0111-KDIB3-1.4012.513.2018.2.WN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dostawy części działki 1544/5, która stanowi teren oznaczony symbolem RZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 czerwca 2018 r. (data wpływu 28 czerwca 2018 r.), uzupełnionym pismem z 22 sierpnia 2018 r. (data wpływu 23 sierpnia 2018 r.) oraz pismem z 3 września 2018 r. (data wpływu 4 września 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od osób towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dostawy części działki 1544/5, która stanowi teren oznaczony symbolem RZ – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2018 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dostawy części działki 1544/5, która stanowi teren oznaczony symbolem RZ.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 sierpnia 2018 r. (data wpływu 23 sierpnia 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 16 sierpnia 2018 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.513.2018.l.WN oraz pismem z 3 września 2018 r. (data wpływu 4 września 2018 r.),

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 2015 roku na podstawie aktu notarialnego „...” zawartego w dniu 11 grudnia 2015 roku Wnioskodawca wspólnie z żoną, nabył nieruchomości od osób fizycznych (bez podatku VAT). Właścicielami nieruchomości była rodzina, ojciec i syn. Od pana Tadeusza B. (ojciec) nabyli niezabudowaną działkę numer 1544/5 o powierzchni 0,4504 ha, natomiast od pana Marka B. (syn) nabyli zabudowaną działkę numer 1544/3 o powierzchni 0,4884 ha, na której znajdowały się budynek handlowy, hala magazynowa oraz budynek gospodarczy. Nieruchomości te nabyli celem rozwoju działalności gospodarczej, którą prowadzi Wnioskodawca. Jest to działalność jednoosobowa. Nabywając ww. nieruchomości w 2015 roku, dla nieruchomości nabytych obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy M.(powiat: m.; jed. ewidencyjna: gm. M.; obręb ewidencyjny: J.) z dnia 17 marca 2003 r. (uchwała Rady Miejskiej w M. nr 38/VII/2003 z dnia 17 marca 2003 r.). Według ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy M., planowany był węzeł drogowy w pobliżu nabywanych przez Wnioskodawcę nieruchomości, jednak żadna z nabywanych nieruchomości. Nie była uwzględniana przy planowanym od 2003 roku węźle komunikacyjnym.

