IPTPP2/4512-85/15-4/PRP | Interpretacja indywidualna

W zakresie nieuwzględnienia wartości sprzedaży wysyłkowej do krajów Unii Europejskiej w ramach określonych przez te kraje limity, do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy
IPTPP2/4512-85/15-4/PRPinterpretacja indywidualna
 1. limit
 2. sprzedaż wysyłkowa
 3. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy dostawie towarów -> Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2015 r. (data wpływu 10 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuwzględnienia wartości sprzedaży wysyłkowej do krajów Unii Europejskiej w ramach określonych przez te kraje limity, do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuwzględnienia wartości sprzedaży wysyłkowej do krajów Unii Europejskiej w ramach określonych przez te kraje limity, do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 marca 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na produkcji drobnych podzespołów samochodowych. Wnioskodawca posiada status VAT zwolniony z uwagi na poziom obrotów osiągnięty w 2013 r. na poziomie nieprzekraczającym 150.000 zł. Wybrana przez Wnioskodawcę forma opodatkowania to ryczał ewidencjonowany.

Swoje wyroby Wnioskodawca sprzedaje poprzez portale aukcyjne - głównie Ebay. Klientami Wnioskodawcy są klienci indywidualni z całego świata, przy czym największy udział mają klienci z Niemiec. Zakupione przez klientów przedmioty wysyłane są (po uprzednim ich opłaceniu) za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wartość sprzedaży wysyłkowej jest stosunkowo niewielka i w ramach sprzedaży do państw członkowskich UE nie przekracza limitów ustalonych przez te państwa dla wysyłanych towarów.

Od 1 stycznia 2014 nastąpiła zmiana ustawy o podatku VAT, co skutkuje zmianą sposobu wyliczania limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Według nowych regulacji do wartości sprzedaży nie będzie się wliczać:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Sprzedaż Wnioskodawcy można podzielić na 3 grupy:

 1. Sprzedaż wysyłkowa do krajów UE (sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju),
 • wartość sprzedaży tej grupy wyniosła w 2014 r. 239.639 zł (w tym Niemcy 199.751 zł)
 1. Sprzedaż na terenie Polski
 • wartość sprzedaży tej grupy wyniosła w 2014 r. 40.483 zł
 1. Sprzedaż wysyłkowa do pozostałych krajów nienależących do UE (export)
 • wartość sprzedaży tej grupy wyniosła w 2014 r. 76.308 zł.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (art. 113 zmieniony został przez art. 1 pkt 55 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. - Dz.U.2013.35; zmieniając ustawę o VAT z dniem 1 stycznia 2014 r.), do wyliczenia kwoty wykorzystanego limitu nie wlicza się sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Wartość sprzedaży liczona do limitu wynosi więc w powyższym stanie faktycznym 40.483 zł + 76.308 zł = 116.791 zł, co uprawnia Wnioskodawcę do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT w 2015 roku.

W piśmie z dnia 26 marca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Działalność gospodarczą prowadzi od dnia 20.02.2012 r.
 2. W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej nie dokonał rezygnacji ze zwolnienia z VAT. Wnioskodawca stał się podatnikiem VAT w dniu 18.11.2012 r. z uwagi na przekroczenie limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z VAT. Podatnikiem VAT czynnym Wnioskodawca był również w roku 2013. Począwszy od 01.01.2014 r. powrócił do zwolnienia z VAT (suma przychodów w roku poprzednim 2013 nie przekroczyła kwoty 150.000 zł) i korzysta ze zwolnienia do dnia dzisiejszego.
 3. Dostawy towarów Wnioskodawca dokonuje na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami VAT. Sprzedaż ma charakter detaliczny, nabywca kupuje jeden lub maksymalnie dwa produkty, które są mu dostarczane wysyłkowo. Sporadycznie występują sytuacje kiedy na wystawionej aukcji zakupu dokonuje osoba prowadząca działalność gospodarczą. Mogą to być przedsiębiorcy zarówno będący podatnikami VAT, jak i niebędący podatnikami VAT w swoim kraju. Wnioskodawca nie ma możliwości ograniczenia takich zakupów na portalu aukcyjnym. Wnioskodawca może jednak umieścić informację w ofercie, że jest podatnikiem VAT zwolniony i VAT nie będzie ujęty na fakturze.
 4. Sprzedawane towary nie są wyrobami akcyzowymi.
 5. Przedmiotem dostaw nie są towary opodatkowane na zasadach VAT marża.
 6. Całkowita wartość sprzedaży w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju pomniejszona o kwotę podatku jest mniejsza od kwoty ustalonej przez dane państwa członkowskie UE.
 7. Wnioskodawca nie wybrał miejsca opodatkowania w innym kraju członkowskim niż Polska.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z nowelizacją ustawy o podatku VAT z dnia 11 marca 2004 r., co skutkuje zmianą sposobu wyliczania limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT począwszy od dnia 01.01.2014 r., prawidłowym jest wyliczenie limitu bez uwzględnienia sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (sprzedaży do krajów należących do Unii Europejskiej w ramach określonych przez te kraje limitów dla wysyłanych towarów)...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowym jest wyliczenie limitu bez uwzględnienia sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (sprzedaży do krajów należących do Unii Europejskiej w ramach, określonych przez te kraje limitów dla wysyłanych towarów).

