IGo) tj.: „zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 2 stycznia 2014 r. sygn. IPTPP2/443-847/13-2/KW) i w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu22 listopada 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-708/13-2/JN) tj.: „aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 9 maja 2011 r. (sygn. IBPP3/443-118/11/PH), tj. „Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Zdaniem Wnioskodawcy, Biznes Software stanowi i na moment sprzedaży będzie stanowił ZCP, ponieważ będzie spełniać ww. przesłanki.

Ad 1. Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega żadnej wątpliwości, że przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego Biznes Software stanowi i będzie stanowić na moment Podziału zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Biznes Software już obecnie wyposażone są w niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia działalności
w zakresie, o którym mowa powyżej, obejmujące w szczególności:

 • aktywa trwałe (m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne);
 • kontakty biznesowe, specjalistyczną wiedzą na temat sprzedaży produktów i usług oraz historii współpracy z klientami;
 • umowy handlowe z klientami;
  należności;
 • zobowiązania (np. z rozliczeń z dostawcami).

  Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie ww. składników (w tym zobowiązań) wchodzących w skład Biznesu Software, Wnioskodawca jest zdania, że przesłanka istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych, będzie spełniona.

  W oparciu bowiem o opisany wyżej zespół składników materialnych i niematerialnych Biznes Software może już teraz i będzie mógł w momencie sprzedaży kontynuować działalność w zakresie dostawy licencji na oprogramowanie.

  W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, warunek istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) jest spełniony.

  Ad 2. Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe

  Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego Biznes Software w dacie sprzedaży będzie wyodrębniony organizacyjnie i finansowo.

  Pojęcie „wyodrębnienia organizacyjnego” zostało wyjaśnione m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 14 lutego 2012 r.
  sygn. ILPB3/423-595/09/12-S/EK , zgodnie z którą: „Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjne podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość.

  Wyodrębnienie organizacyjne może przy tym wynikać ze statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze, ale jak podkreślają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, może mieć również charakter faktyczny.

  Wyodrębnienie organizacyjne Biznesu Software wynika bezpośrednio ze struktury korporacji Grupy X., do której należy Wnioskodawca i jest odzwierciedlone odpowiednio w schematach organizacyjnych i w strukturze Spółki.

  Ponadto wydzielenie Działu Biznes Software w strukturze Spółki zostanie formalnie potwierdzone na podstawie Uchwały. Uchwała będzie określała podstawowe zasady wyodrębnienia oraz funkcjonowania działu Biznes Software odrębnie od pozostałej działalności prowadzonej przez Spółkę. Uchwała potwierdzi formalnie status działu Biznes Software jako odrębnej wewnętrznej jednostki organizacyjnej, zorganizowanej w ramach struktury Spółki jako organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie niezależna wewnętrzna jednostka posiadająca uprawnienia i środki umożliwiające jej samodzielne wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem przypisanej jej działalności.

  Struktury organizacyjne Biznesu Software i Biznesu Enterprise (tj. pozostałej działalności Wnioskodawcy) mają identyczny układ, ale są całkowicie niezależne od siebie. Na tej podstawie, np. osoby zarządzające Biznesem Inc. i pozostałą działalnością Wnioskodawcy znajdują się na tym samym poziomie w hierarchii Spółki, jednak w żadnym przypadku nie występuje pomiędzy nimi jakakolwiek zależność ani podległość służbowa. Pracownicy Biznesu Software i pozostałej działalności Wnioskodawcy raportują niezależnie do swoich regionalnych zwierzchników z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jak zostało również wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Biznes Software i pozostała działalność Wnioskodawcy stanowią odrębne rodzaje działalności w Spółce, do których przypisane zostały określone zadania i funkcje. Poszczególne zadania realizowane są przez konkretnych pracowników przypisanych do tych poszczególnych działalności. Wyodrębnienie organizacyjne Biznesu Software i pozostałej działalności Wnioskodawcy przejawia się zatem również w prowadzeniu odrębnej od siebie działalności.

  Zadania i funkcje przydzielone do Biznesu Software i pozostałej działalności Wnioskodawcy realizowane są przez konkretnych pracowników przypisanych do tych działalności. W wyniku sprzedaży, pracownicy związani z Biznesem Software, w trybie art. 231 Kodeksu pracy zostaną przeniesieni do nabywcy.

  Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, Biznes Software oraz Biznes Enterprise są obecnie wyodrębnione pod względem organizacyjnym w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy i wyodrębnienie to będzie istniało w dacie sprzedaży.

  W zakresie spełnienia warunku wyodrębnienia finansowego, podkreślane jest przez organy podatkowe, że wystarczającym jest prowadzenie rachunkowości w taki sposób, aby można było przyporządkować koszty i przychody, należności oraz zobowiązania do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 10 stycznia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPP2/443-1044/12-4/EN, wskazał, ze wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lipca 2014 roku, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB3/423-170/14/DK: „(...) Wyodrębnienie finansowe nie oznacza natomiast całkowitej samodzielność: finansowej lecz sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nie należy tego pojęcia utożsamiać z posiadaniem przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa pełnej samodzielności finansowej, czy też samodzielnym sporządzaniem bilansu (...)”.

  Natomiast w interpretacji z dnia 27 czerwca 2014 roku, sygn. IPTPB3/423-95/14-4/GG, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził: „(...) Konsekwencją finansowego wyodrębnienia majątku mającego stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest konieczność przypisania do tego majątku również wszelkich zobowiązań związanych ze składnikami tego majątku (...) Wyodrębnienie finansowe nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprze: odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, istniejące obecnie wyodrębnienie finansowe Biznesu Software i Biznesu Enterprise daje możliwość bezpośredniego alokowania do każdego z tym biznesów związanych z nimi przychodów i kosztów (poprzez wykorzystanie tzw. centrów przychodowych i kosztowych). Do każdego z biznesów możliwe jest również przypisanie określonych aktywów, tj. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jak również zapasów. Stosowane przez Spółkę narzędzia kontrolingowe pozwalają wreszcie na identyfikację i przyporządkowanie do każdego z biznesów należności (account receivables) związanych z tymi biznesami jak również zobowiązań (account payables). Na moment sprzedaży przypisane do Biznesu Software należności i zobowiązania zostaną przeniesione do nabywcy.

  Dzięki tak prowadzonej ewidencji zdarzeń gospodarczych jak również w oparciu o stosowane narzędzia kontrolingowe możliwe jest zatem przygotowanie na potrzeby zarządcze Spółki bilansów, rachunku wyników oraz rachunków przepływów pieniężnych oddzielnie dla Biznesu Software oraz Biznesu Enterprise. A zatem Spółka jest w stanie oraz na moment sprzedaży będzie w stanie w sposób przejrzysty ustalić sytuację majątkową każdego z biznesów (tj. zarówno Biznesu Software jak i Biznesu Enterprise).

  Dodatkowo, sytuacja finansowa obydwu biznesów jest niezależenie analizowana przez analityka działu Biznesu Software i Biznesu Enterprise. Dla Biznesu Software i Biznesu Enterprise tworzone są także odrębne plany finansowe (budżety) oraz dokonywana jest bieżąca (jak również okresowa) kontrola płynności.

  W świetle powyższych argumentów, nie ulega wątpliwości, że Biznes Software stanowi i na moment sprzedaży będzie stanowił jednostkę wyodrębnioną finansowo.

  W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do Biznesu Software przesłanka wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego jest i będzie spełniona.

  Ad 3. Przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych.

  Warunek przeznaczenia do realizacji określonych zadań gospodarczych odnosi się do funkcjonalnego wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  Pojęcie „wyodrębnienia funkcjonalnego” zostało wyjaśnione m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 września 2014 roku, sygn. IBPBI/2/423-744/14/BG, zgodnie z którą: „(...) Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa (...)”.

