Sprzedaż za pośrednictwem internetu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż za pośrednictwem internetu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
7
mar

Istota:

Zasady ewidencji obrotu przy pomocy kasy rejestrującej.

Fragment:

(...) rozporządzenia szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas rejestrujących numerami unikatowymi, warunki ich przydzielania oraz dokumenty, które powinny być dołączone do kasy rejestrującej przy wprowadzaniu jej do obrotu. W stanie prawnym, obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. w powyższym zakresie obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363). W Rozdziale 2 ww. rozporządzenia, regulującym sposób prowadzenia przez podatników ewidencji oraz warunki używania kas rejestrujących, w przepisie § 3 ust. 2 wskazano, iż otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) podlega ewidencjonowaniu z chwilą jej otrzymania. Przepisy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji zaliczki. Według internetowego Słownika Języka Polskiego PWN ( http://sjp.pwn.pl ), „ zaliczka ” to część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet tej należności. Z przytoczonej definicji wynika więc, że zaliczka wiąże się z przekazaniem środków pieniężnych do dyspozycji kontrahenta.

2011
1
wrz

Istota:

W jaki sposób, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przy uwzględnieniu opisanych wyżej uzgodnień z Kontrahentem, dotyczących sposobu rozliczeń wynagrodzeń pobieranych od Klientów Końcowych w wykonaniu tej umowy, powinien być ustalony moment powstania przychodu z tytułu udzielenia Klientom Końcowym praw do korzystania przez nich z Produktów?
W szczególności:
-czy przychód powstaje z chwilą pobrania wynagrodzenia przysługującego Wnioskodawcy już przez Kontrahenta od Klienta Końcowego,
-czy też przychód powstaje z chwilą faktycznego otrzymania wynagrodzenia przez Wnioskodawcę od Kontrahenta, po pomniejszeniu o opłatę za korzystanie z Platformy?

Fragment:

Informację o tym Spółka uzyskuje dopiero po doręczeniu mu wzmiankowanego w stanie faktycznym raportu. Z kolei przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie dają jakichkolwiek podstaw do uznania, iż przychód z omawianego tytułu powstaje z chwilą powzięcia wiedzy o dokonaniu zapłaty przez klienta. Na marginesie Wnioskodawca wskazuje, że nie ma podstaw do uznania, iż w niniejszym przypadku moment powstania przychodu reguluje art. 12 ust. 3a ustawy. Przepis ten dotyczy bowiem wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi. Z kolei w niniejszym przypadku mowa jest o udzieleniu prawa do korzystania z programu komputerowego, który następnie jest samodzielnie pobierany przez Klienta Końcowego w formie niematerialnej (elektronicznej) z internetowej platformy dystrybucyjnej. Czynność ta nie wiąże się z wydaniem rzeczy, nie stanowi zbycia prawa majątkowego, ani też nie jest usługą (przynajmniej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Przepis art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2011
1
lip

Istota:

Obowiązek wydawania oryginału wydrukowanego paragonu nabywcy w przypadku sprzedaży wysyłkowej oprogramowania na nośnikach CD lub drogą elektroniczną

Fragment:

Oprogramowanie będzie wysyłane odbiorcom na nośnikach CD lub drogą elektroniczną. W tym miejscu należy wskazać, iż w art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zwolnienia w drodze rozporządzenia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 ustawy, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720). W myśl § 2 ww. rozporządzenia, zwalnia się do dnia 31 grudnia 2008r. z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Niezależnie od wysokości osiąganych obrotów ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Zwolnienia z ewidencjonowania nie przysługują m.in w przypadku dostawy nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży.

2011
1
lip

Istota:

1. Czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług?
2. Czy Zainteresowany jest zwolniony z prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Fragment:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w dniu 2 marca 2009 r. rozpoczął działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży części i akcesoriów do motocykli. Części te będą zakupione jako używane i sprzedawane wyłącznie przez internet drogą wysyłkową. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 (art. 113 ust. 9 ustawy). Zgodnie z art. 113 ust. 10 ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie określone w ust. 9 traci moc z momentem przekroczenia tej kwoty.

2011
1
lip

Istota:

Czy w przypadku zawarcia przez Spółkę umów w imieniu i na rachunek kupujących, przekazane Spółce środki pieniężne na pokrycie zobowiązań wobec Poczty Polskiej stanowią dla Spółki podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że prowadzi On sprzedaż wysyłkową, a na podstawie pełnomocnictw udzielanych przez kupujących, zawiera w imieniu i na rachunek kupujących umowę o świadczenie usług pocztowych z Pocztą Polską. Zgodnie z umową, kupujący przekazują Spółce pieniądze, aby ta w ich imieniu i na ich rachunek mogła skutecznie zawrzeć umowę z Pocztą Polską i uregulować zobowiązania kupujących, wynikające z kosztów przesyłek względem Poczty Polskiej. Kwestia pełnomocnictwa została uregulowana w przepisach art. 98 – art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami), a kwestia przedstawicielstwa w art. 95 § 1 i § 2 oraz w art. 96 ww. ustawy. Zgodnie z art. 95 § 1 i § 2 ww. ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Zatem przedstawicielstwo polega na dokonywaniu czynności prawnej przez osobę fizyczną lub prawną (przedstawiciela) w imieniu innej osoby fizycznej lub prawnej (reprezentowanego) ze skutkiem prawnym dla tej innej osoby, o ile przedstawiciel działa w granicach umocowania, rozumianego jako uprawnienie do dokonania czynności prawnych, z bezpośrednim skutkiem dla reprezentowanego.

2011
1
cze

Istota:

Stawka podatku dla kosztów przesyłki przy sprzedaży książek za pośrednictwem internetu.

Fragment:

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza rozpocząć sprzedaż za pośrednictwem internetu książek (PKWiU ex 22.11) oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN. Zapłata za zakupione ksiązki będzie dokonywana przelewem, „za pobraniem” lub kartą kredytową, a przesyłka będzie realizowana przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. W tych okolicznościach nie powinno budzić wątpliwości, że dostawy książek (PKWiU ex 22.11) oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 0%, a koszty przesyłki zwiększają kwotę należną z tytułu sprzedaży, co oznacza, że podstawa opodatkowania przy dostawie tego towaru powinna obejmować również kwotę stanowiącą zwrot kosztów przesyłki i należy do nich stosować stawkę podatku właściwą dla dostawy wspomnianych książek. Reasumując, dla kosztów przesyłki (zarówno realizowanej przez firmę kurierską, jak i realizowanej przez Pocztę Polską) należy stosować stawkę podatku 0% właściwą dla czynności podstawowej Wnioskodawcy – dostawy książek (PKWiU ex 22.11) oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN.

2011
1
cze

Istota:

Podmiot nie posiadający stałego miejsca prowadzenia działalności gosp. (zarejestrowany w Polsce jako podatnika VAT czynny), dokonujący sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju nie posiada obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Fragment:

Z uwagi na fakt, iż działalność Spółki nie wiąże się z fizyczną jej obecnością w jakiejkolwiek formie na terytorium Polski, wypełnienie obowiązku instalacji kasy w miejscu, w którym faktycznie dokonywana jest sprzedaż na rzecz osób fizycznych, byłoby niemożliwe, i powodowałoby brak możliwości prowadzenia tego rodzaju działalności. Spółka wskazuje na treść art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zatem, artykuł ten nie ma zastosowania w przypadku Spółki, gdyż odnosi się do sprzedaży, a nie sprzedaży wysyłkowej. Wnioskodawca wskazuje, iż brak obowiązku stosowania kasy rejestrującej przez podmiot zagraniczny nie mający stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej z dnia 15 stycznia 2008r. znak: IPPP1-443-523/07-2/BS. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

2011
1
cze

Istota:

Obowiązek rejestrowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej w przypadku sprzedaży samochodów używanych przez internet.

