0111-KDIB3-1.4012.674.2018.3.IK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Dostawa działek niezabudowanych objętych jedną księgą wieczystą

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 sierpnia 2018 r. (data wpływu 31 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym pismami z 16 października 2018 r. (data wpływu 17 października 2018 r.) i z 29 października 2018 r. (data wpływu 2 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy niezabudowanych działek gruntu o nr 44/3, 17/1 oraz 16/1- jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2018 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy niezabudowanych działek gruntu o nr 44/3, 17/1 oraz 16/1.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 października 2018 r. (data wpływu 17 października 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 5 października 2018 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.674.2018.1.IK oraz pismem z 29 października 2018 r. (data wpływu 2 listopada 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 19 października 2018 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.674.2018.2.IK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczył na sprzedaż nieruchomość Skarbu Państwa oznaczoną numerami działek: 16/1, 17/1, 44/3 usytuowaną w S.

Dla przedmiotowych działek Sąd Rejonowy prowadzi jedną księgę wieczystą.

Działki przeznaczone są w planie zagospodarowania odpowiednio:

 • 44/3 symbol R- tereny otwarte;
 • 16/1 symbol R- tereny otwarte, oraz w części P- tereny obiektów produkcyjnych;
 • 17/1 symbol P- tereny obiektów produkcyjnych.

Powyższe działki mają zostać zbyte w ramach jednej transakcji na rzecz przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym należy ustalić czy nieruchomość podlega opodatkowaniu podatkiem związanym z dostawą towaru.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

 1. działka ozn. nr 44/3
  1. zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka nie będzie przeznaczona pod zabudowę (tereny otwarte R. Przeznaczenie podstawowe - uprawy polowe, łąki i pastwiska, nieużytki ochrona i podnoszenie walorów przyrodniczych miejsca i terenów sąsiadujących, ochrona wód powierzchniowych)
  2. na dzień sprzedaży działka nie będzie objęta aktualną (obowiązującą) decyzją o warunkach zabudowy lub decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  3. przy nabyciu działki nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
  4. działka nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę pod żadną działalność
 2. działka nr 17/1
 3. zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka będzie przeznaczona pod zabudowę (tereny obiektów produkcyjnych P. Przeznaczenie podstawowe - działalność produkcyjna. Przeznaczenie dopuszczalne - działalność składowa, działalność usługowca, parkingi i garaże).
 4. na dzień sprzedaży działka nie będzie objęta aktualną (obowiązującą) decyzją o warunkach zabudowy lub decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 5. przy nabyciu działki nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego kwotę podatku naliczonego
 6. działka nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę pod żadną działalność
 7. działka nr 16/1
  1. zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka będzie przeznaczona w części pod zabudowę (tereny obiektów produkcyjnych P. Przeznaczenie podstawowe – działalność produkcyjna. Przeznaczenie dopuszczalne - działalność składowa, działalność usługowa, parkingi i garaże), a w części nie będzie przeznaczona pod zabudowę (tereny otwarte R. Przeznaczenie podstawowe - uprawy polowe, łąki i pastwiska, nieużytki ochrona i podnoszenie walorów przyrodniczych miejsca i terenów sąsiadujących, ochrona wód powierzchniowych)
  2. na dzień sprzedaży działka nie będzie objęta aktualną (obowiązującą) decyzją o warunkach zabudowy lub decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  3. przy nabyciu działki nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego kwotę podatku naliczonego
  4. działka nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę pod żadną działalność.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy w przypadku potraktowania działki 16/1 jako nieintegralnej części nieruchomości (odrębnej nieruchomości), winna być ona zwolniona z obowiązku podatkowego w całości, obciążona tym podatkiem w całości, czy też obowiązek ten winien być spełniony jedynie dla tej jej części, dla której przeznaczenie plan zagospodarowania przestrzennego określa jako teren otwarty (symbol R)?

Czy ze względu na to, iż część nieruchomości (w tym przypadku jako nieruchomość traktuje się całość z uwagi na fakt, iż wszystkie trzy działki mają wspólną księgę wieczystą - w myśl zapisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece „nieruchomością jest część powierzchni ziemskiej, dla której urządzono księgę wieczystą”) ozn. nr działki 16/1 znajduje się na terenie, który oznaczono w planie symbolem P- tereny produkcyjne, jak również 17/1 - jako objęta w całości tym symbolem, winna być rozpatrzona w sposób kompleksowy i w związku z tym wszystkie działki wchodzące w jej skład należy potraktować zgodnie z przepisami o VAT, jako towar w całości obciążony podatkiem wg. stawki właściwej dla jego dostawy?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie tut. organu wszystkie 3 działki objęte postępowaniem zmierzającym do sprzedaży należy potraktować integralnie, jako jedną nieruchomość.

W związku z powyższym ze względu na to, iż zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego część działek objęta jest symbolem R - tereny otwarte, nieruchomość w całości winna zostać zwolniona z opodatkowania podatkiem związanym z dostawą towaru.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak wynika z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl powołanych wyżej przepisów grunt, spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a jego sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

W tym miejscu wskazać należy, że przedmiotem dostawy będą wyodrębnione geodezyjnie działki gruntu, zatem należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2018 r., poz. 1916) dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Dotyczy to także nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości, w których nieruchomości lokalowe zostały wyodrębnione.