  Co więcej jak wskazuje Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 26 maja 2014 r. sygn. IBPP3/443-203/14/AŚW ocenie organu, dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe (wskazane przepisami ustawy) nie musi mieć charakteru bardzo sformalizowanego. Bardziej istotne jest wyodrębnienie stricte funkcjonalne, które pozwala na dalsze funkcjonowanie części przedsiębiorstwa w sposób niezależny po oddzieleniu go od reszty przedsiębiorstwa.

  Wyodrębnienie funkcjonalne w strukturach Spółki Biznesu Software i Biznesu Enterprise przejawia się wyraźną odrębnością w zakresie działalności operacyjnej prowadzonej w ramach każdego z biznesów. Do działalności realizowanej w ramach Biznesu Software należy sprzedaż licencji na oprogramowanie. Z kolei działalność wykonywaną w ramach Biznesu Enterprise stanowi realizacja zintegrowanych rozwiązań infrastrukturalnych (serwerów, pamięci masowych, rozwiązań sieciowych i rozwiązań chmury informatycznej) zaprojektowanych dla nowoczesnych i innowacyjnych aplikacji Są to więc całkowicie od siebie odrębne obszary działalności gospodarczej.

  Biznes Software i Biznes Enterprise powinny być więc traktowane jako wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, wystarczających do utworzenia odrębnego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność operacyjną. Wynika, to m.in. z faktu, że do każdego z tych biznesów przypisane są:

  • aktywa trwałe (m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne);
  • kontakty biznesowe, specjalistyczną wiedzą na temat sprzedaży produktów i usług oraz historii współpracy z klientami:
  • umowy handlowe z klientami;
   należności,
  • zobowiązania (np. z rozliczeń z dostawcami).

  Co więcej, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, oba biznesy (Biznes Software i Biznes Enterprise) mają przyporządkowane zespoły pracowników, którzy wykonują poszczególne funkcje dotyczące działalności operacyjnej tych biznesów.

  Wyodrębnienia funkcjonalnego Biznesu Software oraz Biznesu Enterprise nie podważa fakt, iż w związku z prowadzoną działalnością biznesy te korzystają ze wsparcia księgowego, kadrowego, prawnego (tzw. back-up office). Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z planowaną sprzedażą, pracownicy zapewniający ww. wsparcie zostaną podzieleni i przyporządkowani do tych biznesów. W zakresie funkcji pomocniczych (tzw. back-up office) w odniesieniu do których Biznes Software nie posiada własnych pracowników, po sprzedaży Spółka może świadczyć usługi wsparcia w zakresie jaki będzie potrzebny w celu wsparcia kontynuacji działalności Biznesu Software. Pozwoli to na niezakłócone kontynuowanie działalności przez oba biznesy już po Podziale Spółki.

  W rezultacie, zarówno Biznes Software jak i Biznes Enterprise dysponować będą pracownikami oraz wszystkimi wskazanymi wyżej składnikami materialnymi i niematerialnymi przydzielonymi tym biznesom co pozwoli w praktyce na kontynuowanie działalności przez nabywcę do którego w wyniku sprzedaży zostanie przeniesiony Biznes Software w sposób tożsamy jak czyniła to dotychczas Spółka.

  Spółka jest najemcą powierzchni biurowej. W tym zakresie zawarta została jedna (łączna) umowa najmu dotycząca powierzchni biurowej wykorzystywanej przez wszystkich pracowników Spółki. Jednakże określona części powierzchni biurowej jest przypisana do każdego z Działów Biznes Software oraz Biznes Enterprise. W wyniku podziału prawo do korzystania z odpowiedniej części powierzchni biurowej może zostać przejęte przez nabywcę. Alternatywnie N. może zawrzeć nową umowę najmu dotyczącą nowej powierzchni biurowej. W konsekwencji od daty sprzedaży zapewnione będą warunki lokalowe do niezakłóconego kontynuowania działalności gospodarczej.

