0111-KDIB4.4014.166.2018.7.BD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy transakcja sprzedaży będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych z zastosowaniem stawek podatku od czynności cywilnoprawnych właściwych dla poszczególnych składników wchodzących w skład zbywanego zespołu składników materialnych i niematerialnych (o ile wartości poszczególnych składników zostaną odpowiednio wyodrębnione przez Zainteresowanych)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 i art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) − Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 24 kwietnia 2018 r. (data wpływu – 25 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym 11 czerwca 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży wydzielonej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2018 r. został złożony ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży wydzielonej części przedsiębiorstwa.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 30 maja 2018 r. znak: 0111-KDIB2-3.4010.90.2018.3.AZE, 0111-KDIB3-2.4012.307.2018.4.MD, 0111-KDIB4.4014.166.2018.4.BD wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 7 czerwca 2018 r. poprzez uiszczenie wymaganej wpłaty oraz 11 czerwca 2018 r. odpowiadając na pozostałe braki formalne wniosku.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania:

D.P. (dalej: Zbywca, Zainteresowany 1);

 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:

D.G.” (dalej: Nabywca, Spółka Powiązana, Zainteresowany 2)

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zainteresowany będący stroną postępowania (Zainteresowany 1) należy do grupy spółek D. (dalej: „Grupa”) i jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów oraz podatnikiem podatku od towarów i usług.

Główna działalność Zainteresowanego będącego stroną postępowania polega na świadczeniu usług transportowych i kurierskich dla przesyłek o wadze do 31,5 kg oraz cięższych, w tym palet, usług krajowej i międzynarodowej spedycji i transportu drogowego przesyłek, w tym usług transportu całopojazdowego (tj. przewożenie danym pojazdem wyłącznie towarów należących do jednego klienta) i częściowego. Ponadto, ww. świadczy szereg usług dodatkowych, np. poprzez zapewnianie klientom z branży e-commerce usługi integracji systemu IT klienta z systemem Zainteresowanego 1 oraz dedykowaną klientom aplikację służącą do ułatwienia procesu obsługi przesyłek przez tegoż Zainteresowanego.

Aktywność przedsiębiorstwa Zainteresowanego 1 jest realizowana przez dywizje i działy, którym przypisane są poszczególne funkcje, w tym m.in. przez Dział Spedycji Kolejowej (dalej: „C. R.”) zajmujący się międzynarodową spedycją kolejową w ramach Dywizji Fracht.

C.R. odpowiada za opracowanie, wdrożenie oraz realizowanie działalności Zainteresowanego 1 w zakresie organizacji przewozu kolejowego z Polski i Europy do Chin jak również z Chin do Polski i innych krajów Europy, optymalizacji procesów z tym związanych i realizacji założonych celów finansowych. Powyższa działalność w szczególności obejmuje:

 1. analizę i optymalizację kosztów logistycznych, w tym kalkulację kosztów dla poszczególnych przesyłek lub klientów,
 2. negocjacje i określanie warunków handlowych i logistycznych współpracy z klientami,
 3. negocjacje i określanie warunków handlowych i jakościowych we współpracy z dostawcami usług transportowych, przeładunkowych itp.,
 4. negocjacje warunków z innymi spółkami powiązanymi (mogą pełnić rolę klientów lub dostawców w procesie transportu przesyłek do/z Chin),
 5. współpracę z innymi podmiotami uczestniczącymi w przewozach kolejowych do Chin/z Chin,
 6. obsługę celną,
 7. planowanie, zarządzanie i realizację budżetu C. R.,
 8. optymalizację procesu logistycznego przewozu do Chin, w tym rozwój procesów zarządzania przesyłkami (przyjęcie przesyłki od klienta, jej transport i odbiór w Chinach),
 9. raportowanie efektywności łańcucha dostaw w ramach działalności Zainteresowanego 1.

Biorąc pod uwagę powyższe, działalność gospodarcza Zainteresowanego 1 na obecną chwilę obejmuje kilka niezależnych i odrębnych od siebie obszarów, w tym:

 1. usługi w zakresie przesyłek paczkowych i paletowych oraz
 2. obsługę przewozów kolejowych do Chin i z Chin w ramach C. R.

