IPTPP4/443-647/14-4/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy czynności dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzenia opisanej działalności gospodarczej odpowiadają czynnościom wskazanym pod poz. 36 i 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014 r. poz. 1037), w związku z czym Wnioskodawca w zakresie ich dokonywania zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, określonego w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie przepisu § 2 ust. 1 powyższego rozporządzenia w zw. z poz. 36 i 37 załącznika do rozporządzenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 5 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 listopada 2014 r. (data wpływu 26 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 listopada 2014 r. w zakresie doprecyzowania stanu faktycznego, przeformułowania pytania oraz przedstawienie stanowiska do nowo sformułowanego pytania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży konsumentom towarów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego. W asortymencie sklepu internetowego znajdują się następujące produkty i usługi:

 • szkolenia internetowe,
 • coachingi rodzinne,
 • książki w postaci elektronicznej (e-booki oraz audiobooki),
 • muzyka w postaci elektronicznej,
 • książki.

Konsument, który dokonuje zakupu w sklepie internetowym usług otrzymuje od Wnioskodawcy informację za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającą zakupioną usługę.

W przypadku produktów w postaci elektronicznej (e-booki, audiobooki i muzyka), konsument otrzymuje wiadomość e-mail, gdzie wskazany jest adres strony internetowej, za pośrednictwem której konsument może pobrać zakupione produkty.

W przypadku zakupu książek, towary przesyłane są do konsumenta za pośrednictwem firmy, kurierskiej.

W celu dokonania zamówienia w sklepie internetowym, konsument musi założyć konto. Do założenia konta konieczne jest podanie danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres. Każdemu zamówieniu nadawany jest jego indywidualny numer.

Wszelkie płatności w sklepie internetowym dokonywane są przez konsumenta za pośrednictwem internetowego systemu płatności ....pl. Konsument może dokonać za pośrednictwem wspomnianego systemu płatności za pomocą przelewu z rachunku bankowego, a następnie operator systemu przekazuje wpłaconą przez konsumenta kwotę Wnioskodawcy, również za pośrednictwem przelewu z rachunku bankowego.

Wnioskodawca ma możliwość podglądu dokonanych transakcji za pośrednictwem systemu ....pl, gdzie może uzyskać dostęp do takich informacji jak:

 • data transakcji,
 • numer transakcji,
 • kwota operacji,
 • pobrana prowizja,
 • saldo po operacji,
 • opisu transakcji (wskazanie nabytego produktu oraz osoby nabywcy).

W sklepie nie ma możliwości dokonywania płatności gotówką.

W piśmie z dnia 20 listopada 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. w każdym przypadku, w tym również w przypadku sprzedaży książek, ewidencja i dowody dokumentujące zapłatę zawierają dane nabywcy, w tym jego adres. Podanie powyższych danych jest niezbędne do założenia konta w sklepie internetowym Wnioskodawcy i dokonanie w nim jakiegokolwiek zakupu.
 2. w przypadku każdej transakcji, dokonanej za pośrednictwem sklepu internetowego Wnioskodawcy, w tym również w przypadku sprzedaży szkoleń internetowych, coachingów rodzinnych, książek w postaci elektronicznej oraz muzyki w postaci elektronicznej, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata. Wnioskodawca ma podgląd do wszystkich transakcji za pośrednictwem systemu płatności ....pl,
 3. konsument nie ma możliwości dokonania zapłaty za pośrednictwem firmy kurierskiej. Jedynym możliwym sposobem dokonywania płatności w przypadku sklepu internetowego Wnioskodawcy jest system płatności internetowych .....pl.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy czynności dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzenia opisanej działalności gospodarczej odpowiadają czynnościom wskazanym pod poz. 36 i 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014 r. poz. 1037), w związku z czym Wnioskodawca w zakresie ich dokonywania zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, określonego w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie przepisu § 2 ust. 1 powyższego rozporządzenia w zw. z poz. 36 i 37 załącznika do rozporządzenia...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), czynności dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach opisanej działalności gospodarczej odpowiadają czynnościom wskazanym pod poz. 36 i 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014 r. poz. 1037), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w związku z czym Wnioskodawca w zakresie ich dokonywania zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, określonego w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie przepisu § 2 ust. 1 powyższego Rozporządzenia w zw. z poz. 36 i 37 załącznika do Rozporządzenia.

Przede wszystkim wskazać należy, że na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług na podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nałożony został obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednakże art. 111 ust. 8 powołanej ustawy upoważnia Ministra Finansów do zwolnienia w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z powyższego obowiązku. Aktem wykonawczym do powołanego przepisu jest Rozporządzenie.

Rozporządzenie w § 2 ust. 1 wskazuje, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. czynności wymienione w załączniku do Rozporządzenia. Załącznik do Rozporządzenia wymienia:

 • w poz. 36 - dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
 • w poz. 37 - świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Zdaniem Wnioskodawcy, czynności, które dokonuje Wnioskodawca w ramach opisanej działalności gospodarczej, odpowiadają wymienionym w załączniku do Rozporządzenia pod poz. 36 i 37 czynnościom.