  W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, nie powinno ulegać wątpliwości, że warunek przeznaczenia Biznesu Software i Biznesu Enterprise do realizacji określonych zadań gospodarczych jest obecnie jak również zostanie spełniony w dacie sprzedaży.

  Ad 4 . Zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

  Ostatnim warunkiem uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność stanowienia przez niego niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadanie gospodarcze.

  Zdaniem Wnioskodawcy, opisany wyżej zespół składników zorganizowanych jako Biznes Software umożliwia samodzielne prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży licencji na oprogramowanie, natomiast opisany wyżej zespół składników zorganizowanych jako Biznes Enterprise umożliwia samodzielne prowadzenie działalności w zakresie realizacji zintegrowanych rozwiązań infrastrukturalnych zaprojektowanych dla nowoczesnych
  i innowacyjnych aplikacji.

  Biznes Software oraz Biznes Enterprise mogą samodzielne prowadzić działalność gospodarczą w wyżej wymienionym zakresie formie odrębnych przedsiębiorstw. Przemawia za tym fakt, że Biznes Software i Biznes Enterprise są już obecnie wyodrębnione w strukturze Spółki.

  Jak wskazano wyżej, istniejące w strukturach Wnioskodawcy wyodrębnienie organizacyjne Biznesu Software oraz Biznesu Enterprise wynika bezpośrednio ze struktury korporacji Grupy X., do której należy Wnioskodawca i jest odzwierciedlone odpowiednio w schematach organizacyjnych i w strukturze Spółki. Struktury organizacyjne Biznesu Software i Biznesu Enterprise mają identyczny układ, ale są całkowicie niezależne od siebie. Oba biznesy, (zarówno Biznes Software, jak i Biznes Enterprise) dysponują zespołem składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), a także posiadają własne źródła przychodów. Po dokonaniu Podziału oba biznesy będą w stanie samodzielnie kontynuować swoją działalność w oparciu o własną strukturę organizacyjną.

  Na powyższą ocenę nie ma wpływu fakt, że Biznes Software i Biznes Enterprise korzystają w związku z prowadzoną działalnością ze wsparcia księgowego, kadrowego, prawnego (tzw. back-up office). W związku z planowaną sprzedażą, pracownicy zapewniający ww. wsparcie zostaną bowiem w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Biznesu Software jak też Biznesu Enterprise podzieleni i przyporządkowani do tych biznesów. Pozwoli to na niezakłócone kontynuowanie działalności przez oba biznesy już po transakcji sprzedaży.

  Podsumowanie

  Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przytoczoną powyżej argumentację wspartą dotychczasowym orzecznictwem organów podatkowych, zdaniem Wnioskodawcy, Biznes Software oraz Biznes Enterprise są zdolne do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych jako niezależne przedsiębiorstwa, w szczególności zaś Biznes Software oraz Biznes Enterprise:

  • stanowią zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;
  • posiadają organizacyjne i finansowe wyodrębnienie;
  • są przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębniona funkcjonalnie);
  • posiadają zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

  Okoliczności przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazują zatem bez wątpliwości na to, że przenoszony w drodze sprzedaży Biznes Software już posiada i w dacie sprzedaży także będzie posiadać zdolność do samodzielnego, niezależnego funkcjonowania, a N. jako nabywca będzie miała możliwość kontynuowania działalności w zakresie sprzedaży licencji na oprogramowanie. Wszystkie te okoliczności wskazują, zdaniem Wnioskodawcy, jednoznacznie, że Biznesu Software powinien być traktowane obecnie i w przyszłości jako zorganizowana część w istniejącym w Spółce przedsiębiorstwie w rozumieniu powołanych na wstępnie przepisów podatkowych.

  Opodatkowanie VAT sprzedaży ZCP

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przepisów ustawy nie stosuje się jednak do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa - art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

  Jak Wnioskodawca wykazał powyżej, w opisanym zdarzeniu przyszłym spełnione zostaną przesłanki uznania Biznesu Software zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

  W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że na podstawie art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT sprzedaż Biznesu Software nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

  Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie,

  w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.