0114-KDIP1-3.4012.112.2018.2.ISK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej płatności otrzymanych z tytułu sprzedaży usług organizowania imprez turystycznych w przypadku, gdy sprzedaż będzie dokonywana wyłącznie przez stronę internetową i telefonicznie, a zapłata będzie otrzymywana w formie bezgotówkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2018 r. (data wpływu 9 marca 2018 r.) uzupełnionym w dniu 3 kwietnia 2018 r. (data wpływu 10 kwietnia 2018 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 27 marca 2018 r. (doręczone Stronie w dniu 29 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej płatności otrzymanych z tytułu sprzedaży usług organizowania imprez turystycznych w przypadku, gdy sprzedaż będzie dokonywana wyłącznie przez stronę internetową i telefonicznie, a zapłata będzie otrzymywana w formie bezgotówkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełniony w dniu 3 kwietnia 2018 r. (data wpływu 10 kwietnia 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 27 marca 2018 r. (skutecznie doręczonym w dniu 29 marca 2018 r.) dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej płatności otrzymanych z tytułu sprzedaży usług organizowania imprez turystycznych w przypadku, gdy sprzedaż będzie dokonywana wyłącznie przez stronę internetową i telefonicznie, a zapłata będzie otrzymywana w formie bezgotówkowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) jest przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym siedzibę na terytorium Irlandii. Przedmiotem działalności Spółki na terytorium Polski będzie świadczenie usług w zakresie organizowania imprez turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2017.1553) poprzez utworzone w Polsce biuro operacyjne (dalej: „Usługa”). Spółka otrzymała polski numer NIP, obecnie jest w trakcie rejestracji do celów podatku VAT.

Usługi będą świadczone przez Spółkę przy wykorzystaniu strony Internetowej za pomocą domeny www. lub telefonicznie. Spółka nie będzie posiadała biur obsługi Klientów, nie będzie też można dokonać zakupu Usługi osobiście w siedzibie Spółki. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez serwis internetowy obejmuje prezentację imprez turystycznych Spółki oraz możliwość rezerwacji i zawarcia umowy świadczenia usług turystycznych.

Po wybraniu konkretnej imprezy turystycznej i zapoznaniu się z warunkami świadczonej Usługi, akceptacja rezerwacji przez Klienta będzie dokonywana poprzez przycisk „rezerwuję i płacę”. Następnie Klient dokona wyboru jednej z przewidywanych przez Spółkę form płatności:

  1. płatność kartą płatniczą,
  2. płatność automatycznym przelewem elektronicznym (e-płatności),
  3. płatność portfelem wirtualnym (np. PayPal, MasterPass).

Klient nie będzie miał możliwości podpisania umowy bezpośrednio w biurze siedziby Spółki, nie będzie miał też możliwości zapłaty za wybraną Usługę w formie gotówkowej. Płatność nastąpi wyłącznie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę - w przypadku płatności przelewem lub rachunek wskazany na formularzu płatności elektronicznej (płatność kartą płatniczą, systemem e-płatności lub portfelem wirtualnym typu PayPal czy MasterPass). W tytule płatności Klient podaje numer rezerwacji. W ramach form płatności wskazanych powyżej w punktach 1-3, kwota zapłaty trafia w pierwszej kolejności na konto pośrednika płatności, a następnie jest automatycznie przypisywana do portfela sprzedawcy. Zapłata i obsługa takich transakcji następuje w całości za pośrednictwem banku oraz pośrednika obsługującego płatność w systemie płatności elektronicznej. Systemy obsługi płatności online pozwalają na pełną weryfikację osoby, która przekazuje płatność. Każda sprzedaż jest odpowiednio udokumentowana.

Spółka będzie posiadać wewnętrzny system rezerwacyjny Travel Smart, z którego będą wynikać wszystkie dane związane z realizowanymi Usługami bez względu na wybraną formę płatności, a w szczególności: dane Klienta, data i sposób zapłaty, kwota zapłaty, numer rezerwacji, nazwa imprezy turystycznej. Ponadto w przypadku płatności kartą płatniczą Spółka będzie posiadała dodatkowy, obszerny raport od firmy zajmującej się procesowaniem płatności (obecnie Spółka zakłada współpracę z firmą R.), (dalej: „Procesor Płatności”) z którego będzie wynikać jakiej konkretnie Usługi dotyczy zapłata i na czyją rzecz została dokonana, w tym data i godzina przetworzenia transakcji, nazwa posiadacza karty, wydawca karty, identyfikator zamówienia (unikalny identyfikator transakcji), kwota transakcji.

Co ważniejsze, podstawowym narzędziem oferowanym przez Procesora Płatności jest indywidualny panel odbiorcy płatności, do którego Spółka będzie mogła w każdej chwili się zalogować w celu przeglądania i monitorowania wpłat wraz ze szczegółami płatności. Oprócz tego w każdym momencie Spółka będzie mogła wygenerować raport o wszystkich transakcjach i pobrać te dane do programu Excel.

Spółka będzie również otrzymywać raport od podmiotu akceptującego płatność (dalej: „Akceptant płatności”). Akceptant płatności będzie wysyłał dzienne raporty (w cyklu rozliczeniowym ustalonym ze Spółką) wskazujące termin w którym nastąpi uznanie rachunku Spółki. Spółka będzie otrzymywać jedną zbiorczą wpłatę od Akceptanta w ustalonym cyklu rozliczeniowym, nie mniej jednak istotnym jest, iż raporty Akceptanta pozwolą na wyodrębnienie pojedynczych płatności Klientów w ramach jednego uznania rachunku Spółki.

Każda zapłata dokonana przez Klienta będzie miała zatem odzwierciedlenie w prowadzonym wewnętrznym systemie rezerwacyjnym Travel Smart, w raporcie Procesora Płatności oraz w raporcie Akceptanta Płatności.

W uzupełnieniu wniosku Strona wskazała, że co do zasady umowy o udział w imprezie turystycznej będą zawierane przez stronę internetową lub telefonicznie z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Spółka nie wyklucza jednak sprzedaży Usługi dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub dla osoby prawnej, jeśli taki klient zgłosi chęć zakupu Usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka świadcząc Usługi w przedstawionym stanie faktycznym nie będzie musiała ewidencjonować sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej płatności otrzymanych w formie bezgotówkowej, biorąc pod uwagę, iż wewnętrzny system rezerwacyjny Travel Smart, raport Procesora Płatności oraz raport Akceptanta będą stanowić dodatkową ewidencję, o której mowa w poz. 39 części II załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017.2454) w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie będzie musiała ewidencjonować sprzedaży Usług w kasie rejestrującej, ponieważ będzie przyjmować płatności w całości za pośrednictwem banku oraz prowadzić ewidencję, z której będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata i na czyją rzecz została dokonana (dane Klienta).

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017.2454) w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej: „Rozporządzenie”).

Regulacje zawarte w powołanym Rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności -zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu - do określonej wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do Rozporządzenia.

W poz. 39 Rozporządzenia wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 Rozporządzenia w powiązaniu z poz. 39 ww. załącznika do Rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy 1) Spółka otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem) oraz 2) z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie Usługi zapłata dotyczyła.

W celu zapłaty za Usługę, Klient będzie zobligowany do skorzystania z jednej z oferowanych form płatności zdalnej. Np. korzystając z systemu pośredniczącego w przelewie, Klient automatycznie przechodzi do polecenia wykonania przelewu, a aplikacja pośrednika wypełnia wszystkie niezbędne informacje. Systemy płatnicze on-line (płatność kartą płatniczą, system e-płatności lub portfel wirtualny typu PayPal czy MasterPass) są obsługiwane za pośrednictwem firm oferujących usługi płatnicze. W przypadku takich płatności, sprzedawca niemal natychmiast dowiaduje się o dokonaniu transakcji, potwierdzenie od pośrednika przychodzi w ciągu kilku minut.

W przypadku karty płatniczej proces płacenia w sieci jest łatwiejszy i szybszy niż ręczne wprowadzanie danych do przelewu. Klient płacąc za Usługę przy użyciu karty płatniczej będzie to czynić za pośrednictwem firmy oferującej usługi płatnicze. Przebieg płatności sprowadza się do wybrania przez Klienta karty, jako sposobu płatności podczas finalizowania zakupu, podania jej numeru, daty ważności i kodu zabezpieczającego, a także imienia i nazwiska właściciela.

Jak wynika z powyższego, Spółka świadcząc Usługi będzie stosowała jedynie bezgotówkowe rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych.

Zgodnie z ust. 3 w art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2017.1876), rozliczenia bezgotówkowe przeprowadza się w szczególności:

  1. poleceniem przelewu;
  2. poleceniem zapłaty;
  3. czekiem rozrachunkowym;
  4. kartą płatniczą (debetową lub kredytową).

Przy czym zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo bankowe określenie karta płatnicza oznacza kartę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2017.2003), która również uważa płatność kartą za transfer środków pomiędzy rachunkami bankowymi. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 15a) tej ustawy karta płatnicza oznacza kartę uprawniającą do wypłaty gotówki lub umożliwiającą złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowaną przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków, w tym kartę płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia (UE) 2015/751.

Przy płatności kartą płatniczą kwota zapłaty zostaje zatem przetransferowana z rachunku właściciela karty (nabywcy Usługi) na rachunek odbiorcy płatności (Spółki), a płatność jest dokonywana za pośrednictwem podmiotu zajmującego się procesowaniem płatności oraz podmiotu akceptującego płatność. Spółka otrzymuje zatem w całości zapłatę za transakcję za pośrednictwem banku na swoje konto.

Spółka będzie miała zatem prawo do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej w przypadku płatności z tytułu sprzedaży za pośrednictwem jednej ze wskazanych w stanie faktycznym form płatności. Oczywiście musi przy tym posiadać dowody dokumentujące dokonanie płatności oraz posiadać ewidencję, z której jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.