Uzasadnienie stanowiska podatnika

Wnioskodawca własne stanowisko opiera na zapisach wprowadzonych od 01.01.2014 r. zmian do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (art 113 zmieniony został przez art. 1 pkt 55 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. - Dz.U.2013.35), z których wynika że : Do wyliczenia limitu sprzedaży uprawniającego do zwolnienia podmiotowego z VAT nie będzie się wliczać :

 1. WDT oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 (np. usługi zarządzania funduszami, udzielania kredytów),
  3. usług ubezpieczeniowych - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają czynności, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które – w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy – rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Przez sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 23 ustawy rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

 1. podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
 2. innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Co do zasady w art. 23 ust. 1 ustawy stwierdza się, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 i 3 ustawy, w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. Przepis powyższy stosuje się pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

Natomiast w przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 2, miejsce opodatkowania na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów obowiązuje, począwszy od dostawy, którą przekroczono tę kwotę (art. 23 ust. 4 ustawy).

Podatnicy, do których ma zastosowanie ust. 2, mogą wybrać miejsce opodatkowania określone w ust. 1 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru (opcji), z zaznaczeniem nazwy państwa członkowskiego lub nazw państw członkowskich, których zawiadomienie to dotyczy (art. 23 ust. 5 ustawy).

Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, składa się co najmniej na 30 dni przed datą dostawy, począwszy od której podatnik chce korzystać z opcji, o której mowa w ust. 5 (art. 23 ust. 6 ustawy).

Art. 23 ust. 7 ustawy stanowi, iż w terminie 30 dni od pierwszej dostawy towarów po skorzystaniu z opcji, o której mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany przedstawić naczelnikowi urzędu skarbowego dokument potwierdzający o zawiadomieniu właściwego organu podatkowego w innym państwie członkowskim o zamiarze rozliczania w tym państwie członkowskim podatku od wartości dodanej od sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Według art. 23 ust. 8 ustawy opcja, o której mowa w ust. 5, obowiązuje co najmniej przez 2 lata od daty pierwszej dostawy dokonanej w trybie przewidzianym tą opcją.

Z powyższego wynika, że miejscem opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju jest państwo przeznaczenia towarów, wówczas gdy wartość sprzedaży wysyłkowej dla tego państwa przekracza określony w jego przepisach limit lub też jeśli jest ona niższa, lecz podatnik dokonał wyboru opodatkowania poza krajem. W pozostałych przypadkach sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju opodatkowana jest w Polsce.

Reasumując sprzedaż wysyłkowa ma miejsce wówczas, gdy transakcje dokonywane są pomiędzy podmiotami z różnych państw członkowskich, towar zaś jest faktycznie wysyłany czy też w inny sposób transportowany z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego. Przemieszczenie towaru powinno nastąpić w ścisłym związku z dostawą lub w jej wyniku, a ponadto winno nastąpić przez podatnika lub na jego rzecz. Istotny jest też status nabywcy (są to bowiem podmioty niebędące podatnikami w ogóle lub będące podatnikami ale nie mającymi obowiązku rozliczania się z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów).

W art. 23 ust. 2 ustawy postanowiono, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (z Polski) dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, czyli opodatkowuje się w Polsce, jeżeli całkowita wartość towarów, innych niż wyroby akcyzowe (art. 2 pkt 27 ustawy) wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego, w ramach sprzedaży wysyłkowej z Polski, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekracza w danym roku limitu wyrażonego w złotych, odpowiadającego kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

W ramach tej sprzedaży wysyłkowej, dostawa jest opodatkowana w Polsce, sprzedawca opodatkowuje sprzedaż jak krajową, według stawki obowiązującej w Polsce i w Polsce ją rozlicza.

Przy czym należy mieć na uwadze art. 23 ust. 13 ustawy, zgodnie z którym przepisów ust. 1-9 nie stosuje się do towarów opodatkowanych według zasad określonych w art. 120 ust. 4 i 5.

Zgodnie z tym przepisem w sytuacji gdy przedmiotem dostaw są towary używane (ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0) - art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy), a podatnik z tytułu dostawy tych towarów rozlicza się na zasadzie tzw. marży to instytucja sprzedaży wysyłkowej nie znajdzie zastosowania.

