0113-KDIPT2-1.4011.165.2017.1.DJD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Ustalenie przychodów ze sprzedaży dodatkowych elementów do maszyn rolniczych, które zostaną sprzedane za kwotę 1 zł netto

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku który wpłynął w dniu 4 kwietnia 2017 r., uzupełnionym pismem z dnia 29 maja 2017 r. (data wpływu 2 czerwca 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodów ze sprzedaży dodatkowych elementów do maszyn rolniczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., Nr 201, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 18 maja 2017 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.52.2017.1.DJD, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 18 maja 2017 r. (data doręczenia 23 maja 2017 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 29 maja 2017 r. (data wpływu 2 czerwca 2017 r.), nadanym za pośrednictwem polskiej placówce pocztowej operatora publicznego w dniu 30 maja 2017 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki jawnej (dalej: „Spółka”), która prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na tym, że kupuje maszyny rolnicze od podmiotów trzecich, a następnie sprzedaje je na rzecz określonych kupujących. Oprócz Wnioskodawcy wspólnikiem Spółki jest jeszcze jedna osoba fizyczna. Udziały wspólników w zysku Spółki są równe.

Zdarza się, że określony kupujący zamierza nabyć od Spółki daną maszynę, ale chciałby jednocześnie, aby była ona wyposażona w dodatkowy element lub dodatkowe elementy (dalej bez rozróżniania na liczbę pojedynczą lub mnogą: „dodatkowe elementy”). Bywa, że nie zawsze dodatkowe elementy znajdują się w posiadaniu Spółki, dlatego musi je dopiero zakupić i sprowadzić od swoich dostawców.

Spółka planuje, aby niektóre transakcje przeprowadzać w ten sposób, że będzie ona sprzedawała danemu kupującemu osobno maszynę w wersji podstawowej i osobno wspomniane dodatkowe elementy. Wydanie kupującemu maszyny oraz dodatkowych elementów może następować w różnych terminach, gdyż często jest tak, że kupujący oczekuje wydania samej maszyny wcześniej, tj. zanim zostanie sprowadzony dodatkowy element do tej maszyny. Sprzedaż przez Spółkę wspomnianych dodatkowych elementów do maszyn rolniczych może następować za kwotę 1 zł netto. Co jednak istotne, nawet przy sprzedaży tych dodatkowych elementów za kwotę 1 zł netto, łączna cena zapłacona przez Spółkę za zakup maszyny oraz dodatkowych elementów od ich dostawcy będzie niższa niż łączna cena, za jaką Spółka sprzeda tę maszynę oraz dodatkowe elementy na rzecz danego kupującego.

Przykładowo, gdy Spółka zakupi daną maszynę w wersji podstawowej za kwotę 1 000 000 zł netto oraz - na prośbę klienta - dodatkowe elementy do tej maszyny za kwotę 100 000 zł netto, a sprzeda tę maszynę w wersji podstawowej za kwotę 1 150 000 zł netto oraz dodatkowe elementy do tej maszyny za kwotę 1 zł netto, to Spółka osiągnie marżę na całości opisywanych transakcji, mimo sprzedaży dodatkowych elementów za kwotę 1 zł netto.

Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a sprzedaż przez Spółkę maszyn rolniczych i dodatkowych elementów do tych maszyn podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 29 maja 2017 r., Wnioskodawca wskazał, że rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Spółki cywilnej w dniu 22 lutego 1993 r. W 2001 r. Spółka przekształciła się w Spółką jawną w trybie art. 26 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Ujmując rzecz ściśle, działalność gospodarcza jest obecnie prowadzona przez Spółkę jawną z udziałem Wnioskodawcy, a nie przez samego Wnioskodawcę. Wnioskodawca pozostaje nieprzerwanie wspólnikiem powyższej Spółki (najpierw jako Spółki cywilnej, a później Spółki jawnej) od początku jej istnienia.

Spółka jawna, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:

 • sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z),
 • działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z),
 • sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
 • sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),
 • konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
 • sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),
 • działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
 • sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z),
 • sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (PKD 46.61.Z),
 • sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
 • sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
 • sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z),
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99. Z),
 • transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 • magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
 • wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 77.31.Z),
 • rozmnażanie roślin (PKD 01.30.Z),
 • obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (PKD 01.64.Z),
 • uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (PKD 01.11.Z),
 • uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z),
 • naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
 • pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
 • pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 • działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),
 • pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z),
 • restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
 • ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B),
 • przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) (PKD 56.21.Z),
 • pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
 • przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
 • wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD 10.85.Z),
 • sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z).

