ITPP2/443-93/13/KT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w zakresie realizowanego projektu występuje brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu poniesionych wydatków w 88,3% (wskaźnik na 2010 r.) i w 87,37% (wskaźnik na 2012 r.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2013 r. (data wpływu 4 lutego 2013 r.), uzupełnionym w dniu 26 kwietnia 2013 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „W.” - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 26 kwietnia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „W.”.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Od dnia 1 lipca 2005 r. prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie kursów, szkoleń, jak również obsługi firm pod względem bhp. Występuje u Pani sprzedaż mieszana, ponieważ kursy i szkolenia są zwolnione od podatku, natomiast usługi doradztwa i obsługi w zakresie bhp, opodatkowane są stawką 23%. W związku z powyższym corocznie ustalany jest wskaźnik, wyliczany na podstawie proporcji sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług do sprzedaży zwolnionej, z poprzedniego roku.

W 2010 r. złożyła Pani wniosek do Agencji Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie projektu pn. „W.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Proporcja na 2010 r. (czyli obliczona na podstawie 2009 r.) wyniosła 0,117, czyli 11,7% sprzedaży obciążonej 23% podatkiem do 88,3% sprzedaży zwolnionej. Ww. wniosek o dofinansowanie jest oparty o ten wskaźnik z 2010 r. Zgodnie z wyliczeniami zawartymi we wniosku, podatek od towarów i usług jest wydatkiem kwalifikowalnym w 11,7%, natomiast w 88,33% jest wydatkiem niekwalifikowalnym. Założeń projektu nie można zmieniać w trakcie jego realizacji, więc wskaźnik ten jest obowiązujący przy rozliczeniu projektu.

Po złożeniu wniosku w 2010 r., nie otrzymała Pani umowy na realizację projektu, gdyż wniosek znalazł się na 43 pozycji listy rezerwowej. Pełna realizacja projektu nastąpiła dopiero w 2012 r., od marca do listopada. Wskaźnik na 2012 r. wyniósł 12,63% sprzedaży opodatkowanej do 87,37% sprzedaży zwolnionej od podatku.

W ramach projektu zostały nabyte:

  1. - laptopy (8 szt.) – wykorzystywane w biurze do obsługi całej firmy (nauka jazdy, kursy i szkolenia, doradztwo dla firm, bhp), jak również wykorzystywane do prowadzenia kursów i szkoleń zawodowych, jak i szkoleń nauki jazdy,
  2. - rzutnik multimedialny - wykorzystywany do prowadzenia prezentacji na kursach i szkoleniach zawodowych oraz nauki jazdy,
  3. - usługa utwardzenia placu manewrowego do nauki jazdy, wykorzystywanego na potrzeby kursów na prawo jazdy kat. A i B oraz nauki jazdy wózkiem widłowym,
  4. - wózek widłowy – wykorzystywany do prowadzenia kursów na operatorów wózków widłowych.

Faktura z tytułu nabycia laptopów i rzutnika została wystawiona w dniu 15 marca 2012 r. i w tym dniu Pani ją otrzymała (zakupy służące: sprzedaży mieszanej – laptopy, sprzedaży zwolnionej - rzutnik). Faktura za wykonanie I etapu umowy (dotyczącej utwardzania placu manewrowego do nauki jazdy kostką brukową i wykonania prac ziemnych) została wystawiona 27 marca 2012 r. i w tym dniu Pani ją otrzymała (zakup służy sprzedaży zwolnionej). Faktura za wykonanie II etapu umowy (dotyczącej utwardzenia placu manewrowego) z końcowym rozliczeniem, została wystawiona 20 lipca 2012 r. i w tym dniu Pani ją otrzymała (zakup służy sprzedaży zwolnionej). Faktura z tytułu nabycia wózka widłowego została wystawiona 28 września 2012 r. i w tym dniu Pani ją otrzymała (zakup służy sprzedaży zwolnionej).

W związku z powyższym, zadano pytanie, skorygowane w uzupełnieniu wniosku, sprowadzające się do kwestii:

Czy w zakresie realizowanego projektu występuje brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu poniesionych wydatków w 88,3% (wskaźnik na 2010 r.) i w 87,37% (wskaźnik na 2012 r.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w zakresie realizowanego projektu dotyczy 88,3% (wskaźnik sprzedaży zwolnionej na 2010 r.), natomiast na 2012 r. - 87,37%. Wskazała Pani, iż na podstawie art. 90 pkt 1-10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) istnieje możliwość proporcjonalnego odliczania podatku na podstawie proporcji wynikającej ze sprzedaży opodatkowanej stawką 23% do sprzedaży zwolnionej, obliczonej za rok ubiegły. Na podstawie dokumentacji księgowej wyliczono proporcję na 2010 r. w wysokości 11,7% - w związku z czym wydatki niekwalifikowalne stanowią w projekcie 11,7%, natomiast wydatki kwalifikowalne - 88,3%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. artykułu podano, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Wskazać należy, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Nadmienić należy, że realizacja prawa do odliczenia podatku została obostrzona ograniczeniami ustawowymi wynikającymi z artykułów 88 i 90 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadkach, gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług i nieuprawniające do tego odliczenia, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ust. 1 ustawy, który stanowi, iż w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W ust. 2 cyt. wyżej artykułu wskazano, iż jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1 podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3 ustawy).