Obszary działalności Zainteresowanego 1 różnią się od siebie znacząco, szczególnie w zakresie sposobu przewozu przesyłek oraz ich destynacji. Analogiczną działalność w zakresie organizacji przewozów kolejowych do Chin prowadzi w Grupie również inny podmiot, Spółka Powiązana. W praktyce zatem usługi Zainteresowanego 1, jak i Spółki Powiązanej (Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania, Zainteresowanego 2), adresowane są do tego samego grona odbiorców.

Spółka Powiązana również należy do Grupy w Polsce pozostając polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów oraz podatnikiem podatku od towarów i usług.

Działalność Spółki Powiązanej polega m.in. na świadczeniu usług międzynarodowej spedycji lotniczej i morskiej łącznie z usługami towarzyszącymi (odprawy celne, przeładunek, konsolidacje, magazynowanie). Spółka Powiązana dla swoich klientów rezerwuje i kupuje powierzchnie ładowną od linii lotniczych i armatorów morskich. Od kilku lat Spółka oferuje również usługi międzynarodowej spedycji kolejowej na trasie Europa – Chiny, Chiny – Europa. Ponadto, Spółka Powiązana dostarcza także indywidualne rozwiązania logistyczne, np. zarządzanie międzynarodowymi projektami logistycznymi, czy transport towarów ponadgabarytowych, oraz usługi celne oraz magazynowanie.

Zainteresowany 1 oraz Spółka Powiązana stanowią podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Planowana jest sprzedaż przez Zainteresowanego 1 do Spółki Powiązanej (Nabywcy) funkcji C. R. Transfer obejmować będzie również materialne i niematerialne składniki przedsiębiorstwa Zainteresowanego 1, funkcjonalnie związane z działalnością podlegającą transferowi. Natomiast pozostałe funkcje przedsiębiorstwa Zainteresowanego 1, jak również pozostałe materialne i niematerialne składniki przedsiębiorstwa Zainteresowanego 1 – tj. niezwiązane funkcjonalnie z C. R. i nieprzypisane do działalności tego działu – pozostaną w przedsiębiorstwie Zainteresowanego 1.

Na dzień zbycia, do działalności C. R. przypisana będzie część aktywów i pasywów Zainteresowanego 1, związanych z opisaną powyżej działalnością. Do składników C. R. należeć będą m.in.:

 • ogół praw i obowiązków z umów o pracę oraz dokumentacja związana z zatrudnieniem pracowników,
 • zobowiązania z tytułu umów o pracę,
 • ogół praw i obowiązków z umowy najmu powierzchni biurowej wykorzystywanej przez C. R.,
 • ogół praw i obowiązków z umów handlowych związanych z działalnością C. R., w tym zobowiązania,
 • środki pieniężne związane z działalnością C. R.

Na dzień zbycia C. R., ta część przedsiębiorstwa Zainteresowanego 1 będzie generować przychody ze świadczenia usług przewozów kolejowych do Chin. Do kosztów C. R. należeć będą m.in. następujące rodzaje wydatków:

 • koszty najmu powierzchni biurowej,
 • koszty usług obcych związanych z wykonywaną funkcją (koszty organizacji spedycji towarów),
 • koszty obsługi celnej,
 • koszty innych usług obcych związanych z funkcjonowaniem C. R., np. usługi telekomunikacyjne
 • koszty wynagrodzeń pracowników przypisanych do C. R. (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia pozapłacowe).

Przed rozważaną transakcją, C. R. jako dział w ramach Dywizji Fracht będzie jednostką wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej Zainteresowanego 1, co znajdować będzie potwierdzenie w strukturze organizacyjnej Zainteresowanego 1 oraz schemacie organizacyjnym przedsiębiorstwa Zainteresowanego 1 określonym przez zarząd Zainteresowanego 1 i uzgodnionym z reprezentacją pracowniczą.

Należy również podkreślić, że C. R. korzystać będzie z pracy pracowników przypisanych do swojej działalności, podlegających kierownictwu odrębnemu od innych działów, przy zachowaniu podległości formalnej wobec kierownictwa Dywizji Fracht. Wskutek zbycia C. R., przejście pracowników do Spółki stanowić będzie przejście części zakładu pracy w rozumieniu przepisu art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108).

