Sprzedaż zwolniona | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż zwolniona. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
22
maj

Istota:

Skorygowanie deklaracji VAT-7 w odniesieniu do opłat za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz odsetek od pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w zaistniałym stanie faktycznym

Fragment:

W związku z powyższym, w odniesieniu do opłat, które nie były dokumentowane fakturami VAT, Gmina w celu skorygowania nienależnie ujętej sprzedaży zwolnionej z VAT w deklaracjach VAT-7, powinna dokonać korekty każdej z deklaracji miesięcznej VAT-7, w której Gmina wykazała sprzedaż zwolnioną z VAT w odniesieniu do opłat za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w oparciu o prowadzone ewidencje sprzedaży potwierdzające wykazanie niesłusznie zadeklarowanego obrotu zwolnionego z VAT (sprzedaży zwolnionej z VAT) w pozycjach nr 20 w deklaracjach VAT-7 (dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione od podatku), poprzez poprawne wypełnienie tych deklaracji. Zdaniem Gminy, w powyższej sytuacji nie będzie możliwe wystawienie faktury korygującej na nabywcę (nie wystawiono bowiem faktury pierwotnej). Tym samym, Gmina powinna złożyć korekty deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe, w których uwzględniła sprzedaż VAT ze stawką zwolnioną z tytułu powyższych opłat za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Reasumując, Gmina powinna skorygować deklaracje VAT-7 w zakresie sprzedaży zwolnionej z VAT w odniesieniu do opłat za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz odsetek od pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach określonych w art. 81 § 1 i § 2 OP.

2015
19
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości wyboru zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

Fragment:

Struktura sprzedaży Zainteresowanej przedstawia się następująco: 99% sprzedaży to sprzedaż zwolniona, świadczenie usług zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień..., gdzie w paragrafie 3 punkt 1 podpunkt 3 wskazano zwolnienie usług zarządzania nieruchomościami, świadczonymi na zlecenie; natomiast 1% to sprzedaż opodatkowana stawką 23%, polegająca na świadczeniu usług zarządzania nieruchomościami dla wspólnot użytkowych (niemieszkalnych). W roku 2014 Wnioskodawczyni wprowadziła do środków trwałych samochód osobowy, który poprzednio użytkowała na podstawie leasingu operacyjnego. Wartość wykupu przedmiotowego samochodu wyniosła około 650,-zł. Zdaniem Wnioskodawczyni, wartość sprzedaży zwolnionej z podatku VAT na podstawie ww. rozporządzenia przekracza w danym roku wartość 150.000 zł, natomiast wartość sprzedaży opodatkowanej jest niewielka i nie przekracza w roku podatkowym 30.000 zł. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą kwestii możliwości wyrejestrowania się z podatku VAT z końcem roku podatkowego, tak, aby w roku 2015 być podatnikiem VAT zwolnionym. Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

2013
11
sie

Istota:

Czy w zakresie realizowanego projektu występuje brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu poniesionych wydatków w 88,3% (wskaźnik na 2010 r.) i w 87,37% (wskaźnik na 2012 r.)?

Fragment:

(...) sprzedaży zwolnionej), - usługa utwardzenia placu manewrowego do nauki jazdy, wykorzystywanego na potrzeby kursów na prawo jazdy kat. A i B oraz nauki jazdy wózkiem widłowym (służy sprzedaży zwolnionej), - wózek widłowy – wykorzystywany do prowadzenia kursów na operatorów wózków widłowych (służy sprzedaży zwolnionej). Faktury z tytułu nabycia ww. towarów i usług związanych z realizacją projektu, zostały wystawione w 2012 r. i w tym samym roku Pani je otrzymała. Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy oraz treść powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że skoro - jak wynika z wniosku – nabyte laptopy służą zarówno sprzedaży zwolnionej, jak i opodatkowanej podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%, to - przy założeniu, iż nie jest Pani w stanie wyodrębnić całości lub części kwot podatku naliczonego związanego wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi – nie przysługuje Pani prawo do odliczenia (odzyskania) podatku naliczonego w takim zakresie, w jakim zakupy te służą sprzedaży zwolnionej (która wg wskaźnika ustalonego na 2012 r. stanowi 87,37% sprzedaży ogółem), zgodnie z proporcją obliczoną według zasad określonych w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w wyżej wskazanym opisie sprawy Wnioskodawca nie będzie musiał płacić podatku VAT od sprzedaży tychże nieruchomości celem spłaty udziału żony?

Fragment:

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – mocą ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Ponadto, według przepisu art. 2 pkt 15 ustawy, przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów (...)

2011
1
sie

Istota:

Sprzedaż działek budowlanych, otrzymanych w formie darowizny. Grunty nie były wykorzystywane w działalności rolniczej, ani w działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Zgodnie z ww. przepisami, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju. Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 5 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika. Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2011
1
lip

Istota:

Prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7?