Przychody Wnioskodawcy z udziału w Spółce jawnej opodatkowane są na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym. Podatek ustalany jest w oparciu o księgi rachunkowe prowadzone przez Spółkę, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Wskazane we wniosku maszyny oraz dodatkowe elementy stanowią towar handlowy w prowadzonej działalności. Spółka kupuje maszyny rolnicze od podmiotów gospodarczych. Spółka sprzedaje maszyny rolnicze zarówno podmiotom gospodarczym, jak i osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Transakcje zakupu maszyn i elementów dodatkowych dokumentowane są fakturami VAT. Również transakcje sprzedaży maszyn i elementów dodatkowych dokumentowane są fakturami VAT. Zazwyczaj fakturom VAT towarzyszą pisemne umowy (w tym umowy ramowe). Sprzedaż maszyn będzie dokumentowana innymi fakturami niż sprzedaż dodatkowych elementów. Dany nabywca nie będzie miał jednakże możliwości zakupu samego wyposażenia dodatkowego za 1 zł bez zakupu maszyny.

Celem sprzedaży elementów dodatkowych za 1 zł jest wyjście naprzeciw potrzebom nabywców. Spółka planuje sprzedawać dodatkowe elementy za 1 zł w dłuższej perspektywie czasowej, aczkolwiek możliwe jest odstąpienie od tej praktyki, gdyby nie przynosiła ona zakładanych rezultatów biznesowych. Sprzedaż dodatkowych elementów nie będzie się odbywać w ramach sprzedaży premiowej. Nie będzie to również zakup z bonifikatą, czy rabatem, bowiem bonifikata oznacza „zmniejszenie ustalonej ceny towaru lub usługi” (http://sjp.pwn.pl/szukaj/ bonifikata), a rabat oznacza „obniżenie ceny jakiegoś towaru o pewną kwotę”; też: „ta kwota” (http://sjp.pwn.pl/szukaj/rabat). Tymczasem w opisywanym zdarzeniu przyszłym cena za dodatkowe elementy zostanie od początku ustalona na poziomie 1 zł netto - faktura VAT nie będzie zawierała kwoty bonifikaty, czy rabatu. Sprzedaż dodatkowych elementów za 1 zł nie będzie obejmować wszystkich zainteresowanych, lecz będzie skierowana do wybranej grupy osób.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku Spółki jawnej – pełną wysokość wydatków poniesionych przez Spółkę na zakup dodatkowych elementów do maszyn rolniczych, które zostaną następnie sprzedane przez Spółkę za kwotę 1 zł netto (czy w przykładzie wskazanym w opisie zdarzenia przyszłego możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów – proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku – kwoty 100.000 zł netto wydatkowanej przez Spółkę na zakup dodatkowych elementów, które zostaną następnie przez nią sprzedane za 1 zł netto)?
 2. Czy przychodem Wnioskodawcy – określonym proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku Spółki jawnej – wynikającym ze sprzedaży przez Spółkę dodatkowych elementów do maszyn rolniczych za kwotę 1 zł netto będzie kwota 50 groszy (niezależnie od wartości rynkowej danych dodatkowych elementów)?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2, natomiast w zakresie pytania Nr 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, Jego przychodem z udziału w Spółce jawnej – określonym proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku - wynikającym ze sprzedaży przez Spółkę dodatkowych elementów do maszyn rolniczych za kwotę 1 zł netto będzie kwota 50 groszy.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa”), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Art. 8 ust. 1 ustawy stanowi z kolei, że przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (...) u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (...).

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy należy stwierdzić, że jeżeli Spółka sprzeda dane dodatkowe elementy maszyny rolniczej za kwotę 1 zł netto, to jej przychód z tego tytułu będzie wynosił właśnie kwotę 1 zł. Skoro zaś tak, to przychód przypadający od tej transakcji na Wnioskodawcę, który ma prawo do 50 % zysku Spółki, będzie odpowiadał kwocie 50 gr.

W ocenie Wnioskodawcy, na gruncie analizowanego przypadku brak jest podstaw prawnych do ustalenia przychodu w oparciu o inną podstawę niż kwota należna z tytułu sprzedaży dodatkowych elementów do maszyn - nawet jeżeli jest ona znacznie niższa niż cena rynkowa. W szczególności zaś nie można ustalić przychodu Wnioskodawcy na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy, w świetle którego jeżeli cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, to organ podatkowy określa przychód w wysokości wartości rynkowej. Wspomniany art. 19 ust. 1 ustawy nie ma bowiem zastosowania w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy.

