0114-KDIP1-2.4012.52.2018.2.PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie zastosowania zwolnienia dla transakcji sprzedaży.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2018 r. (data wpływu 26 stycznia 2018 r.), uzupełnionym w dniu 14 marca 2018 r. (data wpływu 20 marca 2018 r.) na wezwanie Organu z dnia 20 lutego 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla transakcji sprzedaży – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla transakcji sprzedaży. Wniosek uzupełniony został w dniu 14 marca 2018 r. (data wpływu 20 marca 2018 r.) na wezwanie Organu z dnia 20 lutego 2018 r., skutecznie doręczone Stronie w dniu 9 marca 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe uzupełnione w odpowiedzi na wezwanie.

Wspólnota Mieszkaniowa na podstawie uchwały wyraziła zgodę na zmianę przeznaczenia, rozbudowę (nadbudowę), adaptację oraz sprzedaż części nieruchomości wspólnej stanowiącej strych, która zostanie zaadaptowana na samodzielne lokale mieszkalne (dalej: Strych). Wspólnota Mieszkaniowa zamierza zawrzeć umowę przedwstępną z nowym nabywcą (dalej: Nabywca) przewidującą zbycie przez Wspólnotę Mieszkaniową nowopowstałych w wyniku przebudowy lokali, po przeprowadzeniu prac w tym zakresie przez Nabywcę. Wspólnota udzieli w umowie upoważnień i zgód dla Nabywcy do dokonywania wszelkich czynności koniecznych w toku postępowania administracyjnego o wydanie pozwoleń na budowę, zaświadczeń o samodzielności, wprowadzania zmian do danych ewidencyjnych itp. Nabywca dokona na Strychu prac remontowo-budowlanych, modernizacyjnych i adaptacyjnych w wyniku czego na Strychu powstaną nowe lokale mieszkalne. Wszelkie koszty związane z adaptacją i remontem Strychu zostaną przeprowadzone na koszt nowego Nabywcy. Wspólnota nie poniesie kosztów tych prac. Po zakończeniu prac budowlanych na Strychu i przeprowadzeniu obmiaru, nowy Nabywca uzyska zaświadczenia o samodzielności dla nowopowstałych lokali i zadba o wprowadzenie odpowiednich danych do ewidencji. Następnie Wspólnota zawrze umowę ostateczną z Nabywcą i nastąpi ustanowienie odrębnej własności nowopowstałych lokali. Po założeniu ksiąg wieczystych dla nowopowstałych lokali nowy Nabywca dokona ich zbycia na rzecz klientów ostatecznych.

Budynek w którym usytuowany jest Strych został oddany do użytku i zasiedlony przed 1993 r. natomiast Strych stanowił, część wspólną nieruchomości służącą wszystkim właścicielom lokali i dotychczas nie był osobno zasiedlany. Strych nie był przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Wspólnota nie jest podatnikiem VAT czynnym.

Wnioskodawca w uzupełnieniu do wniosku w odpowiedzi na pytanie czy do dnia sprzedaży dojdzie do rozliczenia nakładów dotyczących adaptacji lokali mieszkalnych poniesionych przez Nabywcę z Wspólnotą Mieszkaniową wskazał: „Nie. Cena za Strych została ustalona na dzień podpisania umowy przedwstępnej pomiędzy Nabywcą i Wspólnotą, po wartości rynkowej Strychu oraz zgodnie z jego stanem technicznym na dzień podpisywania umowy przedwstępnej. Cena ta nie ulegnie zmianie, np. o poniesione przez Nabywcę nakłady na adaptację Strychu. Nakłady poniesione przez Nabywcę będą ponoszone wyłącznie na rzecz i w imieniu Nabywcy, jako jego inwestycja i nie będą wpływały na dalsze rozliczenia pomiędzy Nabywcą, a Wspólnotą. Cena za Strych, została ustalona na dzień podpisania umowy przedwstępnej i nie ulegnie zmianie w wyniku przeprowadzonych na Strychu prac adaptacyjnych przez Nabywcę. Wspólnota nie ma żadnego wpływu na zakres i rodzaj prac prowadzonych na Strychu, na ich skalę, ani budżet. Wydatki ponoszone przez Nabywcę stanowią wyłącznie jego inwestycję i nie wpływają w żaden sposób na cenę zakupu Strychu ustaloną w dniu podpisywania umowy przedwstępnej.

W odpowiedzi na pytanie czy Wspólnota Mieszkaniowa ponosiła wydatki na ulepszenie części wspólnej nieruchomości stanowiącej strych przekraczające 30% wartości początkowej budynku Wnioskodawca wskazał: „Nie. Wspólnota nie dokonywała żadnych nakładów na części wspólne stanowiące Strych (ani na żadne inne części wspólne nieruchomości). Wspólnota nie dokonywała ani remontów, ani modernizacji Strychu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy transakcja sprzedaży Strychu przez Wspólnotę na rzecz nowego Nabywcy będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a?

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż Strychu będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) (dalej ustawa o VAT) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Natomiast stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do zapisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z treści ww. przepisu wynika, iż dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy części budynku kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Zgodnie z zawartą w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT definicją, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Analizując powyższe przepisy, należy stwierdzić, że na potrzeby definicji pierwszego zasiedlenia należy przyjąć, iż oddanie do użytkowania jest sformułowaniem odnoszącym się do faktycznej czynności przekazania budynku, budowli lub ich części w wykonaniu dostawy, dzierżawy, najmu, aportu lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu. Oddanie budynku, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu musi nastąpić na rzecz pierwszego nabywcy lub użytkownika.

W analizowanej sprawie mamy do czynienia ze sprzedażą części nieruchomości wspólnej stanowiącej Strych, który zostanie zaadaptowany na samodzielne lokale mieszkalne. Budynek został oddany do użytku i zasiedlony przed 1993 r. natomiast Strych stanowił część wspólną nieruchomości służącą wszystkim właścicielom lokali i dotychczas nie był osobno zasiedlany. Strych nie był przedmiotem najmu dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Nie były również ponoszone wydatki na ulepszenie Strychu. Wspólnota Mieszkaniowa nigdy nie była i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przebudowa i adaptacja Strychu, dokonana zostanie na koszt Nabywcy. Wspólnocie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy przebudowie i adaptacji Strychu, na lokale mieszkalne, ponieważ to nie ona będzie dokonywała wydatków związanych z przebudową.

Analizując powołaną wcześniej definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, iż aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu.

Jak wskazano powyżej, sformułowanie w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu - dotyczy czynności wymienionych w art. 5 obecnie obowiązującej ustawy o VAT i dokonanych w okresie jej obowiązywania, jak również dokonanych pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, czyli dana czynność musi podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem nie dotyczy dostaw i usług dokonywanych przez podmioty wykonujące działalność przed dniem 5 lipca 1993 r.

W analizowanej sytuacji, budynek został oddany do użytku i zasiedlony przed 1993 r. natomiast Strych, stanowił część wspólną nieruchomości służącą wszystkim właścicielom lokali i dotychczas nie był osobno zasiedlany. Zatem nie można mówić, że doszło do pierwszego zasiedlenia odnośnie ww. nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym nie została spełniona pierwsza przesłanka warunkująca zwolnienie dostawy przedmiotowych nieruchomości o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż dostawa odbędzie się w ramach pierwszego zasiedlenia. Zatem należy zbadać zasadność zastosowania zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W analizowanej sprawie nie przysługiwało Wspólnocie prawo do odliczenia podatku naliczonego. Nie były również ponoszone wydatki na ulepszenie Strychu. Wspólnocie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy przebudowie i adaptacji Strychu na lokale mieszkalne ponieważ adaptacja ta będzie wykonywana przez Nabywcę i na jego koszt. W związku z powyższym zostały spełnione obie przesłanki warunkujące zwolnienie od podatku od towarów i usług o którym mowa w art. 43 ust 1 pkt 10a, tj. w stosunku do zbywanych części obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym dostawa części nieruchomości wspólnej stanowiącej Strych będzie korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Natomiast stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, (...).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w cytowanej ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wspólnota jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która może jednak posiadać podmiotowość podatkową. Jednakże, w zakresie czynności zarządzania nieruchomością wspólną i pobierania zaliczek od członków wspólnoty z tytułu np. dostawy mediów do poszczególnych lokali nie jest ona podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy.

Natomiast, podkreślenia wymaga, że czynności wykonywane przez wspólnotę, wykraczające poza zakres obowiązkowego zarządu określonego w ustawie o własności lokali, są dostawą towarów lub świadczeniem usług, w stosunku do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje sprzedaż części wspólnej nieruchomości stanowiącej Strych. Stwierdzić zatem należy, że w przedmiotowej sprawie Wspólnota będzie działała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a czynność sprzedaży na rzecz Nabywcy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy, stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, jeżeli w stosunku do nich powstało pierwsze zasiedlenie, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata.

Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2014 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że „Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”.

Z kolei przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady, posługują się pojęciem „pierwszego zasiedlenia”, jednakże nie definiują tego pojęcia oraz nie wprowadzają dodatkowych warunków go określających. W konsekwencji zarówno zgodnie z przepisami ww. Dyrektywy 2006/112/WE Rady oraz w świetle utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pierwsze zasiedlenie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. W efekcie, aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zwolnienie uregulowane w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy ma charakter zwolnienia fakultatywnego, gdyż w myśl art. 43 ust. 10 ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy po spełnieniu określonych warunków – możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Przy czym podkreślić należy, że niniejsze prawo zostało zawężone tylko do rezygnacji ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

I tak stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy – zgodnie z zapisem art. 43 ust 7a ustawy – nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Jak wynika z powyższego, prawo do zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy przysługuje wówczas, gdy w stosunku do obiektów, będących przedmiotem sprzedaży, nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ulepszenie tych obiektów, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów, chyba że budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Zatem wykorzystywanie obiektu przez okres co najmniej 5 lat do czynności opodatkowanych pozwala podatnikowi na zastosowanie zwolnienia od podatku nawet w sytuacji, gdy ponosił on wydatki wyższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów, w związku z którymi to wydatkami miał prawo do odliczenia podatku VAT.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Nabywca dokona na Strychu prac remontowo-budowlanych, modernizacyjnych i adaptacyjnych w wyniku czego na Strychu powstaną nowe lokale mieszkalne. Wszelkie koszty związane z adaptacją i remontem Strychu zostaną przeprowadzone na koszt Nabywcy. Wspólnota nie poniesie kosztów tych prac. Po zakończeniu prac budowlanych na Strychu i przeprowadzeniu obmiaru, nowy Nabywca uzyska zaświadczenia o samodzielności dla nowopowstałych lokali i zadba o wprowadzenie odpowiednich danych do ewidencji. Następnie Wspólnota zawrze umowę ostateczną z Nabywcą i nastąpi ustanowienie odrębnej własności nowopowstałych lokali. Po założeniu ksiąg wieczystych dla nowopowstałych lokali nowy Nabywca dokona ich zbycia na rzecz klientów ostatecznych. Budynek w którym usytuowany jest Strych został oddany do użytku i zasiedlony przed 1993 r. natomiast Strych stanowił, część wspólną nieruchomości służącą wszystkim właścicielom lokali i dotychczas nie był osobno zasiedlany. Strych nie był przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Wspólnota nie dokonywała żadnych nakładów na części wspólne stanowiące Strych (ani na żadne inne części wspólne nieruchomości). Wspólnota nie dokonywała remontów ani modernizacji Strychu.

W związku z tak przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy planowana transakcja sprzedaży na rzecz Nabywcy będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy wskazać, że planowana przez Wnioskodawcę czynność sprzedaży będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

W analizowanej sprawie Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę przedwstępną z nowym nabywcą przewidującą zbycie nowopowstałych w wyniku przebudowy Strychu lokali. Wspólnota udzieli w umowie upoważnień i zgód dla Nabywcy do dokonywania wszelkich czynności koniecznych w toku postępowania administracyjnego o wydanie pozwoleń na budowę, zaświadczeń o samodzielności, wprowadzania zmian do danych ewidencyjnych itp. Nabywca dokona na Strychu prac remontowo-budowlanych, modernizacyjnych i adaptacyjnych w wyniku czego na Strychu powstaną nowe lokale mieszkalne. Wszelkie koszty związane z adaptacją i remontem Strychu zostaną przeprowadzone na koszt Nabywcy. W świetle przedstawionych okoliczności sprawy wskazać zatem należy, że w przypadku dostawy Strychu na którym w wyniku przebudowy powstaną lokale mieszkalne, dla których następnie zostaną założone księgi wieczyste, będziemy mieli do czynienia z dostawą nowych nieruchomości w sensie prawnym. Tym samym, w odniesieniu do sprzedaży przez Wnioskodawcę lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji Strychu, nie zostanie spełniona pierwsza przesłanka, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy warunkująca zwolnienie z podatku od towarów i usług, gdyż dostawa nowo powstałych lokali nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy.

Należy zatem zbadać możliwość zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Z powołanej regulacji wynika, że aby dostawa budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia muszą zostać spełnione dwa warunki, tj. brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do budynków, budowli lub ich części oraz brak wydatków na ulepszenie, w stosunku do których sprzedający miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a w przypadku ponoszenia takich wydatków, muszą być one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Budynek w którym usytuowany jest Strych został oddany do użytku i zasiedlony przed 1993 r. Strych stanowił, część wspólną nieruchomości służącą wszystkim właścicielom lokali. Zatem z okoliczności przedmiotowej sprawy nie wynika aby Wspólnocie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do Strychu. Jednocześnie Wspólnota nie dokonywała żadnych nakładów na części wspólne stanowiące Strych (ani na żadne inne części wspólne nieruchomości), a wszelkie koszty związane z adaptacją i remontem Strychu zostaną przeprowadzone na koszt Nabywcy.

Zatem mając na uwadze przedstawiony opis sprawy uznać należy, że zostały spełnione obie przesłanki warunkujące zwolnienie od podatku od towarów i usług o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. W konsekwencji dostawa lokali mieszkalnych powstałych w wyniku przebudowy Strychu będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.