W połowie 2016 roku, nastąpiła zmiana koncepcji węzła drogowego, okazało się, że jedna z nabytych nieruchomości, mianowicie działka numer 1544/5, będzie potrzebna jako teren pod węzeł drogowy. Na początku lipca 2016 roku, otrzymaliśmy pismo z Urzędu Miasta i Gminy M. datowane na dzień 1 lipca 2016 z zaproszeniem na spotkanie w dniu 6 lipca 2016 r. dotyczące zmiany projektowanego węzła drogowego. Na spotkaniu Wnioskodawca otrzymał informację oraz przedstawiono mu koncepcję zmiany projektowanego węzła drogowego, gdzie okazało się, że działka numer 1544/5 będzie potrzebna do ww. węzła drogowego. Urząd Miasta i Gminy M. chciał rozpocząć negocjacje odnośnie nabycia działki numer 1544/5 i takowe się rozpoczęły. Wnioskodawca miał wtedy świadomość, że jeżeli nie wyraziłby chęci współpracy działka, tak czy inaczej zostałaby wywłaszczona pod ww. inwestycję, ponieważ obowiązywała już ustawa ZRID, więc Wnioskodawca wybrał drogę porozumienia. Na ww. działce nie zostały podjęte przez Wnioskodawcę żadne czynności celem zabudowania działki, ponieważ od nabycia był bardzo krótki okres, dodatkowo jak okazało się, że działka będzie potrzebna do węzła drogowego, Wnioskodawca stwierdził, że wszelkie działania związane z wykorzystaniem bądź zabudowaniem działki, nie mają najmniejszego sensu, ponieważ i tak działka w najbliższej przyszłości nie będzie należała do Wnioskodawcy. Powołując się na informacje od księgowego dotyczące zaistniałej sytuacji (sprzedaż działki pod inwestycję dla Urzędu Miasta i Gminy M.), Wnioskodawca uzyskał ustnie informację, iż transakcja nie jest objęta podatkiem VAT, ponieważ Wnioskodawca nabył tę niezabudowaną działkę od osoby fizycznej i sprzedaje dalej niezabudowaną działkę jako osoba fizyczna, dodatkowo sprzedaje jednostce samorządu terytorialnego. Porozumienie z negocjacji z Urzędem Miasta i Gminy M. zostało ostatecznie zawarte z końcem lipca 2016 roku, na kwotę 500 000 zł nie biorąc pod uwagę podatku VAT. Zgodnie z zawartym porozumieniem, wykup ww. działki miał nastąpić do 31 grudnia 2016 roku. Z różnych przyczyn Urząd Miasta i Gminy M. przesuwał termin wykupu i zawarcia aktu notarialnego. Powodem były zmiany w projekcie, brak ostatecznego inwestora (usytuowanie węzła drogowego wymagało porozumienia: Marszałka Województwa, GDDKiA, Urzędu Miasta i Gminy M. oraz Starostwa Powiatowego M.). Ostatecznie w maju 2018 roku, okazało się, że Urząd Miasta i Gminy M. zakupi działkę 1544/5 pod węzeł drogowy. Przez 2 lata Wnioskodawca nie wykorzystał działki, nawet w najmniejszym stopniu na cele związane z prowadzoną działalnością, aby przyniosła mu zamierzony dochód. Wręcz przeciwnie Wnioskodawca poniósł straty, ponieważ przez cały ten okres działka stała nieużytkowana. Była ona w jakimś stopniu zarezerwowana pod inwestycję węzła drogowego i wszelkie nakłady finansowe na wykorzystanie, bądź zabudowę ww. działki, byłyby stracone, również poświęcony czas. Ostatecznie z racji tych dwóch straconych lat, przez które działka teoretycznie należała do Wnioskodawcy, ale w zamierzeniu miała stać się własnością Urzędu Miasta i Gminy M., została ustalona kwota 550 000 zł, nie biorąc pod uwagę podatku VAT. Przy gromadzeniu materiałów potrzebnych do zawarcia aktu notarialnego dotyczącego zakupu działki 1544/5, notariusz zwrócił uwagę na kwestię podatku VAT i stwierdził, że podatek VAT jego zdaniem powinien być. Konsultując ponownie tę kwestię już nie tylko z księgowym, ale z Urzędem Skarbowym w L., pod który podlega Wnioskodawca oraz z Krajową Informacją Skarbową, uzyskał informację, że tutaj oczywiście musi zostać doliczony podatek VAT oraz Wnioskodawca musi wystawić fakturę VAT na powyższą transakcję, ponieważ działka w części jest działką w terenach budowlanych, a w części w terenach bez możliwości zabudowy. Cała ta sytuacja wywołała u Wnioskodawcy niemałe zaskoczenie. Wnioskodawca ponownie udał się do Urzędu Miasta i Gminy M., celem ustalenia kwestii ceny wykupu, że do danej transakcji musi doliczyć podatek VAT 23%, ponieważ na sprzedaż działki, której dotyczy sprawa, Wnioskodawca musi wystawić fakturę VAT. Niestety odpowiedź, jaką uzyskał Wnioskodawca była jednoznaczna. Mianowicie, że została ustalona cena wykupu na kwotę 550 000 zł i tyle zostanie wypłacone za ww. działkę. Wnioskodawca dał propozycję, aby cena ustalona była ceną netto, ponieważ cena była ustalana na podstawie ceny finalnej nieuwzględniającej podatek VAT 23%, Wnioskodawca usłyszał, że Gmina i tak nie ma możliwości odliczyć tego podatku VAT, ponieważ w dalszej perspektywie działka zostanie przekazana GDDKiA, więc na jakiej podstawie miałaby ten VAT do ustalonej ceny doliczyć, skoro została ustalona cena 550 000 zł, to takowa pozostanie; skoro muszę wystawić fakturę VAT na ww. działkę to żeby Wnioskodawca takową wystawił i dostarczył po podpisaniu aktu notarialnego do Urzędu Miasta i Gminy M. W związku z zaistniałym faktem Wnioskodawca wystawił fakturę VAT na kwotę 550 000 zł brutto (447 154,47 zł netto) i dostarczył do Urzędu Miasta i Gminy M., ponieważ taki miał obowiązek. Ww. działka o numerze 1544/5 jak zostało zawarte w akcie notarialnym i przedstawia to plan zagospodarowania przestrzennego, w części jest działką w terenach otwartych rolnych z przewagą użytków zielonych, oznaczonych symbolem RZ, częściowo w terenach działalności gospodarczej typu przemysłowego, oznaczonych symbolem DG (gdzie występuje dodatkowo linia zabudowy, ograniczająca możliwość zabudowy), a częściowo w terenach drogi krajowej, oznaczonych symbolem KGP (s7). Ostatecznie na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego ww. działki, tereny budowlane stanowią 32%, tj. 0,1442 ha, pozostałą częścią są tereny bez możliwości budowy i stanowią 68% całości działki.

Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy informując, że:

1. Na działce 1544/5 Wnioskodawca planował wykonać plac, celem zagospodarowania go pod własną działalność gospodarczą, część wynająć pod komis samochodowy lub skład budowlany, natomiast przy krawędzi działki od strony drogi S7, Wnioskodawca planował postawić banery reklamowe celem wynajmu powierzchni reklamowych.

Działkę numer 1544/5 Wnioskodawca nabył wraz z działką 1544/3 (działki przylegające do siebie). Na nabywane działki Bank udzielił mu kredytu, przy którym zabezpieczeniem były w/w działki. Działka 1544/3 przy zakupie była zabudowana budynkiem biurowo-handlowym oraz halą produkcyjną, natomiast działka 1544/5 była niezabudowana. Wnioskodawca nabył obydwie działki, celem rozwoju działalności gospodarczej. Przy zakupie działek, głównie kierował się ich usytuowaniem, bezpośrednio przy trasie S7. Nabywając działki 11 grudnia 2015 roku (Akt Notarialny), Wnioskodawca nie miał żadnych informacji oraz nie było ku temu przesłanek, że działka, której dotyczy sprawa, będzie potrzebna do węzła komunikacyjnego. Przy zakupie w/w działki, plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze, w którym znajdowała się działka, obowiązywał od 2003, gdzie było założenie węzła, jednak zarówno działka 1544/3 jak i działka 1544/5 nie były uwzględnione do tej inwestycji. Od 2003 roku, do 2015 roku, w którym to Wnioskodawca nabył działkę 1544/5, nie działo się nic i nie było żadnych przesłanek, że ten węzeł komunikacyjny powstanie. Wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy M., ten z 2003 roku, stanowił załącznik do Aktu Notarialnego.

W lipcu 2016 roku, okazało się jednak, że działka 1544/5 będzie konieczna do powstania węzła komunikacyjnego i mało tego, że prace związane z realizacją tej inwestycji ruszyły (dokumentacja projektowa) i okazało się, że sam przebieg węzła komunikacyjnego znacznie się różni od tego z 2003 roku.

W związku z tym, że działka 1544/5 była ujmowana w tej inwestycji, na co Wnioskodawca otrzymał pisma z Urzędu Miasta i Gminy M. jak i również Starostwa Powiatowego w Myślenicach, doszedł do wniosku, że wszelkie prace podjęte na działce 1544/5 nie mają sensu, ponieważ działka i tak w najbliższym czasie nie będzie już należała do niego. Wykup miał nastąpić do 31.12.2016 roku, jednak na porozumieniu się zakończyło i później Wnioskodawca był zwodzony z tygodnia na tydzień i z miesiąca na miesiąc. Według Burmistrza pismo urzędowe jakim był „Protokół z negocjacji” nie miało większego znaczenia formalnego, ponieważ był to tylko „Protokół z negocjacji” i daty oraz informacje ujęte w tym piśmie, pomimo że były określone warunki wykupu, pieczęci urzędowe i podpisy nie miały większego znaczenia. Sprawa ciągnęła się 2 lata.

Jednak prawdopodobieństwo powstania węzła komunikacyjnego z ujęciem działki 1544/5 było bardzo duże, ponieważ zostały zlecone prace projektowe węzła komunikacyjnego firmie z Katowic. W 2016 roku ze Starostwa Powiatowego Wnioskodawca otrzymywał pisma o pracach geologiczno-inżynieryjnych koniecznych do przeprowadzenia na działce 1544/5 w związku z planowanym węzłem komunikacyjnym, jak i również pismo dotyczące podziału działek.

2. Wnioskodawca zajmuje się produkcją i sprzedażą konstrukcji stalowych oraz bram garażowych, jednak w ostatnim czasie uzupełnił ofertę o świadczenie usług koparko-ładowarką.

3. Środki ze sprzedaży działki 1544/5 zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętego kredytu na działkę 1544/5 oraz działkę 1544/3 wraz z nieruchomościami. Część środków zostanie przeznaczona, na inwestycje znajdujące się na działce 1544/3 oraz na zakup maszyn celem dalszego rozwoju i poszerzenia oferty firmy.

4. Działka 1544/5 nie została wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ plany związane z zagospodarowaniem i wykorzystaniem działki numer 1544/5, pokrzyżowały plany Urzędu Miasta i Gminy M. dotyczące węzła komunikacyjnego, gdzie działka 1544/5 była ujęta w tejże inwestycji. Wszelkie działania inwestycyjne nie miały sensu, ponieważ inwestycje nie miałyby pokrycia w przyszłości i nie przyniosłyby Wnioskodawcy żadnego dochodu, a wręcz stratę czasu i środków finansowych. Wnioskodawca wiedząc, że sprawa będzie się ciągnęła 2 lata, podjąłby działania inwestycyjne na działce 1544/5, celem dalszego rozwoju firmy, jak i uzyskania dodatkowego opodatkowanego dochodu dla firmy.

5. Wcześniej Wnioskodawca nie dokonywał zakupu, ani też sprzedaży nieruchomości. Działki 1544/3 oraz 1544/5, były jego pierwszym zakupem nieruchomości. Nie brał pod uwagę sprzedaży w/w działek, jednak w sprawie działki 1544/5, jeżeli nie wyraziłby zgody na dobrowolną sprzedaż działki, zostałby z niej wywłaszczony specustawą ZRID, zatem i tak nie byłaby ona w jego posiadaniu.

6. Wnioskodawca nie posiada nieruchomości, które przeznaczone są na sprzedaż.

7. Działka numer 1544/5 nie była i nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy. Obecnie działka jest już w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy M. na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 8 czerwca 2018 roku. Na tę transakcję została wystawiona Faktura VAT. Z racji posiadania działki 1544/5 Wnioskodawca nie uzyskał żadnych dochodów. Działka została w pewnym sensie zablokowana 6 lipca 2016 roku, kiedy Wnioskodawca otrzymał informację o planowanym węźle komunikacyjnym, gdzie w/w działka była ujęta. Wszelkie próby uzyskania przychodu z działki 1544/5 czy to z najmu terenu czy powierzchni reklamowych, nie miały najmniejszego sensu, ponieważ Wnioskodawca wiedział, że działka nie będzie należała do niego. Teoretycznie wykup miał zamknąć się 31 grudnia 2016 roku zgodnie z protokołem podpisanym w Urzędzie Miasta i Gminy M., jednak sprawa zakończyła się dopiero w czerwcu 2018 roku. Przez ten okres od 31 grudnia 2016 do maja 2018, kilkukrotnie Wnioskodawca był słownie informowany, że wykup na pewno będzie, ale w trochę późniejszym terminie. To za parę tygodni, to na wiosnę, to we wrześniu, itd. ale działka na pewno będzie konieczna do w/w inwestycji. W związku z powyższym, skoro Wnioskodawca był informowany, że wykup na pewno nastąpi, ale w późniejszym terminie, najem był ryzykowny, ponieważ ciężko by było określić czas trwania umowy najmu/dzierżawy.