Fragment:

(...) wyniósł co najmniej pół roku. Zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o VAT, stosuje się zatem, jeżeli w stosunku do towarów podlegających dostawie nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy, przy ich nabyciu, prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, a zarazem okres używania przez podatnika dokonującego dostawy tych towarów wyniósł co najmniej pół roku (rzeczy ruchome). Z przedstawionego przez Wnioskodawczynię stanu faktycznego wynika, że przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. samochodu. Z prawa tego skorzystała i uzyskała zwrot podatku. Powyższe oznacza, że warunek wymieniony w powołanym wyżej art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT nie został spełniony. Jednocześnie przedmiotowy samochód zgodnie z opisanym stanem faktycznym był użytkowany przez podatnika ponad pół roku (7 lat). Zatem Wnioskodawczyni przy dostawie przedmiotowego samochodu, spełniającego cechy towaru używanego, nie nabyła uprawnień do zwolnienia z opodatkowania, bowiem z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. samochodu skorzystała na mocy przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.

2011
1
lip

Istota:

Czy w związku z planowaną sprzedażą działek stanowiących majątek prywatny Zainteresowanej, będzie ona podlegać przepisom ustawy o podatku od towarów i usług i czy na tej podstawie będzie ona zobligowana zapłacić podatek?

Fragment:

Przepisy art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) powinny być rozumiane w ten sposób, że warunkiem sine qua non uznania, iż dany podmiot działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, jest ustalenie, że działa on jako producent, handlowiec, usługodawca, pozyskujący zasoby naturalne, rolnik lub jako osoba wykonująca wolny zawód. 2. Ani formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, ani okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości, nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, że w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.” – ONSA i WSA 2008/1/8, Rzeczpospolita 2007/10/254, M.Podat. 2007/12/2, POP 2008/2/28, PP 2008/2/42. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2011
1
cze

Istota:

Możliwość zwrotu podatku VAT z prowadzonej działalności szkoleniowej.

Fragment:

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca oświadczył, iż prowadzi działalność w zakresie szkolenia ludności na kursach – kierowcy samochodów osobowych, ciężarowych, przeprowadza kursy dokształcające kierowców zawodowych, kursy wózków widłowych. Działalność ta, w jego ocenie, sklasyfikowana jest według PKWiU pod symbolem 80.42.B czyli edukacja, która jest zwolniona z podatku VAT. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczanie podatku naliczonego według zasad określonych w art. 86 ustawy o VAT warunkowane jest tym, aby zakupione towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca warunku tego nie spełnia, ponieważ zakupione towary i usługi wykorzystywane są do świadczenia usług edukacyjnych – zwolnionych od podatku VAT. Wnioskodawcy nie przysługuje zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego, o ile dokonane przez Wnioskodawcę zaklasyfikowanie świadczonych przez niego usług według PKWiU jest prawidłowe. Konsekwentnie, wobec braku prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie wystąpi też, wynikające z powołanego wyżej art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, uprawnienie podatnika do obniżenia o różnicę, o której mowa w tym przepisie, kwoty podatku należnego za następne okresy względnie do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

2011
1
cze

Istota:

Obowiązek dokonania korekty podatku VAT naliczonego, który odliczony został w momencie zakupu samochodów do jazd demonstracyjnych.

Fragment:

Ponieważ samochody stanowiły środki trwałe, korekty tej należy dokonać według zasad określonych w cyt. powyżej art. 91 ust. 2-6 ustawy o VAT, co oznacza, że Wnioskodawca ma obowiązek skorygowania kwoty podatku naliczonego odliczonej z tytułu nabycia samochodów, w miesiącu dokonania sprzedaży uznając, że dalsze ich użytkowanie służyłoby wyłącznie sprzedaży zwolnionej. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego należy uznać za nieprawidłowe . Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

2011
1
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup samochodu osobowego, który będzie wykorzystywany do sprzedaży zwolnionej oraz opodatkowanej.

Fragment:

Podatnik będzie wykorzystywał samochód osobowy do celów nauki jazdy (sprzedaż zwolniona) oraz jednocześnie jako auto zastępcze (sprzedaż opodatkowana). Zatem, powyższy zakup będzie związany z wykonywaniem czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia oraz w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Biorąc powyższe pod uwagę, gdy Wnioskodawca nie jest w stanie przyporządkować kwoty podatku naliczonego odpowiednio czynnościom opodatkowanym i zwolnionym, ma prawo do odliczenia podatku z faktury potwierdzającej zakup przedmiotowego samochodu osobowego na zasadach określonych w cyt. art. 90 ustawy o VAT, z uwzględnieniem ww. art. 86 ust. 3 (czyli przyjmując, iż kwotę wyjściową do wyliczenia kwoty podatku naliczonego do odliczenia stanowi 60% kwoty podatku VAT określonej w fakturze – nie więcej jednak niż 6.000 zł) . Kwota podatku naliczonego do odliczenia ustalona na podstawie proporcji wyliczonej przy zastosowaniu powyższych zasad, nie jest jednak ostateczna. Należy tutaj zwrócić uwagę na zapisy dotyczące korekt odliczenia (m. in. art. 91 ust. 1-3 ustawy), zgodnie z którymi po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego.