0112-KDIL3-3.4011.310.2018.2.WS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Sprzedaż działek.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2018 r. (data wpływu 31 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży działek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży działek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniach: 18 sierpnia 2015 r., 11 grudnia 2017 r. oraz 30 kwietnia 2018 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży wyodrębnionych geodezyjnie działek stanowiących nieruchomości gruntowe wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. W posiadanie przedmiotowych gruntów Wnioskodawca wszedł na podstawie darowizny od swoich rodziców.

Działki powstały wskutek podziału geodezyjnego działki, dla której prowadzona była księga wieczysta. Działka powstała w wyniku odłączenia z księgi wieczystej. Aktualnie dla działki prowadzona jest księga wieczysta.

Zgodnie z ustaleniami jakie dokonał geodeta w trakcie roboty geodezyjnej, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek zatwierdzonego uchwałą rady gminy po zmianie, dzielona działka przeznaczona jest w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako funkcja podstawowa, usługi pensjonatowo-apartamentowe jako funkcja uzupełniająca. Do uchwały dołączono mapkę obejmującą działki będące przedmiotem sprzedaży.

Działki w żaden sposób nie są związane z działalnością gospodarczą, czy z działami specjalnymi produkcji rolnej. W związku z tym nie są ujęte w żadnej ewidencji środków trwałych. Należą do majątku prywatnego. Przedmiotowe działki zostały nabyte przez osoby, które nie oświadczały, że będą na nich kontynuowały działalność rolniczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z zawartymi umowami sprzedaży wyodrębnionych geodezyjnie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które Wnioskodawca nabył w ramach darowizny w 2003 r., Wnioskodawca podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Zdaniem Wnioskodawcy w treści art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został wymieniony zamknięty katalog zwolnień podatkowych. Przepis ten wymienia jako zwolnione z podatku dochodowego w ust. 1 pkt 28 przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Ustawodawca możliwość skorzystania ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnił więc od spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze, zbywana nieruchomość musi wchodzić w skład gospodarstwa rolnego zbywcy. A po drugie, nie może ona utracić charakteru rolnego w związku z tą sprzedażą.

Jednocześnie podkreślić należy, że zwolnienie przedmiotowe przewidziane w treści art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie wyłącznie do przychodów ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, czyli zwolnienie z podatku dochodowego od sprzedaży gruntu nabytego w okresie dalszym niż 5 lat. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., zwana dalej: PDOF) wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowana dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

pkt 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza,

pkt 4 – działy specjalne produkcji rolnej,

pkt 8 – odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te donoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Niewątpliwe w omawianej kwestii mamy do czynienia z powstawaniem przychodu, którego źródłem jest sprzedaż wyodrębnionych działek.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 PDOF, do źródeł przychodu zalicza się odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 art. 10 PDOF, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości. Powołany wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, skutkuje powstaniem przychodu. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W odniesieniu do gruntów, które zostały sprzedane, były one nabyte w 2003 r., tym samym zbycie następuje po okresie liczącym 5 lat od końca roku, w którym miało miejsce nabycie. W efekcie sprzedaż przedmiotowych gruntów nie powinna być uznana za źródło przychodu i tym samym nie powstanie konieczność zapłaty podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.): opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ww. ustawy: źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że w dniach: 18 sierpnia 2015 r., 11 grudnia 2017 r. oraz 30 kwietnia 2018 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży wyodrębnionych geodezyjnie działek stanowiących nieruchomości gruntowe wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. W posiadanie przedmiotowych gruntów Wnioskodawca wszedł na podstawie darowizny od swoich rodziców. Darowizna miała miejsce w 2003 r. Działki w żaden sposób nie są związane z działalnością gospodarczą, czy z działami specjalnymi produkcji rolnej. W związku z tym nie są ujęte w żadnej ewidencji środków trwałych. Należą do majątku prywatnego.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę nieruchomości gruntowych nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ upłynął wskazany w tym przepisie pięcioletni termin. W konsekwencji kwota uzyskana ze zbycia nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując – sprzedaż wyodrębnionych geodezyjnie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które Wnioskodawca nabył w ramach darowizny w 2003 r., nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.