Dodatkowo Wnioskodawca poinformował, że w planie zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 1544/5 istnieje linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu, czyli różnych zasadach zagospodarowania. Działka składa się z części: GD, RZ.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy jest możliwość skorzystania ze zwolnienia (ewentualnie z częściowego zwolnienia) z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 43 ust. 1 pkt 9?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Działkę numer 1544/5 Wnioskodawca nabył za kwotę 400 000 zł, od osoby fizycznej bez podatku VAT na rozwój działalności gospodarczej. Ostatecznie działka została sprzedana za cenę 550 000 zł brutto (447 154,47 zł netto). Wnioskodawca poniósł koszty związane z zakupem ww. działki (PCC, notariusz, podatek od nieruchomości), dodatkowo nim doszło do zakupu działki przez Urząd Miasta i Gminy M. minęły 2 lata. Przez ten okres działka nie przyniosła Wnioskodawcy żadnego dochodu, ponieważ wszelkie inwestycje podjęte na działce 1544/5 mijały się z celem. W przypadku nie dojścia do porozumienia odnośnie wykupu i tak Wnioskodawca zostałby z ww. działki wywłaszczony. Powołując się na art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwolnieniu podlega dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Działka numer 1544/5 jest terenem innym niż budowlany w przeważającej mierze, w związku z powyższym, Wnioskodawca uważa, że powinna przysługiwać mu możliwość zwolnienia. W przypadku braku możliwości zwolnienia z całości z podatku VAT działka znajduje się w terenie budowlanym w 32%, natomiast w 68% znajduje się na terenach innych niż budowlane, zatem powołując się na ww. artykuł, Wnioskodawca uważa, że powinno przynajmniej obowiązywać go zwolnienie z obowiązku płacenia VAT od kwoty 102 845,53 zł o 68%, czyli od części, która nie jest terenem budowlanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dostawy części działki 1544/5, która stanowi teren oznaczony symbolem RZ.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – na mocy art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle przedstawionych powyżej przepisów, nieruchomość zarówno gruntowa, jak i zabudowana spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jej sprzedaż, jak również oddanie gruntu w użytkowanie oraz zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Jednak nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto, działalność gospodarczą stanowi wykorzystywanie towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na tle przedstawionego opisu sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy dostawy części działki 1544/5, która stanowi teren oznaczony symbolem RZ.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że uznanie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Zatem przechodząc na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że fakt prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, jako podatnik VAT czynny, w ramach której Wnioskodawca zakupił m.in. działkę 1544/5 mającą być przedmiotem sprzedaży, będzie miał znaczenie dla opodatkowania podatkiem VAT dostawy tego gruntu.

W analizowanej sprawie Wnioskodawca wskazał, że działkę nr 1544/5 nabył celem rozwoju działalności gospodarczej. Na działce tej Wnioskodawca planował wykonać plac, celem zagospodarowania go pod własną działalność gospodarczą, część wynająć pod komis samochodowy lub skład budowlany, natomiast przy krawędzi działki od strony drogi S7, Wnioskodawca planował postawić banery reklamowe celem wynajmu powierzchni reklamowych. Okoliczność ta wskazuje na ścisły związek nieruchomości mającej być przedmiotem sprzedaży z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.

Nie ulega zatem wątpliwości, że sprzedaż przez Wnioskodawcę działki nr 1544/5 stanowiła dostawę dokonywaną przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 2 ustawy, a więc przez podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w ust. 1 tego przepisu. Tym samym jej sprzedaż stanowiła czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji powyższego oraz mając na uwadze zakres pytania Wnioskodawcy, należy w dalszej kolejności przeanalizować, czy dostawa działki nr 1544/5 – będącej działką niezabudowaną – stanowiła transakcję korzystającą ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przy czym zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z powyższych przepisów wynika, że zwolnienie przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Zatem, ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym itp.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) reguluje zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.

W świetle art. 3 ust. 1 ww. ustawy, kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy.

Jak stanowi art. 4 ust. 1 cyt. ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w myśl zapisów ust. 2 powołanego przepisu – określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

  1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania (art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Tak więc charakter terenu wyznacza plan miejscowy. Tam należy szukać wyjaśnienia czy przedmiotem transakcji jest teren budowlany czy też szerzej – przeznaczony pod zabudowę.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen – „teren budowlany oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę”.

Przepis art. 2 pkt 33 ustawy, w zgodny sposób odpowiada zatem treści ww. orzeczenia, gdyż cechę przeznaczenia pod zabudowę ustalić należy na podstawie określonych wprost w ustawie dokumentów prawa miejscowego.

