0114-KDIP1-3.4012.143.2018.1.ISK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie sprzedaży prawa własności nieruchomości, autorskich praw majątkowych i zależnych projektu oraz fizycznych egzemplarzy Projektu, a także prawo nabywcy do odliczenia podatku VAT od powyższego zakupu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 19 marca 2018 r. (data wpływu 22 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa własności nieruchomości, autorskich praw majątkowych i zależnych projektu oraz fizycznych egzemplarzy Projektu, a także prawa nabywcy do odliczenia podatku VAT od powyższego zakupu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa własności nieruchomości, autorskich praw majątkowych i zależnych projektu oraz fizycznych egzemplarzy Projektu, a także prawa nabywcy do odliczenia podatku VAT od powyższego zakupu.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania:
  spółka jawna
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:
  sp. z o.o.
  reprezentowanego przez pełnomocnika.

Przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jawna (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”), działającym w oparciu o umowę spółki zawartą w dniu 29 lipca 2011 r. Od dnia zawiązania Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą obejmującą m.in.: realizację projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków oraz kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

Spółka jest właścicielem niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 59/4 położonej w miejscowości Ł., dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (dalej: „Nieruchomość”). Nieruchomość została nabyta przez Wnioskodawcę w dniu 26 sierpnia 2011 r. w drodze umowy sprzedaży.

Przedmiotowa Nieruchomość nie stanowi nieruchomości rolnej i znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej z dnia 9 czerwca 2011 r., zgodnie z którym stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z zabudową jednorodzinną - teren oznaczony w planie symbolem MW(MN).

W dniu 28 grudnia 2017 roku Wnioskodawca złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (dalej „Pozwolenie na budowę”) budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wewnętrznym układem drogowym i naziemnymi miejscami parkingowymi, wyjazdem i infrastrukturą techniczną na terenie Nieruchomości na podstawie projektu budynku wielorodzinnego opracowanego zgodnie z postanowieniami umowy o prace projektowe zawartej z biurem architektonicznym (dalej: „Projekt”). Do dnia złożenia niniejszego wniosku ww. decyzja o pozwolenie na budowę nie została wydana. Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że na mocy ww. umowy o prace projektowe nabędzie autorskie prawa majątkowe i zależne do Projektu w zakresie wynikającym z zawartej z biurem architektonicznym umowy.

W dniu 11 stycznia 2018 r. Spółka podpisała umowę przedwstępną sprzedaży Nieruchomości (dalej: „Umowa”). Nabywcą Nieruchomości ma być Sp. z o.o. (dalej: „Nabywca”), niebędący stroną postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej zainicjowanej niniejszym wnioskiem, lecz posiadający status zainteresowanego w rozumieniu art. 14r Ordynacji podatkowej, wskazany w załączniku ORD-WS/B do niniejszego wniosku.

Spółka podjęła zatem wobec Nieruchomości czynności mieszczące się w przedmiocie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, podlegające opodatkowaniu VAT, tj. w zakresie realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków oraz w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.

Nabywca jest czynnym podatnikiem VAT prowadzącym działalność deweloperską. Nabywca zamierza wykorzystać Nieruchomość w prowadzonej działalności gospodarczej (opodatkowanej - VAT) poprzez wybudowanie na Nieruchomości budynku wielorodzinnego z miejscami postojowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową (dalej: „Inwestycja”), a następnie sprzedaż zlokalizowanych w Inwestycji lokali. Kupujący zamierza zrealizować Inwestycję na podstawie Pozwolenia na budowę, wydanego w oparciu o Projekt.

W związku z powyższym w celu realizacji Inwestycji Nabywca zamierza również nabyć od Spółki autorskie prawa majątkowe i zależne do Projektu oraz dokumentacji projektowej sieci/przyłączy, infrastruktury oraz wjazdów niezbędnych do realizacji Inwestycji, które będą podstawą do uzyskania przez Wnioskodawcę odpowiednich pozwoleń/zgłoszeń budowlanych (dalej: „Pozwolenia dot. Infrastruktury”) wraz z prawem własności egzemplarzy Projektu oraz dokumentacji dotyczącej Pozwoleń dot. Infrastruktury.