Każda działka gruntu wchodząca w skład nieruchomości stanowi samodzielnie wyodrębnioną całość, która może być przedmiotem odrębnej dostawy, opodatkowanej właściwą stawką podatkową.

Tym samym w sytuacji sprzedaży działek, nawet w przypadku, gdy są one objęte jedną księgą wieczystą, zbycie to na gruncie przepisów podatkowych należy rozpatrywać oddzielnie w odniesieniu do każdej z tych działek. Zatem określenie stawki, bądź zwolnienia nie może być rozszerzane na całą nieruchomość, lecz winno być przyporządkowane do działki lub części działki, która spełnia warunki wynikające z przepisów uprawniające do stosowania preferencji.

Uwzględniając powyższe, objęta jedną transakcją może być cała nieruchomość, składająca się z kilku działek gruntów, objętych jedną księgą wieczystą, lecz przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT będzie każda z tych działek odrębnie lub części tych działek.

Natomiast podstawowa stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z powyższych przepisów wynika, że zwolnienie przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Zatem ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym itp.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen – „teren budowlany oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę”.

Wprowadzony do ustawy przepis art. 2 pkt 33, w zgodny sposób odpowiada zatem treści ww. orzeczenia, gdyż cechę przeznaczenia pod zabudowę ustalić należy na podstawie określonych wprost w ustawie dokumentów prawa miejscowego.

Z powyższych przepisów wynika, że przeznaczenie określonego gruntu należy oceniać wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości.

W tym miejscu należy wskazać, że jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9, należy przeanalizować możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Jak wskazano wyżej, aby zastosować zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla dostawy towarów, spełnione muszą być łącznie dwa warunki wskazane w tym przepisie, tj.:

 1. towary od momentu ich nabycia do momentu ich zbycia muszą służyć wyłącznie działalności zwolnionej, w żadnym momencie ich posiadania nie można zmienić ich przeznaczenia oraz sposobu wykorzystywania,
 2. przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu) tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków daje podstawę do wyłączenia dostawy towarów ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw gruntów lub ich części, prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie danego gruntu. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie, podatnik uprawniony jest do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter dokonywanych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Jak wynika z opisu sprawy przedmiotem dostawy będą trzy działki, tj. nr 44/3, 17/1 oraz 16/1 objęte jedną księgą wieczystą. Działka o nr 44/3 nie jest przeznaczona pod zabudowę. Działka 17/1 jest przeznaczona pod zabudowę, przy nabyciu działki nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a działka nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę pod żadną działalność. Natomiast działka nr 16/1 w części jest przeznaczona pod zabudowę, w części nie jest przeznaczona pod zabudowę, przy nabyciu działki nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a działka nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę pod żadną działalność.

Jak wskazano wcześniej każdą z ww. działek (część działki) w celu opodatkowania podatkiem od towarów i usług należy rozpatrywać oddzielnie.

Zatem dostawa działki o nr 44/3, która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nie jest przeznaczona pod zabudowę, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Natomiast dostawa działki nr 17/1, z uwagi na fakt, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod zabudowę nie będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Dostawa tej działki również nie będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, bowiem działka ta nie była wykorzystywana wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku.

Dostawa ww. działki nr 17/1, która jest przeznaczona pod zabudowę, będzie podlega opodatkowaniu wg podstawowej tj. 23% stawki podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Przechodząc do kwestii opodatkowania dostawy działki nr 16/1, należy zauważyć, że działka ta w części jest przeznaczona pod zabudowę, w części zaś nie jest przeznaczona pod zabudowę. Działka nr 16/1 również nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do żadnej działalności.

W kontekście powyższego należy wskazać na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które to wskazuje na możliwość oddzielnego opodatkowania jednej czynności. I tak np. w wyroku z dnia 6 lipca 2006 r. wydanym w sprawie C-251/05 Talarce Beach Caravan Sales Ltd. stwierdzono, że jedna dostawa towarów, co do zasady, podlega jednej stawce podatku VAT. Jednakże możliwe jest również oddzielne opodatkowanie określonych składników tej dostawy, jeżeli z przepisów wyraźnie wynika taka ewentualność i taka konieczność. Oznacza to, że okoliczność, iż określone towary stanowią przedmiot jednej dostawy, która z jednej strony obejmuje towar główny objęty preferencją podatkową w podatku VAT oraz z drugiej strony towary wyłączone z tej preferencji, nie stoi na przeszkodzie temu, aby od dostawy towarów wyłączonych z preferencji podatek VAT był pobierany według stawki podstawowej.

Tak więc, z powyższego wynika iż dopuszczalne jest opodatkowanie jednej dostawy towaru różnymi stawkami podatku VAT. Tym samym jeśli np. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, iż działka ewidencyjna znajduje się na terenach przeznaczonych oraz nieprzeznaczonych pod zabudowę, to dostawa takiej działki może podlegać opodatkowaniu różnymi stawkami VAT.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że dostawa tej części działki nr 16/1, która nie stanowi terenów budowlanych, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Natomiast dostawa części działki nr 16/1, która stanowi teren przeznaczony pod zabudowę, nie będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, nie wykorzystywał jej pod żadną działalność, tym samym nie służyła ona wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku VAT. Zatem ww. część działki nr 16/1 będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Tym samym oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania zwolnienia dla dostawy działek o nr 44/3, 17/1 oraz 16/1 należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.