Zatem o charakterze danego gruntu powinien rozstrzygać odpowiedni zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który jako dokument prawa miejscowego, decyduje o kwalifikacji gruntu. W sytuacji, gdy dla danego terenu, nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego istotna jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W konsekwencji, generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, dla których nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie wydano decyzji o warunkach zabudowy – są zwolnione od podatku VAT.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w planie zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 1544/5 istnieje linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu, czyli różnych zasadach zagospodarowania. Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, działka 1544/5 będąca przedmiotem sprzedaży w części jest działką w terenach otwartych rolnych z przewagą użytków zielonych, oznaczonych symbolem RZ, częściowo w terenach działalności gospodarczej typu przemysłowego, oznaczonych symbolem DG (gdzie występuje dodatkowo linia zabudowy, ograniczająca możliwość zabudowy), a częściowo w terenach drogi krajowej, oznaczonych symbolem KGP (s7). Ostatecznie na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego ww. działki w 32% stanowi tereny budowlane, tj. 0,1442 ha, natomiast pozostałą częścią są tereny bez możliwości budowy i stanowią 68% całości działki.

W kontekście powyższego należy wskazać na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które to wskazuje na możliwość oddzielnego opodatkowania jednej czynności. I tak np. w wyroku z dnia 6 lipca 2006r. wydanym w sprawie C-251/05 stwierdzono, że jedna dostawa towarów, co do zasady, podlega jednej stawce podatku VAT. Jednakże możliwe jest również oddzielne opodatkowanie określonych składników tej dostawy, jeżeli z przepisów wyraźnie wynika taka ewentualność i taka konieczność. Oznacza to, że okoliczność, iż określone towary stanowią przedmiot jednej dostawy, która z jednej strony obejmuje towar główny objęty preferencją podatkową w podatku VAT oraz z drugiej strony towary wyłączone z tej preferencji, nie stoi na przeszkodzie temu, aby od dostawy towarów wyłączonych z preferencji podatek VAT był pobierany według stawki podstawowej.

Tak więc, z powyższego wynika iż dopuszczalne jest opodatkowanie jednej dostawy towaru różnymi stawkami podatku VAT. Tym samym jeśli np. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, iż działka ewidencyjna znajduje się na terenach przeznaczonych oraz nieprzeznaczonych pod zabudowę, to dostawa takiej działki może podlegać opodatkowaniu różnymi stawkami VAT (lub w części korzystać ze zwolnienia).

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że dostawa działki nr 1544/5, częściowo znajdującej się w terenach działalności gospodarczej typu przemysłowego, oznaczonych symbolem DG (gdzie występuje dodatkowo istnieje linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu) i częściowo w terenach drogi krajowej, oznaczonych symbolem KGP (s7) podlega opodatkowaniu wg podstawowej tj. 23% stawki podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1.

Natomiast część działki 1544/5, która położona jest na terenach otwartych rolnych z przewagą użytków zielonych, oznaczonych symbolem RZ, nie stanowi terenów budowlanych i korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Tym samym prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy w myśl którego powinno go obowiązywać zwolnienie od części, która nie jest terenem budowlanym.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczyć ponadto należy, że w niniejszej interpretacji nie dokonano oceny prawidłowości przedstawionych przez Wnioskodawcę wyliczeń dotyczących kwoty, od której przysługuje Wnioskodawcy zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz procentowego udziału gruntu, który jest (lub nie jest) terenem budowlanym, gdyż te mogą być przedmiotem oceny wyłącznie na etapie postepowania podatkowego przeprowadzonego przez właściwy organ podatkowy, który w toku prowadzonego postępowania posiada odpowiednie kompetencje i dysponuje stosownymi narzędziami – wskazanymi w rozdziale 11 Działu IV Ordynacji podatkowej. Może, więc dokonywać ustaleń w kontekście miarodajności, rzetelności i ewentualnej sprzeczności podanych faktów. Natomiast organ interpretacyjny dokonuje wyłącznie interpretacji przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego opisu sprawy, nie może, zatem w drodze interpretacji potwierdzić prawidłowości dokonanych przez Wnioskodawcę wyliczeń.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 z późn zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.