Dla wyjaśnienia warto dodać, że stosownie do art. 120 ust. 4 i ust. 10 ustawy, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Powyższe dotyczy dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Wracając do kwestii, której dotyczy zapytanie Wnioskodawcy to trzeba przywołać art. 113 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy, z którego wynika, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Do wartości sprzedaży, o której mowa powyżej, nie wlicza się wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

Ww. przepisy ze względu na osiągnięty obrót ze sprzedaży ustanawiają zwolnienie od podatku VAT. Wartość sprzedaży jest sumą kwot uzyskanych z czynności podlegających opodatkowaniu na terytorium kraju.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na produkcji drobnych podzespołów samochodowych. Wnioskodawca posiada status VAT zwolniony z uwagi na poziom obrotów osiągnięty w 2013 r. na poziomie nieprzekraczającym 150.000 zł. Wybrana przez Wnioskodawcę forma opodatkowania to ryczał ewidencjonowany. Swoje wyroby Wnioskodawca sprzedaje poprzez portale aukcyjne - głównie Ebay. Klientami Wnioskodawcy są klienci indywidualni z całego świata, przy czym największy udział mają klienci z Niemiec. Zakupione przez klientów przedmioty wysyłane są (po uprzednim ich opłaceniu) za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wartość sprzedaży wysyłkowej jest stosunkowo niewielka i w ramach sprzedaży do państw członkowskich UE nie przekracza limitów ustalonych przez te państwa dla wysyłanych towarów. Sprzedaż Wnioskodawcy można podzielić na 3 grupy:

 1. Sprzedaż wysyłkowa do krajów UE (sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju),
 • wartość sprzedaży tej grupy wyniosła w 2014 r. 239.639 zł (w tym Niemcy 199.751 zł)
 1. Sprzedaż na terenie Polski
 • wartość sprzedaży tej grupy wyniosła w 2014 r. 40.483 zł
 1. Sprzedaż wysyłkowa do pozostałych krajów nienależących do UE (export)
 • wartość sprzedaży tej grupy wyniosła w 2014 r. 76.308 zł.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż działalność gospodarczą prowadzi od dnia 20.02.2012 r. W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej nie dokonał rezygnacji ze zwolnienia z VAT. Wnioskodawca stał się podatnikiem VAT w dniu 18.11.2012 r. z uwagi na przekroczenie limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z VAT. Podatnikiem VAT czynnym Wnioskodawca był również w roku 2013. Począwszy od 01.01.2014 r. powrócił do zwolnienia z VAT (suma przychodów w roku poprzednim 2013 nie przekroczyła kwoty 150.000 zł) i korzysta ze zwolnienia do dnia dzisiejszego. Dostawy towarów Wnioskodawca dokonuje na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami VAT. Sprzedaż ma charakter detaliczny, nabywca kupuje jeden lub maksymalnie dwa produkty, które są mu dostarczane wysyłkowo. Sporadycznie występują sytuacje kiedy na wystawionej aukcji zakupu dokonuje osoba prowadząca działalność gospodarczą. Mogą to być przedsiębiorcy zarówno będący podatnikami VAT, jak i niebędący podatnikami VAT w swoim kraju. Sprzedawane towary nie są wyrobami akcyzowymi. Przedmiotem dostaw nie są towary opodatkowane na zasadach VAT marża. Całkowita wartość sprzedaży w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju pomniejszona o kwotę podatku jest mniejsza od kwoty ustalonej przez dane państwa członkowskie UE. Wnioskodawca nie wybrał miejsca opodatkowania w innym kraju członkowskim niż Polska .

W kontekście powyższego wskazać należy, że podatnik korzystający ze zwolnienia od podatku VAT powinien wliczyć do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy sprzedaż, która podlega opodatkowaniu na terytorium kraju. Jak wynika z okoliczności sprawy sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju do krajów należących do Unii Europejskiej, o której mowa we wniosku, podlega opodatkowaniu na terytorium kraju, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca - całkowita wartość sprzedaży w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju pomniejszona o kwotę podatku jest mniejsza od kwoty ustalonej przez dane państwa członkowskie UE. A zatem – wbrew temu co twierdzi Wnioskodawca – Zainteresowany obliczając kwotę, która określi czy będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa art. 113 ust. 1 ustawy, winien w niej uwzględnić wartość sprzedaży wysyłkowej do krajów członkowskich.

Trzeba tu zauważyć, że niewliczanie - do limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy - obrotu wynikającego ze sprzedaży wysyłkowej podlegającej opodatkowaniu poza granicami kraju ma na celu zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu tej samej transakcji, tj. w kraju, jak i w państwie przeznaczenia towaru. Natomiast wliczenie, do ww. limitu, obrotu ze sprzedaży wysyłkowej opodatkowanej na terytorium kraju ma na celu zapobieżeniu uniknięcia opodatkowania podatkiem VAT tej sprzedaży.

Wobec powyższego oceniając stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.