Po pierwsze, odnieść należy się do czynności wskazanych pod poz. 36 załącznika do Rozporządzenia. Do czynności tych zalicza się dostawę towarów w systemie wysyłkowym, o ile zapłata dokonana będzie za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, za towar uznaje się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Wskazać trzeba, że art. 45 Kodeksu cywilnego za rzecz uznaje tylko przedmioty materialne. W tym miejscu uzasadnione jest powołanie stanowiska Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie - zaprezentowanego w interpretacji indywidualnej z dnia 29 września 2011 r. (sygn. akt IPPP2/443-802/11-2/KG), zgodnie z którym przesyłane za pomocą poczty elektronicznej, książki umieszczone w pliku PDF nie mogą być traktowane jako rzecz, a co za tym idzie jako towar, bowiem nie mają formy fizycznej. Jednocześnie wskazane zostało, że niewątpliwym jest, że książka czy gazeta w tradycyjnym rozumieniu, tj. w formie papierowej, jest towarem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ występuje w formie fizycznej i jest rzeczą w rozumieniu prawa cywilnego (i tym samym podatkowego). W związku z powyższym, czynność opisana w poz. 36 załącznika do Rozporządzenia odnosi się wyłącznie do książek w formie fizycznej, znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego Wnioskodawcy.

Aby można było skorzystać z prawa zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z poz. 36 załącznika do Rozporządzenia muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),
 • zapłaty za towar w całości dokonano za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek
 • bankowy podatnika,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
 • przedmiotem dostawy nie są towary określone w § 4 Rozporządzenia.

Jak to zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego Wnioskodawcy odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, a więc w systemie wysyłkowym. Stwierdzić ponadto należy, że sprzedaż książek nie została wymieniona w § 4 ust. 1 Rozporządzenia jako podlegająca bezwzględnemu obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wnioskodawca będzie również dysponował danymi nabywcy, w tym jego adresem. Jednocześnie z zestawienia płatności dokonywanych za pośrednictwem internetowego systemu płatności wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła płatność i na czyją rzecz została dokonana.

Uznać zatem należy, że czynności dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności, polegające no sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego towarów (książek), odpowiadają czynnością wymienionym pod poz. 36 załącznika do Rozporządzenia, w związku z czym spełnione są wszystkie wymienione powyżej wymogi zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia w powiązaniu z poz. 36 załącznika do Rozporządzenia. Warto wskazać, że stanowisko Wnioskodawcy potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2014 r. (sygn. akt IPPP2/443-321/14-2/AO), wydana w analogicznym stanie faktycznym.

Przechodząc do analizy czynności wskazanych pod poz. 37 załącznika do Rozporządzenia, należy wskazać, że produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego Wnioskodawcy, takie jak e-booki, audiobooki, czy muzyka w postaci elektronicznej, nie mogą zostać uznane za towary w rozumieniu art. 2 ust. 6 Ustawy. Jak to już wcześniej zostało wspomniane, towarami mogą być wyłącznie przedmioty materialne. Jak wskazał Minister Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 29 września 2011 r. (sygn. akt IPPP2/443-802/11-2/KG), produkty w postaci elektronicznej nie mają formy fizycznej, nie mogą być traktowane jako rzecz, a co za tym idzie jako towar. W związku z powyższym, sprzedaż produktów w postaci elektronicznej powinna być traktowana jako świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy. Zgodnie z art. 8 ust Ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym m.in. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. Stanowisko, że sprzedaż produktów w postaci elektronicznej stanowi de facto sprzedaż usług potwierdził Minister Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lutego 2013 r. (sygn. akt ITPP1/443-1407/12/AJ), gdzie organ uznał, że świadczenie polegające na sprzedaży wirtualnych przedmiotów wypełnia definicję usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy.

Z tych względów, należy rozpatrywać, czy produkty oferowane przez sklep internetowy Wnioskodawcy (audiobooki, e-booki, muzyka w postaci elektronicznej, szkolenia internetowe oraz coachingi rodzinne), mogą podlegać zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do Rozporządzenia.

Aby Wnioskodawca miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia w związku z poz. 37 załącznika do Rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • zapłata za wykonane świadczenie w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej
 • konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Zapłata dokonywana za pośrednictwem internetowego systemu płatności przekazywana jest Wnioskodawcy za pośrednictwem rachunku bankowego, zaś sam system pozwala na wgląd do danych, które pozwalają na powiązanie danej wpłaty do konkretnej transakcji. Mając na względzie opisaną wcześniej argumentację oraz opisany stan faktyczny, należy uznać, że czynności polegające na sprzedaży przez Wnioskodawcę usług, odpowiadają czynnościom wymienionym pod poz. 37 załącznika do Rozporządzenia, w związku z czym Wnioskodawca podlega w zakresie ich dokonywania zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37załącznika do Rozporządzenia.