Na podstawie zapisu ust. 4 analizowanego artykułu, proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Ustęp 5 tego artykułu określa, że do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Zgodnie z ust. 6 cyt. artykułu, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37-41, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.

W myśl postanowień ust. 10 omawianego artykułu, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

  1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
  2. nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Z treści wniosku wynika, że od dnia 1 lipca 2005 r. prowadzi Pani kursy i szkolenia, jak również świadczy usługi w zakresie obsługi firm pod względem bhp. Występuje u Pani sprzedaż mieszana, wobec czego corocznie ustalany jest wskaźnik, wyliczany na podstawie proporcji sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług do sprzedaży zwolnionej, z poprzedniego roku. Proporcja na 2010 r. wyniosła 0,117, czyli 11,7% sprzedaży obciążonej 23% podatkiem do 88,3% sprzedaży zwolnionej. W 2010 r. złożyła Pani wniosek do Agencji Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja przedmiotowego projektu nastąpiła w 2012 r., w okresie od marca do listopada. Proporcja na 2012 r. stanowi 12,63% sprzedaży opodatkowanej do 87,37% sprzedaży zwolnionej od podatku.

W ramach projektu zostały nabyte:

  1. - laptopy (8 szt.) – wykorzystywane w biurze do obsługi całej firmy (nauka jazdy, kursy i szkolenia, doradztwo dla firm, bhp), jak również wykorzystywane do prowadzenia kursów i szkoleń zawodowych, jak i szkoleń nauki jazdy (służą sprzedaży mieszanej),
  2. - rzutnik multimedialny - wykorzystywany do prowadzenia prezentacji na kursach i szkoleniach zawodowych oraz nauki jazdy (służy sprzedaży zwolnionej),
  3. - usługa utwardzenia placu manewrowego do nauki jazdy, wykorzystywanego na potrzeby kursów na prawo jazdy kat. A i B oraz nauki jazdy wózkiem widłowym (służy sprzedaży zwolnionej),
  4. - wózek widłowy – wykorzystywany do prowadzenia kursów na operatorów wózków widłowych (służy sprzedaży zwolnionej).

Faktury z tytułu nabycia ww. towarów i usług związanych z realizacją projektu, zostały wystawione w 2012 r. i w tym samym roku Pani je otrzymała.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy oraz treść powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że skoro - jak wynika z wniosku – nabyte laptopy służą zarówno sprzedaży zwolnionej, jak i opodatkowanej podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%, to - przy założeniu, iż nie jest Pani w stanie wyodrębnić całości lub części kwot podatku naliczonego związanego wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi – nie przysługuje Pani prawo do odliczenia (odzyskania) podatku naliczonego w takim zakresie, w jakim zakupy te służą sprzedaży zwolnionej (która wg wskaźnika ustalonego na 2012 r. stanowi 87,37% sprzedaży ogółem), zgodnie z proporcją obliczoną według zasad określonych w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast w pozostałej części prawo to Pani przysługuje. Skoro pozostałe zakupy towarów i usług wykorzystywane do prowadzenia kursów i szkoleń zawodowych oraz szkoleń nauki jazdy, mają – jak wynika z treści wniosku – związek wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną, nie przysługuje Pani prawo do odliczenia i odzyskania podatku naliczonego z tytułu ich nabycia. Jednocześnie należy stwierdzić, że skoro w 2010 r. nie posiadała Pani dokumentów uprawniających do odliczenia (odzyskania) podatku naliczonego, to - wbrew Jej twierdzeniu – nie mogła odliczyć podatku za ten okres. Wobec powyższego, oceniając zaprezentowane stanowisko całościowo, należało uznać je za nieprawidłowe.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zasadności zwolnienia od podatku świadczonych przez Panią usług, ponieważ nie przedstawiono w tym zakresie własnego stanowiska, ani nie postawiono pytania, a udzielając niniejszej interpretacji tut. organ przyjął powyższe jako element stanu faktycznego.

Ponadto wskazuje się, że prawidłowe określenie proporcji należy do podatnika, natomiast ocena prawidłowości jej wyliczenia może nastąpić jedynie w drodze przeprowadzonego postępowania podatkowego przez właściwy organ pierwszej instancji.

Końcowo zaznacza się, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.