Z art. 14 ust. 7 ustawy wynika, że w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej art. 19 ustawy stosuje się odpowiednio jedynie w zakresie przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy, tj. przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku:

 1. pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie;
 2. otrzymanych w związku z likwidacją Spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

W niniejszym przypadku nie mamy jednak do czynienia z przychodami, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy, w związku z czym art. 19 ustawy nie będzie miał zastosowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Spółka osobowa to spółka prawa handlowego, która nie posiada osobowości prawnej. Dochody spółek niebędących osobami prawnymi nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników takiej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce niebędącej podatnikiem podatku dochodowego uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki jawnej bądź komandytowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stosownie zaś do treści art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Jak stanowi art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Przychodami z działalności gospodarczej są przede wszystkim kwoty należne z tytułu tej działalności. Kwoty te uwidocznione są w umowach sprzedaży, fakturach itp. zazwyczaj w formie cen sprzedaży. Strony umów cywilnoprawnych mają swobodę w zakresie układania swoich wzajemnych praw i obowiązków. Mogą one również ustalić cenę sprzedaży danego towaru lub usługi na poziomie niższym niż rynkowy. W przypadku zastosowania ceny towaru lub usługi na poziomie niższym niż rynkowy podatnik może zażądać wydania kwoty w wysokości tej ceny. Konsekwentnie, cena ta stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Podkreślić należy, że ciężar udowodnienia, że przyjęcie przez podatnika niższej ceny towaru jest uzasadnione oraz, że jest elementem strategii biznesowej spoczywa na osobie, która z określonych faktów wywodzi skutki prawne (podatniku).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka jawna, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia. Maszyny oraz dodatkowe elementy stanowią towar handlowy w prowadzonej działalności. Spółka kupuje od innych podmiotów gospodarczych maszyny rolnicze oraz dodatkowe elementy, a następnie sprzedaje zarówno podmiotom gospodarczym, jak i osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Transakcje zakupu maszyn i elementów dodatkowych dokumentowane są fakturami VAT. Zdarza się, że określony kupujący zamierza nabyć od Spółki daną maszynę, ale chciałby jednocześnie, aby była ona wyposażona w dodatkowe elementy, które niekiedy Spółka musi sprowadzić od swoich dostawców. Wydanie kupującemu maszyny oraz dodatkowych elementów może następować w różnych terminach, gdyż często jest tak, że kupujący oczekuje wydania samej maszyny wcześniej, tj. zanim zostanie sprowadzony dodatkowy element do tej maszyny. Transakcje sprzedaży maszyn i elementów dodatkowych dokumentowane są fakturami VAT. Zazwyczaj fakturom VAT towarzyszą pisemne umowy (w tym umowy ramowe). Sprzedaż maszyn będzie dokumentowana innymi fakturami niż sprzedaż dodatkowych elementów. W celu wyjścia naprzeciw potrzebom klientów Spółka zamierza sprzedawać dodatkowe elementy do maszyn rolniczych za kwotę 1 zł netto. Dany klient nie będzie miał możliwości zakupu samego wyposażenia dodatkowego za 1 zł bez zakupu maszyny podstawowej. Co jednak istotne, łączna cena za jaką Spółka sprzeda maszynę i dodatkowe do niej elementy na rzecz danego kupującego będzie wyższa od łącznej ceny zakupu maszyny i dodatkowych elementów od dostawcy. Spółka planuje sprzedawać dodatkowe elementy za 1 zł w dłuższej perspektywie czasowej, aczkolwiek możliwe jest odstąpienie od tej praktyki, gdyby nie przynosiła ona zakładanych rezultatów biznesowych. Sprzedaż dodatkowych elementów nie będzie się odbywać w ramach sprzedaży premiowej. Nie będzie to również zakup z bonifikatą, czy rabatem. Cena za dodatkowe elementy zostanie od początku ustalona na poziomie 1 zł netto - faktura VAT nie będzie zawierała kwoty bonifikaty czy rabatu. Sprzedaż dodatkowych elementów za 1 zł nie będzie obejmować wszystkich zainteresowanych, lecz będzie skierowana do wybranej grupy osób.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz przytoczone przepisy prawa, stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy sprzedaż przez Spółkę jawną dodatkowych elementów do maszyn rolniczych za kwotę 1 zł netto będzie udokumentowana fakturą VAT i - jak wskazuje Wnioskodawca - fakturom VAT towarzyszyć będą pisemne umowy, a łączna cena za jaką Spółka sprzeda maszynę i dodatkowe do niej elementy na rzecz nabywcy będzie wyższa od łącznej ceny zakupu maszyny i dodatkowych elementów od dostawcy, wartość elementu dodatkowego określona w cenie sprzedaży, tj. w kwocie 1 zł netto będzie stanowić przychód działalności gospodarczej, określony w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, przychodem Wnioskodawcy - wspólnika Spółki jawnej - podlegającym opodatkowaniu, wynikającym ze sprzedaży przez Spółkę dodatkowych elementów do maszyn rolniczych za 1 zł, będzie kwota wynikająca z posiadanego przez Niego udziału w zysku Spółki jawnej, czyli 50% tej wartości.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Ponadto wskazać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) – niniejsza interpretacja dotyczy Wnioskodawcy. Nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych wspólników Spółki jawnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.