Należy przy tym wskazać, że w podobnych stanach faktycznych organy podatkowe uznawały za prawidłowe przedstawione powyżej stanowisko (por. interpretacja indywidualna Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 lipca 2012 r. - sygn. akt IPTPP4/443-202/12-5/BM, interpretacja indywidualna Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 lutego 2013 r. - sygn. akt ITPP1/443-1407/12/AJ, interpretacja indywidualna Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 sierpnia 2012 r. - sygn. akt FTPP1/443-676/12/K, interpretacja indywidualna Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2014 r. - sygn. akt ILPP2/443-294/14-2/SJ).

W związku z powyższym, uznać należy, czynności dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzenia opisanej działalności gospodarczej odpowiadają czynnościom wskazanym pod poz. 36 i 37 załącznika do Rozporządzenia, w związku z czym Wnioskodawca w zakresie ich dokonywania zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia w powiązaniu z poz. 36 i 37załącznika do Rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z treści art. 111 ust. 1 ustawy – który stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Zatem stosownie do powyższego, kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

W obecnym stanie prawnym obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382), zwanego dalej rozporządzeniem.

Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących zostało określone w § 2 i § 3 rozporządzenia.

Powyższe przepisy wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

I tak, stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym, roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Z kolei § 3 ust. 2 rozporządzenia stanowi, że zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia.

W przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł (§ 5 ust. 1 rozporządzenia).

Na mocy § 7 ust. 2 rozporządzenia – w przypadku podatników rozpoczynających w 2012 r. dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, kwotę, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, uprawniającą do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w 2013 r. stanowi kwota 20.000 zł, bez względu na okres wykonywania tych czynności w 2012 r.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem podmiotowym, tj. dotyczącym podmiotu.

Wskazać należy, że każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ma wpływ na wielkość obrotu wyznaczającego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kwotę obrotu uprawniającą do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących określa się sumując całą sprzedaż (w danym roku) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Jednakże na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

W poz. 36 rozporządzenia wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem, że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Aby zatem Wnioskodawca miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),
 • zapłata za towar w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
 • Spółka nie dokonuje dostaw towarów usług określonych w § 4 rozporządzenia.

Niewystąpienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 36 ww. załącznika do rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy zapłata za świadczone usługi w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika. Wyrażenie „w całości” odnosi się do poszczególnych transakcji świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega dostawa towarów oraz świadczenie usługi, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest bowiem to, aby konkretna transakcja została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub poczty oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

Z kolei w poz. 37 tego załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Aby zatem podatnik miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w związku z poz. 37 załącznika, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • zapłata za wykonane świadczenie w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży konsumentom towarów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego.

W asortymencie sklepu internetowego znajdują się następujące produkty i usługi:

 • szkolenia internetowe,
 • coachingi rodzinne,
 • książki w postaci elektronicznej (e-booki oraz audiobooki),
 • muzyka w postaci elektronicznej,
 • książki.

Jedynym możliwym sposobem dokonywania płatności w przypadku sklepu internetowego jest system płatności internetowych .....pl. Konsument może dokonać za pośrednictwem wspomnianego systemu płatności za pomocą przelewu z rachunku bankowego, a następnie operator systemu przekazuje wpłaconą przez konsumenta kwotę Wnioskodawcy, również za pośrednictwem przelewu z rachunku bankowego.

Wnioskodawca ma możliwość podglądu dokonanych transakcji za pośrednictwem systemu ....pl, gdzie może uzyskać dostęp do takich informacji jak:

 • data transakcji,
 • numer transakcji,
 • kwota operacji,
 • pobrana prowizja,
 • saldo po operacji,
 • opisu transakcji (wskazanie nabytego produktu oraz osoby nabywcy).

W sklepie nie ma możliwości dokonywania płatności gotówką. W każdym przypadku, w tym również w przypadku sprzedaży książek, ewidencja i dowody dokumentujące zapłatę zawierają dane nabywcy, w tym jego adres. Podanie powyższych danych jest niezbędne do założenia konta w sklepie internetowym Wnioskodawcy i dokonanie w nim jakiegokolwiek zakupu. W przypadku każdej transakcji, dokonanej za pośrednictwem sklepu internetowego Wnioskodawcy, w tym również w przypadku sprzedaży szkoleń internetowych, coachingów rodzinnych, książek w postaci elektronicznej oraz muzyki w postaci elektronicznej, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, że w przypadku towarów sprzedawanych przez Wnioskodawcę za pośrednictwem sklepu internetowego za które otrzymuje On wpłaty na Jego rachunek bankowy, gdy z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy, Wnioskodawcy przysługuje – na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – prawo do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Natomiast w przypadku sprzedaży usług za pośrednictwem sklepu internetowego w sytuacji gdy Wnioskodawca otrzymuje zapłatę na własny rachunek bankowy oraz z dowodów dokumentujących zapłatę wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy, Wnioskodawcy przysługuje – na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – prawo do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.