0112-KDIL1-2.4012.532.2018.1.TK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących tereny budowlane oraz stawka podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2018 r. (data wpływu 9 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oraz stawki podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oraz stawki podatku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Spółka) jest właścicielem dwóch nieruchomości niezabudowanych.

 1. Działka gruntu nr 41/7 o pow. ha położona w dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem – została nabyta na podstawie aktu notarialnego z dnia.
  1. dla terenu lokalizacji działki nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
  2. dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr z dnia 30 marca 2015 r. określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowo-usługowego wraz z ogrodzeniem obiektu oraz utwardzeniem terenu;
  3. zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka oznaczona jest jako zurbanizowane tereny niezabudowane;
  4. transakcja zakupu podlegała opodatkowaniu VAT według stawki 23%;
  5. działka jest wykorzystywana do działalności opodatkowanej;
  6. nabycie zostało udokumentowane fakturą VAT.
 2. Działka gruntu nr 41/8 o pow. ha położona w, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem – została nabyta na podstawie aktu notarialnego w dniu.
  1. dla terenu lokalizacji działki nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
  2. dla nieruchomości w dniu nabycia nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o warunkach zabudowy został wydana dopiero w 2018 r.;
  3. zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka oznaczona jest jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;
  4. transakcja zakupu podlegała opodatkowaniu VAT według stawki 23%;
  5. działka jest wykorzystywana do działalności opodatkowanej;
  6. nabycie zostało udokumentowane fakturą VAT.

Obydwie nieruchomości nie były przedmiotem najmu, dzierżawy ani użyczenia. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym oraz nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami.

Przy nabyciu nieruchomości spółce przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego i spółka z tego prawa skorzystała. Jednocześnie przez okres posiadania do chwili obecnej nie poniesiono żadnych wydatków na ulepszenie ww. działek.

Spółka zamierza dokonać sprzedaży obydwu nieruchomości. Zgodnie z założeniami, w dacie sprzedaży opisany wyżej stan faktyczny będzie aktualny, tj. na nieruchomościach nie będą się znajdowały jakiekolwiek naniesienia, w szczególności budynki, budowle lub urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Przedmiotem sprzedaży będą wyłącznie nieruchomości. Sprzedaż nie będzie obejmowała jakichkolwiek składników niematerialnych, w tym zobowiązań, ani wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo składników majątku, które mogłyby stanowić przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące działania gospodarcze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż nieruchomości (działek nr 41/8 i 41/7) będzie stanowiła sprzedaż gruntów niezabudowanych stanowiących tereny budowlane i jako taka będzie podlegała opodatkowaniu VAT według obowiązującej stawki?

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż tych nieruchomości będzie stanowiła sprzedaż gruntów niezabudowanych stanowiących tereny budowlane i jako taka będzie podlegała opodatkowaniu VAT według obowiązującej stawki.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r, Nr 54 poz. 535, z późn. zm.) opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Zatem należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu, gdy czynność ta prowadzi do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu. Tak więc sprzedaż nieruchomości będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ustawy. Nie każda czynność, która, stanowi dostawę towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Czynność będzie opodatkowana pod warunkiem, że zostanie dokonana przez podatnika, czyli osobę prowadzącą działalność gospodarczą zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy.

Ustawa oraz przepisy wykonawcze do ustawy przewidują jednocześnie możliwość stosowania stawek obniżonych lub zwolnienie z opodatkowania określonych czynności. I tak zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy VAT zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Przez tereny budowlane rozumie się zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy VAT, grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nieruchomość, na której w dacie sprzedaży nie będą się znajdowały żadne naniesienia powinna być uznana za teren niezabudowany. Nieruchomości, w których skład wchodzą dwie powyższe działki, zgodnie z wydanymi warunkami zabudowy są terenami budowlanymi w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy VAT. W konsekwencji do dostawy nie będzie miał zastosowania przepis art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy VAT, a tym samym dostawa nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu według stawki podstawowej (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy VAT). Również dostawa działek nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2. Wynika to z tego, że Spółka nie wykorzystywała posiadanych gruntów do działalności zwolnionej od podatku VAT, jak również Spółka odliczyła VAT naliczony z tytułu zakupu przedmiotowych działek.

W świetle powyższego o sposobie opodatkowania VAT sprzedaży danego gruntu nie decyduje faktyczny aktualny sposób wykorzystania gruntu lub planowany sposób wykorzystania tego gruntu przez nabywcę. Zgodnie bowiem z przytoczonymi przepisami ustawy o VAT znaczenie ma jedynie przeznaczenie terenu, jakie zostało mu nadane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W stosunku do działek wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy.

W konsekwencji powyższego działki stanowią tereny budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT i tym samym ich sprzedaż nie będzie podlegała zwolnieniu od VAT. Dostawę niezabudowanych dziatek nr 41/8 i 41/7 należy opodatkować stawką podatku w wysokości 23%, w myśl art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. (nr PT10/033/12/207/WLI/13/RD/58639). W interpretacji tej Minister Finansów wskazał, że dostawa terenu niezabudowanego, nieobjętego ani planem zagospodarowania przestrzennego, ani decyzją o wariatkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podlega zwolnieniu od podatku. A więc sprzedaż terenów niezabudowanych, które nie mieszczą się w tej definicji – będzie podlegać opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Jak wynika natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym oraz jest właścicielem dwóch nieruchomości niezabudowanych.

 1. Działka gruntu nr 41/7 o pow. ha położona w została nabyta na podstawie aktu notarialnego z dnia.
  • dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr z dnia 30 marca 2015 r. określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowo-usługowego wraz z ogrodzeniem obiektu oraz utwardzeniem terenu;
  • działka jest wykorzystywana do działalności opodatkowanej.
 2. Działka gruntu nr 41/8 o pow. ha położona w została nabyta na podstawie aktu notarialnego w dniu.
  • dla nieruchomości w dniu nabycia nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o warunkach zabudowy został wydana dopiero w 2018 r.;
  • działka jest wykorzystywana do działalności opodatkowanej.

Przy nabyciu nieruchomości Spółce przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego i Spółka z tego prawa skorzystała.

Zgodnie z założeniami, w dacie sprzedaży opisany wyżej stan faktyczny będzie aktualny, tj. na nieruchomościach nie będą się znajdowały jakiekolwiek naniesienia, w szczególności budynki, budowle lub urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy sprzedaż nieruchomości będzie stanowiła sprzedaż gruntów niezabudowanych stanowiących tereny budowlane i jako taka będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według obowiązującej stawki.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych towarów i czynności stawkami preferencyjnymi oraz zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku VAT dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy – zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

W myśl art. 2 pkt 33 ustawy – przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z cytowanych przepisów wynika, że nie jest terenem budowlanym grunt, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje inne przeznaczenie niż pod zabudowę. Analogicznie, w przypadku braku takiego planu, powyższą zasadę należy stosować do decyzji o warunkach zabudowy. W zależności od rodzaju inwestycji będzie to albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzja o warunkach zabudowy.

Z powyższej analizy wynika, że ustawa o podatku od towarów i usług nakazuje oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości.

Powyższe oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., niebędących terenami budowlanymi – są zwolnione od podatku VAT.

Z opisu sprawy wynika, że dla działek niezabudowanych, które podlegają sprzedaży, nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jednakże zarówno dla działki nr 41/7 jaki i działki nr 41/8 zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy.

Biorąc pod uwagę powyższe, przedmiotem dostawy towarów po stronie Spółki będzie grunt niezabudowany, przeznaczony pod zabudowę (działki budowlane). W konsekwencji, dokonana przez Spółkę dostawa gruntu nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Zgodnie ze zwolnieniem zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Jednym z warunków zastosowania zwolnienia od podatku VAT, jest brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu) towarów, będących przedmiotem dostawy.

Kolejnym warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku VAT jest konieczność wykorzystywania towarów, będących przedmiotem dostawy przez podatnika, wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT. W konsekwencji, z tego zwolnienia nie może skorzystać dostawa towarów „handlowych” oraz takich towarów, które nigdy nie zostały wykorzystane, choć zostały zakupione w takim celu. Warunek wykorzystania wyłącznie na cele działalności zwolnionej oznacza, że od momentu ich nabycia do momentu ich zbycia, muszą służyć wyłącznie takiej działalności, w żadnym momencie ich posiadania nie można zmienić ich przeznaczenia oraz sposobu wykorzystywania.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla dostawy towarów, spełnione muszą być łącznie dwa warunki wskazane w tym przepisie, tj.:

 • towary od momentu ich nabycia do momentu ich zbycia muszą służyć wyłącznie działalności zwolnionej, w żadnym momencie ich posiadania nie można zmienić ich przeznaczenia oraz sposobu wykorzystywania,
 • brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu) tych towarów.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków daje podstawę do wyłączenia dostawy towarów ze zwolnienia od podatku VAT, przewidzianego w ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że z tytułu nabycia przedmiotowych nieruchomości Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Zainteresowany wskazał również, że ww. nieruchomości były wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie do działalności opodatkowanej.

Skutkiem powyższego, z uwagi na fakt, że nie zostały wypełnione warunki określone powyższym przepisem, zastosowanie zwolnienia na podstawie powołanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy nie będzie możliwe.

W konsekwencji, przedmiotem sprzedaży nieruchomości, na którą składają się działki nr 41/7 i działki nr 41/8 będzie nieruchomość niezabudowana, która stanowi teren budowlany zdefiniowany w art. 2 pkt 33 ustawy. Zatem w rozpatrywanej sprawie, w przypadku transakcji dostawy ww. działki w drodze sprzedaży, nie zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Transakcja sprzedaży ww. działek nie będzie spełniała również warunków do objęcia jej zwolnieniem od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zatem będzie podlegała opodatkowaniu wg 23% stawki podatku od towarów i usług.

Podsumowując, sprzedaż opisanych we wniosku nieruchomości będzie stanowiła dostawę gruntów niezabudowanych stanowiących tereny budowlane i tym samym będzie podlegała opodatkowaniu wg 23% stawki podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1, w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym sprzedaż nieruchomości będzie stanowiła sprzedaż gruntów niezabudowanych stanowiących tereny budowlane i jako taka będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według obowiązującej stawki, należało uznać za prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany z przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna przynosi skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.