W rezultacie, zgodnie z Umową, przedmiotem sprzedaży ma być zarówno Nieruchomość, jak i autorskie prawa majątkowe i zależne do Projektu oraz dokumentacji będącej podstawą pozwoleń dot. Infrastruktury, a także egzemplarze Projektu i ww. dokumentacji.

Ponadto strony Umowy uzgodniły, że umowa przyrzeczona sprzedaży zostanie zawarta po spełnieniu zdefiniowanych w Umowie warunków, w tym po uzyskaniu przez Wnioskodawcę prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowę budynku według Projektu oraz pozwolenia dot. Infrastruktury i ich przeniesieniu na Nabywcę na podstawie prawomocnych i ostatecznych decyzji administracyjnych.

Zatem, zdarzenie przyszłe objęte pytaniami Wnioskodawcy odnosi się do sytuacji, w której w chwili zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży Nieruchomość będzie stanowiła teren niezabudowany, przeznaczony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pod zabudowę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w świetle opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego przeniesienie prawa własności Nieruchomości, sprzedaż autorskich praw majątkowych i zależnych do Projektu oraz sprzedaż fizycznych egzemplarzy Projektu za wynagrodzeniem (sprzedaż) przez Spółkę na Nabywcę stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu VAT z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 23%?
 2. Czy, w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, Nabywcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji zbycia prawa własności Nieruchomości, autorskich praw majątkowych i zależnych do Projektu oraz egzemplarzy Projektu pomiędzy Spółką a Nabywcą?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad 1

W ocenie Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym przeniesienie przez Spółkę na rzecz Nabywcy prawa własności Nieruchomości, jako czynność dokonana przez Wnioskodawcę działającego w charakterze podatnikami VAT, będzie podlegało opodatkowaniu VAT przy zastosowaniu stawki VAT 23%, która jest właściwa dla dostawy terenów niezabudowanych stanowiących tereny budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Analogiczną stawką będzie opodatkowana sprzedaż autorskich praw majątkowych i zależnych do Projektu oraz fizycznych egzemplarzy Projektu.

Ad 2

Z uwagi na fakt, że prawo własności Nieruchomości zostanie nabyte przez Nabywcę dla celów jego działalności gospodarczej, tj. wykonywanych w jej ramach czynności opodatkowanych VAT, Nabywcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktury VAT wystawionej przez Spółkę celem udokumentowania tej transakcji.

Uwagi ogólne: interes prawny podmiotów występujących ze wspólnym wnioskiem o interpretację indywidualną

Prawidłowe ustalenie kwestii opodatkowania podatkiem VAT bądź niepodleganie temu podatkowi niewątpliwie dotyczy prawnopodatkowej sytuacji Spółki jako przedsiębiorcy i podatnika VAT (obowiązku rozliczenia bądź nie podatku należnego VAT z tytułu sprzedaży Nieruchomości). Poczynione w tym zakresie ustalenia dotyczyć również będą sytuacji prawnopodatkowej Nabywcy, dla którego rozstrzygnięcie przedmiotowej kwestii jest kluczowe dla stwierdzenia, czy transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych („PCC”) - z tego tytułu obowiązek podatkowy ciążyłby ewentualnie na Nabywcy.

Kwestia ta w przypadku Nabywcy wpływać będzie również na ewentualne powstanie po jego stronie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT. Jak bowiem wyjaśnił w jednym ze swych orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny: „(...) z mocy ustawy (ustawy o VAT - przypis Spółki) podatnikowi VAT przysługuje uprawnienie do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony - co ma niewątpliwie wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego - a zatem ma on prawo do zadawania pytań dotyczących jego podatku naliczonego. Otrzymaną w tym zakresie informację podatnik może następnie wykorzystywać dokonując rozliczenia podatku, jak również może powoływać się na nią w kontaktach z kontrahentami, dla których może ona mieć walor informacyjny. Sam fakt, że kontrahenci skarżącej nie są treścią takiej interpretacji związani nie może świadczyć o tym, że skarżąca może być przez organ podatkowy traktowana jako nie mająca statusu zainteresowanego w rozumieniu art. 14b § 1 O.p.” (szerzej: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r., sygn. akt I FSK 1572/12).

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zagadnienie opodatkowania VAT sprzedaży Nieruchomości dotyczy bezpośrednio sfery praw i obowiązków podatkowych zarówno Spółki, jak i Nabywcy.

Ad 1

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przy czym przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się natomiast przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z powołanych uregulowań wynika zatem, że nieruchomości gruntowe spełniają definicję towaru zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a zbycie prawa własności do nich traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Niemniej, nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu VAT. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem działa w charakterze podatnika VAT.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 tego artykułu, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej rozumie się natomiast wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, gdyż związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym (vide: art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

Zatem, z powyższych przepisów wynika, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest kumulatywne spełnienie dwóch przesłanek:

 • po pierwsze - dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT;
 • po drugie - czynność wykonywana jest przez podmiot, który w jej ramach działa w charakterze podatnika.

Określony w ustawie o VAT zakres opodatkowania wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, by czynność podlegająca opodatkowaniu została wykonana przez podmiot, który dla potrzeb tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Taka sytuacja zachodzi niewątpliwie w niniejszej sprawie. Spółka dokonuje bowiem zbycia Nieruchomości, wobec której podjęła uprzednio działania zmierzające do posadowienia na niej budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Nieruchomość, jak wskazano powyżej, została nabyta przez Wnioskodawcę do majątku Spółki, której przedmiotem działalności - od początku jej zawiązania - była i jest m.in. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków oraz kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Podjęte przez Wnioskodawcę wobec Nieruchomości czynności mieszczą się zatem niewątpliwie w przedmiocie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, opodatkowanej VAT, przesądzając tym samym o trafności wniosku, że Nieruchomość była i będzie wykorzystywana w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Mając na względzie powyższe Spółka stoi na stanowisku, że planowana sprzedaż Nieruchomości objęta będzie zakresem przedmiotowym VAT jako dostawa towarów za wynagrodzeniem dokonywana przez podatnika VAT działającego w takim charakterze.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, czynność zbycia prawa własności nieruchomości, podlega co do zasady opodatkowaniu podstawową stawką VAT w wysokości 23%, z zastrzeżeniem jednak pewnych wyjątków przewidzianych w ww. ustawie.

W przypadku dostawy nieruchomości wyjątki te dotyczą czynności opodatkowanych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 9, 10 i 10a ustawy o VAT. Przy czym pierwszy z powołanych przepisów dotyczy dostaw nieruchomości niezabudowanych, podczas gdy dwa pozostałe odnoszą się do szczegółowo opisanych w ustawie przypadków dostawy budynków, budowli lub ich części.

Zważywszy na fakt, że Nieruchomość stanowi, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, nieruchomość niezabudowaną, przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a nie znajdą zastosowania w niniejszej sprawie. Zatem dalsza analiza skutków podatkowych planowanej transakcji powinna opierać się w pierwszej kolejności na interpretacji przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Zasadniczo zatem dostawa terenów niezabudowanych objęta jest zwolnieniem od VAT, chyba że dotyczy terenów budowlanych.

Pojęcie terenów budowlanych zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Opodatkowane są zatem dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe niezabudowane, będące terenami budowlanymi w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Mając zatem na względzie, że Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym usytuowana jest na obszarze o podstawowym przeznaczeniu pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z zabudową jednorodzinną, nie ulega wątpliwości, że stanowi ona, w świetle tego planu, grunt przeznaczony pod zabudowę. W rezultacie, Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży stanowi teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy o VAT, nie zaś „teren niezabudowany inny niż teren budowlany”, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Z uwagi na powyższe przeniesienie prawa własności Nieruchomości przez Spółkę na Nabywcę nie będzie korzystało ze zwolnienia od podatku, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Jak podkreślają jednak organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych, wyłączenie czynności dostawy niezabudowanych terenów budowlanych z zakresu stosowania przepisu art. 43 ust. pkt 9 ustawy o VAT nie przesądza jeszcze o tym, ze dana czynność nie może korzystać ze zwolnienia od podatku.

Zgodnie bowiem z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, ze zwolnienia od podatku korzysta również dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak wskazano jednak powyżej, Wnioskodawca wykorzystywał Nieruchomość na cele swojej działalności opodatkowanej VAT, tj. działalności nieobjętej zwolnieniem od podatku. Tym samym, Spółka stoi na stanowisku, że również zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT nie znajdzie zastosowania do będącego przedmiotem niniejszego wniosku zdarzenia przyszłego.

Tym samym czynność zbycia przez Spółkę prawa własności Nieruchomości będzie opodatkowana
VAT z zastosowaniem stawki 23%, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. Stosownie bowiem do treści tych przepisów, stawka podatku, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wynosi 22%, przy czym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stawka ta wynosi 23%.

Stanowisko powyższe jest zbieżne ze stanowiskiem prezentowanym w wydawanych interpretacjach indywidualnych, przykładowo stanowiskiem wyrażonym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej znak 0115-KDIT1-2.4012.176.2017.1.DM z dnia 8 czerwca 2017 r., w której organ wyjaśnił: „(...) Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego w kontekście powołanych przepisów, prowadzi do stwierdzenia, że zbycie przez Pana nieruchomości, o których mowa we wniosku będzie podlegało opodatkowaniu, stawką podatku w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Jak wynika z treści wniosku, prowadzi Pan działalność gospodarczą, a przedmiotowe nieruchomości nabył Pan z zamiarem dalszej odsprzedaży. Sprzedaż ta nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, z uwagi na to, że przedmiotowa nieruchomość - jak wynika z wniosku - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest gruntem przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową i usługową, a jedynie grunty inne niż budowlane mogą być zwolnione od podatku (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy).

Analogiczne stanowisko wyraził w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2018 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.772.2017.2.AB Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślając, że: „(...) Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz ww. przepisy należy stwierdzić, że sprzedaż opisanej działki niezabudowanej nr 748/5, która na dzień sprzedaży będzie objęta planem zagospodarowania przestrzennego i będzie przeznaczona pod zabudowę jako działka budowlana nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Mając na względzie powyższe analizowana transakcja podlegać będzie opodatkowaniu VAT według stawki 23%, co powinno zostać udokumentowane przez Spółkę za pomocą faktury obejmującej kwotę podatku obliczoną przy zastosowaniu tej stawki.

Zgodnie bowiem z art. 106b ust. 1 pkt 1 podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż (w tym dostawę towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju) dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku. Obowiązek taki nie zachodzi natomiast w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, co jednak z przyczyn opisanych powyżej nie dotyczy będącego przedmiotem niniejszego wniosku zdarzenia przyszłego.

Analogicznie, sprzedaż autorskich praw majątkowych i zależnych do Projektu oraz fizycznych egzemplarzy Projektu będzie stanowiła dostawę towarów opodatkowaną standardową 23% stawką VAT i także powinna zostać udokumentowana fakturą VAT.

Ad 2

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 2

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Katalog wyłączeń dotyczących obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku jest zawarty w art. 88 ustawy o VAT, obejmującym m.in. przepis art. 88 ust. 3a pkt 2, w myśl którego nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Nabywca jest czynnym podatnikiem VAT prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami. Nabywca nabędzie prawo własności Nieruchomości celem zlokalizowania na niej Inwestycji w postaci budynku wielorodzinnego z miejscami postojowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową. Znajdujące się w tym budynku lokale przeznaczone zostaną do sprzedaży i będą, zgodnie z założeniem Nabywcy, przedmiotem czynności opodatkowanych VAT. Nabywca nabędzie zatem Nieruchomości z zamiarem jej wykorzystania w ramach czynności opodatkowanych.

Przedmiotowe nabycie stanowić będzie zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy, dostawę towaru budowlanego, która, jak to zostało wyjaśnione w odpowiedzi na pytanie nr 1, będzie opodatkowana VAT z zastosowaniem stawki 23%. Z przyczyn opisanych powyżej czynność ta nie będzie objęta zwolnieniem od podatku.

Mając na względzie powyższe, art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania.

Reasumując, Nabywcy - zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 i 2 ustawy VAT - będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktury wystawionej przez Spółkę dla udokumentowania sprzedaży Nieruchomości na rzecz tego Nabywcy, autorskich praw majątkowych i zależnych oraz fizycznych egzemplarzy Projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w całości należało uznać za prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu Stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.