Fragment:

Do czynności takich należy wpisana pod pozycją 37 dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła. Korzystanie z powyższego zwolnienia wymaga spełnienia określonych warunków wynikających wprost z zapisu tej regulacji. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy można zatem stosować jeżeli: sprzedaż dokonywana jest w systemie wysyłkowym, zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, z prowadzonej przez podatnika ewidencji i z dokumentów transakcji wynika jakiej dostawy dotyczyła zapłata. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, iż będzie prowadził sprzedaż internetową pojazdów używanych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących działalność w formie indywidualnego gospodarstwa rolnego.

2011
1
kwi

Istota:

Czy prawidłowy jest sposób rozliczania kosztów wysyłki towaru rozprowadzanego przez Spółkę, w systemie sprzedaży internetowej, z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Nr 16, poz. 93 ze zm.), jeżeli ani z umowy, ani z zarządzeń określających cenę nie wynika, kogo obciążają koszty wydania i odebrania rzeczy, sprzedawca ponosi koszty wydania, w szczególności koszty zmierzenia lub zważenia, opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu i koszty przesłania rzeczy, a koszty odebrania ponosi kupujący. Ten przepis ma zastosowanie wówczas, gdy brak jest stosownych klauzul umownych lub przepisów szczególnych. Ustala on zasadę, według której koszty przesłania ponosi sprzedawca, ale tylko wówczas, gdy miejsce przeznaczenia przesyłanego towaru jest zarazem miejscem jego wydania, a więc miejscem spełnienia świadczenia przez sprzedawcę. Wynika z tego, że całość świadczenia należnego od nabywcy obejmuje wówczas także koszty przesłania towaru.Powyższe oznacza, że świadczenie sprzedawcy zobowiązującego się dostarczyć towar kupującemu do wskazanego przez niego miejsca obejmuje także koszty transportu. Sprzedawca, przenosząc koszty dostarczania towaru na nabywcę sytuuje się w roli wykonawcy dodatkowych czynności związanych z dostarczeniem sprzedawanych towarów. Transport sprzedawanego towaru jest niezbędnym elementem świadczenia usługi i brak jest prawnych podstaw do jego wyodrębnienia z tego świadczenia, niezależnie od tego, czy transport ten wykonywany jest środkami własnymi sprzedawcy, czy też przez zlecenie tej czynności wyspecjalizowanemu przewoźnikowi.

2011
1
kwi

Istota:

Czy spółka w przypadku sprzedaży towarów za pośrednictwem internetu postępuje prawidłowo fakturując sprzedaż w dwóch pozycjach: towar oraz refakturowanie usług wysyłki oraz czy zasadne jest zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art.43 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. usług pocztowych refakturowanych przez podatnika w wystawianych fakturach VAT?

Fragment:

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald mając na uwadze treść powołanych wyżej przepisów wyjaśnia, iż zgodnie z art.29 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. Podstawą opodatkowania jest obrót definiowany jako kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej stan faktyczny tutejszy organ podatkowy stwierdza, że refakturowanie usług pocztowych ze zwolnieniem od podatku przynależnym usługom pocztowym będącym tylko elementem kosztu innej świadczonej usługi bądź sprzedawanego towaru opodatkowanych odpowiednimi stawkami podatku od towarów i usług nie jest właściwe. Zwolnienie od podatku zgodnie z art.43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. w związku z poz. 2 załącznika nr 4 do ww. aktu prawnego, usług pocztowych sklasyfikowanych w grupowaniu statystycznym PKWiU 64.11 dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez pocztę państwową. W świetle powyższego podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący dostawy towarów za pośrednictwem tego podmiotu i obciążający odbiorcę kosztami przesyłki z tytułu zakupionej usługi poczty państwowej nie są uprawnieni do stosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług do opłaty ze tę usługę. Należy stwierdzić, iż koszt przesyłki stanowił będzie jedynie jeden z elementów kalkulacyjnych kształtujących kwotę należną, którą sprzedawca żąda od nabywcy.