Ewidencja księgowa Zainteresowanego 1 pozwala na identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów związanych z prowadzeniem działalności C. R. oraz osobno dla pozostałej części przedsiębiorstwa Zainteresowanego 1. Koszty i przychody związane z działalnością C. R., wynikające z realizowanej funkcji, przyporządkowane będą przez Zainteresowanego 1 na podstawie prowadzonych ewidencji, w tym dla potrzeb zarządczych, oraz w oparciu o przyjęte klucze alokacji i miejsca powstawania kosztów (MPK). Na podstawie prowadzonych dla Zainteresowanego 1 ksiąg i ewidencji możliwe więc będzie ustalenie wyniku finansowego (określenie kosztów i przychodów) zarówno dla C. R., jak i dla pozostałej części przedsiębiorstwa Zainteresowanego 1.

Wskutek sprzedaży, funkcja C. R. będzie wykonywana wyłącznie przez Spółkę Powiązaną, tj. Zainteresowanego 2 w oparciu o zasoby własne oraz przejęte składniki przedsiębiorstwa Zainteresowanego 1. Jednocześnie, Zainteresowany 1 będzie kontynuować działalność pozostałej części przedsiębiorstwa.

Na marginesie należy wskazać, że z uwagi na globalne procesy biznesowe niektórzy klienci obsługiwani przez C. R. w ramach przedsiębiorstwa Zainteresowanego 1 zawarli już nowe umowy ze Spółką Powiązaną. Mając na uwadze rozwój działalności Spółki Powiązanej, obecnie Zainteresowany 1 odpłatnie oddelegował kilku pracowników z China Rail do Spółki Powiązanej. Niemniej, na moment sprzedaży C. R. z tą funkcją przejdą do Spółki Powiązanej umowy z pozostałymi klientami.

W piśmie z 8 czerwca 2018 r. Zainteresowani dodatkowo wskazali następujące informacje:

Zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Dział Spedycji Kolejowej, określony na potrzeby wniosku oraz niniejszego pisma jako „C. R.”, mający być przedmiotem planowanej transakcji opisanej we wniosku, jest funkcjonalnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Zainteresowanego 1 oraz będzie funkcjonalnie wyodrębniony w przedsiębiorstwie Zainteresowanego 1 również przed sprzedażą oraz na moment jej dokonania.

Za funkcjonalnym wyodrębnieniem C. R. w przedsiębiorstwie Zainteresowanego 1 przemawia fakt, że Zbywca w ramach przyjętej w prowadzonym przedsiębiorstwie strukturze organizacyjnej wyodrębnia dywizje oraz działy, którym przypisane są poszczególne funkcje. Jednym w wyodrębnionych strukturalnie i funkcjonalnie działów jest Dział Spedycji Kolejowej – C. R., który jest dedykowany do realizacji obsługi międzynarodowej spedycji kolejowej w ramach Dywizji Fracht związanej z pełną obsługą przewozu kolejowego z Polski i Europy do Chin jak również z Chin do Polski i innych krajów Europy.

W związku z tak przyjętą strukturą organizacyjną oraz możliwością wyodrębnienia dywizji oraz działów, w tym C. R., na funkcjonalne wyodrębnienie przedmiotu planowanej transakcji (C. R.) wskazuje również fakt, że Zainteresowany 1 jest w stanie wykazać składniki materialne (np. środki trwałe) oraz niematerialne (np. prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z kontrahentami), które są przypisane oraz wykorzystywane w związku z funkcjonowaniem C. R. oraz realizacją zadań wynikających z powołania i strukturalnego wyodrębnienia C. R.

Za przesłanką przemawiającą również za funkcjonalnym wyodrębnieniem przedmiotu planowanej transakcji przemawia także fakt, że do działalności realizowanej przez C. R. są na stałe przypisani pracownicy, dedykowani do realizacji zadań wynikających z umów, których obsługą zajmuje się C. R. Co więcej na dzień sprzedaży, C. R. będzie prowadzić swoją działalność poprzez pracowników zatrudnionych dotychczas u Zainteresowanego 1 i przypisanych do działalności C. R., posiadających doświadczenie i wiedzę konieczną do realizacji jego zadań.

Wyodrębnienie funkcjonalne C. R. pozwala na przypisanie do przedmiotu potencjalnej transakcji należności oraz zobowiązań ściśle związanych z funkcjami, które pełni C. R. W rezultacie na dzień zbycia C. R. na Nabywcę wraz ze wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi przejdą należności i zobowiązania wynikające z funkcji i zadań realizowanych przez C. R.

Podsumowując, C. R. jest jednostką strukturalnie wyodrębnioną w ramach prowadzonej przez Zainteresowanego 1 działalności, która realizuje określone zadania związane z obsługą przewozu kolejowego z Polski i Europy do Chin, jak również z Chin do Polski i innych krajów Europy.

Zainteresowany 1 w ramach wyodrębnienia strukturalnego jest w stanie przypisać do C. R. zespół składników materialnych (np. środki trwałe) oraz niematerialnych (np. prawa i obowiązki wynikające z umów).

 1. R. realizuje swoje zadania z wykorzystaniem doświadczonego oraz wyspecjalizowanego dedykowanego personelu, który na moment dokonania sprzedaży C. R. przejdzie razem z C. R. na Nabywcę.

Zbywca jest w stanie wykazać należności i zobowiązania, które są przypisane do C. R., a które w momencie dokonania sprzedaży przejdą na Nabywcę razem z C. R.

Przedmiot planowanej sprzedaży, tj. C. R., posiada obecnie w przedsiębiorstwie Zainteresowanego 1 zdolność do niezależnego funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Za powyższym wskazuje organizacyjne i strukturalne wyodrębnienie ze struktury przedsiębiorstwa Zbywcy, jako odrębnego działu, co pozwala na realizację zadań z zakresu obsługi przewozu kolejowego z Polski i Europy do Chin jak również z Chin do Polski i innych krajów Europy.

Co więcej, w związku ze strukturalnym wyodrębnieniem Zainteresowanego 1 jest w stanie przypisać do C. R. składniki majątkowe (np. środki trwałe) oraz niemajątkowe (np. prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z kontrahentami) niezbędne do realizacji przez C. R. zadań wynikających z jej funkcjonalnego wyodrębnienia oraz prowadzenia działalności.

Za potencjalną zdolnością C. R. do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy przemawia również wykwalifikowany oraz doświadczony personel przypisany do C. R., który w przypadku realizacji umowy sprzedaży przejdzie wraz z C. R. na Nabywcę.

Warto również wskazać, że Zbywca w związku ze strukturalnym oraz organizacyjnym wyodrębnieniem jest w stanie przypisać do C. R. należności oraz zobowiązania, które wynikają z umów zawartych z kontrahentami, co przemawia za tym, że C. R. obecnie posiada zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Na skutek zawarcia umowy sprzedaży na Nabywcę przejdą aktywa i pasywa przypisane do C. R. wskazane we wniosku, w tym również składniki materialne, tj. środki trwałe, jak również składniki niematerialne, tj. prawa i obowiązki wynikające m.in. z umów zawartych z kontrahentami, które zostały przypisane do działalności C. R.

Co więcej, wraz z nabyciem C. R. Nabywca pozyska wykwalifikowany i doświadczony personel, który obecnie jest zatrudniony u Zainteresowanego 1 oraz dedykowany do realizacji zadań przypisanych do C. R.

W rezultacie składniki majątkowe wchodzące w zakres zbywanego C. R. zachowają funkcjonalne związki w taki sposób, że Nabywca będzie mógł prowadzić działalności z wykorzystaniem C. R., w takim zakresie w jakim obecnie Zainteresowany 1 wykorzystuje C. R. do swojej działalności gospodarczej.

Nabywca na bazie nabytego majątku, tj. C. R., będzie kontynuował dotychczasową działalność gospodarczą w tym samym zakresie co Zbywca – w zakresie działalności tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Nabywca będzie wykorzystywać nabyty zespół składników materialnych oraz niematerialnych C. R. wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

W przypadku uznania stanowiska Zainteresowanych za prawidłowe w odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku nr 2, tj. uznania sprzedaży C. R. za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, czy przeniesienie na Spółkę Powiązaną na podstawie umowy sprzedaży C. R. w kształcie opisanym w niniejszym wniosku będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6).

Zdaniem Zainteresowanych, w przypadku uznania stanowiska Zainteresowanych za prawidłowe w odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku nr 2, tj. uznania sprzedaży C. R. za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przeniesienie na Spółkę Powiązaną na podstawie umowy sprzedaży C. R. w kształcie opisanym w niniejszym wniosku będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Zainteresowanych, sprzedaż przez Zainteresowanego 1 do Spółki Powiązanej C. R., służącej do prowadzenia działalności gospodarczej Zainteresowanego 1 w zakresie usług przewozów kolejowych do Chin, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Ustawodawca wprowadził zatem zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuację, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

O wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana konkretna czynność jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona.

Jeżeli zatem, transakcja sprzedaży nie podlegała opodatkowaniu VAT, to wówczas wyłączenie z opodatkowania określone przepisami art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie znajdzie zastosowania.

Stanowisko w zakresie uzależnienia konsekwencji na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych od opodatkowania danej transakcji podatkiem VAT (lub w określonych sytuacjach zwolnienia z VAT) znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego, przywołanych przez Zainteresowanych:

W związku z powyższym, Zainteresowani stoją na stanowisku, że przedmiot sprzedaży w ramach transakcji sprzedaży (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) będzie stanowił ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, w związku z czym transakcja sprzedaży nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT (tj. będzie wyłączona z zakresu opodatkowania VAT) i w efekcie wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie znajdzie zastosowania do planowanej umowy sprzedaży opisanej w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Zainteresowanych tylko i wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (pytania nr 6). W zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do zapisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stawki podatku od umowy sprzedaży wynoszą:

 1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym − 2%,
 2. innych praw majątkowych − 1%.

Jak wynika z powołanych przepisów – umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona (z uwzględnieniem wyjątków wskazanych w lit. b).

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że planowana jest sprzedaż przez Zainteresowanego 1 wydzielonej części przedsiębiorstwa (tzw. funkcji C. R.) do Spółki Powiązanej (Zainteresowanego 2). Na skutek zawarcia umowy sprzedaży na Nabywcę przejdą również materialne i niematerialne składniki przedsiębiorstwa Zainteresowanego 1, funkcjonalnie związane z działalnością podlegającą transferowi. Wraz z nabyciem C. R. Nabywca pozyska wykwalifikowany i doświadczony personel, który obecnie jest zatrudniony u Zainteresowanego 1 oraz dedykowany do realizacji zadań przypisanych do C. R.

Jako że przepisy dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych nie definiują przedsiębiorstwa oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa, należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

W związku z opisaną transakcją należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Zainteresowanych dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych planowanej umowy sprzedaży pomiędzy Zainteresowanym 1 a Spółką Powiązaną, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – podlega regulacjom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.), bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności opodatkowaniem w podatku od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 lipca 2018 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.307.2018.5.MD, wydanej dla Zainteresowanych, wskazano, że: „mając na uwadze powyższe, w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży będzie opisany we wniosku wyodrębniony organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo Dział Spedycji Kolejowej – „C. R.” uznać należy, że przedmiotem transakcji będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. W związku z tym przedmiotowa transakcja, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy, będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT.”

Skoro transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie opodatkowana podatkiem VAT (jest wyłączona z opodatkowania tym podatkiem), to do takiej transakcji umowy sprzedaży nie może mieć zastosowania wyłączenie od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, określone w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyłączenie to dotyczy bowiem tylko takich czynności cywilnoprawnych (z wyjątkiem umowy spółki i jej zmiany), z tytułu dokonania których czynność będzie opodatkowana podatkiem VAT. Nie dotyczy natomiast czynności cywilnoprawnych wyłączonych spod stosowania VAT.

A zatem, skoro sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym, na Zainteresowanym niebędącym stroną postępowania jako na kupującym będzie ciążył obowiązek podatkowy.

Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Bi